Délmagyarország, 1926. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1926-03-07 / 55. szám

1926 március 8. DELMAGYARORSZAQ 9 Férfiöltöny . . 700 ezer Felöltő ... 700 Fiuruha . . . 580 Gyermekruha . 240 Esőköppeny . 320 Nadrág ... 200 Földes Zoltán » » w Kállay Albert ucca 6. W ruha­áruházában 481 VARRÓGÉPEK KERÉKPaROK GYERMEKKOCSIK DÉRY részletfizetésre is 587 cnc cépiruhazaban a/eged, Kiss ucca, tUB Keltíti-paiota. Hag> lavttomUbely i Raktáron tartok kész takarék­tűzhelyeket nagy választékban, a legmesszebb­menő felelősséggel. Mindennemű la­katosmunkák, valamint autó sínhegesztést a legjutányosabban készitek. Kováls Lajos Ipfllet- és mülakatos mester, Pálfi ucca 27. szám. 38S Fogorvosi rendelőnek ssí uccai sxoba, várószoba lépcsőházi bejárattal, Belváros leg­forgalmasabb helyén, villanyvilágitás, telefon 300. 593 Belvárosban lépcsőházi bejárattal, irodának alkalmas I. emeleti uccai szép helyiség kiadó § Érdeklődők „Alkalmas" jeligére írjanak a kiadóba Henuaiszoniji alán­JAb||1 zománcedény és kony­UoRUl hafelszerelési kiraka­tom kiváló gazdag választékát becses figyelmébe ajánlom. — Szántó Józeef zománchá^a, bel­városi huscsarnok mellett 8 Részletfizetésre szállítok kárpitosmunkákat BALOG SÁNDOR 4 Kossuth Lajo3 sugárut S Telefon 965. ___J£.minden szinben, öntött vasedé­Zomancedenyek ^jssrss^íx edényüzlete, Tisza Lajos körút 55. szám. Mihályi fűszeres mellett .Wesilla MOST JELENT MEG * HEGYI ZOLTÁN TÉVES DIAGNÓZIS ^BHBhKHH^HHHIHHHI^A. vígjáték három felvonásban ********** KULTURA- NYOMDA KIADÁSA KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉS5EN Alföld lenDaeotili tiMaüveE raktára9 KSrSsI Géza üvesezési válla tata Mérey a. 8. Tel. 9-57. Megkezdődött & nagy márciusi tavaszi vásár az "EXCELSIOR" ITEXTILKERESKEDELMI RT SZEGEDI riÓKjANÁL, SOMOGYI UCCA 32, ' 5 hóra terjedő törlesztés mellett legolcsóbb készpénzáron vásárolhat rendkívül dus raktárunkról mindennemű szövetet, selymet, vásznakat, divatcikkeket, garnitúrákat, függönyöket, abroszokat, stb. stb. Cipőfelsőrész készitését *%B££ VARGA J. cipész, Dugonics tér 12.567 A DELMAGYARORSZAG kiadóhivatala uj helyiségben. A Déimagyarország kiadóhivatala vasárnap délig a Dugonics tér 11. száma mostani helyiségében működik, hétfőn reggel pedig uj helyiségünkben, a Klauzál téri Európa-épület Aradi uccai frontján, a Kelen-bank szomszédságában nyilik meg. A kölcsönkönyvtár a költözködés miatt hétfő estig kénytelen a kikölcsönzéseket beszüntetni, kedd reggeltől kezdve azonban kölcsönkönyvtárunk is folytatja műkö­dését az uj helyiségben. A jegyiroda minden megszakítás nélkül működik, még pedig vasárnap délig a régi, héljő reggeltől kezdve pedig az uj helyiségben. A kiadóhivatal telefonszáma az uj helyiségben is változatlanul 306. x A fflr]hezmenés nem lehet gond, mert » lakást az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka (Dugon'cs tér 11.) olcsón berendezi, x WIntr kárpitot Osztrovszky u. 3. Tel. hivó 7-39 — A jogetőasn fstmwnteit szentesi tűz­oltó rehabilitálásától cs*k az Ítélet beszerzés* után targyalnak Szen;e«en. Bagt Imre exen tcsi tűzoltót, altit a szentesi városháza fö gjuj tálával gyanúsítottak mejr, mint ismeretes, u?y a szegedi törvényszék, mint az Ítélőtábla löi stenleüe a vád és annak következményei alól. A szegedi Táblán az Ítélet jogerőssé is váll, ami után semtsi akadMya sem mutatkozott annak, hogy Bagi Imrét Szentes városa vitsza vegye a szolgálatba. Szentes közigazgatási fe­gyelmi bizottsága pénteken foglalkozott mentett és rehabilitált Bagi Ionre viiszihe> zési ügyé»el. A blzotteág beható tanácskozás u án elhatározta, hogy egyelőre ne a dönt a visszahelyezés ügyében, hanem elöstör beszerzi a Bagira vonatkozó bűnügyi iratokat és csak azután dönt véglegesen. B:gi ügyvédje ex elleti tiltakozott egy beadványban, amiről még nem döntöttek. x Jómlnöségü here, széna te szalma minden mennyiségben kípha ó a Damjanich uccai szénatelepen. Telefon 3—35. U&iivatosal)]) selyem nyatkendók ürtgt csóbban a Nemzeti Áruházban Kárász és Kölcsey u. jvilyTzTtTnj i s i 5*7 } Í órakor a Vecsey hangverseny miatt. I ZSARKÚ IMrT épület" "é" bütoV­aC7tslnC munkát legolcsóbban vállal. Tanonc fíze­flWIsííJS téssel felvétetik. Petőfi Sándor sugárut 60. Hétfőn, március 8 án, csak két előadás a Belvárosi Moziban, x Nádudvardy aranyműves, Kelemen u. 4. x Kő/gyüíéa, Ma dé'előlt 11 órakor tartja a zsidó betegsegélyző és temeikezési egylet évi közgyűlését a chevra irodában. 5»a — Helyreigazítás. A Dilmogyartrszdg pén­teki számában közöli „Bojkottáltak egy hetedi­kes gitmizisál* cimű cikk kiegészítéséül a kövekizöket közlöm: Az osztály tanulói élőit elítéltem és megróttam Krausz János nyilatko­zatát és kijelentettem, h)gy a legközelebbi hivatalos gyűlésen log a tanári kar dőn eni az ő sorsáról. Krausz meg'örten ismerte be előt­tem, hogy szabad sze iemü művek olvasása vezette öt tévútra s ennek csak mos< ju ott tudatára. A helyes világnézet megszerzése vé­gett a magyar ö t-ndem és irodalom nacylai­vslí bíhafó foglalkozást kö öltem szivére, *hogyan ez az iskolában is történik, nehogy lelkét megmételyezve févutakon járjon; mert nemcsak osztálytársai fordulnak el tOle, hanem, ha igy ju< az életbe, a nagy társadalom is megveti. Kiss István, a hetedik osztály osztály­főnöke. x Tavas il kalapmc deliek megérkez'eí Bokor Antalné, városi béraáz. (Károlyi ucca.) — Uj Idők. Ami a jól nevelt magyar uri ember a társaságban, az az Uj Idők a szépirodalmi publiciszti­kában: Hangja a szalóné, nivója modern, de távol minden szélsőségtől, érzése magyar, közieménvei a mi művelődésünk, tudományunk, művészetünk értékei. Ez a heti folyóirat nem ok nélkül hordja homlokán a szer­keszté Herczeg Ferenc szignaturáját, akinek különben is legtöbb regénye az Uj Időkben jelent meg, legújabb müvét pedig épp most közli folytatásokban az Uj Idők. Leszűrt izlésü, nagyrétü művészi képei érték dolgában harmonikusan csatlakoznak a szöveghez, amelyben süiün találkozunk Rákosi Jenő, Hegedűs Lóránt, Csathó Kálmán, Lyka Károly, Surányi Miklós nevével. Tar­talma, kiállítása révén az Uj Idők valóban azzá lett, aminek Herczeg Ferenc három évtizeddel ezelőtt ter­vezte: a müveit magyar család legszebb hetilapja. Előfize­tési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot kivá­natra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., And­rássy ut 16. x Ma Kass rennlon Károlyi zenekara köz­reműködésével. x Kitűnő minőségű balásfyai asztali bor, Vá'nav Dezső termése, kizárólag Bodánál literje 12.000 korona. x Van Hcuten cac o, Kocsisnál. i charlie chaplin: • világfilmje. az idény legnagyobb szenzációja a közel napokban a BELVÁROSIBAN. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom