Délmagyarország, 1925. december (1. évfolyam, 157-180. szám)

1925-12-12 / 166. szám

smber 12. , mert tad­t a kézbesítő, tották az ab­ablabon és 5 kiugrott az a vasruddal. scüg ugy ad­talatlanul fe­3 hederitett a 'Máték be az hogy Kender z izgatott ál­; vétségében api fogházra az iratok is­ügvész és dr. leibeszédeket. tta le a cuk­gatottságában tapi büntetést jogerős. a lába? VE" s a készítőnél: iiA.jA.ban Telefon 3-41. eltűnök . 8O.O0O . 75.ooo ie 8O.000 ie 97.ooo le l38.ooo e240.ooo l I50.ooo evő szőve! és lek kiárusítva. 'érek '926 december DELMAQYARORSZAQ YII / IO Szombat. Róm. kai. éi protestáns 4*11/l^a ottilia. Qór. kaL Param. Nap kel 7 rn 38 perckor, myagmk 4 óra 9 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. Muzeum nyitva d. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. A szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8 órakor kezdődnek. . Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: vutcua in u iicicíuu oivf, muiuvaiiy L-ajus ujöícrcu ftelefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. — Tizenhatodikán lesz a közgyűlés. A város (örvényhatósági bizottsága a decemberi közgyűlést a karácsonyi ünnepek miatt nem a hónap utolsó szerdáján, hanem már tizenhato­dikán megtarija. A meghívókat már szét is küldték a városatyáknak. — Karácsonyi szünet a középiskolákban. A közokfafásügyi miniszternek, a mai hivatalos lapb»n megjeleni rendelete szerint a középfokú iskolákban és ezzel egyenrangú tanintézetekben a karácsonyi szünidő december 20 tói bezárólag 1926 lanudr 3 tg tart. — Kádár Ferenc főigazgató nyugalomba vonulása. Fényes keretek között ünnepelte meg a szegedi ítélőtábla, a törvényszék, járásbíróság és ügyészséggel egyetemben Kááár Ferenc Ítélőtáblai segédhivatali főigazgató nyugalomba vonulását. Az ünnepség a „Hági" vendéglő külön helyiségében 80 teritékes bankettel folyt le. Az ünnepi beszédet Muntyán István Ítélőtáblai tanácselnök mondotta. Muntyán István kijelentette, hogy Kádár Ferencet ugy ismerték meg. mint a becsületes, pontos és odaadó hivatalnokot, aki társaival a legmesszebb­menőket tette meg. 45 esztendőt töltött el köz­szolgálatban, eredményes munkában. Kádár Ferenc köszönte meg ezután az ünneplést. Majd Wéber József az ítélőtábla segédhivatala, Junászka István az ügyészség, Tormay Andor pedig a járásbíróság segédhivatala nevében mondottak beszédet. V' — 0] malegforrás Losonc mellett Piá­jából jelenük: Mint a Narodnl Llsti írja. a Loionc és Fniek közt fekvő Ipolynyitra mellett uj melegforrds tört kt. A rankherlányi geyxier mellett ez a Felvidék második szököforráaa. Az u] hévforrás csaknem állandóan működik. Hő­foka 20 C, vegyi tartalma brom, chlőr és szik. — Előadás a leánygimnáziumban. A szegedi állami leánygimnázium vasárnap, december 13 án délután 4 órakor a Vöröskereszt javára előadást tart az iskola tornatermében. „Solymos vára" c. színdarab kerül színre, zongoraszámok és szavala­tok tarkitják a műsort. A növendékek Vöröskereszt­egyesülete 20 szegény gyermeket ruház fel és ajándékoz meg karácsonykor, ennek javára önkén­tes adományokat köszönettel fogad a rendezőség. Dokto'ri avatás. Szécsi Györgyöt, Szécii Izsó szegedi kereskedő fiát péntek délben a Ferenc József Tudományegyetemen a cum laude jogtudományi doktorrá avatták. — Adományok a kisrongyos-akcióra. A kis­rongyos akcióra ujabban a következő adakozások történtek: Mellis Lajos 500000, Halász István 100.000, Ariadné kötszövőgyár 50.000, Lendvay vándor és neje 100.000, dr. Síelés József 100.000, Pick-gyár 400 000, Lővinger Adolf 50 000, Sidlovíts Kálmán 100.000, özv. Ltehtenegger Gyuláné 500.00Q, Hunyadi Vass Gergely 100.000, Haraszthv Géza W0.00Q Müller László 100.000 Koitay Lajos 100 000, nscher Testvérek 100.000, Szabó Gyula 100000, N-N. 300.000, Heitn Antal 50.000koronát,Nemetz pedig ötven üveg fagybalzsamot adott 700 000 Korona értékben, hogy azt a szegedi gyógyszertárak árusítsák ki és az érte befolyó jövedelmet fordítsák 8 kisrongyos-akció javára. — A Szegedi Zaidó Nőagylet ezúton kéri a ^felelt hölgytagokat, hogy e hó 12 én (stom­°iton) délután 6 órakor a Kass-szálló sakkter­Jwen a rendelendő teadélntán megbeszélése ^tben megjelenni szíveskedjenek. — Amikor Mussolini a saját irását koboz­tatja el — titokban. A Szlovák írja a következő érdekes hirt. 10-12 évvel ezelőtt Mussolini, aki akkor még ujságiró volt, kiadott egy dicsérő ira tot Hasz Jánosról. Amikor Mussolini Olaszország első embere lett, elszégyellte magát tapasztalatlan és hiszékeny ifjúságának gyengébb pillanata miatt és titokban elrendelte ezen ifjúkori munkájának az elkobzását. A cseh husziták most megtudták a dolgot és cseh nyelven akarják ezt az iratot ki­adni. — Bányarobbináa — 30 halottal. Bir­minghamből jelentik: Az Overton-tárnában be­követkeieu bányalégrobbanás alkalmából 30 bányász éleiét vesztette. Számosan súlyosan megsebesültek. - Adófelszólamlási Az I. számú tárgyalások. adófelszólamlási bizottság. Tárgyalási sorrend. 1925 december 12 én. 1. Farkas Gergely Főfasor, 2. Mihályffy László Kárász u. 12, 3. özv. Scbwortz Jakabné Ká­rász u. I. 4. Barna Béla Széchéayi tér 9, 5. özv. dr. Kovács Vililorné Tisza Lajos körút 45, 6. Papp Sándorné Kálvin tér 2, 7. Balla Ferenc Püspök'bazár, 8. Jankovica Mihály Iskola u. 29, 9. Robicsek Endréné Oroszlán u. 3, 10. Szukics Imre Kelemen u. 3, II. özv. Sötér jánosné Széchényi tér 9, 12. Birn Qézáné Széchenyi téri bódé, 13. Seress Ilona Valéria tér 12, 14. Kovács Józsa Széchényi tér 9, dohánykiaárusok, 15. Bónis Sarolta és Társa dohányáruda Kárász u. 5, 16. özv. Tóth Péterné füszerkereskedő Kiss u. t. 17. EngiSnder József kereskedő Klauzál tér 3, 18. Radó Fülöp arubódé Polgár u. 19. Halasz Míhályné ke­reskedő Valéria tér 6, 20. Maurex Istvánné szatócs Berlini körút 2U/a, 21. Schlésin^er Aianka kereskedő Kelemen u. 7. 22. özv László Andrasné árubódé Bol­dogasszony 8. 3, 23 Puki Rozália élelmiszei kereskedő Boldogasszony 8. 31, 24. Szalay Jizsei Petőfi Sándor s. 4j, 25. Schultz J jzsefné Iskola u. 14, 26. özv. Cser lmréné Szentháromság u. 30, 27. Nagy Gy. Sandorné Vitéz u 18, 28. Kéri István Petőfi u. 8, 29. özv. Körcsi Lajosné Mikszáth Kálmán u. 1«, 3i>. Schwartz jakabné Kossuth Lajos 8. 10, 31. Berger Adolf Petőfi Sándor s. 7, 32. Szabó Mihályné Kelemen u. 2, 33. Glauber Jonas Polgár u. 19, 34. Wallenstein Lajos Petőfi Sán­dor s. 31, 35. özv. Rosenbaum Edéné Széchényi tér 5, 36. Szabó Béla Kálvária u. i5, 37. Herielendy Mihályné Margit u. 3 , 38. Ifjú Arnold József Petőfi Sándor s. 2?, áJ. Undisz Márton Alföldi u. 28, 4J. Szokolovazky Gyuláné Margit u. H, szatócson. A Szegedi Zaidó Ifjasig bállal egybs­kötött mQsoros Cbanuka-Qnnepéiye ma esle a Tiszában. Kaszab Anna, Baróthy József, Sán­dor Illés, Lamberg Mór, Biedl Eod e és Arany József szerepelnek. Jazz Band muzsikál. A mű­sor pont fél 9 órakor kezdődik. — A fia beperelte apját agy pofonért. Qyőrből jelentik: Érdekes ítélet hangzott el a győri királyi járásbíróság előtt, ahol egy fia perelte be t z apját egy pofonéri. Gyfirszigelen Horváth István gazda egy alkalommal meg­dorgálta egyik nős fiát, aki haragjában apja hátáról ledobálta a cserepeket. Az apa ezért felelősségre vonta fiát s mert as durván vála­szolt, apai kezével hatalmas pofont mért a ttu képére. A pénteki tárgyaláson a felek kihall­gatása után a biró alaposan megpirongatta a feljelentő fiút s e szavakkal hirdette ki Ítéletét: — Szégyeld magad. hogy ilyesmiért apádat tel merted jelenteni. Ha én lettem volna az apád, nem egy, de öt pofont is adtom volna neked. A felmentő ítélet után a feljelentő fin szé­gyenkezve hagyta el a tárgyalótermet. Angol női és férfi harlsnyik, keztyük, kamaschnik és kötöttáru különlegességek nagy választékban legolcsóbban az Ariadné kötött­és szövö lárugyár rt. föelárusitóhelyén, Chilla Raymond cégnél, Tisza Lajos körút 32, sze­rezhetők be. i52 A vasúti feladóállomás a Belvárosban e bó 15-én megnyílik. Máv. szegedi városi iro­dája: Express Nemzetközi Szállítmányozási Rt Kárász és Kölcsey u. sarok. Telefon 12—90. Felsző'iíásra árukat mérsékelt díjazás mellett háznál veszünk ái. 15S Életveszélyei járdák. Pénteken lényegesen megenyhült az idö, a fagyot előbb hó, majd eső váltolta fel. Emiatt azután a délutáni órákban olyan líkosik voltak a járdák, hogy csak élelveszedelemmel leheteti közlekedni. Mindenki a legnagyobb vigyázattal, szinte tipegve haladt, mégis nem egyszer hívták ki a mentőket hol kir-, hol súlyos lábtörések­hez. A kórházban pedig számosan jelentkeztek hasonló sérülésekkel. A naiv polgár pedig ártatlanul azt kérdi, hoiy nem tartozik-e ez az igy a ható­ságok elé ? Miért nem rendelik el az összes jár­dák és átlárók fürészporral, vagy homokkal való behintését ? A rendőrségnek, a közbiztonság őré­nek sürgősen és haladéktalanul kell Intézkednie; hissen köztudomásu az a rendészeti akszioma, hogy preventív Intézkedések kellenek, nem elég, ba elfogjuk a bünösöt, hanem meg kell akadá­lyozni a bűncselekmény elkövetését. A naiv él ma sokszor adóió polgár várja az intézkedéseket. — Kodelkáné próbát énekelt az Operaházban. Az Intim Pista bál intimitásai, A röntgenszem!! hölgy, Farkas Imre lelkiklinibát nyit - a Szinházi Elet leg­újabb számában. Incze Sándor kitűnő hetilapjában Lengyel Menyhért, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Kál­mán Jenő, Nagy Endre é8 Szomaházy István írtak ér­dekes cikkeket és humoreszkeket. Ezenfelül közli még a Szinházi Élet Heltai Jenő a Vígszínházban nagy si­kert aratott vígjátékának a Menazsériának teljes és illusztrált szövegét. Darabmelléklet: .Úriemberek* tel­jes szövege és ezenkivül még két kottamelléklet, Bus Fekete László .Őfelsége* cimü szenzációs regénvének folytatása, nagy társaság, mozi, divat, sport-rovatok teszik különösen gazdaggá a Szinházi Elet e heti szá­mát amel nek ára 8 Ou korona 1/4 évi előfizetési dij 80.010 korona. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet körút 43. szám. — Éjszakai csendélet a Népszínház előtt. Budapestről jelentik: Az elmúlt éjjel fél 1 órakor a Népszínház ucca és a lózsef körút sarkán egy háromtagú ittas társaság feltűnően lármázott és hangosan viselkedett. Az uccasarkon posztoló rendőr csendre intette őket, mire az egyik fiatal­ember kezével a rendőr orTa előtt hadonászva a következőket mondotta: Hallgass te büdös pa­raszt, te akarsz engem most tanítani Miután a rendőr újból felszólította, megragadta a rendőr köpenyét. A rendőr védekezni próbált, azonban a következő pillanatban kétszer egymásután teljes erővel a rendőr arcába csapoti az ittas ember. Az igazoltatás során kiderült, hogy a támadó fiatal­embert Bende Miklósnak hivjau, 26 éves szigorló­mérnök. Két társát akik a verekedésben nem vet­tek részt, a rendőrségről elbocsátották. Bendét egyelőre hatésági közeg elleni erőszak cimén őri­zetbe vették Varrógépek javítása lelkiismeretesen és leg­olcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nál, Szeged, Kárász ucca 1. sz. e*2 Legszebb karácsonyi ajándék a könyvi A DÉLMAGYARORSZÁG könyvosztályában mélyen leszállított alkalmi áron kaphatók a magyar- és világ­irodalom remekeiből össze­állított csoportok. Kapható azonkívül Juhász Gyula: T E STAMENTQM A költő legújabb versel Xmx OO.OOO KORONA Legszebb karácsonyi ajándék! MaMMMWMMMMMMMIMMIIMI ijX. Belvárosi Mozi „jy^ December 12., 13-án, szombaton és vasárnap Glória Swanson Férfivágyak.. .asszonysorsok! Dráma 7 felvonásban. - Azotik.vül: jjegujabb Gaumont híradó. "előadások kezdete 5, 1 éa B órakor. Telefon 11—85. Korzó Mozi Telefon 11-85. December 12., 13-án, szombaton és vasárnap legújabb Hímje: Pévtxt vagy életet I GCígano. az ilarcoa loval,) Kahndortörténet 1 felvonásban. Azonkívül: Fqx híradó. iilöadánok kezdete: 5, 7,® órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor. Telefon: 16-33. Széchenyi Mozi Telefon: 18-33. December 13-án, vasárnap CONRAD VEIDT ^ Teli Vilmos. Történelmi dráma 10 felv. Mindkét része egyszerre! Azonkívül: A legújabb Hir a Jé. Előadások 3, 5,7. 9 órakor a tere. kellemesen fűtve van! — nnmnY m aruir jwuwia'liuuuuuuuu'

Next

/
Oldalképek
Tartalom