Délmagyarország, 1926. május (2. évfolyam, 100-124. szám)

1926-05-21 / 115. szám

6 DÉLMAGYARORSZAG 1926 május 21. — Megnyílt a Dréhsr-eBtőző. A város csütörtökön eiy ujibb sörciatnokkal gazdago­dott. A volt Kori ó-kávéház, illetve a Belvárosi Bank helyén nyilt meg a Dtéher-söröző, ame­lyet Horváth Ferenc, a Hági volt tulajdonosa vezet. Az ízlésesen és kényelemmel berendezett modern éttermet és sörcsarnokot a megnyitás napján nagyszámú és előkelő közönség láto­gatta. A jelek szerint a megnyílt „Dréher" találkozója lesz a szegedi uri társaságoknak. — Állami alkalmazott nem fizhet ipart. A szegedi ipartestület vezetőségéhez panaszos be advány érkezett a napokban, amely szerint egy a Szent István-téren lévő hentesüzlet tulaj­donosa aktiv katona, jóllehet a törvény értel­mében állami alkalmazott Iparigazolványt nem kaphat és önálló ipari nem űzhet. Az ipar­testület kivizsgálta as ügyet és megállapította, bogy a kérdéses iparigazolványos hentes való­ban katona, de iparigazolványához mégis sza­bályszerűen jutott A katona-hentes ugyanis kilépett a hadsereg kötelékéből és mint civil nyitott hentesüzletet. Az uj üzletnek azonban nem volt akkora forgalma, hogy abból meg leheted volna éini és ezért isméi visszalépett a katonai szolgálatba, iparigazolványáről azon­ban nem mondott le. Az ipartestület most megteszi a lépéseket az iparigazolvány meg­vonása iránt. x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél­magyarország ingyenhirdetési szelvényét. — A lómészárosok fogyasztási adója. A vá­ros tanácsa a löhusdivat íacjén Kirnundoita, hogy a lóhus után csak feleannyi fogyasztási adó fize­tendő, mint a többi húsok után. A lómészárosok azonban megfelebbezték a tanács határozatát, mert szerintük a lóhúst csak a legszegényebb emberek fogyasztják, tehát nem indokolt, hogy azt még az aUO is megdrágítsa. A varos tanácsa a felebbe­zést felterjesztene a belügyminiszterhez, azonban az ötvenszázalékos fogyasztási adót szedette. A miniszter most döntött ebben az ügyben, kimondva, hogy a város nem szeáhet a lóhus után fogyasz­tási adót. A lómészárosok most beadványt intéz­tek a tanácshoz és azt kérték, hogy a város fizesse vissza a jogtalanul beszedett fogyasztási adót, mészárosonként 20—93 millió koronát. A tanács a kérelmet eiutasitotta, mert — a határozat indoko­lása szerint — a mészárosoknak nincsen joguk arra, hogy a fogyasztók által befizetett fogyasztási adót visszakérjék, mert az adót annak idején ugy is belekalkulálták a lóhus árába. Igy adovissza­téritést legfeljebb a fogyasztók kérhetnének, mivel azonban nem kérnek, a város nem is térit vissza semmit. x Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAG Aradi-uccai jegyirodájában váltsa meg. — A kisvasúti sinek szakítópróbája. A tanács Diósgyőrbe küldte ki Berzenczey Domonkos mű­szaki főtanácsost, Scultéty Sándor főszámvevőt és Mihályffy László főmérnököt, hogy résztvegyenek a tanyai vasút számára gyártott sinek szakító­próbáján. A város képviselői már el is utaztak a sinpróbára. PUNKO Kötött mellény lati Mh SDRE Nöi harisnya üwmlaM i LAMPEL és HEGYI GfBHBflE trico TmIM CÉGNÉL TISZA. LAJOS KÖRÚT PUspakbagár ,Sajténap"9 amikor* agy vádlott som maii a biróság előtt. vádlottal még kihékfilnénlr, de a kurzuslappil sohasem.' A szegedi törvényszék Juhász tanácsa előtt csü­törtökön ismét sajtónap volt. Három S8jtőpör volt a műsorra kitűzve, a három pör vádlottat azonban nem jelentek meg a tárgyaláson, ugy hogy a tör­vényszék uj tárgyalási napokat kitűzve már féltíz órakor befejezte napi munkáját. E'sö ügynek Iván Mihály elten Lugosi Döme által indított hitelrontásI és rágalmazási pört vette elő a biróság. A vádlott azonban sem nem jelent meg, sem távolmaradását nem igazolta, ugy hogy a legközelebbi főtárgyalóra Iván Mihályt elővezetik. Következett Oláh Ferenc szinész sajtópöre Görög Sándor színházi titkár ellen. A színházi titkár ugyanis Oláh Ferencet a mult évben rende­zett alkalmi bucsuestjének alkalmából súlyos kritikával illette a Hétfői R. Újság hasíbjain. A kitüzótt tárgyalásra azonban Görög Sándor titkár váratlanul megbetegedett, ugy hogy a biróság ezt ártárgyalást is elnapolta. Tárgyaláson kivül Juhász tanácselnök figyelmeztette Oiáh Ferencet, hogy béküljön ki Görög Sándorral, mert két szinész között ilyen hosszantartó harag nem méltó Thália szelleméhez. Oiáh és a vádlott védője hajlandó­nak mutatkoztak a közeledésre s igy közöttük békés megegyezésre van kilátás. A két elnapolás után a nagy érdeklődéssel várt Lévay Ferenc pöre következeit, amelyet a szegedi kurzuslap ellen indított. A vádloU Bogyay Kálmán a főiárgyalásra orvosi bizonyítványt küldött, amely­ben bejelentette, hogy tönkrement idegeinek helyre­állítására háromhónapiszanatóriami gyógykezelésre van szüksége. A biróság elfogadta az orvosi bizo­nyítványt és a tárgyalást bizonytalan időre el­napolta. A békülési felszólításnál Lévay bejelentette, hogy Bogyay Kálmánnal még kibékülne, áe a karznslap igazgatóságával és főszerkesztőjével sohasem. A aurzuslap ugyanis a mult év január 30 iki számában „A lajtabánsági külügyminiszter becsületsértést pöre" címmel cikket közöli, amelybea Lívayt lealacsonyító és sértő kifejezésekkel illette, A biróság a vádlott igazolt távolmaradása folytán a harmadik kitűzött sajtópört is elnapolta és igy csütörtökön úgynevezett „üres nap" volt a tötvény­széken. — Tizenőt munkáé halálos azerencsétlin­sége. Moszkvából Jelentik: Prisyl falu melletti tőzeg-telepen, Moszkvától 30 kilométerre 15 munkás egy lokomobilt vontatott. A lokotnobh kéménye érintkezésbe Jutott egy magas feszült­ségű vezetékkel. Valamennyi munkás ször­nytihall. x Hódi Oésa gyűjteményes kiállítása a Kass halijába i megnyílt. j Látta annak idején az ^.TLüIíTTIS°t?| § Halhatatlan szerzője: Pl6FF6 BSüOlf fantasztikus regénye: | ! „Óriások uljaw j kedden és szerdán jelenik meg a Belvárosi Moziban. |A müvet nem olvasni, de jó zene mellett látni és élvezni kell. S RÉSZLETFIZETÉSRE ffS készpénzárban vásárolhat Férfi öltönyöket Fiu- és gyermekruhákat Átmeneti kabátokat Felöltöket Esőköpenyeket Elegáns nöi kabátokat és köppenyeket Elsörendil angol szabóságomban a legelegánsabb SlISnyOk és felöltök készffllnek valócH angol szö vetekből Blatt* IgynáLtas, Kelemen u. 5. x A legnagyobb szegedi kölcsönkönyvtár a DÉLMAGYARORSZAG kölcsönkönyvtára. — A Szentháromság-uccai bérház építését: generális vállalkozónak adja ki a várót. Ismeretes, hogy a szegcdi iparosok mozgalmat indítottak a város u] bérhizépitéaével kapcso­latban és arra törekedtek, hogy a város nr generális vállalkozónak adja a megbízást, ha­nem munkanemenkint tartson versenytárgyalást, mert ugy drágább lesz az épités és a szegedi iparosok nagyon könnyen kimaradhatnak a mua« kából. A tanács a csütörtöki tanácsülésen ugy döntött, hogy mégis generális vállalkozónak adja ki a munkái, de a pályázókat kötelezi,, hogy az építkezésnél szegedi iparosokat foglal­koztasson. A tanácx álláspontja szerint a gene­rális vállalkozó felelős az egész munkáért és igy a felelősség kérdése sokkal könnyebben megoldható. x Bárhol bármit vásftrol, kérje a Dél­magyarország ingyenhirdetési szelvényét. x A Délmagyarország jegyirodája a Klauzál* téri Európa-házban van. Bejárat Aradi uccán. x Padlömázak Jőnásnil. x Lakásokat, fizlethalyiségeket célszerűen és jutá­nyosán alakit at Takács építési vállalkozó Bercsényi ucca 10. Telefon 6-53. — A pünkösdi munkisdalosveraeny jegyei reggel nyolc órától kezdve válthatók a színház pénztáránál. xA Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsöa­könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa" házban van. Bejárat Aradi uccán. x Egy és kétajtós jégszekrények elsőrendű kivitelben legolcsóbb áron beszerezhető Fekete | Nándornál, Kossuth L. sugárut 25. Ttl 10-72. „, VETKEZIK, Szegediek találkozó helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom