Délmagyarország, 1925. július (1. évfolyam, 36-59. szám)

1925-07-07 / 41. szám

8 8 DELMAGYARORSZAG 1925 julius 26. A Délmagyarország támogatja a munkásságot, a munkásság támogassa a Délmagyarországot. IIII 11 Kedd- Rúm- kat és pro'.es­VI9/ Mm táns Ciril és Met. Gőr. kai. Iván sz. Nap kel 4 óra 10 perckor, nyugszik 7 óra 59 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig. Muzeum nyitva d, e. 10—12-ig Egyetemi könyvtár i központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—1 ig, d. u. 3—8 ig. A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak köztil szolgála­tot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay Károly Széchenyi-tér (telefon 27o). Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog isszony­gugárut (telefon i125), Moldvány Lajos Új­szeged (telefon 846). Veszedelembe jutott a német­francia kereskedelmi szerződés. Pdtis, julius 6. A német-francia ke­reskedelmi szerződésről folyó tárgyalá­sokban ujabb válságos fordulat állolt be. Chüumet francia kereskedelmi mi­niszter továbbra is vonakodik a néme­teknek megengedni, hogy Elzász- Lo­hartngldban konzult képviseletet tart­sanak. Több francia háborús iparág még mindig elég befolyásos ahhoz, hogy eöjogaintk védelme érdekében a francia delegátusokat megnyerje. Kü­lönösen Miller and és a volt „htlcum" sugalmazását visszatükröző „Avelt" cimü szélsőséges lap izgat a Német­országnak adandó koncessziók ellen. Közben a nérmt és francia magánipari érdekeltségek, mint 1 gutfbb a vas és káliiparosok létrehozzák külön megálla­podásaikat. Francia kereskedelmi körök szemére vetik Cahumet miniszternek, hogy túlságosan az ipari tényezők be­folyása alalt áll és követelik, hogy ha a legrövidebb idö alatt a német szer­ződést létre nem tudja hozni, távozzék állásából. Puiztitó vihar Délbaranyában (Budapesti tudósitónk telejonjelen­tise.) Vasárnap délután hit óra tíjban Délbaranyátan borzalmas síéi vihar ke­rekedett, amely ugyan mindössze 15 percig tartott, mfgis irtózatoi pusititást okozott. Sok község termésének 20— 100 százalékát tette tönkre teljesen a jégvihar, amely nemcsak a lábon álló, hanem már a keresztekben fekvő gabo­nát is elpusztította. Azonban nerr.ctsk a termésben, hanem az állítok egy nagy részében is borzasztó pusztítást vitt véghez a vihar. Egyik községben három házba belesujtott a villám és mind a három ház porrá éget. Másik községben a kondás feleségét és két gyermekit ilte meg a villámcsapás. A mogyoró és dió nígyságu jég számos embert hátán is más tesiriszin súlyosan megsebesített, sok embernek­a ruháját teljesen leszaggatta. A vihar tizenöt-busz perc elteltével Jugoszlávia felé vonult és Szél monostor, valamint Magyarboly között teljes erővel dü­höngött. A kár felbecsülhetetlen. — Az nj nuncius átadta megbízó­levelét. Budapestről jelentik: A kor­mányzó előtt julius 5-én, vasárnap déli 12 óríkor ünnepílyes magánkihallga­táson je'ent meg az uj pápai nuncius, Cesare Orsenlgo érsek, aki ez alkalom • mai nyújtotta át megbízólevelét. A meg­bízólevél átnyújtása, illetve átvétele igen szívélyes hangú beszédek keretében történt. ciof<<í aarokbérház a Tisza Lajos-körut mellett 2CU Cldllu millióért. Nagy sarokbérhíz nagykörűin*! kilenc nagytakissal, üzletekkel i5(< millióért. 100 kat. holdas fekete szántóföld holdankínt ltl millióért. 44 holdai tanyát birtok 650 millióért 3 évi lefizetéssel. Sok kisebb nagyobb Blézernél BSSSü',» Legfinomabb " lakberendezések keményfa hálószobák, ircJ;> berendezlek, börbutorok és mindenneruU kárpitosmun­kák elsőrendűen, olcsón és kedve :ő fizetési feltételek mellett kapnatók. Vidékre csomagolva és vasútig szállítva. Wiesner bútorgyár Szeged, Aradi-utca 6. — Dr. Kálmán Jenő egyaégespáiti Jelölt 900 szavasattöbbséggel győzött a tabi pótválasztáson. Kaposváiról je­lentik: A tabi kerületben vasárnap ke­rült pótválasztásra a sor dr. Kálmán Jenő és Turchányi Egon keresztény ellenzéki jelölt között. A pótválasz'ást egy hétig tartó heves korteskedés előzte meg. A fokozott agitáció következtében sokkal többen szavaztak le a pót válasz­táson, mint az első választáskor. Va­sárnap este nyolc óráig 8599 szavaza­tot számláltak Cssze, amelyből dr. Kál­mán Jenő egységespártira 4555, Tur­chányi Egon keresztény ellenzéki jelöltre 4034 fzavazat esett. Ebből a számból azonban még hiányzott 9 község sza­vazatának eredménye. A szavazatok végleges összeszámlátásakor megállapí­tották, hogy dr. Kálmán Jenő 900 sza­vazattöbbséggel győzött a pútválasz­táson. — A miniszterelnök még gyen­gélkedik. Budapestről jelentik: Bethlen István gróf miniszterelnök, aki Ádám p.-ofesszor sikeres operációja után a Fasor szanatóriumot már a mult héten elhagyta, még mindig annyira gyön­gélkedik, hogy hivatslának vezetésé! nem veheti át. Beshlen István gróf n íniszterelnök azonban annyira máris felépült, hogy igéreléhez képest meg­jelenhetik az egységes párt csüterlök esti bucsuvacsoráján. Ezen a vacsorán a párt tagja* ünneplésben kívánják részesíteni a miniszterelnököt és való­színűleg a miniszterelnök is felszóla'. A hét végén háromnapi tartózkodásra Gödöllőre utazik a miniszterelnök s olt Hor hy Miklós kormányzó vendége lesz. Gödöllőről a miniszterelnök hosz­szabb tartózkodásra bérletére, a so­mogyi Inke pusztára utazik. A minisz­terelnök, az eddigi tervek szerint, csak hetek malva veheti át véglegesen hiva­talának vezetését és távolié e alatt ter­mészetesen Vass J zssf népjóléti mi­niszter fogja továbbra is helyettesíteni. — Relniger Hermán temetése. Reiniger Hermant, a derűs lelkű liszti orvost, vasárn p délelőtt kisérték örök pibenöre a zsidó temető cinterméből. A szokatlanul forró idő ellenére is nagyszámú gyászközönség gyülekezett össie a társidalom minden rendű és rangú rétegéből, az államrendőrség tisztikara, az otvoti kar csaknem teljes számban, ügyvédek, birák, két régi jó­barátja a sok közűtt: Tajtby Gábor, a világtalan minorita és Pörzsölt Géza képezdei pap-tanár, éppen csak a ha­tóság feledkezett meg a képmelletésé­röl. A gyászszertartást dr. Löw Immá­nuel főrabbi végezte, keresetlen 8?ép szavakkal jellemezve a jólelkű embert, a szegények gyámolitóját, akit a harc­terén szerzeit sulycs sebesülése gyön­gített le annyira, hagy szervezete már nem ludott megbirkózni a nagyobb be­tegséggel. A sírnál dr. Léderer tiszti orvos búcsúztatta el a kollégák és az orvoiszövetaég nevében Reiniger Her­mant, akit százan és százin siratlak meg és és fognak nagyon sokáig em­legetni meleg szeretettel, / amikor már csak az emberekkel való összehason­lítás révé a is rákerül a szó s olt le­beg az em'éke csendes baritkozá­sokon. — Fchztntellék az uj Lengyel­kápolnát. Vasárnap nsgy ünnepe volt Alsótanyánsk. Felszentelték az újjáala­kított Lengyel-kápolnát. Az ünnepély délelőtt tiz órakor szentmisével kez­dődött, amelyet dr. Glattfelder Gyula püspök celebrált fényes papi segédlet­tel. A szentmise után szenlbeiiéd, majd az uj kápolna felszentelése kö­vetkezett. Az ünnepélyen a várcsból it sokan megjelentik igy dr. Kószó Ist­ván áll&mti kár, dr. Somogyi Szilvjsz­ter polgármester, Szendrey Jenő ta­nácsnok, Breisach Béla kanonok stb. stb. A városi vendégek a késő délutáni órákban jöttek vissza Szefedre. — Tizenhat uj fizetésképtelenség az elmúlt hét folyamán cimü, vasárnapi cikkünkben felsorolt fizetésképtelen cégek között szerepelt Borbély Józ. -f Szeged. A cikkben emiitett ez a cég Borbély József szegedi szíjgyártó. — Ügyvédi vándorgyűlés Gyopá­roson. A szegedi ügyvédi kamara — mint már annak idején közöltük is — elhatározta, hogy a kamara tagjai kö­iötti összetartás és együttműködés na­gyobb megerősítésére, egybeR az ügy­védi sérelmek és kívánságok közvet­lenebb megbeszélése érdekében a ka­mata egyes vidéki központján vándor­gyűléseket rendez. Az első ilyen ván­dorgyűlést szombaton, folyó hó 4-én az Orosháza melletti Gyopáros-fürdőn tartották meg fényes sikerrel és azon ugy a szegedi, mint a szentesi, oros­bá ai, gyulai, békéscsabai, mezőkovács­házai, szarvasi és orosházai ügyvédek — köztük legiöbben feleségükkel együtt — igen nagyszámban jelentek meg. Az orosházai állomáson dr. Mül­ler Jenő orosházai ügyvéd üdvözölte a vendégeket, akik részéről dr. Széli Gyula kamarai elnök köszönte meg az üdvözlést. Innen azu án Gyopárosra rándult ki az egész társaság, ahol 120 teriiékü vícsora várta őket. A vacsora során dr. Széli Gyula kamarai elnök méltatta a vándorgyűlések jelentőségét a kamara tagjainak összetartása érde­kében és köszönte meg az orosházai kartársak szives vendéglálásá'. Majd dr. Barla Dezső szegedi ügyvéd az ügyvédség szociális, anyagi es társa­dalmi bdyze'é e vona kezó kérdésekkel foglalkozott. Dr. Schiff Jenő orosházai ügyvéd, dr. Hajnul István kamarai titkár, dr. Jeszenszky Elek orosházai ki', körjegyző és dr. Keppich Frigyes békésgyulai ügyvéd beszéüek még. A vacsorán az orosházai biróság, állam­rendőrség, főszo'gabiróság vezetői is résztvJíek. A kies fürdőhelyen a ven­dégek mindvég g jól érezték msgukat és a kora hajnali érék vetettek véget a jól sikerült vándorgyűlésnek A ka­mara az e 80 siker ulán további ván­dorgyűléseket is rendez, — a legköze­lebbi vándorgyűlés snptember hó 8-ára Békésgyulára van tervbevéve Házasáig. Holtzer László és Grosz Kató házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) — Balogh Lajos a vádlottak padján. A sétányok és gyermekjátszóhelyek, amióta az utakon morózus sétányórök vigyáinak az ültetvények épségére, azóta elvesztették barát­ságos jellegüket. Az óvatlan sétáló, de külö­nösen a gyermekhad könnyen megfeledkezik arról, hogy minden ballépésre fizetett sétányör figyel fel s igy nap-nap után megtörténik, hogy a Stefániái, avagy az ujszegedi séták után az ut egyenesen a rendőrségre vezet. Az őrök szigorú utasításaikkal ellátva, könyör­telenül felírnak mindenkit, aki a féltve őrzött park ültetvényei közé téved. Már többször szóvátettUk a sétányok eme tarthatatlan hely­zetét, amely kü önösen az apró, játszi kedvű kisgyermekek életét keseríti meg. Csak a mult napokban történt meg, hogy Balogh Lajos törvényhatósági bizottsági tag három éves kis unokájával sétált a Dugonics park uta n. Az unoka egy óvatlan pillanatban kiragadta kezét a nagypapáéból és berohant az ültetvény kö­zepébe. Balogh Lajos hívogatta vissza uno­káját, ugy hogy kénytelen volt utána mennie, hogy kivezesse a parkírozott részből. És itt történt a baj. Jött a sétányör s jött a rendőr, aki figyelmesse lett a heves szóváltásokra. Balog!i Laios nem hagyta magát s végül is a rendőr igazolásra szólította fel. Az igazo­lásnak az államrendőrségi kihágási bíróságon következett el a folytatása, ahol hétfőn délelőtt Balogh Lajos mint vádlott jelent meg Mark­gráf Vilmos volt városi főtisztviselővel együtt, aki szintén belépett a park ültetvényei közé. Kihallgatták a vadlottakat, megjelent a sétányör is, aki felismerte a delikvenseket és bizonyí­totta, hogy tényleg megtörtént a mezőrendőri kihágás. ítéletre azonban nem került sor, mert az igazoltató rendőr nem jelent meg a tárgyaláson s igy itélet csak a jövő héten várható a kihágás e legújabb fajtájában. — ttuszonhétmt I ós büntetés egy dalbetét közlésééit, Budapestről te­lefonálják : A Frasclta című operett ki­adói jogát, amelyet Lehár Ferenc irt, annak idején megvásárolta a Rózsa­völgyi éí Társi R.-t. cég. A Színházi Élet egyik száma a dirao egyik dsl­bttéijét leközölte, amiért a Rózsavölgyi­cég a Színházi Élet ellen keresetet in­dított. Ma tárgyalta ez .ügyes a bitóság és megállapította, hogy a Színházi Elet jogbitorlást követelt el és ezért 15 mil­lió kártérítés is 12 millió korona per­költség megfizetisire kötelezte a Szín­házi Életet, az enyhítő körülmények figyelembevétele miatt azonban bírsá­got nem szabott ki. — Tizenhat halyen ütött le a vil­lám vasírnap. Vasárnap délután öt óra tájban hirtelen zivatar vonult vé­gig a városon a vasárnap délutáni sétáló közönség legnagyobb riadalmára. A jelentések szerint vasárnap 16 he­lyen ü Ott le a vidám. Az estienként kivonult mentőknek szerencsére ko­moly dolguk rem akadl. — Súlyos autóbaleset Siófok mel­lett. Siófokról jelentik: Siófok vasárnapi élvezetét véres szenzáció zavarta meg. Reggel tiz órakor elterjedt annak a hire, hogy a közeli Vilma-telepen súlyos autó­katasztrófa történt, mely öt emberáldoza­tot követelt magának. Grünfeld Gáspár likőr- és szeszgyáros ült családjával az autóban. Grünfeld feleségével, egy közeli nőrokonával és annak vőlegényével indult Budapestről Balatonzamárdiba. Tekintet­tel arra, hogy útközben az autónak még egy vendége akadt, a sofőr helyére Grün­feld nőrokonának vő! egénye, Tressler egri mérnök ült, aki vállalta a sofirozást, mi­vel mint mérnök, nagyszerűen ismeri az autókat. Zavar nélkül jutott el a társaság Siófokig, dacára annak, hogy mindvégig meg nem engedett nagy sebességgel ha­ladtak. Siófokon keresztül száguldva, a Vilma telepi uton igyekeztek Zamárdi felé, ekkor történt a katasztrófa. A vezető Tress­ler mellette ülő menyasszonyának mondott valamif és pillanatokra figyelmét elterelte a kormánykerék ről. Ugyanekkor kis mo­torhiba állott be, a kerék elcsúszott az árok felé, az autó egy fába ütközött, amelyre csodálatosképpen fölszaladt, át­ugrott a koronáján, megfordult a levegő­ben és ugy zuhant az árokba. A benne­ülők összetört tagokkal, véresen próbáltak kimászni az agyonzúzott karosszéria alól. A sebesülteket a siófoki Erzsébet-szálló­ban ápolták, ahonnan délután négy óra­kor a pályaudvarra hajtattak, Budapestre utaztak, hogy ott valamelyik szanatórium­ban folytassák kezeltetésüket. A Szinház! Élet szegedi előfizetői minden reklamációval a Délmagyaror­szág kiadóhivatalához forduljanak. Dugonics-tér 11. Telefon 306. 20*|,al olcsóbb lett a manikűr Gottschallnál. — üj nyorslrási tanfolyamok nyi­tása. A Szegedi Gyorsírók Egyesületé­nek magyar kezdő- és vitairási tan­folyamain a tanítás julius hetedikén, ked­den délután hat órakor veszi kezdetét. Jelentkezni lehet kedden délután az egyesületnél (Honvéd-tér 4. Telefon : 1319.) 11.000 kor. 1 liter bor Valéria-tér 1. Bérautó László-garázsban. Telefon 8 14 A,Délmagyarország' telefonszámai: Szerkesztőség 13—33. Kiadóhivatal és jegyiroda . 306. Nyomda 16-34. MEGNYÍLT SCHAFFER TESTVÉREK BÚTOR NAGYÁRUHÁZA dúsan felszerelt választékos nagy raktárral. Mübutorok, „SLAVONIA" tömörfa szobák. Hajlított székek. Konyhafel­szerelések. Érdeklődők vételkényszer nélkül meggyőződhetnek legjutányo­sabb árainkról. sie Feketesas-utca 19. A Munkás Hitelszövetkezet volt helyiségeiken. TELEFON 773. és 515.

Next

/
Oldalképek
Tartalom