Délmagyarország, 1926. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1926-03-16 / 62. szám

1926 március 16. O E L M A Q T A R O R S Z A Q 5 A Délmagyarország kiadóhivatalai kSIcsönkönyvtára és Jegyirodája a Klauzál-téri Európa-házban van. Aradi-uccán. Két nagy márciusi gyűlés Budapesten. A szociáldemokraták gyűlésén tlztanyolc embert tartóztattak le — Meddig kell hazát szeretni és meddig kell a gyiilölnivalókat gyűlölni? kisírt. Komolyabb rendbontás, vagy súlyosabb sebitsülés nem történt. Az egyetemi ifjúság „Turul" Szövetségének márciusi ünnepélyére hétfő délelőtt félkilenc óra­Budopest, március 15. Tegnap a Petőfi­szobornál délelölt a kereszláayszociálista szak­szervezetek, délután a szociáldemokraták tar­tottak népgyüést a márciusi ifjak emlékére. A délelőtti ünnepségen körülbelül ezer, a délutá­nin harmincöt-negyvenezer ember vett részt. A szociáldemokrata fölvonulás őtiási rendőri készültség közben ment végbe. Peyer Károly nemzetgyűlési képviselő nagy hatással beszélt. A tömegben elvegyült néhány ébredőérzésü ember, köztük a kommün utáni időkből ismert nevű Zsabka Kálmán ii, aki közbekiáltásaival meg akarta zavarni a gyűlést. A tömeg a rend­bontókat átadta a rendőrségnek. Minthogy a gyűlés szétosztása nem ment könnyen, a rendőrség tizennyolc munkáit be­kor gyülekeztek az Egyetem téren a hallgatók. Féliiz felé azután a menet zárt sorokban a Szabidság térre vonult. Az első szónok azt hangoztatta, hogy a Trianon által elszakított országrészeket a mai egyetemi ifjúságnak kell visszaszereznie. — Fiaim — mondotta —, egy igazi Ima­szeretet van : az a gyűlölet, amely az ellenség­nek sohasem bocsáthat meg. A hazát szeretni kell a sirig, de ez a fáradhatatlan gyűlölet mig ennil a szeretetnél ts nagyabb, ez mig a siron is átüti Esküszünk, hogy ntt leszünk a le­tzámolásnál l 119 /ff* Kedd- Róm- kai- Geréb pk, f Pro­III / Iwi testűm Henriette. Nap keJ 6 óra 13 junior, ayagnik 18 óra 6 pertkor. Somogyi-könyvtár nyitva d. «. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig. Htuenm nyitva d. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) ayitva d. e. 8—t-ig, d. u. 3—7-ig. A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta­nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), Marcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy Qyörgy Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Ujtzeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. Hazafíatlan magatartás cimén kizárták a VII. osztályos fiút a főgimnáziumból. Krausz János*, a hetedikes gimnázistát, aki hitt az önképzőkört kritika szabadságában, a tankerületi főigazgató kizárásra ítélte. A hetedik osz'ály b jkonja után a purista főgimnázium tanári kara tudvalevőleg konferenciát tartott ez ügyben s újból tárgyalták az emlékezetes ön­képzőköri botrányt. Kihallgatta újból mindazokat a diákokat és vallomásaikat jegyzőkönyvbe vette, akik résztveitek az önképzököri ülésen és hallották Kr usz kijelentését. A jegyzökönyvek alapján a tanárt konferencia határozott Krausz büntetise felöl. A határozatot a főgimnázium tanári kara még » pénteki nap folyamán át­küldte dr. Ltppiy Qyörgy tankerületi főigaz­gatóhoz, asi az iskolai figyelmi szaoáljok szerint mátodfokon dönt. A tankerületi főigazgató, értesülésünk szerint, a fegyelmi iratok áttanulmányozása alapján kizárásra itilte Krausz Jánosi. A szűkszavú döntés a következőket mondja: „Krausz Jínos VII. osztályú tanulónak hazafíatlan magatartása miatt, mely osztály­társaira káros és veszedelmes lehe', a sze­gedi kegyesrendi Dugonics András főgimná­ziumból való kizárását szabom ki fegyelmi büntetésül. Dr. Llppay György kir. tankerületi főigazgató." A döntést hélfőn bozták a hetedikes diák tudtán, akinek a kizárási intézkedési bevezetik indixibe is. A meglepetésszerű főigazgatói dön­tés aktái azonban koránttincsenek lezárva. Végső fokon ez ügyben a kultuszminiszter dönt s remélhetőleg a tulsxigoru fegyelmi intézkedés nem marad oseg a mai formájában. — Kimarni tagok jelölése. A Szegedi Kereskedők Szöveteégének a kamarai tagok jelölésére kiküldőit albhotísága a jelölés mun­kálatait befejezte. Erröt a munkálatairól a szö­vetség elnöksége a mai napon délután 6 órakor a Lloyd Társulni helyiségében tartandó nagy­tanácsi ülésén számol be. Ez ülésre a nagyta­nácsi tagok, valamint a szövetség tagjai ezúton is meghívatnak. — Halálozás. Szdss Gyulát, a Szent György­téri iskola igazgatóját és családját fájdalmas, súlyos gyásx érte: jólelkű, esies fiuk, Szász Józsi, a főreáliskola IV. osztályán ik szorgal­mas tanuléji, 15 éves korában hosszasabb be­tegség után vasárnap elhunyt. A mélyen súj­tott szülök gyásza széleskarben nagyrészvétei kelt. A kotán elhunyt jő fiút ma, kedden d. u. féinégy órakor helyezik örök nyugalomra a bel­városi temetőben, a Kossuth ucca 17. számú gyászházbői. Az engesztelő szent-miseáldozatot szerdán délelőtt 10 órakor mulatják be a felső­városi plébánia-templomban. — Előadások Ke!et-Á*sláról éa a honfog­laló magyarokról. Az Egyetem Barátai Egye­sületének bölcsésieti szakosztálya folyó hó 17-én, szerdán este 6 órakor az egyetemi föld­Isjzi intézet előadótermében (Leszámolőpilota r. emelet) szűkülést tart. Előadásokat tartanak Cs. Sebestyén Károly tanár: Milyen házban laktak a honfoglaló magyarok és dr. Banner Benrde* tanár: Keleti kikötőkben — mikor a rablánc elszakadt cimen eredeti vetített képek­kel. Belépődíj nincs, érdeklődődet szívesen lát az elnökség. — Eljegyzés. Bokor Pál polgármesterhelyet­tes Endre fia, aki a Szeged Csongrádi Taka­rékpénztár tisztviselője, vjsárnap eljegyezte Busbacher Eiek árpádhalmi állomásfőnök Olga leányát. — A háborúban elesett síinészhöaOk emléktáblája javára 1926 március hó 17-én este 11 órakor a szegedi Városi Szinház művész­személyzete zártkörű társasvacsorái rendez a „Napsugár" étterem összes helyiségeiben. Zár­óra reggel 5 órakor. x Zöldborsó nagy doboz 13.ooo K Kocsisnál. — Megtzfinik a szakvizsga a kenyérsütő­iparban. Ismeretes, hogy a kereskedelemügyi minisztérium két évvel ezelőtt kiadott rendele­tével megenged'e a házikenyér sütőnőknek, hogy iparuk további gyakorlására szakvizsga leiétele uiján iparigazolványt nyerjenek. A rendelet megjelenése után csak azok folytathatták a házikenyérsütést, akik szakvizsgát tettek, illető­leg iparigazoiványt váltottak. Immár két esz­tendő lelt el a rendelet megjelenése ő'a, amely idő alatt mindazok, akik a szakvizsgára igény­jogosultak voltak, megszerezhették a szükséges képesítésüket. A kereskedelemügyi minisztérium most rendelettervezetet küldött véleményezés céljából a kereskedelmi és iparkamaráknak, amelybea az eddig engedélyezett szakvizsgák megszüntetését kívánja. A kamarák vé'eménve szerint is most már elérkezett az idő ilven rendelet kimondására s ezért fölhiviák szokat a kenyérsütőnőket, akik a vizsga utján való iparigazolvány szerzésére jogosu'tak, hogy ezen kívánságukat, ha szakvizsgát kívánnak tenni, legsürgősebben terjesszék még elő. — Ktddcn dél«lőtt tárgyalja a steí»«dl Tábla a löfeösbázi kínvallatás bünörvét. Em­lékezíles még a nyilváaossáe előtt az a n*gy port fölvert bűnügy, amely Lököshízán Játszó­dott le az elmúlt tavaszon az állomásfőnök egy el flnt leve e körűi. Igen súlyos bünc«eiékmény« nyel, kinvallaással vádolták meg ezután nem­csak a lopási ügyben dolcozó detektiveket, hanem Fiedler rendőrfogelmazót is. A gyulai törvényszék eliiél'e a vádlottak*! ha»h«napi börtönre, illetve kisebb-nagyobb foghá*bünte­tésre. A szegedi ítélőtábla kedden reggel kezdi meg az ügy fölrbbviteli főtárgválását. A tárgya­lás iránt na?;y érdek'ődés ryilvánuU meg és valószínű, hogy igen hosszú időt ve*z igénybe, hisien a a törvényszék itélete maga vaskos könyvnek felel meg. x Spagetti és valódi Parinézán Kocsisnál. — Agyonszúrtak egy tiszthe1vefte*t. Szol­nokról jelentik: Szaiolon az egyik kocsmában Lajó Béla összeszólalkozott egy fársávaf, mely­ül verekedés támadt. A verekedőket a többiek kidobták az uccárs. Az ucc«n Vénig tiszthelyettes 5s kásának kerítéséből a léceket kihúzgálták és aszal ütötték ervmást. A zajra és a lármára kijött Vénig és erélyesen rendreutasította őket. Étre Lajó Béla kirántotta késit és a tiszthelyet­tes halántékába szúrt. A tiszthelyettest azonnal (leszállították Szolnokra, de már megmenteni nem lehetett. Laját, ki tettét bfiimerte, beszál­lították a szolnoki ügyészség fogházába. x Házasság. Dr. Palotai Ensébet e hó 14-én házasságot kötött dr. Antal Alfréd wieni ügy­véddel. — M«g akart szökni » rendőrségi igazol­ftetás elől. Budapestről leientik: Újpesten a rendCr igazoltatásra szólított föl egy fiatalembert, aki Kormos Pálnak mondotta magit. Mivel nem voltak igazolványai, a rendőr elkísérte a kapitányságra. A rendőrségről tegnap este szökést kísérelt meg és az udvar kerítésén át igyekezett menekülni. A kapuban álló rendőr töMmör figyelmeztette, hogy hagyl* abba a szökési kísérletet, mivel azonban torábbmenekült, a rendőr utána lőtt, A lövés a Sábán találta Kormost, aki leesett a kerítésről. A rabkórhátba szállították és most a rendőrség kutatia, milyen bfinők terhelik Kormost, bogy a szökést meg­kísérelte. x Értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, bogy gyermekruha szalónomat megnyitottam Be­rényi Henrik női divattermében, Somogyi ucca 22. sz. alatt. Wigner Mihályné. m x Heller bonbonok, csokoládék Kocsisnál. i 1 i i i Teleion i Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Telelőm Pénztári 5-82. Március 16-án, kedden 1 molnár Vig történet 7 felvonásban. — Egyidejűleg: Autó töltelék. Végre egyedül. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. legújabb filmje I Chap in bur­ICSZK 2 felv. - x » tx ™ F)lmronán\í O FaiaTaikan Q tm l i Filmregény 9 fejezetben. Rendezte: CECIL DE MILLE, a „Tízparancsolat" és az „Elet tékozlói" cimü filmek alkotója. Főszerepben : Rod la Roque, Ezt megelőzi: Harry szerencséje. Március 16, 17-én, kedden és szerdán Burleszk 2 felv. Korzó Moziban. Előadások kezdete a, 7 és 9 órakor. §

Next

/
Oldalképek
Tartalom