Délmagyarország, 1925. augusztus (1. évfolyam, 60-81. szám)

1925-08-05 / 62. szám

6 DBLMAOYARORSZAO 1925 augusztus ». Száz munkásgyermek egészségét segit vissza­adni, aki hozzájárul az ujszegedi nyaraltatás költségeihez. •MMMMMWMMMM IIIII /<• Szerda. Róm. kat és pro­WBBB/9a ttsláns Havi B. A. OOr. kai. Fókán. N00 kel 4 óra 42 perckor, nyugszik 7 óra 39 ptrckor. koaoeyi-kOoyvUi nyitva d. e. 10-12-1« Mnzeum nyitva d. e. 10— 12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva <L e. 8-1 ig. d. u. 3-8 ig. Szegiic.". a gyógyszertárak közül szolgai tot tartanak : Apró Jenő Kossuth Ujos-sugái.. 61 (teletoo 9961 Barcsay Károly Szécbenyi-tér Í teleion 27o), Borbély József Takaréktár-utca teleton 126«), Nagy Oyörgy Boldog uszony­sugárul (telefon 1Í25), Moldvány Laios U|­auged (telefon 846). Nagyméretűnek Ígérkezik a szerdai havi-buciu. A régi tradíciókhoz híren, a havi bucsu az idén is ó.iási tömegeket mozgatott meg. A tömeg vándorlása már kedden reggel megkeidödött. Haj­nalban már fölállítotok a mézeskalá­csos és más árusító sátrakat, a forgós­komédiákat, a vásári vendéglőket, az nccai kifolyónál letelepedjek az ivóvíz árusok és óriási betűkkel írták ki: Ivóvíz I Dálelött 11-kor már nagy csoportokban jöttek a búcsúsok zászló juk alatt, ájtatosan énekelve. Ezek a búcsúsok jobbára a legközelebbi köz­ségekből jöttek be kedden. A távolabbi községek csapatai csak az éjszaka folyamán, vagy szerdán reggel érkez­nek be. A jelentések szerint az árvíz emlé­kére megtartott bucsun az idén mint­egy 150 község fogja magát képvisel­tetni, így méretekben alig fog el­maradni a sieptemberi „mária-radnai" buciutói, amelyet Trianon óta a Mátyás­templomban tartanak meg. Az alsó­városi rendház udvarán már délben nagyszámmal állottak a szekerek, a módosabb félegyházi és kisteleki gazdák saját kocsijukon jöttek be a búcsúra. A templom körül mindenütt asszonyok álldogálnak, imádkoznak, már alig lehet árnyékos helyet találni Amint ujabb és ujabb csoportok jönnek a Szent­báromság uccábót, megállnak a temp­lom bejárata előtti éles színekkel be­festett Mária-szobor előtt éi csöndesen imádkoznak. A templomban most is a szokott zsúfoltság. Estefelé már éjszakai fekvőhelyet ké­szítettek az asszonyok a szabadig alatt a templom körül. A barátok izzadnak a munkában: a jelek szerint nagy­méretű lesz az idei havi bucsu. A tulajdonképeni ünnep kora reggel öt órai misével kezdődik meg. Ugyan­ekkor kezdik meg a gyóntatást is, amely a nagy tömegek miatt egész nspon át iog tartani. A körmene* ki­lenckor kezdődik, utána ünnepélyes mise prédikációval kínt is, bent is. Délután báró i kor vecsernye lesz, hat­kor pedig litániával fejeződik be az ünnep Az idei bucsun alig lesz egy két megszállott terüeli lakos, mivel a ba­rá ok ér esülése szerint mintegy hat­mlncezren jelentkeztek útlevélért a szerb hatóságoknál, mire a szerbek nem adtak ki egy engidilyt sem. így csak a baáráUépéal engedélyei rendelkező kettösbirtokosok fognak megjelenni a bucsun a környéki tömegeken kiéül. — Kilencvan éves Psranc dóisef nnltártna pflapök. Koloisvárról jelen­tik: Az unitárius egyház és Kolozsvár közönsége vssárnap, 9 én ünnepli Fe­renc Józsefnek, az unitáriusok ötz püs pökének 90-ik síületésnapját. Dilben a texplomban ünnepi ia entisz'elet lesz, amelyen Boron György főjegyző imát mord, józan Miklós budapesti püspöki vikárius pedig egyházi beszéd ben üdvözli a püspököt. — Kötős vámvizagálat lesz a magyar-román határom Budapeat­tői leientik: A határon átutazó közön ségnek régi idő óta egyik legállandóbb aggodalma és kellemetlen érzése ta­padt a két országban egymásután etz­közölt kétféle vámvizsgálathoz. I mé­telien akció indult meg abban az irány­ban, bogy Románia éa Magyarország egyöntetű eljárás alap|án tar sa meg a vámvizsgálatot, de es a mozgalom mind­eddig megakadt. Most uj-.ól olyan stádiumba jutott a vámvizsgálat egy­szerűsítése érdekében inditott akoó, hogy időszerű lett a két ország között egy közös értekezlet öaszehiváaa. Ezt a megbeszélést meg is tartották Kürti­cton, ahol Románia nevében Bange­tlanu sziguranca vezértetogyelö leient meg. A magyar hatóságokkal töitent megbeszélések azul a reális kilátással keciegtetnek. bogy rövidesen nyélbe ütik a vámvizsgálat tervét. Ezt olymó­don lógják lebonyolítani, hogy az utazó közönséget kényelméből és nyugalmá­ból a legcsekélyebb megszakítás se zökkentse ki. Románia éa a magyar határrendőrség a tervek ezerint a vo­natban fogja elvégezni a vámvizsgála­tot. még pedig előreláthatólag menet­közben. A rendkívüli fjnlosságu tár­gyaiátokat egyébként még nem fejez­ték be. — Püspöki kongreeezus a nfil ru­házkodás megreformálására. Rómá­ból jelentik: A liguriai egyházmegyék püspökei rendes egyházi kongresatusra gyűltek össze, melynek egyetlen tár­gyát a nöi divat és ruházkodás meg­reformdlása alkotta. Hosizu vita utan az rgyhízatyák elhatározták, hogy a jövőben csak 15 éven aluli leányoknak engedélyezik a rövid és ujjatlan ruhák hordását. Pontos előírást készítettek a jövő nöi toalettjeiről, dekoltázst nem engedélyeztek (csak a 15 éven aluli leányok viselhetnek szabad nyakat — legfeljebb két ujjnyi azélesaégben) a a széles, suhogó sioknyának egész a bo­káig kell érnie. A génuai egyházmegye hivatalos lapja illusztrációkat is közöl az uj nöi tisztességes formaruhákról, melynek érdekében a püspökök állító­lag a legnagyobb szigorral fognak el­járni. — Miniszteri rendelettel szabályoz­ták a köztisztviselők tartozásairól in­tézkedő döntőbizottság hatáskörét. Budapestről jelentik: A pénzügyminiszter és az igazságügy miniszter a mai hivatalos apban közös rendeletet adtak ki, amely­ben szabályozzák a közalkalmazottak és nyugdijasok hivatali járandóságait terhrlö tartozások vitás eseteiben működő döntő­bizottság hatáskörét és eljárását. A döntő­bizottság tagjainak a megbízatása három évre szól. A bíróságok és közigazgatási hatóságok kötetesek eleget tenni a bizott­ság megkeresésének és a bizottságot mű­ködésében is támogatják. A bizottság el­nöke a Pénzintézeti Központ igazgatójá vat egyetértve teszi meg a szükséges in tézkedéseket. 5 havi kamatmentes lefizetésre! a köz- és magánalkalmazottak, áliandó kcreaettl munkasok éa hitelképes szabadfoglalkozású váaárlók "fl legolcsóbb napi árakon könnyű azerrcl beszerezhetik mindennemű szövet-, vászon-, selyemáru, paplan, ágyterítő, függöny, abrosz slb. szükségletüket az Excelsior Textilkereskedelmi R.-T. Szegedi Fiókjánál (•«••iri-»« w.rin«< »«i.) —— szenzációs mnoiisáooK. — BUTOR nagyáruház dúsan felszerelt választékos raktár. Mubuto­T< kb.in, Savonia lömírla szobákban, hijli;<jtt székekben SCHAFFER TESTVÉREK «cato.rtmtsas-u. n — Ingyenhlrdatéatink. Mint látni­való volt. ingyen apróhirdetési akciónk élénk visszhangra talált olvasóink köré­ben. Hogy az apróhirdetések előnyös voltát minél jobban bevlgyük a köztu­datba, megismételjük akciónkat és mai számunk utolsó odaldn ismét adunk egy apróhirdetési szelvényt, amelynek felhasználásával augusztus 9-ig egy tiz­szavas apr. hirdetést adhatnak fel. Tiz szónál terjedelmesebb hirdetéseknél aak a többlet fizetendő. Üzleti és áruhirdeté­seket ingyen hirdetésként nem fogad­hatunk el. — A fogadalmi templom tornyal a legmagasabbak lesznek az orazág­ban. Körülbelül 50 méter migasságig jutottak el eddig a fogadalmi templom tornyainak építkezésénél és már a leg­magasabb és legtávolibbra látszó pont­jai a városnak. Elképzelni ia nehéz azonban, bogy miként fognak hatni a tornyok, mire elkészülnek 84.40 méter magasságukkal. Ilyen magsuk lesznek ugyanis a fogadalmi templom tornyai, vagyis a legmagassbbak az országban. A tornyokat 64 méter magasságban er­kély övezi, amelyen körüljárva messze tálakat lehet belátni. Mint érteaülűnk, a tornyok még ez évben elkészülnek és törő évre már caak a töhomlokiit mun­kálatai maradnak. — A főazámvavő haláazati tanul­mánynton. Scultéty Stndor főszám­vevő kedden reggel Tatatóvárosra uta­aoti, hoty Keglev ch Sándor gróf ha­lásiatát tanulmányozza. Ma teggel Fo­dor Jenő tanácsnok ugyancsak Tatató­városra utazott és az együttes tanul­mányozásról jelentést tesznek a tanács­nak. A jelentés beérkezése után fog a tanács dönteni arról, bogy megváló­sitjs-e a fehértói halászatot, vagy sem. Norma Talmadge nagy hímje: Nő.., mámor... szerelem ... / pén­tektől a Korzó Moziban. — Két özvegy nyugdijának valo­rizálása. Budapes'röl jelenük: A Huai Bank két tisztviselőjének özvegye a bíróságtól kérte nyugdijának valorisá­láaáL Az elsőfokú bíróság helyt adott a pinastnak éa ugy álltpiletla meg a nyugdijat az özvegyek, bogy az egy, most nyugdíjba menő tisitvlselő nyug­dijával egyenlő legyen. Miután az Íté­let ellen a pénzintézet lelebbezésael élt, a törvényszék munkaügyi tanácsa a nyugdi|aaabályozásra vonatkozólag megáll» pitotta, hogy a tisztviselő öz­vegye jogot tarthat ugyanannyi nyug­díjra, amennyi a jelenlegi ugyanazon szolgálatba beosztott és ugyanolyan nyugdi|idóvel rendelkező tiastviselöt megillet. <A méltányosság elve itt fer­méssütsierüen vonja mrga után azt, bogy a nyugdíjfesseg mindig aktiv al­kalmazóiak fizetéséhez igazodik. — Megay Láazló szabályszerű ut­levé icl Itatott hl Argentínába. Buda­pestről jelenik: Az.uttbbi időben sokat foglalkoztatta a nyilvánosságot a So­mogyi—Bacsó gyilkossággal kapcsolat­ban az a bir, hogy Megay L»siló, a gyilkosság egyik gyanusitottjs. nem távozott el külföldre, mint azt a köz­tudatban elterjesztették, hanem bogy Szegeden tartózkodik. Eteket a híre­ket legutóbb megcáfolták és h irt ad­tunk arról, hogy mi adott okot arra a feltevésre, hogy Mrgay Szegeden él. Névhasonlatosság okozta a téve­dést, miután Szegeden valóban van egy Megay nevü tiszt, akinek azonban semmi köze a Somojyi—Bacsó-Ogv­höz. Megay családjának környezetéből most arról értesülünk, hogy Megay va­lóban Argentínába távozott és Buenos­Ayresben él. A [család környezetébe eredő ínformáció sze int Megsy nem szökött ki, hanem szabályszerű útlevél­lel távozott az országból. — A fővárosi tytikoa anya hiaz­térláa. Budapestről jelentik: Ma dél­előtt a főkapí ányságon már tei|esen tiszta kép alakult ki arról, hogy Vertz­nét semmi különösebb családi ok nem kényszerülte arra, hogy a tettet elkö­vesse, hanem en-ek oka leginkább be­teges, hisztériás te mé zete. Ezért nem szándékos emberölés büntette dmén helyezték elfizrtes letartó»»Másba, ha­nem gyilkosság büntete címén. Az er­ről szóló végzést délu'ái hirdették ki az ass.ony e'ött, akit holnap reggel kísérnek át az ügyé-z«ég fogházába. Olcsó fürdőkádak, gyermek éa ülő­kádak Fugei Edtnil, Takaréktár ucca 8. — Visszafizetik • debreceni Al­földi Takarékpénztártól alalkkaaztott Ü it. Debrecenből jelentik: Dr. Vitán tló, az Alföldi Takarékpénztár sik­kaaztója ügyében e bét végén fordulat várható. A vádlott Nagyváradon lakó szülei ugyania megállapodást könttek az A fö:di Takarékpénztárral, mely sze­rint az elsikkasztott 245 millió koronát teljes egészében megtérítik a banknak. Amennyiben a megállapodásnak az ér­dekeltek eleget tesznek, a takarékpénz­tár visszavonja vádmditványát a az ügyészség Vi*én Lászlót azonnal sza­badlábra helyezi. Hlelöit képet vásárol, tekintse meg Frdmann képkiáUitását Részletre is vásárolhat. «i — A debreceni trafikosnó meg­gyilkolásával is Páhn Jánost gyanú­sítják. Debrecenből jelentik: A rend­őrség ma délután kérte felja budapesti fő­kapitányságot. hogy az ismeretes Mátyáa tén trafikrablás kísérletének tettesével kapcsolatosan terjessze ki a nyomozást arra vonatkozólag is, hogy nem Páhn János követte-e el Debrecenben annak idején azt a rablógyilkosságot, amely­nek áldozaia Révész Olga trafikosnó. A budapesti rendőrség a nyomozást ilyen irányban is kiterjeszti. Oyapjn fa selyem divat női nyárt kabátkák legu|abb fazonokban meg­lep) olcsó árakon Lsmpel és Hegyi Cégnél. 738 A Szeged-Alföldi Ta karékpénztár Rt K á I la y A I b e r t u c t a 6 AMI (ÉrdekközOsstgben a MERCUR váltó izleti ri.-val, Budapest). Nyu|t kölcsönöket iogat­lanokra, leszámítol kereskedelmi váltókat, veaz éa elad idegen valutákat éa kilizetá­seket, lebonyolít lötadei megbízásokat. Eltogad betéteket könyvecskékre éa folyó­azámlára a legelőnyösebb leltételek mellett am. UNDERWOOD Irodai, utMáal éa magán­használatra részlet Underwood Standard tjw aj «• Tplint (r4géprk dl)laian bernati­fáaaomáfwerte. "»'•«<•« Ktámoló^írt - twi fl ^ ifltrhépillfMl' GEREBEN BfiLA Bud.pMi.VU Andrása, MLTl OLCSÓ HÚSÁRAKI Marhahús paprtkAinak at 13.000 «19 : K ií sss Róth mészáros-nál Löw Lipót ucca 1. szám, Valéria tér sarok. DELMAGYARORSZAG HMMP ta kvomdavXllalat BIT. K Ê s Z I T a legmodernebb kivitelben árjefyiékeket. Mlr­leveleket, levélpapírokat «s számlaüilapnkat, plakátokat, dmkékei, mindé,-.leié keres­kedelmi nyomtatványokat, tovabhá legjobb anyato':bâ< elsőrangúan kikészíteti üzleti könyveket és egyéb folyóiratokat. Kéljen árajánlatul. SSIOKD, PCTdri kilUbOI. sua A RUT t. t ELK va* i»-n

Next

/
Oldalképek
Tartalom