Délmagyarország, 1926. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1926-04-02 / 76. szám

1926 április 4. DELMAQYARORSZAQ 13 Brutális eszközökkel, a magyar fegyver­kezésről vallattak a szerbek Szabadkán két szerencsétlen magyar munkást. Az állatkiállitáatól a tzabsdkai börtönig. — Jegyzőkönyv, amelyből egy szót sem ért a delikvens. — Diplomáciai lépéseket kér a két munkás. A Szeged alatt elvonuló trianoni ha'árnál nap-nap után bozmk be a szegedi rendőrségre embereket, akiket a szerbek (ettek át a hatá­ron. Ilyen esetekben nem egyszer mrgdöbbtntö adatok kerülnek nyilvánosságra az előállítottak vallomásaiból, amelyekben rettenetes képet raj­zolnak a szerbek vallatás! rendszeréről, arról, hogy minden ok nélkül bebörtönöznek egyese* let, akiket azután hihetetlen eszközökkel kény­szerítenek arra, hogy vallomást legyenek a magyar katonaságról is fegyverkexisről. Csü­törtökön reggel ismét két embert hoztak be a szegedi rendőrségre, akiknek vallomásaiból elképesztő tényeket lehetett jegyzőkönyvbe venni. Amennyiben a bét megkínzott ember előadása megfelel a valóságnak, a szerbek széjjeltépték a legelemibb nemzetközt törvénye­ket, egyezményeket, összetépték az idtgen állam­polgárok legcsekélyebb jogait ts. Ismeretet, hogy Budapesten március 18-án nyitották meg a tenyészállatvásárt, ahol igen sok külföldi is megjelent, hogy magyar tenyész­állatokat vásároljon. Többek közölt ott volt Ttumf Nikols pasicevoi földbirtokos is, aki teheneket, sertéseket, tyúkokat is kakasokat vá­sárolt. A vetbici cukorgyár megbízottjai pedig a cukorgyár résiére bikákat vásárolt Almássy László gróf kiállítás! anyagából. A vevők lefizették a vételárat és visszautaz­lak Jugoszláviába. Kerestek ekkor két emberi, aki százezer koronás napidíjért lekísérné az állatokat Paiicevóra, illetve Verbácra. Így ke­rüllek azután az állatokhoz Német György és Molnár János. Két magyar munkanélküli. Német Oyörgy hosszú időn keresztül gép­lakatos volt különböző üzemekben és gazdasá­gokban. Hónapok óta munka nélkül áll és igy került az állatvásárba, ahol megbízták azzal, hogy a bikákat kiséije le a verbáci cukorgyárba. Molnár János rendőr volt eredetileg, de az első szanálás alkalmával azonnal elbocsátották. Bankszolga lett a budapesti Városi Banknál, azonban innen is el kellett mennie, e bank megbukott. Százezer korona napidíjért vállal* kozott arra, hogy Pasicevóba lekíséri Trumf Nikola állatait. A kiállítás végével bsvagonirozták a meg­vásárolt állatokat. A két munkanélküli munkás beült a teherkocsiba, hogy majd Jugoszláviában átadják az állatokat. Molnár csaa Szabadkáig kisérte az állatokat, ide elibe jött a szerb föld­birokos. Molnár azonnal bement ezulán az állomási rendőrséghez, hogy lebélyegezzék iga­zolványát. Az irodában azonnal elvették igazol­ványát és belökték egy kicsi szobába. Nagy­sokára benyitott hozzá egy félig részeg ciendOr, aki annyira összekötözte kezelt, hogy a kötelek mély, véres barázdát szántottak kezeibe. Akkor elindullak, hogy a csendőr átkísérje Molnárt a városi kapitánysághoz. Most Molnár előadása szerint igen érdekes momentum következett. A csendőr előszőr is rugdosni kezdle, majd kijelentette, hogy leveszi kezéről a kötelékeket, ha bemennek egy kocs­mába és tizet neki vacsorát. Molnár természe­tesen őrömmel beleegyezett. A vacsorázás és borozás uián tovább indullak a kapitányság felé. Ekkor a részeg ciendőr az.m állott elő, hogy adjon neki készpénzban vagy busz dinárt, akkor megenjhűl a sorsa és taláa el is bo­csátják. Molnár ezt is odaadta. Esle ériek be a kapitányságra. Éjszaka bé­kében hagyták cellájában, reggel azonban meg­kezdődött a legborzalmasabb vallatás. Egy de­tektív elé állították. E őször ii teljesen levet­kőztette és megmotozta. A kabátzsebben termé­szetesen azonnal megtalálta Molnár rigi rend­őri fényképes igazolványát, amalyet szeiencsét­leniégére magával vitt. — No, ha rendőr vagy, — kiáltotta rá a detekiiv —, akker mindent tudsz a katonákról, o fegyvsrekről l Mondj el mindent azonnali Molnár hiába hangoztatta, hogy több évvel ezelőtt kilépett a rendőrségtől és igy semmit sem tud, a detektív súlyos üiistket mért arcára, testire ólmos gummibotjával. Egymásután tette föl a kérdéseket: Mondjon el mindent a titkos fegyverkezésekről, a katonai készülődi-ékről, hol rejtik el a fegyvereket, melyik gyár mennyi fegyvert készít ncponta, hány gépfegyvere, hány aj ágyúja, gránátja van Magyarországnak ? A szerencsétlen Molnár mindegyik kérdésre azt felelte, hogy fogalma sincs semmiről, hiszen már régen nem rendőr. A detektív erre minden tagadó válasz után hatalmas ütést mirt rá az ólmosbottal, ugy hogy több sebből vérzeit. Ami­kor pedig a fájdalmakra sápadtan elhallgatott Molnár, a detekiiv hozzáfogott a Jegyzőkönyv" elkészítésihez. Valótlan mondatokat adott a szájába a szerencsétlen embernek, aki nem mert egy szót sem szólni. Amikor ezeket a kérdéseket .tisztázta" a detektív, ujibb kérdé­seket tett föl: — Valld be, hogy a rendőti és levente szer­vezetik mögött katonákat képexnek kii Valld be, hogy titkos sorozások vannak állandóan I Minden kérdést hatalmas ütés követte. A .jegyzőkönyv" elkészült és a detektiv Molnár feje fölé tartotta az ólmosbotot. A szerencsétlen ember pedig aláirta — feje fölött ax ólmos­bottal — a clrilbetüs jegyzőkönyvet, amelynek egy szavát sem mondotta és amelynek egyetlen betűjét sem tudta elolvasni. Ugyanez történt meg Német Oyörggyel is, akit ugyincsak ezekre a kérdésekre vallattak pofonokkal és ólmosbotokkal. A .jegyzőkönyv" aláírása után hat napig tartották még fogva a két szerencsétlen embert, hiszen hat nap alatt elmultak a szenvedett sérülések. A fogságot azzal indokolták, hogy a két embernek nem volt útlevele, hanem csak a kiállításból kapott igszolványv. A fogság után csütörtök reggel azután Molnári és Németet áttették a határon. A szegedi rendőr­ségről azután saját, megmaradt pénzükön vissza­utaztak Budipestre. A két ember azonban nem nyugszik bele a legelemibb nemzetközi és em­beri jogok fölboriiásába, hanem azonnal jelen­tést tesznek a külügyminisztériumba is diplo­máciai lépéseket kérnek. Tömegesen ajánlják fői megvételre az egyetem számára kijelölt területen lévő házakat és telkeket. Eddig három telektömböt és három telket vásárolt me* a város. — Hogyan helyezik cl a kisajátítandó házak lakóit. A vátos hatósága lázasan készülődik as egye­temi építkezésekre. Ez a munka úgyszólván minden egyéb munkát háttérbe szorít és dol­got ad szinte minden ügyosztályaik. A mér­nöki hivatal a Templomi tér ts a Tiszspart közötti telkek megizeriésévs! fogialkoxik, a számvevőség azt számolgatja, hogy a városnak az egyetemi építkezések dijaira hány milliárd korona külföldi kölcsönt kell föivinnle, dr. Szetdrey Jenő tanácsnok r ílís hetedikére öi8zebivott közgyűlésre iev..«f a hatalmas anyagot, a polgármester a *u uizminiszterrel és dr. Téth Lajos államtitkárrat leveles és ér­deklődéssel olvassa azokat a iö ciönijániatokat, amelyeket különböző kül- és Belföldi pénzinté­zetektől kap halomssá&rs. Természetesen most is a mérnöki hivatalban folyik a legproduktivabb munka, amelynek már kézzelfogható eredményei is vannak. Betzámol­tunk arról, fcogy a polgármester fölhatalmazást adott Fenyő Lajos mSssaki tanácsosnak, ax épitési osztály vezetőjének, hogy kezdjen tár­gyalásokat azokkal a telek- és háztulajdono­sokkal, akiknek az egyetem számára kijelölt területen fekszik az ingatlanuk és kísérelje meg a telkek, illetve a házak szabadkézből való megvételét. Fenyő Lajos az eddigi tárgyalások eredményeként már három ielektömböt és három nagyobb telket meg is vásdiolt meglehetősen kedvezményes dron a város, illetve az egyetemi ipttkezisek számára is a vásári a tanács már szankcionálta ts. Így megvásárolta a város a a tisztipwlllon körüli három Mílkó-file telek­tőmből, amely 3750 négyszögöl, megvásárolt Milkóéktól egy kisebb különálló telket ír, m pedig, csülönökön megvásárolta a Ssekffl ucca 8. és Ipar uccs 9 szám siatti telkeket. A két telek Cssiesen 528 négyszögöl és iz egyiken kisebb lakóház is van. A tanács csütörtökön ezt a két telekvételt is jóváhagyta, igy a város, am'őta a kultuszmi­niszter Szegeden járt, már közel négy is fél­ezer négyszögölet szerzett meg a város at egye­tem számára kijelölt területete. A kérdéses te­rületen egyébként a telkeknek körülbelül a fele a városé, a saabilyczási tervezet elkészítése óía ugyanit a város hatósága állsndóan meg­szerzett minden megszerezhető telket és fcáxaf, mert ez az egész terüld beleeseti a várossza­bályozási programba. A mostani telehvátárlásokla! kapcsolatban Fenyő Laios műszaki tanácsos érdeklődésünkre a következőket mondotta: — Abban az esetben, ha az idegen tulaj­donban lévő felkeket hasonlóan kedvezményes áron vásárolhatjuk meg, mint ahogyan most megvásároltuk ezt az öt telket, akkor a rendel­kezésünkre á ló összeg keretében megmarad­hatunk. Ha a telektulajdonosok túlzott árakat követelnének, akkor természetesen nem vásá­roljuk meg, hanem megvárjuk, amig a város megkapja az egész területre a kisajátítási jogot és annak alapján igénybe vesszük a drágára tartott telkeket. Ezeknek a kisajátítási árát majd a birőság fogj- megállapítani. Azok, akikkel most meg tudujk egyezni, jól járnak, mert pénzüket rög'ön megkapják és azért a város bármely részében vásárolhatnak megfelelő másik telket vagy házat, mert ma a telkekben nagy a kinálat és igy az árak meglehetős alacsonyak. Azok azonban, akik megvárják a kisajátítást, vagy pedig utoljára maradnak az önkéntes el­adók sorában, már nehezebben vásárolhatnak más házat, mert a nagy kereslet időközben föl fogja verni az áraka*. Megkérdeztük, hogy ez egyetemi terület Je­lenlegi lakóit hogyan és hoi helyezi majd el a város? — Ez elég nigy probléma — mondotta Fenyő Lajos —, mert üres lakás nem igen akad Szegeden. A kérdést valószínűleg ugy oldjuk meg, hogy a lakók számára vagy vestüak la­kást, vagy pedig at uj városi bitházban he­lyezzük el őket. Az eddigi tervezgetések szerint az építkezést a gyermekklinikával kezdik meg, ebben as esetben egyelőre nem kellene a lakók elbglyezéaéről gondoskodni, mert ott, ahol a gyermekklinika fölépül, nincien lakóház és lakó sincy. Mivel az építkezési n;m egyszerre kez­dik meg minden. vonalon, hanem lehtt51cg olyan sorrendben, amely a körülményeknek a legjobban megfelel, egyszerre nem kell majd nag}obb tömeg laki elhelyezéséről gondoskodni. Elmondotta még Fenyő Lijos, hogy a meg­vásárlandó telkeken lévő házakat a város el­árverezi majd az épiike&ési vállalkozók között ugy, hogy a legtöbbet igérő köteles lesz a ház lebontására is anyagának elhordisdra is. A há­zak eladási árából visszatérői számítása szerint az össses telkek kisajátitá&i, illetve vételárának legalább husi-husxonöt százaléka. Ebből a pfinzből pedig a város egy uj bérházat is épít­het majd. Egy perccel éjfél előtt Lucianó Albertini nagy fi:mje április 8-tól a Korzó Moziban. Szobafestő munkákatirir^J: készít Kédel József szobafestő és mázolómestei Liszt u. 8. Jő bornak nem kell cégér! ön drágaSpénzen vásárol likőröket, borokat és pálinkaféléket, holott a Kossuth Lefos sugárut 4. sz. alatti bor- és lMiü'Jefben » legolcsóbb áron veheti rneg a legfinomabb Hobé, Zwack, Gesalerstb. és egyéb magyar gyártmányú finom likőröket, rumot és gyümölcspálinkát. ESsörendit uradalmi fajborok éa Törley pezsgő a legolcsóbb árban. Elsőrangú kőbányai eredeti gyári töltésű vilögos és barna scítröKc legjutányosaböan; 5 üveg vételnél házhoz szállítva. Különlegesség: MALÁTA PE2SÜŐSÖH, 773 Tegyen próbát és meggyOztfdlk, hogy legolcsóbban Itt váiárolhat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom