Délmagyarország, 1925. szeptember (1. évfolyam, 82-106. szám)

1925-09-23 / 100. szám

DBLMAQYARORSZAQ c»k a hálószobában hangzottak el a fegyver­dördülések. Amikor Sztanykovszky a hallba rohant, Tiiza már vérben fetrengett, Szántó és társai pedig a lépcsőkön lefelé az autóhoz ro­hantak. Sztanykovszky felszállt az au'óra és megdöbbenve kérdezte Szánlóéktól, hogy mit csináltak és miért lőtték agyon Tiszát? — Tiszánál revolver volt, válaszolták, ellen­állástól tartottak, Tiiza dacosan, büszkén fo­gadta őket és ezen felbősiQItek. Az mondották: *Jobb ez Igy, ez volt az ő sorsa." Vílóság lebát az, hogy sem Gartner, sem Hüttner, sem Dobó, sem Kirí Pál a gyilkos­ságban nem vettek riszt, arról előzetes tudo­másuk nem volt. Féldvdry flgyvéd a villogás u] szenzációs fordulata után önkénytelenül azt kétdezte Sztany­kovsikytól: — Lélektanilag: mivel magyarázza ön meg, hogy Hüttner Sándor magára vállalt egy gyil­kosságot, amelyet ő nem kivetett el ? Erre Sztanykovszky a következőket mon­dotta: — Hüttner Sándor nem vett részt a Tisza gyilkosságban, de az ő teljelentisire vigeztik ki Nlkolinyi fogalmazót is Stenzel ügyvédet. Hüttner biztatást kapott egyes egyének részé­ről, akik hozzá ludtak férkőzni, hogy az eset­ben, bi megmarad vallomása mellett, ugy ezen ügyből kifolyólag nem fogiák öt bűnvádi e'járás alá vonni, viszont a Tisza-ügyben ke­gyelmet fog kapni s igy mégis olcsón szaba­dul régi bűneitől. Legalább is Hüttner ezzel magyarázta nekem személyesen furcsa maga­tartását. Sztanykovszky napvilágra került szenztclós vallomásával minden bizonnyal megindul az u] eljárás, amely talán végre megfejti majd a Tisza-ügy rejtélyét eaiwwwwwwwwawii^^ Iparosok és kereskedők általános forgalmi adója. Tárgyalások a következő sorrendben történnek: I. számú bizottság, II. emelet 26. sz. ajtó.K Szatócsok. 1925 szeptember 23-án délelőtt 8 órára: Vass Imre, Lusziig Adolfné, Szabó Lajos, Bohus Ma­riska, Nagy Jánosné, Rutai István, Várnai Tiva­darné; délelőtt 9 órára: Révész Rózái, Weinberger Sándorné, Ábrahám Lajosné, Rózsa Illés, Berta Szilveszter, Laczkó Sándor; délelőtt 10 órára: Fischer Erzsébet, Laki Mihály, Budai István, özv. Gyurcsik Györgyné, Rosenberg Petronella, Burger Jakab, özv. Farkas Béláné, Szányi József, Müller József, Steiner Bernát; délelőtt 11 órára: Szabó Ferenc, özv. Frekott Ádámné, Róvó Jánosné, 0:skó Imréné, Sipos Dezső, Burger Hertnann, özv. Lan­tos József né; délelőtt 12 órára: Horváth Károly né, özv. Borboia Jánosné, Kehi Dánielné, özv. Váradl Gáborné, Szabó Manóné, Király Testvérek. ­1925 szeptember 24 én délelőtt 8 órára: Miladi­nov György, K. Nagy Sándor, Szűcs Mihály, Ha­lász Jenő, özv. Puskás Mátyásné, Makra András, Schwarcz Imre, Szelymes Utván, Zsótér Józsefné, Gólya Antal; délelőtt 9 órára: Farkas Mihályné, Toásó Aurél, Vigh Rudolfné, Maurer Istvánné, Fa­ragó Jenő, Anlka Istvánné, özv. Cser Imréné, Ernyes Jolán; délelőtt 10 órára: Szabó Ilona, Ko­vács Béláné. Busa Zoltán, Szabó Imre.Vítus Anna, özv. Vitéz Mihályné, Eíek Ferenc; délelőtt 11 órára: Csáki Ferencné, Hegyesy István, Hegedűs István, Mirkov Tivadar, Bárány Pálné; déli 12 órára: Berger Adolf, Tánczos Ferenc, Kiss Lajosné, Mol­nár Béla, |Nemes Antal. Forgalmi adókönyveiket és egyéb följegyzéseiket hozzák magukkal. IV. számú bizottság, II. emelet 28. sz. ajtó. Reszelővágók. 1925 szeptember 24-én délelőtt 9 órára: Horváth Antal, özv. Temkó Jánosné, Ördögh Ferenc; réz előtt 10 órára, tarhonyakészitő: Nagy Mihályné; talicskakészitók: Dobó Antalné, Farkas György, Vecsernyés Ferenc és Józsel, Bozóki János, Farkas János, Vőneki Ferenc; tanszerkészitő: Vörös Má­tyás; takács: Tóth István, özv. Ácsai Mihályné; tajtékpipakésiitő: Mardin Vencel; technikus: Vla­diszavijev Vladimír; tekeasztalos: Márton István. Szakmánként minden adóköteles hozza magával a vidéki piacokon és vásároké íeró t "dóját tanú­sító nyugtáit és forgalmi adókönyvét. 1925 szeptember 23. Októberben főjegyzőt választ a közgyűlés. A szanálási törvény alapján kiadott rendele­iek értelmében a város csak hosszas utánjárá­sok után töltheü be azokit az állásokat, ame­lyek elhalálozás vagy nyugdijbivonulás követ­keztében megürülnek. Azetftt, a régi szanálás előtti időkben, ha megüresedett valamilyen állás a városnál, a polgármester azonnal kiírta rá a pályázatot és a legközelebbi közgyűlés már meg ts ejthette a válssztást. Most azonban a meg­üresedett állásokat még ideiglenes behelyettesí­téssel sem töltheti be, ha meg nem szerzi hozzá a minisztertanács előzetes hozzájárulását. Az állások végleges betöltéséhez természetesen foko­zott mértékben szükséges a kormányhatóság hozzájárulása. Ez a változott helyzet egészen fölforgatta a régi állapotokat. A város régi főjegyzője például, Taschler Endre, már hónapokkal ezelőtt meghalt, de állásának végleges betöltésére csak most kerülhet majd a sor. Taschler Endre halála után a főjegyzői hivatal ellátásával a polgár­mester — mint ismeretes — dr. Pdvő Ferenc aljegyzői bizla meg ideiglenesen. Ehhez a meg­bízatáshoz külön minisztertanácsi engedély nem kelleti, a főispán azonban már minisztertanácsi engedéllyel nevezhette ki később dr. Tóth Béla árvaszéki Ülnököt helyetles főjegyzővé, aki iugusztus elsején foglalta el hivatalát. Augusztus közepén uj miniszteri leiratot kapott a Jőtspán. A leirat szerint a miniszter­tanács engedélyt adott a főjegyzőt állás válasz­tással való végleges betöltésére, de csak azzal a föltétellel, ha a város egy máklk, Jogi képe­sítéshez kőm állást szüntet meg helyette. A főispán a leiratot csak most közölte a polgár­mesterrel, mivel a közgyűlés nyári szünete alatt ugy sem kerülhetett volna sor annak végrehaj­tására. A polgármester a legrivldebb Időn belül kl­irja a főjegyzőt állásra és az annak betöltési­vel esetleg megüresendő egyib állásokra a pályá­zatot ugy, hogy az októberi közgyűlés már meg­ejthesse a választást. A főjegyzői állásért, értesülésünk szerint, nagy lesz a versengés. Állítólag pályázik irte dr. Gaál Endre kulturtandcsnok. Bokor Pál ugyanis nyugdíjba készül és ebben az esetbea Gaál Eadre lenne, mint főjegyző, a helyettes polgármester, egy tanácsnoki állás megszűnne és egy uj tanács­nokot választanának. Beszélnek arról is, hogy dr. Szendrey Jenő és Fodor Jenő tanácsnokok is pályáinak majd a főjegyzőt állásra, amely a közigazgatási reformjavaslat szerint örökös állás lesz. Pályázik természetesen dr. Tóth Béla he­lyettes főjegyző, valamint dr. Pávi Ferenc al­jegyző is, söl szó van arról is, hogy a főjegy­zői állást megpályázza a fogalmazói és aljegy­zői kar mirden tagja. alAMMrtAAMAMAMAMAMAAMAMAAAAAMAMMCOtfOlMMMMMQMMMMMMMMMMMAMMMMMG Enciklopaedia Britannica hatmillióért, ásatások a falu költségén. Rövid beszélgetés Móra Ferenccel ása?ásokró\ könyvszerzésekről és egyéb muzeumi dolgokról. Móra Ferenc, a szegedi muzeum igazgatója, na­gyon ritka vendég a városházán. Kérni nem sze­ret, különösen akkor nem, ha nem lát biztos haj­landóságot a megadásra, ha valami dolga van, azt elintézi Írással, vagy telefonnal, igy aztán meg van valahogy a városháza nélkül. Néha mégis föl­vetődik, de akkor is visz inkább valamit, semhogy hozna onnan. Kedden, ugy délfelé a polgármester előszobájá­ban keltett általános feltűnést váratlan megjelené­sével. Éppen a polgármester szobájából jött ki, amikor találkoztunk vele, arca sugaras volt az örömtől, amiből sokan — egészen tévesen — arra következtettek, hogy ígéretet kapott a kultúrpalota kitatarozására. Az alaptalan gyanúsítást azonban megcáfolta, egyetlen lemondó kézlegyintéssel cáfolta meg, majd mosolyogva mondotta ei látogatása célját: — A dolog ott kezdődik, hogy néhány hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem juliusban, tárcát irtam a Világba. Megírtam benne, hogy nagyon szeret­ném megszerezni a Somogyi-könyvtár számára az Enciklopaedia Britannica harminckét kötetét, de pénzem nincsen rá, a szükséges tizenkétmillió ko­ronából egyéni gyűjtés utján mindössze százhúsz­ezer korona gyűlt egybe. Ennyiért pedig nem adják ide az angol enciklopédiát. A tárca megjelenése után néhány nappal levelet kaptam Bíró Dezső budapesti könyvkereskedőtől, az Enciklopaedia Britannica magyarországi megbizottjától. Olvasta a tárcámat és nagyon meghatódott rajta. Szeretne segíteni a bajomon, de mivel szegény ember, nem tehet mást, minthogy elengedi a saját provízióját, másfélmillió koronát és kért, hogy a többire sze­rezzek valami mecenást. Kerestem és gyűjtöttem tovább, de kétmilliónál nem gyűlt össze több. Ekkor irtam Biró Dezsőnek, megköszöntem jóindu­latát és közöltem vele, hogy lemondok az angol enciklopédiáról, hacsak az ánglius kiadóval nem lehetne szót érteni. El is felejtettem az egészet, most aztán uj levelet hozott a posta Azt irja benne Biró Dezső, hogy irt az angol kiadónak, még pedig eredménnyel. Az Enciklopaedia Britannicat megkaphatom hat és félmillióért, de siessek, mert ez az igéret csak szeptemberre érvényes. Van hozzá kétmilüóm, másfél Biró Dezső elengedett proví­ziója, tehát* kellene még négymillió hozzá. Ezért jártam a polgármesternél. A polgármester azt mondta, hogy rendben van, csak menjek át Oaál Bandihoz és utaltassam ki vele. — Meg kutattam a polgármesternek ezt az uj, értékes szerzeményt is — mesélte aztán Móra Ferenc és elővett aktatáskájából egy bőrkötésű, rézveretes könyvet, az aradeinia Jubileumi albu­mát, amely soha sem került könyvárusi forga­lomba Ferenczy Matyi, a város öreg kapitánya ajándékozta a muzeumnak. Ferenczy Matyihoz valami rokoni kapcsolat folytán került a ritka, értékes album, amely eredetileg Lonovics József csanádi püspöké volt, aki Hopf János kalocsai nagyprépostnak ajándékozta. A sóhajok hídjához érkeztünk, amikor elmon­dotta Móra Ferenc, hogy szerdán ismét kiutazik Kunágotára, ahol folytatja az Árpád kori sírok feltárását. —^Megtörtént Kunágotán az, ami páratlan a világhistóriában — mondotta Móra Ferenc el­ragadtatással. A falu lakossága Balázs Péter köz­ségi segédjegyző kezdeményezésére kétmillió koro­nát adott össze az aratási költségek fedezésért, kétmillió koronát és egy ingyen napszámot. Nagy reményekkel menjek ki, mert valószínű, hogy találunk még néhány olyan sirt, amilyenre nem rég bukkantunk. Abban egy lovas magyar pihent és a nála talált pénzek tanúsága szerint Taksony iáejében kerülhetett a sírba. A pénzek ugyanis Romanus bvzánci császár érmei voltak. Romanus­nak pedig Taksony volt a magyar kortársa. Elmondotta még a múzeumigazgató, hogy két hétig á3atja a környéket, átmegy Mezőhegyesre is, ahol az uradalom költségén és napszámosaival végez próbaásatásokat. Közben elértünk Gaál Endre szobájába, aki dió­hámozás közben intézkedett, hogy az Enciklopaedia Britannica kedvezményes vételárát sürgősen fizesse ki a főpénztár és megígérte, hogy átküld majd a muzeumba egy használható írógépet, amelynek hiányát már évek óta érzi Móra Ferenc. m. I. I Vérző óceán =£2 | csUtörtöRtöl a Belvárosiban landor filmje. | földet, földbérletet, lakást, Üzletet, pénzkölcsönt min­denkor legelőnyösebben köz­iv^t,iVujfuocuucu nui­.vetít NfZER országos /iroda Bástya u. 19 Kulturpalotinál Sweici príma box mogas cipők 34—36-ig O/N MMM koronáért pironkint mig a ^4UaOOO készlet tart .HA-HA'cipS­HBHHHHHH áruhái, Kelemen ucca 12. Női kalapmodelloh megérkeztek. ÍST5: 1K £18 Serényi Sándor SS' Nagy formázó műhely. 101 Kelemen ucca 7 szám Hozza meg nemes áldozatát a gyermekért! Jöjjön el október 3-án a Kass-vigadóba a Gyermekbarátok mulatságára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom