Délmagyarország, 1925. szeptember (1. évfolyam, 82-106. szám)

1925-09-01 / 82. szám

DELMAQYARORSZAQ állami kialakításáról döntsön. Mi hisszük, hogy kívánságunk teljesítése nagyban hozzá fog pi­rulái Európa bikéjintk helyreállításához, annál is Inkább, mert gazdasági szükségnek felelne meg. — A szaná'ási kísérletek egytöl-egyig vagy eredménytelenek voltak, vagy csak átmeneti időre bizonyultak áldásosnak. Mind erösebb a kívánság a nagy gazdasági terület iránt, amely biztosítja lakóinak létét. — A mai tüntetés — folytatta Loebe — nem a kormányoktól Indult ki. £n is, mint a német birodalmi gyűlés elnöke, ebben a pilla­natban nem valamely kormány szócsöveként szerepelek, — hiszen egyébként is ellenzéki párthoz tartozom. Mi a csatlakozásban nem látjuk a béke megbontását. Marseilleben a munkások a békére irányuló akaratukat hirdet­ték. Holnap Párlsba megyek, hogy a német­francia megértés mellett szólaljak fel és han­goztassam, hogy ez a megértés az alapja az európai békének. — Békebontásról tehát nem lehet szó. A beszédet viharos éljenzéssel fogadák. A gyűlést a városházán fogadás követte, amelyre számosan vol ak hivatalosak. Schober rendőrfönök hivatali elfoglaltságával men ette ki magát. Emmerllng alpolgármester üdvözölte a megjelenteket és vitába szállt azzal a nem­régiben (Seipel részérő!) kifejtett elmélettel, higy az állam és a nemzet nem azonos fo­galmak. Páris, augusztus 31. Politikai körökben nagy igalommal és éles hangon tárgyalják az oszt­rák csatlakozási mozgalom megerősödését, kü­lönösen Loebe, a német birodalmi gyü'és elnö­kének bécsi feltűnő agitációját a csatlakozási moigalom mellett. Loebe beszédének az a része, ametyberí fogadkozik, hogy a mozgalom csak békés uton, a Népszövetség segítségével akar érvényesülni, itt kevés b ¡nyomást tesz és kü­lönben is azt vetik ellen, hogy a mozgalom eröszakolása presszió akar lenni a Népszövet­ségre. Míg eddig hajlandóság mutatkozott arra, hogy a csatlakozási mozgalmat akadémikusnak, vagy előnyök kihsrcolására alkalmas osztrák eszköz­nek tekintsék, addig most ebben a tekintetben fordulat állott be és mindinkább az a vélemény kerekedik fölül, hogy a mozgalom komoly jel­legi és Németország áll mögötte. — A csatlakoz Isi mozgalom — mondották egy beavatott hivatalban —, ugy látszik, még­sem egy elökelötlen taktikai manőver spanyol­fala, hanem ezldőszerint a legkomolyabb ostrom a békeszerződések rendszere ellen. A külpolitika intézői mindkább átlátják ezt és valószínű, hogy Ausztriát figyelmeztetni fog­ják a csatlakozást mozgalom eltűrésének sú­lyos következményeire. A kamara szünetelése lehetetlenné teszi a 1925 szeptember 1. palit lkai pártok egységes állásfoglalását. Meg­állapítható, hogy a Parisbm lévő po itikai té­nyezők egymásnak tesznek siemre^áayásokat. A kormány részéről szemére vilik a radikális tábor vezetőinek, hogy támogatják a piclfisz­tikui Jellegű mozgalmakat ét kongresszusokat, amelyek a békeszerződések revíziójára irányuló külföldi mozgalmakat mintegy bátorítják, az ellenzékiek pedig, különösen Poincaré és MUle­rand hívei, ízt vetik a kormány szemére, hogy Ausztria járszalagján halad, nem engedi ma­gát Ausztria támogatásábm megzavarni, noha egy kis éleslátással látnia kellene, hogy az u'óbbl években ily Irányban tanúsított toleran­ciát tulajdtnképen Németország használja ki a maga érvényesülésére. Szép ünnepséggel zárták be a gyermekstrand szezonját. tiKedves, megintő ünnepség zajlott le vasár­nap délután a szegedi munkátok gyermekbarát egyesületének ujszegedi gyermíkparlfűrdöjén : megtartották a szezonzáró üinepélyt. Az élet­síinüre sült apróságok sírva búcsúzkodtak el a Tisza homokjától, hogy a négyhetes nyaralás után megkezdj ik az iskolábajárást. Tizenkét órakor volt a bucsusbéd. A kony­hává fölszerelt destkabódéból kellemes gulyás­illat szarödöít ki. Szabi Perencné, a gyermek­strand ügyeskezü szakácsnője hitalmas üstben főzte a párolgó eledelt, amelynek illata közel nii eleven apróság fantáziáját csiklandozta. Az idő szeszélyes volt. Ai égen felhőfoszlá­nyok úsztak és takarták el a napot, ame ynek java melegét elfújta a keddi orkái. A kihűlt homokról a födött „társalgóbba menekültek a gyerekek. Ei a „társalgó" is olyan stílszerű deszkaház, padokkal, asztalokkal Ide menekül­tek a strandoló gyerekek a nyáron, ara kor va­lami hirtelen zivatar zavarta meg a lubickolás gyönyörűségeit. Most mindenki id¡húzódott és a deszkaalkotmány zsong a gyerekhad vidám zsibongásától, mint valami méhkas. Kedves látvány az eleven gyerekhad. Birna­piros, egészséges arcocskák sora kukucskál a gyalult asztalok mögül. Apró, félmeztelen gye­rektestek hancúroznak a földön és bújócskáz­nak a sarkokban. De azért nagy és meghitt a fegyelem. A gondnoknők egyetlen intésére el­hal a lárma és az égő gyerekszemek kíváncsi áhitattal figyelnek. Simogatásért simogatással, szeretetért szeretettel fizetnek és szent gyermek ­hálával. Ezt adják ráadásul. — Kész az edéd — kiáltja valaki. Az apró­ságok az asztalokhoz rohannak, föllelepednek a lócákra és türelmes éhséggel várják, amig bádogiányér|aikra kerül a párolgó, vérpiros, kívánatos gulyás. Aztán néma ciönb:n, áhíta­tos élvezettel majszolják a meleg ételt, az ar­cok kipirulnak és az apró, gyerekszájak köré maszatolódik a gulyás biborlere. Ebéd után játék. A bolondos nap hol elő­bújik a felhők mögül, hol eltűnik mögöttük és árnyékával visszakergeti a kikívánkozó gyerek­hadat. DÍ ez is piórakozás. Minden csöppségre gondos szemek vigyáznak, nem is történt az égési nyáron egyetlen baleset sem. Pedig nem kis munkát ad és nem kis felelősséget Jelent helven-nyo'cvan eleven gyerek szemmellartása. A munkások gyermekstrandjának átlagosan ennyi látogatója volt naponta. A szezonzáró ünnepély dílulán három óra­kor kezdődött a munkásdalárda énedével. Az apró munkásgyerekek és a szülők félkörben he'yezkedtek el a homokon. A dalárda én:ke után e'őlépelt a soibJl egy öklömnyi emberke, Kazi Peri és valóságos szónoklatban kösiönte neg a gyermekbarát egyesület nyaraltaláBi ak­cióját. A kis szónokot lelkesen megtapsolták és megtapsolták azokat a csöppsígeket is, akik verseket sz »valtak az ünnepély kedvességének smelésére. Általános volt a meglepetés, amikor felállt a strandoló gyermekek saját, külön da­lárdája és hibátlan betanulásban, karmesteri vezényletlel elénekelte a Zengjen a dal kezdetű slkalmi éneket. Ezután a mesemondás következett. Kolacs­kovszky Lajos két szép mesét mondott áhítatos figyelem közepette. Az ünnepélyt a munkásdalkör éneke zárta be Több kosár almát osztottak ki ezulán a gyer­mekek között egy névtelen adakozó jóvoltából és öl óra felé megkezdődött az érzékeny bú­csúzkodás. Pelej hetetlen látvány volt, amikor a kicsinyek sirva csókolóztak össze a védőnők­kel és egymással a jövő nyári viazonlátásra. Kilencven szegedi munkásgyerek négy hélig íarló boldog nyaraltatásáérl elismerés iileli meg a Munkások Qyermekbarát Egyesületét, amely­nek választmánya hihetetlen nehézségek leküzdése árán előteremtette a gyermeknyaraltatás költségeit. Több mint tizenkét millió j koroaába került az akció. A költségek egyrészét az egyesület saját vagyonából fedezte, másik részét pedig a tár* sadalom adta össze. Szégyenkezve kell megál­lapítanunk, hogy az adományok hetven száza­léka vidékről érkezett, Szeged város társadalma mindössze harminc százalékkal segítette a ho­mokhoz, a nyári napfényhez és a déli ebédhez a szegedi szegény emberek gyermekeit. A gyermekbarát egyesllet a nyaraltatási ak­ciót természetesen jövőre is megismétli, ha le­üet, még szélísebb keretek közölt. Abban re­ménykednek, hogy az idei akció síép—sikere — négy hét alatt a strandoló gyerekek átag két-három kilót hiztak — jelentébelyebb támo­gatásra sarkalja a város társadalmát. Ferusék. Irta: Hegyi István. Feruséknál megdöglött a tehén. (Azt mondják, szög feküdt a gyomrában.) Nagyon sajnálták az egyetlen jószágjukat Ferusék. Meg is siratták, öreg Ferus, öreg Ferusné, meg a lánya. Négyen voltak ugyan a háznál, de a negyedik nem sirt. Az Eszti lány gyereke volt a negyedik: a pólyás. Mire a Virágot elásták a kert sarkában a ház mögött, Eszti épp tisztába lett a helyzettel. Veheti a gyereket a nyakába és mehet! ösmeri az apját, de az anyjától sincs mi jót várnia. Még megvan az a Ieyél, mit az anyja akkor Íratott, mikor a gyerekivei volt várandós. „Bizonyszögényökvagyunk mink édös lányom, ha töhetöd, né gyQjj haza." Amikor pedig az apja külön is meglátogatta szol­gálati helyén, élőszóval ezt hagyta neki: haza gyühecc, de csak ugy gyQjj, ha Qres kézzel nem gyüaz. Szegény Eszti féléjszakákat átsirdogáltl erre. Szeretett volna mentőírt találni a szive sebére, de akármint csűrte-csavarta, a vége az lett, hogy csak haza. De nem ment üresen I Volt egy kis takarékpénze, mert hogy a bérit félrerakosgatta, gondolta, azzal tesz valamit. Első gondolata az volt, hogy az apjának vesz egypár csizmát, az anyjának meg egy jó meleg téli nagy­kendőt. Később megváltóztatta a gondolatát. Ez akkor történt, amikor gyengélkedni kezdett és elment az orvoshoz. Az orvos azt jósolta neki, hogy nem lesz elég a teje, vett tejen kell tartani a kicsit. Mire Eszti ugy határozott, hogy tehenet vesz. Ha tehenet visz haza, valami jő fejőst, azért csak eltarthatják . . . . . . Alig másfél hónapja, hogy hazahajtotta a Virág tehenet ... és ez a tehén olyan egy Isten­áldotta jószág volt, mely mig élt, megváltotta a gyűlölködő pillanatoktól . . . Az apja volt a szívtelenebb. Még föl se virradt a másnapra, ágyban feküdtek még, amikor elkezdte a sírdogáló kis pólyásra: Hogy fulladnál mög te kis béka!, amikor igy bőgsz, nem alhatik tülled az embör. Aztán mint délfelé kukoricát kapálni ment a két öreg a rétbe, azt mondták Esztinek, hogy ö is menjen. Kösse a gyereket a nyakba, ugy menjen. . . . És Eszti, mert nem volt pártfogója más, csak a nagy Isten, bekötötte a gyereket a pólyába és egy kendőfélével a mellére szorította. A vállára pedig fölvette a kapát és ugy ment az öregek után. Estig dolgozott velük egy sorba. Másnap, harmadnap is igy ment Mig a gyönge szoptatós leány-asszonyt le nem vette lábáról a sok munka. Valamelyik reggel már nem birt fölkelni. Az anyja fölágyalta az ágyat, ö a kanapén kucsor­gott. Fázott, lelte a hideg. Az anyja odament hozzája és rávetette a dunyhát. Fölengedt szivvel kérdezte: — Mi bánt Eszti ? . . . A gyerek a bölcsőben elordította magát. —Tíz bánt ... — mondta megszeppenve. De mindjárt meg is bánta, hogy a gyerekre vitte a szót. — Minek szerezted ezt ... — mondta az öreg­asszony és a lábával meglökdöste a bölcsöt Hogy harag nem volt a hangjába, Eszti újra bátorkodott : — Nem tehetek róla . . . Ez volt az első eset, hogy a gyerekről beszél­gettek. Komolyan, szenv nélkül. Az öregasszony hangja engesztelődés volt, a leányé meg meg­nyugovás. A nagy vihart levezette a Virág. Az apja hangja is csak olyan volt már, ha olykor föllobbant, mint a megzavart hullám utolsó csob­banása a parton. — Nagyon beteg vagy? — kérdezte az öreg­asszony. — Nagyon ... — suttogta EsztL — Mid fáj? — Nem tudom. — Csinájjak valamit? — kérdezte az öreg­asszony, Teja jó lösz, vagy tejet hozassak ? — Nem . . . tejet ne hozasson . . . Az öregasszony tétován állt a lány előtt: — Micsinájjak? — Hijja el a telepkisasszonyt . . . Az öregasszony tudta, mire jó a telepkisasszony. Az majd elviteti a sivalkodó kis pólyást a lelencbe. Majd ott nevelődik az Eszti gyereke. Akinek apja, pártolója nincs, másutt hol is lenne? . . . Száz másét is nevelik ott anya nélkül. Arra nem is gondolt, hogy itthon is fölnevöledne I Amikor majd a nagy télbe magukra maradnak a két öreg, mert az Eszti szolgálni megy a városba úgyis, hogy ráérnének elbabusgatni . . . Nem volt elfogódva még akkor se, amikor el­vitték. Hanem a lányát megsajnálta, amint rítt. — Ne r íj J mán Eszti... lásd be, jobb ez igy... legalább szabad vagy! — Vége van az én szabadságomnak. Vége I Beletemette az arcát a dunyhába és tovább sirt. Öreg Ferusné eltűnődött a lánya betegágya előtt: — Mért sir ez a lány ?... A gyerekit sirassa ?... Ki gyereke ez, hogy igy sirassa? . . . Összerezzent erre a gondolatra. Eszibe jutott, hogy mikor a kis pólyás elkezdett o-ázni, olyan­kor mindig becsukta az uccaablakot. Ha idebent rijj is, odakint ne hallják. Ezért nem tudta föl­fogni a lánya fájdalmát, ö is volt ugyan gyereki­ért aggódó édesanya, mikor nagybetegek voltak, vagy a halál ragadta a karjából valamelyiket. De az más anyaság voltl Ha más is, a gyerekit

Next

/
Oldalképek
Tartalom