Délmagyarország, 1926. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1926-03-11 / 58. szám

&ELMAQYARORSZAO 1926 március il agrár egy tíemmi alakítsa át. A kultaszlormány figyelmét fűlhivja arra, bogy ne a iöiépisfcolá­kat szipoiitsa, hanem a polgári iskolákat, mert nem urbatnámságra, hanem gyakorlati ériékre kell neveld az ifjúságot. Klebelsberg Kuaó gróf kultuszminiszter vála­szában kijelenti, hogy az eiyeiemet 6 is ál­szervezendónek tartja. A vidéki egyelexek na­gyobb állagáról törvény utján kiván gondos­kodni, az idén például rendeletileg szabta meg, hogy az ifjúság ne változtathassa folytan az egyetemeket, legalább két félévet kell egy cgye e­men hallgatnia és a további időt azon az egye­temen kell elvégeznie, ahol tanulmányait meg­kezdte. Temesvdry Imre a gazdasági népiskolák na­gyobb dotációját követelte. CzttlUr Jenő az elemi iskoláknál kiéri a tan­terv és a tan-nemek átdolgozását. Az ismétlő- 1 iskolába', amennyire csak lehet, gazdasági irányban kell megszervezni. Sokorópátkai Szabó István fölszólaláss ulán az általános vitát berekesztették. A kultusztárca költésvetését résiieteiben hozzászólás nélkül megszavazta a bizottság. Ezután áttértek a földmivelésügyi tárca költ­ségvetésének tárgyalására. Erdélyi Aladár elő­adó ismertette a költségvetést. Örömmel állapította meg, bogy a költségve­tésben földmivelési célokra jelentős összeget vettek föl. A bizottság ezulán elhatározta, hogy a követ­kező ülését csütörtökön délelőtt 11 órakor tartja és folytatja a földmivelésügyi látca költségve­tésének általános vitáját. •M. 1b. -1b. Ifc. IS. 1b líázsonyi válaszol Hadik grófnak. (Budapesti tadösilóak telefonjeieziése.) Vá­zsonyi Vilmos ma inkább szubjektív vonatko­záiu, igen terjedelmes nyilt levélben válaszol Hadik János gróf fegutóbbi támadására és ma­gyarázza forradalmi szereplését. A nyilt levél­ben azt mutatja ki Vázsonyi, hogy az ő ötlete volt az, hogy a konzervativ irányzat vegye át a forradalmi pártok programfái és ezzel állja alfát az ösizeomtásnak. Végül azt a kérdést intézi Hadik János gróf&oz, hogy miért nem hallatta szavdf a karzat alatí és miért nyilvánul meg ujabban a Bethlen István iránti egyoldalú sze­replése. Az Ipartestület ma délelőtt ejti meg a jelöléseket az iparkamarai választásokra. A szegedi Ipartestület elöljárósága szerdán este hat órakor az Ipartestület székházában tartó ta rendes havi elöljárósági üléséi. A napi­rendi tárgyak közül különösebben a lipcsei vásár ügye provokált több fölszólalást. Beje­lentetlék ugyanis, hogy az Iparkamara ösztön­díjával Járóit Oéza és Kovács István butor­szakoiz álybeli iparosok vettek részt a vásáron, akik Körmendy Mátyással együtt a napokban érkeztek haza Lipcséből. A Bejelentést több fölszólalás követte, Igy Gombos István, Kiss Qéza és Gólüy Lajos fölszólalók rosszatlották, hogy az elnökség titokban kezelte e kérdést és nem tette lehetőié, hogy a kiküldetésre más szakmabeliek is aspirálhattak volna. Nehezmé­nyezték, hogy az elnök, akinek foglalkozása szintén asztalos, két asztalos kiküldetését java­solta a Kamarának és ezzel lehetetlenné telte, hogy más szakmabeliek is kimehettek volna tanulmányúira. Az elnök kijelentette, hogy ő nem páriosko­dott és nem titkolódzott, mert a kiküldötteket a Kamara választotta ki. Az indítványok során Kónya István az össz­iparosság hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az ; iparosság indítson gyüjtist Cserzy Mihálynak (Homok) mellszobrára, amelyei mig ezévbtn a kultúrpalota előtt állítanának fii. A szegedi iparosságtól elvárja, hogy a nagy kartársnak maradandó emléket állit és mindent elkövet, hogy a gyűjtés sikerrel végzOdJön. Az Ipartes­tület elöljárósága egyhangú leliesedéssel ma­gáévá tette az indítványt és elhatározta, hogy a gvüjiést haladiktalanul megkezdi. Kortész József szakosztályi elnök bejelenti, hogy még a fcbruáti bizottsági ülésen szóba hozta a kamarai választások ügyét és akkor az ipartestületi ülés ugy határozott, hogy jelölő­bizottságot kaid ki, amelynek tagjai záros határidőn blelai megejtik a jelöléseket és aztán deklarálják az iparosság hivatalos jelöltjeit. Ez azonban nem történt meg s igy az iparosság még mindig tájékozatlan e nagyhorderejű kér­désben. Kirmendy Mátyás elnök válaszolva bejelenti, hogy az elnökség eddigi elfoglaltsága miatt csak csütörtökön délelőtt 11 órakor a külön­böző szakosztályok elnökeinek bevonáiával ejtheti meg a jelöléseket, amelyek alkalmaz­kodni fognak a kereskedők állásfoglalásához MMMMMMMMMM^^ A kultuszminiszter nem jön most Szegedre, mert a minisztérium értesitése szerint megbetegedett. Napok óta lázasan készülődik Szeged város és a szegedi egyetem hatósága Klebelsberg Kunó gráf kultuszminiszter fogadására, aki már ré­gebben beigéríe látogatását. A miniszteri láto­gatás, amely saoros össsefflggÉsben lett volna az egyetemi építkezésekkel, az elmúlt hét végén teljesen bizonyossá vált, ctupán a pontos idő körül volt némi bizonytalanság, amennyiben a mull héten az a hir jött Pestről, hogy a mi­niszter nagyszámú kiséretérel együtt szerdán érkezik, kedden azonban a kultuszminisztérium telefonon értesítette dr. Aignet Károly főispánt, hogy közbejöit akadályok miatt esik «ütöriökön Jöhet, érkezésének pontos idejét azonban nem közölte a minisztérium. A város tanácsa és az egyetemi hatóságok karöltve áflepitolták meg a miniszter fogadásá­nak programját. Ugy volt, hogy Kíebtlsberg Kunó grófot, aki Szegeden Gl&ttfeldsr Oyula megyéspüspök vendége lett volna, az állomá­son ünnepélyes fogadtatásban részesitik. A fogadtatáson a város hatóságának és az egye­tem tanári karának képviselőin kivül az egye­temi ifjúság nagyobb köldöttiége is megjelent volna. A város hatósága elhatározta már azt is, hogy pénteken diezeöédei ad a Kass-szállóban a miniszter tiszteletére. A meghívókat erre a dís*ebédre taár ki is álülották. Sseidsn délelőtt tizenegy órakor a kuliuss­mini32térium telefonon közölte a főispánnal azoknak a névsoréi, akik a mínmfer kíséreté­ben csüiöriököa este Siegedre éhezne*. A teleionértelitéi tzeriut az eiíg nsgysiámu kí­séretben szerepelt volna dr. Tólh Lajos állam­titkár, a szegedi egyetem építési bizottságának néhány nappal eseiőtt kinevezett elnöke ts a bizottság számos más tagja is. A minisztérium azért közölte a névsort, hogy a város (gondos­kodhasson a kitéret elszállásolásáról. Közölte a miniiztérium azt is, hogy a miniszter kíséreté­vel együtt csupán egy napig tartózkodik sasjd Szegeden, meghozza döntését az egyetemi és a városi hatóság kívánságainak és érveinek meg­hallgatása után arról, hogy az uj egyetemi kii* nikák s város mely réssében épü jenek föl, de már másmp, pénteken visszautazik kíséretével együtt s fővárosba. Ezt a telefonüzenetet tizenegy órakor kipta meg a főispáni hivatal és azonnal értesítette (óla a polgármestert. Alig félóra mulvz isméi megszólalt a főispáni hivatal telefonja és a kultuszminisztérium sajnálattal klzölte, hogy Klebelsberg Kunó gróf miniszter hírtelen meg­betegedeti és ezért kény leien lemondani szegedi látogatását. A miniszteri látogatás lemondásának a híre kellemetlen meglepetést keltett ugy a város­iján, inint az egyetemen, mert a fogadtatás programjának minden legapróbb részletét össze­állították. A kultuszminisztérium nem közölte, hogy a minltzier beiegtégiből való felgyógyu­lása utász mikor pótolja elmaradt szegedi láto­gatását. Ezért sokan dtól tartanak, hogy ez ujabb halasxtásl jalsrst az egyetemi építkezés fcegkexdésgbeit. A hetedik gimnázista Krausz dánosnak kiadták az indexet... Az egész magyar sajtó foglalkozik a szegedi piarista gimnázium egyik heted k osztályos nö­vendékének, Krausz Jánosnak esetével. A he'edik gimnázista Krausz János, mint ismeretes, a parisia gimnázium önképző­körében egyáltalában nem a] és nem eredeti kri ikát mondott Qyóni Qéza költészetéről, párhuzamot vonva közte és Ady Endre költé­szele között, de az önképzőkörben elmondott kritikának sulyos következményei származtak. Krausz János osztálytársai formálisan bojkot­tálták társukat és diákos hevességgel követel­ték az önképzőköri kritikusnak az intézetből való eltávolítását. Kiss István tanár, a hetedikesek osztály­főnöke, akitől Krausz János másnap bocsána­tot kért az elhamarkodott kritikáért, munka­társunk előtt tudvalevőleg kijelentette, hogy az esel a tanári konferencia elé kerül és ott dől el Krausz János sorsa. A tanári konferenciát hétfő délelőtt tizenegy órára hívta össze Prelogg József igazgató. A konferencián a tanári kar minden tagja megjelent és a hetedik osztály növendékein kivfll hazaküldték az egész diák­ságot. A hetedikeseket egyenkint hallgatták ki a tanárok. A tárgyalás teljes hat órán át tarlóit. Hogy a tanári kar milyen dönlést hozott, azt a gimnázium igazgatósága nem közölte a nyilvánossággal. A konferenciát követő napon azonban, amikor Krausz János szokás szerint reggel nyolc órakor megjelent a hetedik osz­tály tantermében, behívták a tanári szobába és ott átadták neki indexéi, köztivé vele, hogy a főigazgató döntését várja meg otthon, addig ne látogassa az iskolát. Krausz János sirva ment vissza a tanári szobából a hetedik osztályba, ott összecsoma­golta könyveit és néhány perc múlva elhagyta a piaristák épületét, amelynek hét £v óta min­dennaoos vendége. A Dilmagyarország munkatársa kérdést in­tézett Prelogg József igazgatóhoz, aki kijelen­tette, hogy a tanári kar döntését nem árul­hatja el. Elmondotta azonban, hogy Qyóni Qéza önképzőköri kritikusát még nem cstpták ki az Iskolából, a döntést a fdsőbb iskolai hatóságok, a tankerületi főigazgató és a kul­tuszminiszter hozzák majd meg az ügyben. Megkérdeztük a piarista gimnázium igazga­tóját, hogy Krausz János miért nem látogat­hatja az előadásokat? — A tanári kar ugy döntöit — mondotta Prelogg József —, hogy otthon várja be a fel­sőbb iskolai hatóságok döntését, mert a hete­dik osztály hangulata nagyon fölzaklaloit, a komolyabb következményeknek csak igy lehel elejét venni. Kérdést intéztünk ebben az ügyben dr. Lip­pay Qyörgy tankerületi főigazgatóhoz is, aki csak aonyit mondott, hogy az esetet egyelőre az újságok közleményeiből ismeri, hozzá még hivatalos jelentés nem érkezett, majd ha beér­kezik, akkor fogja a kérdést érdeme szerint el* bírálni. A Times a magyarországi pénzügyi ellenőrzésről. London, március 10. A Times ezeket irja: A Németország körül támadt bonyodtlom elle­nére a gazdasági bizottság hasznos munkát végzett, amikor, megerősítette a magyar pénz­ügyi jelentést, amelyet minden vita nélkül hall­gattak meg. A pénzügyi ellenőrzés följüggesz­iétének kérdése most még nem időszerű, mi­után az ellenőrzés ctupán a legközelebbi nép­szövetségi közgyűlés időpontja után fog letelni. Mussolini fenyegeti Svájcot. Milano, március 10. A félhivatalos Popolo <TItália éleshangu intelmet intéz Svájc címére, mert a^svájcí kommunisták és sztkszervezetek küiön szervezetet létesítettek a fascizmus le­küidésére. A lap hangsúlyozza, hogy Olasz­ország cselekedni is tud majd, ha a bojkott­mozgatom komoly jelleget ölt. A cikk hangoz­ta ja, hogy Olaszország eddig különbséget tett Svájc és Németország között, mert meg volt győződve, hogy a svájci kormány korrekt ma­gatartást tanusil. Ha azonban föltevése alap­talannak bizonyul, akkor föl fogja a küzdelmet venni Svájc és Németország közös frontja el­ten is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom