Délmagyarország, 1925. november (1. évfolyam, 132-156. szám)

1925-11-14 / 143. szám

jvember 14 en daraboknak hazai kultur­ból csakrokon­müködését és Jgét. t nyújtóit, mind­nnepélyességét ató tilosba, ha­felé hajló dal­jben föérdeine hangját, énekét, és egy még a ette élvezetessé. járnak a bolond egyes kitörései­ca helyett most én van a szive, elismerésből. A íyujtott nagyO" g korcsmárosa állták helyükei ki Klári, Lend­isok hibátlanul nkák körül vo» m vérbeli azin­az üres, moí­A diszletezéí ilekmény kert* ;é sorozhatja* nagyobb sö­i és tapsolja kat. A zenekart t szubdirigetrt ségget és pon­V. r legkiválóbb ingveisenyéről >akat megillető 5 csütörtökön hangversenyét rel ható mü­a Harmónia ember 29. idos Béla dal' színház mtlso­lerepeit ezeken leki, Gárdonyi, Leopold és Üi-J lány Schubert ap délután mér­zerepeket ezut­írszky, Kertész, Bilicsi játszak. i helyirakkal­tsos társadalmi ör szinre, még fordításában és . A címszerep" leutazta Európát iden idők isme­aki végre is * i a társadalmi ack bírót Hír­éit Uti, Jorgenl játsza. A hétföl iház tavalyi leg­lönyörü, hangu­i a stiopadrSi társulat. .A régi házakat vonz agy áldozatokat jén bemutass* ettet. A teljes n készülódik * régi Jó Buds­znak az idéft kapitány' volt­i, Faith Oizfc Bilicsi mind' )b bizonyság®1 máris oly naÖ ;y az első he" mf nek előre* ÉRNÉ fösáruháza CA 2. t rCtöséruK (** 19SS november 1<. delmaqyarorszaq 8 Három falut eltemetett az árviz. Katasztrófáiis árviz a Drina és a Dráva mentén. Belgrádból jelentik; Jugoszlávia keleii ré­szén a folyók annyira megáradtak, hogy ka­tasztrófáiis árvlzveszedelemmel fenyegetik a partmenti lakosságét. A Drina alsó folyásánál a Jadar patak három falut teljesen elöntött. A sabác—ioznicai vasutvonalai 20 méter széles­ségben elmosta, továbbá az állami utat és egy erős betonhidat megrongált. A viz állandóan emelkedik, ma már a normálisnál 4 méterrel ma­gasabb. A grdci Tagespost Jelenti: A Dráva völgyé­ből nagy áradásokat jelentenek. Pettau és Friedau között az árviz mindent elöntött. Mu­raszombaton is nagy az áradás. Több mint 300 hixat fenyeget a vlz. 150 házat kiürítet­tek, 4 ház pedig beomlott. Két ember életét vesztette. A katasztrófa mintegy ezer embert sujt. Kb. 150 család hajléktalanná vált, ezeket vasúti kocsikban szállásolták el. Szombaton reggel kezdi tárgyalni a rögtönitélő biróság Rákosi Mátyás bűnügyét. A védők kifogáiokat emelnek a biróság Illetékessége elten, — Lehetséges, hogy ötös gyorsított tanács elé utalják az ügyet. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rákosi Mátyás és társai bűnügyében astatáriális biró­ság szombaton reggel kezdi meg a tárgyalást és elsősorban az a kérdés vár tisztázásra, hogy o biróság illetékes-e az ügy elbírálására. Amennyiben a biróság ezt nem állapitaná meg, akkor a rendes biróság eli kerül az ügy és valószínűleg a gyorsított eljárás alapján ölös tanács mond a vádlottak felett Ítéletet. Ha axon­ban a rögtönitélö biróság kimondaná illetékes­ségét, ebben az esetben háromszor 24 óra alatt Ítéletre is kerül a sor. Rákosi Mátyás és társainak izgatás! és hüt­lenségi ügyében Vági Istvánt is ki fogják tanu­ként hallgatni. Az eddigi tervek szerint a statáriális főtár­gyalás! Langer Jenő, a bOntetőtörványszék el­nöke vezeti, a vádat dr. Mtskolczy Ágost királyi ügyész képviseli. A vádlottak psdjára kerülnek igy lázadásra irányuló szövetség büntette cimén: Rákosi Má­tyás volt népbiztos, \Vetnberger Zoltán, Öry Károly, Tóth Qyörgyné szül. Hámán Kaió és , Gőgös Ignác. Van der Boon Dina — Móra Ferencet fordítja. Egyórás beszélgetés a holland Írónővel, aki Szegedre jött előadásokat tartani. A nő szolgálati kötelezett­Van Schalkné, van der Boon Dlna asszony, aki esztendők óta lelkes odaadással foglalkozik a magyarság; ügyeivel, pénteken este Szegedre érkezett. Október 18. éta, — akkor jött Pestre —• nap-nap ulán tarlóit előadást. Szegedre as Egyetem Barátainak Egyesülete bivta meg, programja azonban kibővült. A Dugonics-Tár­saság kérésére a vasárnapi felolvasó ülés kere­tében ugyanis beszélni fog Hollandia közéleti viszonyairól és külön fejezete lesz előadásának a holland nőmozgalom tárgyalása. Egyetemi előadásában Hollandia kulturális éleiét ismer­teti, amely ki fog terjedni az irodalomra, zenére és a képzőművészetekre is. Este hét óra. Van Schaikné asszony inlerjut ad. Szőke, finom jelenség, minden szaván az euiópai kulturáltság. Tökéletesen beszél magya­rul Kedvesen kezdi: — Nem először vagyok az ön szép hazájá­ban, legelőször 1914 ben jártam itt: Buda­pesten és Pozsonyban, amely akkor még ma­gyar volt... , — A háború alatt sok magyar hadifogoly kérését és panaszát közvetítettem. Nagyon sze­rettem a magyarokat i igyekeztem a magfar gyermekek hollandiai üdülési akciójának elő­mozdításával is segítségökre lenni. — Első magyarnyelvű dolgozatom is 1914; ben Jelent meg : Sebestyén Ilona ,Nőnevelés cimü folyóiratában „ sége" cimmel. — Több magrar irót forditottam holland nyelvre: Tóth Kálmánt, Mikszáth Kálmánt, Tormay Cecile .Régi házálM. Most Solymossy Sándor „Magyar legendáién dolgozom, aiuláiy az Űaők kiváló Móra Ference következik. — Sok magyar városban voltam mostani körufamon, előadásokat tartottam eddig: — Budapesten kivfll G/örben, Debrecenben, Ka­posvárott, Pápán és Clnkotán. Szeged után mén tobb város következik. — Magyarországi látogsfásom gyakoriali célja: a magyar kulturális, társadalmi is köz­gazdasági élet megismerése. Benső kapcsolatot szeretnék létesíteni a magyar és a holland nemzet között. Odahaza tollal és szóval fogom az önök kulturális és közéleti viszonyait ismer­tetni. Mondon: nagyon szeretem a magyarokat. * Van Schaikné asszony: nagyon szereti a magyarokat. Tökéletesen beszéli a magyar nyelvel. Végleien szeretettel és együttérzéssel Járja városainkat. Mindezekből egyetlen ok is elegendő lenne arra, hogy Szeged város közön­sége is ott legyen: szombaton délután öt órakor az egyetem aulájában, vasárnap délután négy órakor a Dugonics-Társaságban. A pénzügyi bizottság a jovo heten tárgyalja a város költségvetését. A nyolcmilliárdos betegápolási és gyermekvédelmi költiég Ismeretes, hogy a város tanácsa eredetileg még a szeptemberi közgyűléssel akarta leláP gy alt a! ni a város jövő évi költségvetését és a szeptemberben összehívott pénzügyi bizottság ülésének tárgysorozatára fel is vetle ezt a nagyfontosságú kérdést. Mivel azonban akkor­tájt jelent meg az a kormányrendelet, amely a törvényhatóságok között ossztotta fel az orszá­gos betegápolás ős gyermekvédelem évi két­száznyolcvan milliárd koronában megállapított költségeit — ebből közel nyolcmilliárd korona jutott Szeged városra — a városi számvevőség állal nagy gonddal összeállított költségvetési tervezet teljesen elvesztette realitását, meri a városra kirótt hozzájárulás az előirt összes vá­rost tevételeknek körülbeiül egynyolcad részét foglalta volna le. A polgármester éppen ezért az utolsó pillanatban megváltoztatta a pénzügyi bizottság szeptemberi ülésének tárgysorozatát és a költségvetés ügyét levette a napirendről. Biztosan számított ugyanis arra, hogy a kor , nány a törvényhatóságik egyöntetű erélyes Ul- rendeletének tarthatatlanságát és már készül is tokozására föltétlenül vlsszavinjat vagy - leg- I az a törvényjavaslat, amely a betegápolás és a rosszabb esetben módositja — eredeti rendele­tét. A tárgysorozat megváltoztatását a pénzügyi bizottság tagjai már csak akkor tudták meg, amikor a polgármester megnyitotta az ülést. A polgármester ugy vélte, hogy a kormány ebben az esztendőben föltétlenül rendezi a kér­dést, mert hiszen az érvényben levő törvényes rendelkezések értelmében a városok közgyűlé­seinek az év végéig feltétlenül le kell tárgyal­niok és fel kell terjeszteniük a belügyminisz­terhez a költségvetés?, már pedig a költségve­tést reálisan addig nem állithatja össze a szám­vevőség, amíg fillérnyi pontossággal nem tudja, hogy a betegápolási és gyermekvédelmi hozzá­járulás cimén mennyit kell fizelnie a városnak. A városok kongresszusának állandó választ­mánya, mint ismeretes, hétfőn ülést tartott ebben az ügyben és elhatározta, hogy erőteljes akciót indít a kormánynál a kérdés törvény­hatósági uton való rendezése érdekében. Az a bir terjedt el, hogy a kormány belátta kiadott gyermekvédelem ügyét országosan (örvénnyel rendezi. Scaltéthy Sándor főszámvevőnél érdeklőd­tünk ma, hogy beviszi-e a tanács a költség­vetést a novemberi közgyűlésre. A főszámvevő érdeklődésünkre a következőket mondotta: — Ugy tudom, hogy a polgármester a jövő hiten összehívja a pénzügyi bizottságot a költségvetés letárgyaltatása céljából és igy a novemberi közgyűlés elé terjesztheti majd a tanács a költségvetési. A betegápolási és gyer­mekvédelmi hozzájárulást is beállítjuk a költ­ségvetésbe, de természetesen nem nyolcmilliárd koronával, hanem legföljebb annyival, mint amennyit a város a háború előtt fizetett ezen a címen. Véleményem szerint ugyanis a város ennél, megnövekedett terhei és erősen redukáló­dott bevételei mellett a legjobb akarat mellett sem fizethet többet és valószínűnek tartom, hogy a kormány által benyújtandó javaslatnak is ez lesz az intenciója. A költségvetés be­nyújtásával várhatna ugyan még egy hónapig a tanács, azonban a további várakozásnak nincs semmi értelme, mert a kérdéses törvény­javaslat, ha készül is már, decemberig ugy sem készülhet el, de ha mégis elkészülne, törvényerőre ebben az esztendőben ugy sem emeikedhetik, akármilyen gyors ütemben kerülne is a nemzetgyűlés napirendjére. A város ház­tartásának jövő évi költségvetését ettől teljesen függetlenül az év végéig föltétlenül le kell tárgyalnia a közgyűlésnek. Az pedig tökélete­sen mindegy, hogy a novemberi vagy a decem­beri közgyűlés tárgyalj s-e le. Igy tehát a novemberi választó-közgyűlés érdekességét, valamint tartalmát még a költség­vetés ia fokozza és nagyon valószínű, hogy a költségvetés tárgyalása löbb napig eltart. Az adóíelszólamlási bizottságok tárgyalási sorrendje. Az adóíelszólamlási bizottságok november 14-én, szombaton a következő sorrendben tárgyalják a felszólamlásokat: A II. sz. jövedelemadó felszólamlás! bizottság: Hegedűs Mihály Tabán ucca 8., Katona Károly Debreceni u. 16/b., Kovács János Vásárhelyi-sugárut 33., Quitter János Szilléri s. 24., Tompái Sándor Vásárnelyi-s. 54., Alexa József Árviz u. 12., Borus­teiii Zoltán Tündér u. 8., Ember Vendel Kálvária u. l/a., Farkas István Tavasz u. 17., Ginder |á­nos Gyöngylyuk u. 13., Hajnal Gyula Gyöngy­tyúk u 13., Straub József Árviz u. 9., Szűcs De­meter Tündér u. 15, Csecskó Jakab Felhő u. 9., Frank István Korda-sor 36, Kirch Vendel Szi­várvány u. 10 Koloszár Béla Rákdczi „. 59., Landvánszky Vince Katona u. 44., Losonczi La­jos Móra u. 16., Mandel Hermán Somogyi u 7 Molnár Imre Nemestakács u. 32., Papdi Imre Hajnal u 35., Pick Miklós Szentháromság u. 48., Stetzler József Faragó u. 8., Tóth János Remény "•24 . Engi Illés Vásárhelyi s. 71, Bálint Béla Rákóczi u. 34,, Dobó József Boldogasszony-s. 41., Grill Mihály Szabadság-tér 11., Kurucz Fe­rencz Alföldi u 41., Bellányi János Rózsa u. 7., Takács Béla Kormányos u. 16., Szanka Jenő Tü1dér. Á1" Stísz András Kossuth Lajos­sugárut 46., Gombos Gyula Hétvezér u. 54. férfi­szabók, A III, számú adóíelszólamlási bizottság a követ­ezők felebbezéseit tárgyalja: Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43, vitéz Bullás Ferenc £j»rmat ucca 16., Czirok Antal Alsóvárosi fekete­roldek 56., Csamangó Mihály Borbás ucca 20., Csonka Vince Délibáb u. 42., vitéz Dobó János Szabadsajtó u. 64., özv. Dobó Sándorné Röszkei u. 26., Farkas József Pálfi u. 94, vitéz Illés Ignác Paprika u. 19., Kordován István Városi If. 73,, vitéz Kószó István Szécsi u. 4., vitéz Szilágvi János Füzes u. 7„ Kiss János Pálfi u. 22., Ábrahám József Harmat u. 7., földbérlők, Kováés Pál Róka u. 3., Papp János Nagyszéksós 376, földbirtokosok. Mityók István Királyhalom 427., Csekó Tamás Királyhalom 713., Német István Feketeszél 591 Papp Ferencné Királyhalom 592., vitéz Lengyei iJ&ffi Csórva^, Dunai János Királyhalom 580., földbérlők, Csücs Vince Szentmihálytelek 14., Csehó Ferenc Király halom 573., Gajdács Imre Király­halom 695., Kovacsek Józsel Röszke 324., föld­mivesek, Rózsa Sándor Röszke 65., paprikakészitő, Rózsa István Nagyszéksós 300., Puskás Lukács Szentmihálytelek 40., Takács Antal Szentmihály­telek 709., Nyári Mihály Szentmihálytelek 701 vitéz Szekeres Mihály Szentmihálytelek 36, Csányí Imre Szentmihálytelek 89., Dobó Mihály Fekete­szél 352, földbérlők, Szécsi György Királyhalom 364, kisbérlő, Mityók István Királyhalom 427., Berta Antal Királyhalom 511., vitéz Horváth István Szentmihálytelek 472., Papp Pál Szentmihálytelek 405., Német Istvánné Szentmihálytelek 435., Bagi Antal Csengele 54., Bagi János Csengete 530, Bagi Jeremiás Csengele 269., Bagi Pál Csengele

Next

/
Oldalképek
Tartalom