Délmagyarország, 1925. június (1. évfolyam, 14-35. szám)

1925-06-03 / 14. szám

1925 junios 3. DELMAGYARORSZÁG A Fa'uszövetaég azőregi kiállítása. Nagyszabású gazdasági, ipari, egész­ségügyi, művelődési és állatbemutató kiállítást rendezett Pünkösd vasáraap­ján és a következő két napon a Falu Országos Földmivesszövetség Szőregen, a környékbeli falvak, Deszk, Ó- és Uj­szentiván, valamint Kübekháza részvé­telével. Az ünnepélyes megnyitáson jelen voltak Purgly Elemér, ax Arad Csanád és Torontál egyesitett várme­gyék főispánja, dr. Algner Károly fő­ispán, Tarnay Ivor alispán, Bodó János, a kerület nemzetgyűlési képviselője is. Az ünnepség szentmisével kezdődött. Purgly főispán nagyobb beszéd kí­séretében nyitotta meg a kiállítást. A Himnusz eléneklése utána vendé­gek megtekintették a Gazdakörben, va­lamint a különböző iskolákban elhelye­zett kiállítást. A kiállításon, amely messze felülmuH minden várakozást, Szőreg, Deszk, Ó- és Ujszentiván, va­lamint Kübekháza do'gozó polgárainak háziipari termékei', valamint Szőreg és Szeged gyümölcsfaiskola tulajdono­sainak és mükertészeinek a kiállított pompás virágait, gyümölcseit mutat­ták be. A Gazdakör kerthelyiségében dísz­ebéd volt, amelyen számos felköszöntö hangiott el. A délután folyamán a ven­dégek a leventék szabadgyakorlatait és egyéb versenyszámait szemlélték meg, másnap délelőtt pedig díjazással egybe­kötött állatbemutatás, traktor szántó­verseny, délután pedig ló- és kocsi­verseny volt. — Útban M fegyház felé. Buda­pestről jelentik: Szombaton a bünteő­törvényszék Tomcsik János betörői és bárom társát, akik az Országos Szál­lítmányozási RT. helyiségeiben feltör­ték a pénzszekrényt, több-kevesibb fegyházbüntetésre Ítélte. Amikor az Íté­let után az eli élteket vonatra tették, hogy a fegyházba szállítsák, Tomcsik János a vagon folyosójáról menetköz­ben felrántva az ajtót, kiugrott a vo­natból. A vonat nyomban megállt, a megszökött fegyencet azonban az éj sötétjében nem sikerü't megtalálni. A fegyőrök jelentést tettek a főkapitány­sága és a detektívek hétfőn délután fel is ismerték a tettest egy ferenc­városi Iebujban. Azonnal letartóztatták és a rendőrségre szállították. Kimutatás. A Szegedi Kalholikus Nő védő Egyesület által 1925. évi junius hó 1 én rendezett népünnepély állal­sorsolásnak eredményéről. Kihúzattak a következő számok a mellé irt nyere­ménnyel. Főnyeremény: egy ¡éhén 1666. Melléknyeremények: 1. Egy darab ser­tés: 1632 2. Egy darab malac: 3929. 3. Egy darab bárány: 5784. 4. Egy darab bárány 3626. 5. Egy pár liba: 4488. 6. Egy pár liba: 8781. 7. Egy pár kacsa: 6290. 8. Egy pár kacsa: 914. 9. Egy pár tyúk: 4910. 10. Egy pár tyúk: 8023. 11. Egy pár nyul: 829. 12. Egy pár nyul: 4697. 13. Egy pár nyul: 3330. 14. Egy pár galamb: 8108. 15. Egy pár galamb: 7928. 16. Egy pár galamb: 4615. 17.Egy drb kutya: •6653. 18. Egy drb macska: 2958. 19. 'Egy drb kanárimadár kalitkával: 5049. A nyeremények átvehetők bármely napon a Korona-utca 18. számú házban az állalforgalítii adónak kifizetése mellett, 2» — Meghalt a fiáért Budapestről je­lentik: Pünkösd vasárnap délután az új­pesti Dunaparton sétált Nagylata József nyugalmazott Máv. üzemi segédtiszt fele­ségével és gyermekeivel. Kisebbik fia für­deni kezdett és a Duna árja elragadta a gyermeket. Az apa azonnal a habok közé vetette magát. A fiu szerencsésen kiúszott a partra, az apa azonban a Dunába fulladt. Varrógép javítások lelkiismerete­sen és legolcsóbban Singer Co. varró­rt.-nál Szeged, K'gyó-u. 5. sz. U8 köpenyek, iskolakötények, sport­ŐrosSff u'eí>érnemUek evári áfon Soósnál, Vl/-7én A Belvárosi Moziban Dr. Csengem tudományos felolvasása vetített képekkel Róma műkincseiről. *ön lön AliRenűdbej péntektől a Korióban. A Délmagyarország támogatja a munkásságot, a munkásság támogassa a Délmagyarországot. — Aaya parancsára szétvert« az édcsipia fejét. Debrecenből jelentik : Gere Bébi Kaba község egyik legmó­dosabb gazdája, a feleségével nagyon rossz viszonyban élt már évek óta. A veszekedések, perpatvarok állandóan napirenden voltak, a legkisebb dolog miatt összevesztek és olyan botrányos veszekedést csaptak, hogy mindig fel­lármázták a szomszédokat. A veszeke­désekre a legtöbb esetben az asszony adolt okot, aki a szomszédok vallo­mása szerint nagyon házsártos és ve­szekedő természetű. Az asszony aki szerette a vagyonát fi'ogtaini és a pénzt költeni, 16 év.s fiát az apja ellen in­gerelte és a családi perpatvarok során a fiu mindig az anyja pártjára állt. Az asszony a fiának pénzt adott mulatsá­gokra és a fiu a meglehetősen fösvény apja ellen fordult. Csütörtökön este is valami pénzkérdés miatt összevesztek. Az öreg Gere Béni egy darabig béké­sen tűrte a kötekedíseket, de aitán ingerült hangon kijelentette, ha nem hagynak neki békét, kitagadja őket a vagyonból. Az öregnek a kijelentése nagyon felingerelte az asszonyt és szi­dalmazni kezdte, majd a fiát behivta az is'állóból, hogy segítsen íiszlességre tanítani lelketlen apját. A tlu egy tölgy­fabottal, oz asszony pedig egy húsvágó késsel támadt rá a tehetetlen öreg em­berre és ütlegelni kezdték. Az öreg Gere Béni egy darabig védekezett, de siker­elenül. Amikor látta, hogy sehogyan sem tud menekülni szorongatott hely­zetéből, segítségért kiabált. A fiu azon­ban az anyja parancsára becsukta az ajtót, hogy a szomszédok ne hallják meg az öreg kiáltásait. A bezárt szo­bában aztán ugy összeverték a szegény öreget, hogy eszméletlenül, véresen te­rült el a szoba földjén. A fiu botütései több helyen bezúzták a koponyáját, a felesége pedig a késsel összeszurkálta oz arcát és a mellét. A borzalmas tett után magára hagyták a szobában az öreget. Másnap délelőtt a nagy vér­vesztegség következtében és a koponya­repedés okozta súlyos sérülésekbe bele­halt az öreg Gere Béni. Pénteken dél­ben a csendörök őrizetbe vették Gere Béninél és István nevű fiát. Finom fajborokat csakis az „Apos­tolokéban ihat. Kossuth L.-sugárut 4. Uj éra a Frankfurti Biztosítónál. A társaság központi gigatósága ma­gyarországi fiókját saját kezelésbe vette és a fiók vezetésével Solti János vezér­igazgatót bizts meg, aki általánosan becsült és elismert biztosítási szakem­ber és aki hivatottságáról a Frankfurti Biztosító Társaság érdekkörébe tartozó erdélyi intéze'ek nagyarányú föllendité­sével tett bizonyságot. Vezetése alatt a magyarországi fiókigazgatóság műkö­désének kereteit máris kiszélesítette, az összes károkat zavartalanul likvidálja és ságoruan ragaszt odik azon üzleti elvekhez, amelyeknek a 30 mii ió arany­márka alaptökével, 17 leányintézettel rendelkező és egyedül frankfurti köz­pontjában 700 tisztviselőt foglalkoztató intézet a vele szemben világszerte meg­nyilvánuló bizalmat köszönhet. Az ű/tya­intézet a magyarországi fiók minden üzletkötéséért teljes anyagi felelősséget vállal, a károkat a leggyorsabban lik­vidálja és kartelen kivül állván, üzlet­feleinek igényét a legteljesebb megelé­gedésre kielégíteni képes. A szegedi ve­zérügynökség régi helyén (Széchenyi­tér 5., földszint. Telefon 7—27) uj ve­zetés alatt zavartalanul tovább működik és hivatását a jövőb n is az ügyfelek általános megelégedésére igyekszik be­tölteni. 267 Költözködéseket helyben és vidékre leg­előnyösebb árban eszközöl U n g á r Benő szállítási vállalat, Orostlán-u. 7. Tel. 34. 157 — Kloroformos rab'ás a vonaton. Budapestről jelentik: Békéscsabáról Buda­pestre utazott Klein Pál kereskedő, aki följelentést tett a főkapitányságon, hogy az éjjel folyamán kloroformmal elaltatták a II ik osztályú fülkében vele utazó egyé­nek és pénztárcájából többmillió korona készpénzt elloptak. A rendőrség még a délután folyamán előállította a tettest Izsák Pál személyében, akiről a rendőr­ségen kiderült, hogy többszörösen rovott multu zsebtolvaj. Izsákot letartóztatták. Zasbkendők meglepő olcsón Soósná), Oroszlán-utca 2. 19 Müvé&szet A szinház heti műsora. Szerda: Katicabogár, operett. Bérletszünet. Jár, szünet. Csütörtök: Katicabogár, operett. Bérlet­Péntek: Charlie nénje, operett. A-bérlet 16. sz. Szombat: Charlie nénje, operett. B-bérlet 17 sz. Vasárnap délután : Szünet. Vasárnap este: Charlie nénje, operett. * A filharmonikusok közgyűlése. A szegedi Filharmonikus Egyesület junius 1 én tartotta rendes évi közgyűlését, ame­lyen az elnöki megnyitó után dr. Kun Izidor titkár adta elő az egyesület egész szezonbeli működését r?.agában foglaló jelentését, referálva az 1924 -25. évad 19 hangversenyének statisztikájáról, a jövő évad müsortervezetéről és a Filharmónia belső életében történt változásokról. A hároméves ciklus lejárván, az uj tisztikart és választmányt egyhangúlag választották meg a vezetőség javaslata szerint. Elnök­karmester Fichtner Sándor, alelnök, első hangversenymester dr. Belle Ferenc, má­sodik hangversenymester Gáborné Elefánt Ilona, titkár-könyvtáros dr. Kun Izidor, jegyző dr. Fischer Marcell, pénztáros Schvarcz Pál, ellenőr dr. Böhm József. Választmányi tagok: Biedl Endre, Csoma­fái Sándor, dr. Erdélyi Jenőné, Köhl Ja­kab, dr. Kubinyi Pál, Kller Antal, Prelogg József, Stingl Alfréd, Schvarcz Andor, Wimmer Fülöp. Számvizsgálók: Schvarcz Béla, dr. Reiter Oszkár és Láng István. A közgyűlés ezután a zárszámadást hagyta jóvá és elfogadta a jövő évad hat bérleti hangversenyének műsorát. A legközelebbi hangversenyig, amely valószínűleg csak októberben lesz, a zenekar szabadságra ment. * Orosz színészek. Amig maga Sztanisz­lavszki is vándorúton van színészei egy cso­portjával Európában, Cermanova asszony vezetésével az 0 hires „Hlmmliscbes Theater". jének egy része vendégszerepel Budapesten. A lanyha érdeklődés, mellyel kezdetben ta­lálkozott, végül táblás házakká erősödött, — dacára a nagyon idegen és nem értett nyelv­nek. A Budapesten előadott kevés színdara­bon is élesen előtűnik az ellentét, mely Sztaniszlavszki, a társulat feje és Germanova asszony, a női star szinjátszási hitvallása között van. Sztaniszlavszki teljesen aláren­deli az irodalmat a színpadnak, nála a dísz­let, maszk, mozgás, tehát a technika, a szín­pad a fontűB. Minden iigura annyira erős, vastag vonásokkal megrajzolt és kész, hogy szinte karrikaturának hat; torzit, hacsak le­het, elért'egészen a groteszkig. Germanová­nál minden belülről jön. Az irodalom szent­ség. Saját szavai szerint lelke mélyéig roman­tikus. Nem ujit, hagyományos uton halad. Amelyik darabjukban Germanova nem ját­szik, abban Sztaniszlavszki játékstílusa ér­vényesül. A diszletezés aláhúzott, rikító (nem ízléstelen!) színek, siembeötlő vonalak; a színészek lehetőleg ragasz ott orral, pojácá­san festett arccal, élénken és akarva furcsán mozognak, egy bizonyos, nem természetes és egymástól elütő hangon beszélnek. Színészek, táncosok és akrobaták egy szt mélyben. Nin* csenek fő- és mellékszereplök, csak éles vonásokkal megrajzolt figurák. Tökéletes egyéni és hihetetlenül tökéletes összjáték. Ha Germanova játszik, színészek és színpad udvariasan háttérré személytelenednek. Le. hetöleg egyöntetű, színtelen, legfeljebb ille­delmesen semleges alapszínű hattérré. Nem fontos, levegő, szükséges rossz. Amig elöl, teljes megvilágításban szép fekete hajával, haiavány arcával és magas, meg-megcsukló alakjával a hősnő szenved. Mindig csak szen­ved, az igaz, hogy szépen. Mindkét leírás persze a két stílust szélsőségein adja. Tipiku­san ráillik azonban a Gogoly .Házasság'-ára és ibsen „A tenger asezonyá" ra. Egészben véve pedig ezek az oroszok, főként mint társulat, nagyon jó színészek, — ez a nagy külföldi vendégjárás után is megállapítható. A legtökéletesebben és elevecie fájón persze az orosz szerzőket interpretálják. Itt nem reformálnak Egyébként pedig mit jelent voltaképen az .előre" és a .hátra" a mű­vészetben ? L. E. * Katicabogár kerül színre még szerdán és csütörtökön. A kitűnő operett eddig igen szép házakat vonzott a nyáii kánikula dacara. Rég nem kacagott közönségünk oly sokat, mint ezen előadásokon. * Charlie nénje. A világhírű angol bohó­zat megzenésítésére városunk kitűnő zene­szerzője, Solymos Elemér vállalkozott. A ki­tűnő darab uj alakjában Berlinben már a 200-lk előadás felé tart és bizonyos, hegy nagyszerű táncszámaival biztos sikert fog aratni. A főszerepeket Gábor Mara, Eőry Erzsi, Szabó Gizi, Fenyves, Herceg, Kristóf, Rátkai és Polgár jálszák. A darab péntek, szombat és vasárnap kerül színre. * A Palágyl-pár utolsó ti évi felléptei junius 9. és tO-én. kedden és szerdán .Az árnyék" cimü világhírű drámai újdonságban lesz. * Vasárnap délután a színházban nem lesz előadás. Férfi ü női divatcikkek gazdag raktára 48 b Pollák Testvéreknél Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6. Péntektél HARRY PIEL Idegnélküli ember H BütV^HOSIBHW. 1. özv, Heksch Oszkárné fűszer- és csemegekereskedő Valéria-tér 10. Telefon 920. Viszonteladóknak árkedvezmény. Megrendeléseket házhoz szállítom. Alak- és színtartó továbbá nöi és gyermekkalapokat a közismert ízlé­ses kivitelben, hozott anyagbúi is a legsaebben és legelőnyösebben készít 52 TRICDRICIIt Dugonics-tér II. szám. Tisztelettel értesitem b. vevőimet, hogy kézimunkaüzletemet megnagyobbítottam. Kézimunka, fehérnemű előnyomást és himzést leg­szebb kivitelben legjutányosabban készitek. Kézi­munkaanyagok nagy választékban. Özv. Seelenfreund Bernátné Tisza LoJot-kOrut 48. 242 Ha bütyköje van lábán az ntm látaaik ki többé cipőjéből, mert a lába szerint készítek reá pompás védőt, mely egyben a fájdalmas gyulladást is megszűnteti. — Minden cipőben hordható. Készíti: Kuniczer Jenő, TftBOR-UYCH 3. Városi uj adóhivatal épület GENIUS ÉS DANTE legújabb kiadványai kikölc sőnözheiök DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSŐNKÖNYVTÁRÁBAN Dugonics-tér 11. Telefonszám 306 „Kedvezmény lapunk olvasóinak!" Ha élethű, művészi fényképet akar, ke­resse fel 3 évtized óta fennálló és országosan előnyösen ismert DISKEY PÉNYKÉPÉSZMESTER MŰTERMÉT BUDAPESTEN, RÁ.KÓCXI-UT 74. SS. (Ugyanott van a régi MONA L1SA Imíterem is) A legmérsékeltebb árakért művészi fény­képet kap. Fiók: Budán, III., Zsigmond­utca 36. sz. ne Mona Lisa műterem. szetvéHT isn. Ezen szelvény felmutatója a napi árból 11 százalék engedményt kap DtSKEY fényké­pészmesternél Bpesten, Rákóczi-ut 74., FIÖK Budán, 111., Zsigmond-utca S6. Mona lln műterem Egyetlenünk I ld. iuránovics Ferencné drága hamvait végre hazahozattuk és a belvárosi temetőben helyeztük el örök pihenőre. A heszentelés szerdáp, junius 3-án délelőtt 9 órakor log meg­történni a belvárosi temetőben levó kriptában. Külön villamoskocsi indul fél 9 órakor reggel a tfugonics-térről. Szeged, 1925 juoiuS 2. 2(0 ld iuránovics Fereno és családja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom