Délmagyarország, 1925. június (1. évfolyam, 14-35. szám)

1925-06-03 / 14. szám

8 dêlmagyarorszAg 1925 jtinins 3. Sport Gyönyörű küzdelem után el­döntctlenü! végződött a SzftK— Wacker-mérkőzés. Az a négyezer ember, aki hétfőn délután az ujszegedi tribünön szoron gott, Szegeden eddig alig látott gyö­nyörű, heroikus küzdelmet nézett végig. Az osztrák futball egyik büszkesége, a proffenzlonísfa Wacker küzdött azzal a SzAK-kai, amely elé még nehéz, de mind dicsőséges küzdelmek vá nak. A piros feketék pünkösdkor ismét megtalálták önmagukat, briiliáns csa­tárjátékuk a legjobb percekre emlékez­tetett, pompás védelmük pedig megtört minden támadást. Szinte lehetetlen megállapítani, hogy ennek az egységes csapatnak vo!t-e sötétebb pontja. Min­denki dolgozott és mindenki küzdött. Mégis elsősorban Soltiról kell beszé ni, aki szinte káprázatos lefutásaival örö kös rettegésben larlotta az osztrákok kapnját. Pontos beadásaiban mindig „ott érzett a gól szaga" és csak kü­lönös pech miatt tévesztettek célt a belső csatárok bombái. Filegyházy most is ragyogó tech­nikai készséget árul el, néhány uj és ötletes trükkel sokszor zavarba hozta az osztrák védelmei. Megyeri okosan irányította a támadást és Martonossy is kiköszörülte az elmúlt heti csorbát. Az egyetlen pont, ahol javítani kellene, a jobb szél Priszlingerben kevés az áttörő készség, majd a beállí­tott Vőneki csak nehezen találta meg magát, A halfsor okosan szere­repelt, Stmóka energikusan lépett bele a „mgy" Hafíl akciójába. A védelem is derekas munkát végzett. Bartzer egy-két nehéz, izzadásos percben bril­liánsan biztos, sőt vakmerő munkát végzett. Csak az az ominózus csúnya faalt nem tud elmaradni, amivel pedig a mérkőzés sorsát is el lehet dön­teni ... Megint a különben jól mű­ködő Horváth I. volt a hibás... A SzAK gólját Soltinak egy gyö­nyörű lefutásából Filegyházy remek bombája eredminyezte első félidő 10 ik pereiben. A Wacker csupán tizen­egyesből tudott kiegyenlíteni, egy olyan tizenegvesböl, amely elmaradhatott volna. És ez jellemzi az egész játékot. A SzAK volt határozottan a többet támadó. A Wacker-támadások mind a középes slár Haftl-on nyugodtak, aki ördöngös technikával, nagy áttöréseivel igazi al sszist mutatott. Az osztrák kapus sokszor bravúrral mentette a piros-fekete csatárok bombáit. A hétfői mérkőzés, az eredmény és a játék u'án bizalommal és reménnyel lehet a jövő vasárnapra gondolni. Az Üllői útra, ahol a két SzAK találkozik. Sehntr Ferenc kifogástalanul oldotta meg a biró nehéz ténykedését. Wacker—Kombinált 5:2 (3:0). A bécsi c*apat vasárnap láthatólag csak félgőzzel indult és ennek el enére mindjárt az e!ső félidő elején 3 gólt könyvelhetett el. A kombinált emb rei csak nehezen találtak magukra és já­tékuk esek a második félidöb n elégi* tett ki. Azt lehet mond mi, hogy ez a csapat a várakozáson felül jól sze­repelt (s ha egy fatális bírói tévedés nem játszik közre, sok al szebb ered­ménnyel távozott volna a pályáról. A 3:0-ás félidő után tel.es erővel és lelkesedéssel dolgozott a kombinált és mindjlrt az e'ső percekben Zavlza nagyszerű gólt rúgott. Al g kezdtek újra az osztrákok, amikor u]*bb ener­gikus lefutás ulin megszületett a kom­binált második gólja. A 3 :2- re álló eredmény fö villanyozta a caapitot, lel­kesen küidö tek a kiegyenliő gó'étt, A Délmagyarország oloasói a Délmagyarország hirdetőinél vásároljanak. • 1b -iu —H—• mí£ az osztrákok most már teljes erő­vel behfeküdtek a játékba Az eredmény azonban hosszú ideig változatlan, amikor a kombinált kapuja előtt az egyik bsek ártatlan faul ot vél a 26 oson belai. A biró kissé elhamar­kodottan és indokolatlanul tizenegyest itii. Haftt védhetetlenen lőtte be a 11-est és itt dőlt el a mérkőzés sorsa. A kombinált kissé visszaesett a mél­tánytalan 11-es után, mire a félidő vége felé az osztrákok belövik az ötö­dik gólt. A kombinált lelkesedéssel küzdött, a védelem jó volt, Wiener és Bodnár erélye­sen utasították vissza a támadásokat, mig Szögi néhány briliáns védésemel­lett a két első gólnál kissé könnyelmű volt. A két e'ső gól te'jes felelősségéi azonban nem lehet teljesen a számlá­jára irni, mivel a kit gólhoz az off­\ seid látszata fir. Faragó Ungár, Krausz és Zavlza emelkedtek ki még a csa­patból. Grosz Lajos tulszigoruan és sokszor tévesen vezette a mérkőzést. A SzAK atlétikai propaganda­versenye. A SzAK—WacXer mérkőzés előtt folyt le a SzAK háziversenye, amely ugy a kifogástalan rendezés, mint az elért jó eredmények következtében pün kösd sportjának egyik kiemelkedő ered­ménye volt. Az elért eredmények közül három jobb a hivatalosan nyilvántar­tott kerületi rekord эк iái, a magasugrás eredménye pedig nemcsak országos, de kontinentális viszonyá ban is elsőrangú. A szép nézőközönség visszafojtott lé­lekzettel figyelte Tranger és Orbán granidózus küzdelmét s a közönség óvációjából éppen annyi jutott a győz­tesnek, mint a legyőzöttrek. A vasár­napi ifjúsági verseny után, ahol a fia­talok mutatták be alapot készültségü­ket, hétfőn a szeniorok tettek tudásuk­ról tanúbizonyságot. Kár, hogy a MASz délkerületének veze őségé még a néző közönség soraiban sem igen jelent meg. Részletes eredmények: 100 méteres sík­futás: 1. Ottovay Károly 11.8 2. Orbán Ferenc 11.9. 3. Dr. Bertényi Iván 12. Ottovay gyengén kerül el a starttól, de biztosan, erőltetés nélkül győz. 400 méteres sikfutás: 1. Schweiger An­dor 53.4. 2. Radványi Sándor 54 4. 3. Buttuly József 57 6 Schweiger ideje jobb a kerületi rekordnál (Ottovay 53.6), biz­tosan, könnyen győzött. Jó második Rad­ványi, akinek ideje egy másodperccel jobb a kerületi ifjúsági rekordnál. 3000 méteres sikfutás: 1. Sipos István 9.462 2. Pillinger Rezső 9 587. 3. Jójárt György 10.05 7. A tikkasztó hőségben a hosszutávfutók nem tudták képességeiket teljesen kifejteni, de még így is a köny­nyen győző Sipos ideje alig rosszabb sa­ját kerületi rekordjánál (945). Sulydobás: 1. Sass Ferenc 10.75. 2. Tranger József 10.73 3 Beck Ernő 1057. Távolugrás: 1. Tranger József 654 2. Orbán Ferenc 625. 3 Sass Ferenc 580. Tranger tavaly óta sokat fejlődött, ro­hama már igen erős, légmunkája határo­zott. Az előző versenyektől már kifáradva ugrott s igy nem érhette el a tréningen mutatott 670 - 680 as formáját. 4x100 méteres staféta: 1. a) csapat Katvanetz, Radványi, Schweiger, О to­vay 48. 2. b) csapat: Buttuly, Sass, Pin­tér, Orbán 49. Magasugrás: 1. Oíbán Ferenc 187. 2. Tranger József 180. 3. Schweiger Andor 170. A SzAK mindkét kiváló magasugrója nagyszerű formában van. Ugy O'bán, mint Tranger minden magossagot javitás nélkül első kísérletre megugratták. 0;bán eredménye hat centiméterrel jobb a kerü­leti s alig négy centiméterrel rosszabb az országos rekotdnál. Kiválóan ugrott Schwei­per és az idén még tréning nélkül álló Witz (165). A MASz ifjúsági versenye. Az SzTK­pályán rendezte a MASz az idei első ifjúsági versenyt, mely igen jól sikerült. Feltűnő volt a diák atléták jó szereplése, akik a legtöbb versenyszámot megnyerték. A verseny legkiemelkedőbb eredményei Baross (állami gimnázium) 12.67 méteres hármasugró rekordja, Székely 287 cm. es helyből távolugró rekordja és a 100 mé­teres sikfutás eredménye. Részletes eredmények: 100 méter : 1. Székely (városi gimnázium) 116, 2. Pártos (állami gimnázium) 11*6, 3. Varga HTVE 12.200 m. 1. Pártos (állami gimnázium) 24-7. 400 m. 1. Rácz (főreál) 59. 800 m. 1. Rácz (főreál) 2.13 5 1500 m. 1. Vass SzMTE 4,42-6. 3000 méter 1. Kocsmár SzMTE 10.17 6. Sulydobás: 1. Kürthy (állami gimnázium) 1019. Diszkoszvetés: 1. Taj hy (Városi gimnázium) 2709. Ma­gasugrás: Benkóczy (főreál) 157. Távol­ugrás : 1. Brunner SiTK 592. Rudugrás : 1. B unner SiTK 275. Hármasugrás : 1. Boross (áll. gimn.) 1267 ker. rekord. 2. Győr (vár. gimnázium) 1243. Helyből távolugrás : 1. Székely (vár. gimn.) 287 ker. rekord. 2. Abonyi főreál 278. Helyből magasugrás: 1. Belányi (vár. gimn.) 123. 5x100 m. staféta: 1. Városi gimnázium, 2. Állami gimnázium, 3. SzAK. A versenyen a városi gimnázium 5, az állami gimnázium 3, a főreál 3, az SzTK és az SíMTE 2-2 dijat nyert. A SzAK látszólag egy első dijat sem nyert, azon­ban a piros feketék kiváló ifjúsági atlétái vitték diadalra iskolájuk szineit, ugy az egyéni számok legnagyobb részében, mint a stafétákban. Radió ROVATVEZETŐ : 8ZÖLLÓ8 KÄROLY. „НЯ-НЯ" cipőáruház . S Z С Q E D| ' Kelemen u ca 12. A nagyobb leadóállomások mai müaora. Junius 3, szerda. (A városnév utáni szám: hullámhossz.) Budapest 565. Szerdán nem működik. Wien 530. 16. 0—18 szláv zene. Smetana : Libussa, Vorspiel, Tschajkowsky: Onegin Eugen, Rubinstein: Zwei Lieder. Smetana : Aus Böhmens Hain und Flur, Wilke: Sol­janke, russiche Phantasie, Smetana: Dalibor, Phantasie, Rachmaninof: Prelude, Dvorák: két szláv tánc. 18. 0 a német levélbélyegek, rfll. 19.45—20.15 angol nyelv-tanfolyam. 20.30—21.25 Liliencrons. Detlen von Lilien­cron geb. 3. Juni 184«. Aus Liliencrons Lebenswerk: Wilhelm Schmidt (Burgtheater) és Anna Kainz-Schrötter, Lider, vertont von Brahms und Oskar Metzner, gesungen von Koncerteänger Karl Bjyer. 2t.«5—23 a bécsi szimfónikus zenekar népies hangversenye. Karnagy: Christoph, Schubert: Ouvertüre zu .Rosamunde*, Straus« : Sphä enklänge, Schu­bert : Ave Marie, Sirauss: Scenen aus der „Fledermaus", Eulenburg : Goldregen, Wal­zer, Offenbich: Menüett és a Barkalora „Hoffmann meséi'-böl, Bhrams: Magyar t 'neok. Berlin '05. 15.3a meseóra, „Tarka virá­gok', 1^.30—18 Zum Gedä :htnis Bizets, Aus „Die Perlenfischer* und „Carmen', Roma­Suite, Duette aus „Perlenfischer" und „Dja­mileh", 18.30 tíz perc asszonyoknak, 18.40 adók juniusban, U a molekulák gyorsasága és a molekulák mozgásának hatásáról, 19.10 a megszállott területek fürdői, 2 óra Die Maschinenbauer von Berlin. Posse mit Ge­sang. Knobbe, Schlosser, Hdnzius, Monteur, Naake, Hauswirt, Frau Ronge, Budiker6witwe. Pdris iChlichy). 1750. I3.3J Concert, 2t.4-) 23 Goncert. Fragments de „Fleur de Pechet*, Conte lyrique: Fin de i'émission. Prága 550. 17—Ii» Kvintett. Mozart: Trio Nr. III. C-Dur aus „Don Juan* für Streich­quartett : Fuvola hangverseny, Quintett Es­Dur f. Klavier, iwei Geigen Viola und Cel'o, 19.15 gyermekmesék. Róma 42.*. 17.15 zenekar, I7.45-I8.'5 Jazz Band, 20.3) koncert. Nicolai: Coman di Windsor, Arenski: Berceuse, Cat.<lini: Lore­iey (tenor), Sammartini-Corti: Canzonetta, Frese baldi Corti: Aria, Cimarosa: Matri­monio segreto (szoprán), Bizet: I. pescatori dl Perle, Mancinelli: Cleopatra, Verdi: Aida, Marcia trionfale, Grieg: Espoir, G. Recli: Canto di Mare (tenor), Puccini: Ciianni Schicchi, Zanella: Nubi folli (sioprán), Doni­zetti: Figha del Regjimento 2 .1) -¿3 Jazz Band. Zürich 515. 20.15 angol tanfolyam, 20.10 tarira est (zene, ének). 5 havi lefizetésre! a köz- és magánalkalmazottak, hitelképes szabadfoglalkozású vásárlók é* állandó kereseti) munkáson legolcsóbb napi árakon könnyű szelel beszerezhetik mindennemű szövet-, vászon-, selyemáru stb. szükségletüket az ExcelsU»?» Textilkeresksdelmi R.-T. Szegedi Fiókjánfii (Somogyl-utc» 22. № Zrlnyl-utca nr*k ) T H V n s Z I ÉS n 7 á R I UJDONSrtdOK. Belvárosban 3 szobás lakást keresek fürdőszobával megfelelő lelépésért. Ajánlatot „FÜRDŐSZOBA" jeligére kérek a kiadóba. M elött cipöszükség­; letét beszerzi, kérjük áras kirakatainkat megtekinteni! )lcsó occassió árúsitás! Stk 5O'0OOK ö1 váizoncipő K 135.000 "paK 140.000 Tp'r K 160.000 Férfi chewro fűzős c,pS 1 260.000 Nagy harisnyavásár, olcsó árúsitás, míg a készlet tart. 58 VI/7-én A Belvárosi Moziban Dr. Csengeni tudományos felolvasása vetített képekkel Róma műkincseiről. női harisnyák legnagyobb választikban 48 c Pollák Testvéreknél Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6. JÖN lön AHRenűdbej péntektől V Korzóban. Naponta friss köpQlésQ Те a -v aj kilója 80.000 korona KÖZPONTI TEJCSARNOK B.-í. árleszállítás II! I Cigaretta hüvelyek, cigaretta | papírok, harisnyák, zsebken­dők, rövidáruk, úgyszintén do­hánycikkek és papíráruk mé­lyen leszállított árban kaphatók Weiszfeiler Mórnál Szeged, Tisza Lajos-körut. Póspökbazár­épület. Eladás nagyban és kicsinyben. i6i Levente ¡^nadrágok Fürdő trikókés nadrágok Fir/>7AC trikók sapkák és LVeiüö nadrágok Strand és nadrágok Fürdő sapkák és cipők Polo labdák és sapkák Strand cipők és dressek 1 biiiiioütők és ingek Cser késző vek Divat bőrövek KOMLÓSINÁL KrtR&SZ-UTCn I*. vtttron «-31 Mindennemű sportcikkek gyárt lerakata. 105

Next

/
Oldalképek
Tartalom