Délmagyarország, 1926. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-03 / 2. szám

1926 január 3 DELMAQYAROR S'Z A Q K Nem tudnak egyesülni az orosz emigránsok. Nézeteltérések az emigrác ó főbb és középpártjai között. Páris, január 2. Az oroal emigrációnak köz­pontja már régóta Páris. Az emigráció veze­tőinek fögondja most a külföldön élő oroszok kongresszusának egybehlvása volt. Megtelték a szükséges elökészüle eket a kongresszus meg­tartására és abban állapodtak meg, hogy a kongresszust 1926. év elején tartják meg. Eien a kongresszuson az emigráció egyesülését kellett volna létrehozni. Az eddigi megbeszélések folyamán azonban nehézségek merültek fel, amelyek a kongresszus egybehivását lehetetlenné tették. A szervező­bizottságban a jobboldal olyan követelésekkel lépett fel, hogy a gyáriparosok csoportja, amely a kongresszuson mint középpárt lépett volna fel, az előkészítő bizottságból kilépett. Az utolsó két hónap folyamán beható tárgyalásokat foly­tattak, hogy a kereskedelmi körök és nagy­iparosok között megint helyreállítsák a békét. Az emigráció kongresszusának összehívása most ujabb stádiumba került és valószínű, hogy a nagyiparosok csoportja újra belép az organizációs bizottságba. (Ceps.) ri tfiizriadalom a színházban. Egy kipattant szikra miatt füstölni kezdett a tetőzet. — Teljesen nyugodtan folyt le az előadás. Újév délutánján a szinhizban Kovács Kató bucsufelléptével a Marica grófnőt játszották, amidőn a tűzoltóságnak azt a riasztó jelentést adták le, hogy a színház tetőzete kigyulladt. A színház magas tetőzetéről tényleg komor fflst­fellrgek szálltak fel, lángokat azonban nem le­hetett felfedezni. Az uccákon ezrekre menő /!• meg verődött össze. A tűzoltók a színházhoz alig néhány perc múlva megérkeztek teljes ap­parátussal és hozzáláttak az épület átvizsgálá­sához. A vizigálat megállapította, hogy a sztn> házban aznap poros szénnel jütöitek és a po­ros szénből szikrák kerültek ki a színház pad­lására és emiatt a tetőzet parazs'ani és füstö­lői ni kezdett an Ikfil azonban, hogy ebből ko­molyabb baj származhatott volna. A tűzoltók a tüzvizsgálat után néhány perccel már elvonul­tak, a tömeg azonban tovább kitartott és várta a lángokat, amelyek azonban nem törlek elő. A színház közönsége azonban nem tudott a fenyegető tűzről semmit sem, mivel az előadás alatt senkit sem engedtek be a nézőtérre, ugy hogy az előadás a legnagyobb rendben folyt le és nem tört ki pánik szerencsére. A rivaldák mögött azonban megtudták a tűzoltók kivonu­lását és némi nyugtalanság jelen kezelt. Az ügyelő azonban azonnal megmagyarázott min­dent és azután a színészek nyugodtan játszot­tak tovább. A Délmagyarország Szegeden és környékén az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztosítéka és ereje a független polgárok és munkások támogatása. yyA tornyok elhajlásai optikai csalódás" — mondja Foerk Ernő. Nyilvános előadás keretében kell bebizonyítani, hogy a fogadalmi templom siámitásai és tervei helyesek. A Délmagyarország karácsonyi számában cikk jelent meg a fogadalmi templom tornyai­nak elhajlásáról. Ennek az általános fel ünést keltő cikknek a keretében közöltük Tóbiás László mdépilész nyilatkozatát, amelynek az volt a lényege, hogy a templomtornyok a hibás alapozás következtében hajollak el és ezért repedt meg a főhajó vasbetonboltozata is. Tóbiás László nyilatkozatával azóta állandóan foglalkozik ugy a laikus közönség, mint a szakemberek és a viták tengelyében az a kér­dés áll, hogy a templom tervezői elkövették-e az alapozásnál azt a hibái, amelyre Tóbiás László felépítette következtetéseit. Cikkünk megjelenése óta minden pillanatban vátluk a templom felelős tervezőjének Foerk Ernőnek a nyilatkozatát, amely ma végre meg is érkezett hozzánk a következő levél keretében: Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur I Engedje meg. hogy b. lapjában december 25-én megjelent cikkre, amely beállításánál fogva alkalmas lehet a közönség nyugtalanitá­sára, a magam részéről, mint felelős épitész, a tényállást leszögezzem: A fogadalmi templom épitéii programja már elejétől fogva ugy hogy több éven át épül, okokból, hanem főleg szempontból i*, hogy emlékről lévén szó, az egyes tömegeknek legyen idejűk leülepedni, megállapodni. volt megállapítva, nemcsak financiális abból a magasabb ilyen monumentális Igy még 1914-ben, tehát a háború előtt, készali az összes alapozások és a főfalak — majdnem a főpárkány magasságáig hogy aztán, bár nem tervszerűen, a háború alatt majdnem 9 évig pihenjenek. 1922-ben a munkák újra való megkezdése­kor, az építési programba fel volt véve: 1923­ban a szentély, kupola és kereszthajó bebol­tozfsa, 1924 re a külső kupola és keresit­hajó elkészítése és a főhajó boltozata, 1925 re a két torony felfalazása, mig 1926 ra higy­tuk a tornyokba kapcsolódó főhomlokzatot és orgonakőrus felépítését, hogy a megiile­p:dő tornyok magukkal ne húzzák a hom­lokzatot. Ezt az előrelátásunkat beigazolta íme a tornyok bekövetkezett és tavasz óta megfigyelt ülepedése, mely 1926 tavaszára megállapodván, nyugodtan felfalazhatjuk a kő- és márványmunkákban gazdag és drága főhomlokzatot, az emlék-templom legdísze­sebb részét. Könnyelműen és nem szakszerűin jártunk volna el, hi fordítva cselekszünk. Ami végül a tornyok elhajlását illeti, kár ezt a kérdést most feszegetni, amikor az áll­ványok tömege még elburkolja a tornyok külső kontúrját; meg vagyok róla győződve, hogy ez is végeredményben . optikai csalódásnak fog bizonyulni, ame'y szerint a tornyok sugaras alkotásánál fogva, a torony­köz felül tágasabbnak látszik, mint alul. Arra kérve mélyen tisztelt Szerkesztő urat, hogy ezen pár soromnak belyet szorítani szí­veskedjék, vagyok kitűnő tisztelettel Foerk Ernő, tanár, tervező épitész. Foerk Ernő kívánságát készséges örömmel teljesítjük és mgyon sieretnénk, ha ez a levél végre megnyugtatná a felzaklató t közvéleményt. Véleményünk szerint azonban a nyugtalankodás csak akkor szülik meg, ha Foerk Ernő meg­ismétli azt, amit tizenkét évvel ezelőtt tett, ami­kor a templomtervek művészeti kiviteléről folyt az állandó vita Szegeden. Foerk Ernő akkor a városháza közgyűlési termében a szegedi mér­nökegyesület vendégeként hosszú előadást tar­tott a templomtervek művészeti részéről és azt bizonyítgatta, hogy az általa alkalmazott meg­oldás művészeti szempontból kifogástalan. Az előadás iránt nemcsak a szakemberek, hanem a város laikus közönsége is annyira érdeklő­dött, hogy zsúfolásig megtöltötte a közgyűlési termet. Most alkalmasnak véljük a helyzetet és az időt arra, hogy Foerk Ernő, esetleg Petra­vácz Gyula, aki felelős a templomépitkezés sztatikai számításának helyességéért, előadást tartson az építkezés műszaki részéről és alkal­mat adjon ugy a szakembereknek, mint a város laikui közönségének arra, hogy meggyőződjön az építkezés helyességéről. Az előadást ennek a célnak az elérése érdekében a mérnökegyesület vitaülésivei kellene összekötni, ugy hogy a hozzáértő szakemberek objektív hozzászólása a kérdés mindsn részletét tisztázza. Az aggodal­maskodást, amely jelenleg lépten-nyomon érez­hető az egész városban, csak ilyen módon lehetne végképpen eloszlatni. sf-.-iiZsemperruhák KOlOlltosztümök VARGA Budapest, Kossuth Lajos u. 11 Bl3t és Koronaherceg u, 6, nlMTrécT minden más kézimunkát és et£ra|zs< > I • IIIACS B • lést a legmodernebb minták alapján, elismert legszebb kivitelben és legjutányoiabb áron készítek. MÍÍ/7 KP RP7CI kézimunka üzlete 7 IIUiil.cn GK&at Szeged, Takaréktár ucca t. szám. Perzsaszőnyegek kizárólag külföldi anyagból Ebéd lőszőnyegek, összekötők, oiomántakarók, ágyelők, asztalterítők, párnák és hinta­szék takarók. Megrendelések a legrövidebb idő alait legpontosabban készülnek „OABOR" szőnyegipar Szeged, Szent István tér 6. TELEFON 9-74. 94 itSwHs. Belvárosi Mozi pta^tU ; i Telefon 11-85. KOrZO MOZÍ Telefon 11-85. 15E! Széchenyi Mozi | Január 3-án, vasárnap Priscilla Dean B; Sevilla Szirénje. i Szerelmi regény 7 felvonásban. Azonkivtll: : a legújabb Gaumontés Magyar Híradók január 3-án, vasárnap Metrö filmek! Metró filmekI | Nagyvilági házasság | Modern társadalmi történet 7 felvonásban. Főszereplő: Eleanor Boardman. : Azonkívül: buSTER, a körözött liptói. • | 2 felvonáses amerikai burleszk. Január 3-án, vasárnap Édes anyám... Himnusz az anyai szeretetről 8 felvonásban, Főszerepben: jyj á Ty C Q T F. Egyidejűleg: ^02* HffcIClÓ­Előadások kezdete 3, S, 7 «s 9 öntet j Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor EIOadások kezdete J, 5, 7 «• 8 ótidM 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom