Délmagyarország, 1925. szeptember (1. évfolyam, 82-106. szám)

1925-09-16 / 94. szám

108 DBLMAQYARORSZAQ 1928 szeptember 11. egy elborult agy beszámíthatatlan tette volt. Igen érdekes Csipőnak ellenforradalmi mű­ködése is, amely idö abban a periódusban találta, amikor idegzete felmondta a szolgála­tot. Ebben az időben a legvéresebb antiszemi­tának mutatkozott, ellenforradalmi hősnek, aki­nek múltja tele van siófoki és dunántuli éjsza­kákkal. Már csík megjelenésével is elrémítette a gyanu'lati járó-kelőket, amikor mindenkiben gyanutat és zsidót látott. Az ellenforradalom után jött a szanatórim, majd a tanítás. Csak csodálható és meg nem érthető a félőbb tan­ügyi hatóságoktól, amikor Csapó beizámilhi­tatlan viselkedése mindenki által nyilvánvaló volt, hogy nem tettek iatiikedö lépést Csapó nyugdíjaztatására, hanem további tanításra kinyszerltettik azzal, hogy tornatanár helyeitese nincsen és u] tornatanárt nem tud adni a kul­tuszkormány. Csapó Ödön iskolai működése *em volt teljesen kielégítő az utóbbi tanévben. Tudlákezt tanártársai is és érezték növendékei is, azonban a B. lista messze elkerülte Csapó Ödönt, talán csupán azért, mert testalkata és munkabíró képessége meghaladta korát, ha arra került a sor, hogy tornászkéizségét be­mutathatta. Ha közbe nem jön budapesti rabló­támadása, szanatóriumi pihenése után Ismét visszajött velna tanítani tskeldjába, ami elkép­zelhetetlen következményeket vont volna maga után, hiszen minden pillanatban bekövetkezhe­tett volna beszámíthatatlan állapota. Beniczkyt a Tábla sem helyezte szabadlábra. Budapest, szeptember 15. A budapesti bűn­tetötörvénysxék Tőreky-tanácsa tudvalévőleg há­rom évi fogházra Ítélte Beniczky volt belügy­minisztert kormányzósértés és tiltott közlés vétsége miatt és a büntetés súlyosságára való tekintettel elrendelte azennall fegvatartdsdt. A védő a fogvatartásra vonatkozó határozat ellen felfolyamodott a budapesti ítélőtáblához, amely ma délbea foglalkozott az üggyel. A tanács a védő feljelyamodását elutasitelta és a törvény­szék végzéséi helybenhagyta. Ennek felyián Be­niczky tevábbra is fogva marad. A Délmagyarország a demokráciáért harcolfegyvere a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség támogatása. •SMMMWMIMMIMMM^^ Varrónők, csizmadiák, bérkocsisok forgalmi adója. A kézmüiparosok, kisebb fuvarosok stb. 1925. évi általános forgalmi adójának kivetésszerü átalá­nyozását, továbbá a szatócsok és kisebb kereske­dők egyezségi átalányozását a pénzOgyigazgatóság tovább folytatja a pénzügyigazgatóság épületében. Szakmánként minden adóköteles köteles magával hozni a vidéki piacokon és vásárokon lerótt adóját tanúsító nyugtáit és forgalmi adókönyvét. Az ipar­testület által kirendelt szakmabeli szakértők min­den tárgyalási napon reggel 8 órakor tartoznak jelentkezni a pénzügyigazgatóság forgalmi adó­ügyosztályánál. A tárgyalások a következő sorrendben történnek: I. számú bizottság, II. emelet 26. sz. ajtó. Varrónők. 1925 szeptember 17 én reggel 9 órára: Táborosi Rózsa, Király Mihálvné, Fáry Ilona, Ábrahám Júlia, Erdélyi Sándorné, Friedmann Teréz, Fenyvessy Júlia, Csonka István, Bálint József; délelőtt 10 órára: Lapu Károlyné, Török Lajosné, özv. Tóth Í ánosné, Nagy Erzsébet, Csóti Katalin, Rácz Etel, •otuschnik Kamill, özv. Fiaschner Lajosné, Farkas Erzsi; délelőtt 11 órára: Teleki Juliska, Schwarcz Karolin, Kiss András, Babinyecz András, Schmeisz Gyuláné, Vass Endréné, Lestár Ede, Tóth Imre; déli 12 órára: Boga Irén, Harraos Lajosné, Bole­chovszky Dezső, Szedresi György, Ferenczy Lili, özv. Cseplek Andrásné, Alth Gizella, özv. Spitzer Miksáné. 1925 szeptember 18 án délelőtt 9 órára: Varga István, Bitté Lajos, Keile Júlia, Gansl Jakabné, Kiss Anna és Társa, Weszelinovits Ilona, Ökrös Rózsi; délelőtt 10 órára: Spernyák Miklós, Prekl Kálmán, Kovács Ilona Szent György-tér, Frank Piri, Deák Júlia, özv. Kádár Béláné, Molnár Bor­bála, Inczédi Árpádné; délelőtt 11 órára: Havrin­csák |ulianna, Obnyanov János, Kertész József, Kiss Mariska, Majorosné Hipp Anna, Opré Kál­mán, Szőke és Deutsch; déli 12 órára: Berényi Henrik, Braun Mihályné, Szekeres József, Vajda Farkasné, Turcsányi Béla, Ekker Júlia, Kugler Jó­zsefné, Kleckner Mariska, Veil Lajosné. II. számú bizottság, II. emelet 24. sz. ajtó. Csizmadiák. 1925 szeptember 17-én reggel 9 órára: Zsivin Emil, Iliin Imre, Agócsi János, Bozsó János, Zsivin Dániel, Slrell Albert, Kopasz Lajos; délelőtt 10 órára: Hencz Mihály, Alexin László, Szántó István, Rigó Ferenc, Rigó János, ImrlJános, Hóra Mihály; délelőtt 11 órára: Sebestyén Pál, özv. Balogh La­josné, Kövecs |ános, Kocsis János, özv. Hunyadi Sándorné, özv. Szűcs Istvánné; déli 12 órára: Dudás Mihály, Rigó Balázs, vitéz Rigó István, Zsivin Béla. 1925 szeptember 18 án reggel 9 órára, cipészek : Berkovits Sámuel, Beigl Lőrinc, Balogh László, Boór István, Bugyi István, Bodor Sándor, Buzián István; délelőtt 10 órára: Dékány Mihály, Erős István, Freicos Ferenc, Fülöp István, Gyapjas Jó­zsef, Galambos Sándor, Gál János; délelőtt 11 órára: özv. Halász htvánné, Horváth Illés, Hor­váth István, Hajdú Menyhért, Horváth József, Kor­pás! Márton, Klimó Jáno?, Király Antal; déli 12 órára: Korhammel Bela, Keck József, Kántor Ist­ván, Klein Ferenc, Lakatos József, Lukács Miklós, Link Gyula, Mayer Péter. III. számú bizottság, II. emelet 27. sz. ajtó. Bérkocsisok. 1925 szeptember 17-én délelőtt 10 órára: Ko­rom János, Csikós Antal, Orsolya András, Dékány József, Kiss Pál, Farkas Mihály, Ambrus Já­nos; délelőtt 11 trára: Bozóki József, Kocsis Antal, Széli Jánosné, Hoska György, Csonka Ferenc, Farkas Vince, Szekszárdi Pál; déli 12 órára: Lakatos János, Beretka Mihály, Bá­lint Menyhért, Dóczi Imre, Varga Márton, Nagy­Iván István, Vass István. 1925 szeptember 18 án délelőtt 9 órára: Gombos Mihály, Szögi Vince, Szabó János, Vastag Józsei, Beretka János, Bodó János, Dóra István; délelőtt 10 órára: Szőke An­tal, Oitllk Gábor, Márki Imre, Bozóki István, Csáthé József, Kószó Sándorné, Jójárt István; délelőtt 11 órára: Huszta János, Jójárt Lajos, Lo­vászi Antai, Jójárt Józsei, Jójárt Imre, Király Ist­ván, Dóczi Sándor; déli 12 órára: Székely Fe­renc, Rácz József, Tóth Mihály, Ambrus István, Sándor Imre, id. Székeiy György, Király János. 1925 szeptember 19 én áélelőtt 9 órára: Kiss V. l3tván, Stumi Ferenc, Huszta Lajos, Zárián De­meter, Korom János, Tóth K. György, Bába Fe­renc; délelőtt 10 órára: Szekszárdi Imre, Horváth József, Huszta István, Bite Ferenc, Szekszárdi Pál, Tanács István, özv. Kovács Lajosné, Vér István; délelőtt 11 órára: Berta Antal, Szélpál Vince, Ka­tona István, Reketye Jáno3. III. számú bizottság, II. emelet 27. sz. ajtó. Kelmefestők. 1925 szeptember 17-én délután 4 órára : Wider­mann Józsei, Lucza József, Bite Ferencné, Glök­ner JÓ2sef, Lucza József, Máthé György, Kovács Gusztáv, Szirovicza Imre, Dennert Mihály, Licht­ner Ármin, Szűcs A. és Bárdos G., Váradi Test­vérek, Papp Imre, Pálfy Gyula, özv. Dugász An­talné. Délután 5 órára: Fzhérnemütisztitók: Özvegy Hegyi Kálmánné, Szecsődi István, özv. Sanics ló­zsetné. Nagy Imre, Hódi Imre, özv. Keszeg Gé­záné, Németh József, Sziráki Viktória. 1925 szeptember 18 án délután 4 órára: Kosár­fonók : Sipos József, Bali Rudolf, Mák Kálmán, Szűcs Vendel, Eszényi Lajos, Szántó Lukács, Ko­vács József, Kiss Ferenc, Horváth Antal, Léb Már­ton, Takács János; délután 5 órára: Budai János, Pataki Károly, Seres Ferenc, Czappert Sándor, Balogh Mihály, Biczók Istvánné, Drinóczky Szil­veszter, Péli Julianna. IV. számú bizottság, II. emelet 28. sz. ajtó. Fazekasok. 1925 szeptember 17 én délelőtt 9 órára: Regdon János, Korényi Sándor, Hegedűs Antal, Márki Gyula, özv. Lantos Lajosné, Lábdi István, özvegy Palotás Istvánné, Kis Kucsora János, Tószegi Imre, Palotás István, Ablaka Sándor, Léderer Lajos, Palotás jános. Délelőtt 10 órára: Fésülönök: Özv. Jozeffert Sándorné, Deutsch Fülöpné, Horovitz Regina, Dimitró Arzénné, Pollák Paula, Horváth Etel, Ju­hász Iona, Szűcs Irén ; délelölt 11 órára: Herédi Gizella, Gémes Rózsi, Dudás Béláné, Bezdán Er­zsébet, Schiifer Lídia, Palai Ilona, Gémes Anna, Fekete Sándorné. Déli 12 órára: Fogtechnikusok: Rácz Géza, Kandiba Izsák, Barta Ágoston, Hunyadi János, Tranger Jenő, Kiss Sándor, Tihanyi Károly. Délután 4 órára: Kalaposmesterek: Singer Áb­rahám, Mencz Károly és Társa, Neumann Bernát, Gallér Vendel, Berényi Sándor, Komáromi Károly; délután 5 órára : Szolcsányi Dezső, Lézinger Ödön, Ruzsicska Lajos, Timpauer Géza, ifj. Né­meth Ferenc, Szolcsányi Gyula. Ércfényezök: Bódi Ferenc, Kollár Rudolf. 1925 szeptember 18 án délelőtt 9 órára: Papu­csosok: Ábrahám András, Dávid Bálint, Tuza Lu­kács, Fischer István, Biszterczki Lajos, özv. Ma­gyar Józsefné, Halász Ferenc; délelőtt 10 órára: Susula Sándorné, Toppantó János, Csonka János, Katacsics Albert, Báló János, Bacsó Vince, Fejős Albert; áélelőtt 11 órára: Galuska Antal, Gyenes { enő, özv. Kónya Mihályné, Zsemberi József, özv. )emkó Jánosné, Kiss András, Géme3 Péter, Szűcs Mátyás; déli 12 órára: Bogdán István, Vass Já­nos, Ötott Kovács Mária, Denes György, Barka György, Katona Antal, Frank Sándor; áélatán 4 órára: Hegedűs Elek, özvegy Biczók Jánosné, Sefcsulák István, Kricska Péter, özv. Fischer Jó­zsefné, Szántó István, Gulyás Károly; délután 5 órára: Farkas Mihály, Kertész Mihály, ifj. Susula Sándor, id. Gulyás Mihály, Gulyás György, ifj. Gulyás Mihály, özv. Tuksa Jánosné. 1925 szeptember 19 én délelőtt 9 órára: Csáki József, ifj. Gönczi István, Gönczi István, Berényi Gábor, özv. Huszka Istvánné, Bartha István, Mé­nesi Lajos; délelőtt 10 órára: Vörös Sándor, Nagy Mátyás, Tuksa Gyula, ifj. Tuksa Pál és Tuksa Pál. PÁRISI és BÉCSI KALAPUJDONSÁGAIM MrCÉRHF7Trif Modellek és modell utáni készítések mc.ac.mvtx I urv. ís átalakítások legolcsóbb árb n vállal Klein Mariska Kölcsey ucca 5. Próíétáv»! szemben Órák, ékszerek! ezOkl evfi. eszkOz és dísztárgyak Sz rgeden lct{roIn*4bbaii beszerezhetők rtu/o* űlhofferY ÉKSZERÉSZ és ÓRÁSNÁL jKék csillaooal szemben,) Kirakataink megtekintését az olcsí árak miatt Is ajánljuk ld> D* K ALL AY Z • nériumban az'elökészités megkezdődött, defyz.t kölcsönzés, felvilágo­sítás Mhi 87 Koron« ucca IS. SÁRCIPŐT 261 mielőtt vásárol, tekintse meg a „HR-HH" Gipőíruhizban, Kelemen ucca12. Bányay János divatszücs Oroszlán ucca 2. szám. Dusán felszerelt raktár mindennemű szőrmékből. Síilszkin és csikóbundákban, úgyszintén sportkabá­tokban nagy választék és olcsó árak. Mindennemű szörmemunkák, alakitások és ¡»vitások pontosan és olcsón készülnek. 208 Wieni tanulmányutamról tiaTQÓf>lro7tom női divattermem az uri ndZacrHcZICIIl, közönség rendelkezé­sére áll. KOPASZ LAJOSNÍ, Polgár ucca 1. 254 Hatóságilag engedélyezett Butorraktárkiárusitás! Üzletem feloszlása folytán raktáromon lévő összes háló, ebédlő és uriszalon bútorokat jutányosán kiárusítom. 123 Braun Mihály tSSSÜ^ ucca. keresse fel az ismert B121 Varga kötött-, szövött és harisnya­ktllönlegességek üzletét BUDAPEST, IV., Kossuth Lajos u. II. és IV., Koronaherceg u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom