Délmagyarország, 1925. június (1. évfolyam, 14-35. szám)

1925-06-03 / 14. szám

1925 Junius 3. DELMAQYARORSZÁG Vass miniszter nyilatkozata a Beniczky-tigyről a sajtó képviselői előtt. (iBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) Vass Jőzsef népjóléti miniszter a fő­városi sajtó képviselői előtt hosszabb nyilatkozatot tett a B niczky-ügyről a népjóléti minisztériumban, ahol Ra­kovszky Iván belügyminiszter és Ángyán Béla a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke is megjelent. Vass József, a miniszterelnök helyet­tese kijelentette, hogy Beniciky Ödön­nek a honvédség ügyésze előtt tett vallomása az ügy érdemére vonatko­zólag semmi motivumot nem tartal­maz. Semmi bizonyitékot nem találunk benne olyan irányban, hogy a Somogyi­Bacsó gyikosság elkövetői kik voltak. Neveket felhajit a vallomás, bizonyí­tékokat azonban nem tartalmas. A vallomás inkább azt a benyomást teszi, mintha mindenféle pletykát és hsllomást pamfletfszerüen összeállítva, mint vallomást adtak volna a honvéd­ügyész kezébe. Minden objektíve szem­lélőben erősen azt a benyomást kelti, hogy a vallomást egyetlen nóvum ked­véért adták le, ami a kormányzó sze­mélyének az egész ügybe való olyan bevonása, amelyre nem talál más jel­zőt, mint azt, hogy példátlan. Azt a sajtóorgánumot, amely a val­lomást közölte, elkobozták. Sokan nem tudják, hogy mi ennek az oka. Be­niczky Ödönnek a hivatali titoktartás alu'i fölmentése azért történt, mert ö állítólag olyan adatok birtokában volt, amelyek a hadbiró asztalára téve al­kalmasak arra, hogy világosságot de ritsenek egy még ki nem derített do­logra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illető egyén, akit a titoktartás alól föl mentettek, vallomását a nyilvánosság elé hozza. Mert hiszen akkor, amikor a bíróság elé áll és válaszol a föltett kérdésekre, a bíró még mindig elren­delheti a zárt tárgyalást, ami világosan mutatja azt, hogy a felmentés ténye kizárólag csak arra szorítkozik, hogy a bíróságot informálják, nem pedig a közvéleményt. Az illető sajtóorgánum azt a vét­séget követte el, hogy olyan közle­ményt adott le, amely egy olyan val­lomást tartalmaz, amelyet csak felmen­tés következtében tehetnek meg és amelyről az illető sajtóorgánumnak tudni kellett azt, hogy nem i nyilvá­nosság elé való. Ezért kellett a szóbin­forgó lapszámokat elkoboztatni. De el kellett ko'ooztatni mindenkép, mert hi pamflet alakjában jelenik meg egy a legfőbb állami tekintélyt sérlö és rá­galmazó közlemény, az illető nyomtat­ványt eo ipso elkoboizik. Rakovszky belügyminiszter csütörtökön szólal föl a választójogi vitában. Budapest, junius 2. A nemzetgyűlés szerdán délelőtt 10 órakor folytatja nyolcórás ülésen a vál isztójo^i tör vényjavaslat általinos vitáját, amely iránt annyira megcsappant ax érdeklő­dés, hogy esetleg már szerdán, de leg­később csütörtökön mindenesetre be­fejeződik a vita és Rakovszky Iván belügyminiszter fölszólal ása után, aki részletesen fog reflektálni az elhing­zott beszédekre, átléra Hái a törvény­javaslat részletes tárgyalásira. Tekin­tettel arra, hogy a rész'etes vita során elkeseredett összecsapások várhatók a kormány és az ellenzék álláspontja kö­zött, legalább két hét beletetik, am'g a választójogi törvény]ivislat tető aláke­rül. Ezután az indemni'áii javaslatot Amundsen gépei megsérültek. Hónapokig tart, mig visszatéihtt. Kopenhága, junius 2. Rasmussen, a híres sarkutazó, aki éveken keresztül ku'atta az ame ikai sarkvidéket, a napokban érkezett meg Amerikából Kopenhágába. Rasmussen a fogadásira összegyűlt újságíróknak az Amundsen­expedicióval kapcsolaban kijelentette, hogy a sarkvidéken az évnek ebben a szakában a legveszedelmesebbek a jég­viszonyok. Szerinte a napsü'és hatása alatt né­hány óra alatt óriási jégtorlaszok kelet­keznek. Amundsennel is az történhetett hogy leszállása után csakhamar ilyen jégtorlasz támadt előtte, ami tt hetet lenné tette, hogy a repilőgépp :l ismét felszállhasson. Rismussen megjegyezte még, hogy « sarkvidéken gyakran a legkedvezőbb meteorológiai jóslatok ellenére is hatal­mas helyi vlh írok támadnak. Ha Amundsen képtelen volt elhagyni repülőgépeit, menekülése attól fdg­gött, van-e vele annyi e'eség kész­et, 'hogy a leszá lás he'yéről vissza jud1 ütni? Ha az expedíció vadászattal 'ártja el magát és Grönland f:lé veszi útját, nem érkezhetik meg előbb »«<¿6 őszénél. Amennyiben Amundsei az északi sarkon vo t kénytelen el­fagyni gépeit, akkor bizonyára fel­Gyanus mérgezési tünetek között megbetegedett egy család. Kidden délután eddig még ismeret len körülmények között súlyos mérge­zési lünetek között betegedett meg egy fiatal kereikedősegéd egész családja. A súlyos megbetegedések súlyos és előre kiszámíthatatlan következményekkel jár­hatott volna, ha azonnal föl nem fede­zik a katasztrófát. A délutáni órákban jelentették a köz­kórháznsk, hogy gyanús körülmények közöli élettelenül fekszik Teréz-utca 23. szám alatti lakásán Faragó Jenő 29 éves kereskedős'géd egész csalódjJ : felesége és három fiatal gyermeke. A rendőrségen az eleő percben az volt a feltevés, hogy bűnténnyel állnak szem­ben és így nagyobb bhotlsig szállott ki a helyszínre, Moldoványl László fo­galmazó vezetésével, A lakásban azonban nem talállak semriféle gyanús nyomot, amelyből bűntényre lehetett volna következtetni és így a szerencsétlen családot azon­nal bevitték a közkórházba. Itt azon­nal gyomormosást alkalmaztak, az esti órákban a két apró gyermek magához tért, azonban a többiek még mindig nem tértek magukhoz és igy kihall­gatni sem lehetett őket. A nyomozás során Faragóék vallo­mása nélkül még semmi támpont nincs arra, hogy ml okozta a szerencsétlen­séget. A közkórházban az a vélemény, hogy romlott huUól, vagy haltól bete­gedett meg a család. A nyomozást a rendőrség folytatja. Alkoholmérgezésben halt meg egy bárónő. tárgyalja le a Híz. Az inderanitási vi'a legföljebb négy ü'ésnapot vehet igénybe, de a felsőházi törvényjavaslat letárgyalására még igy sun marad idő, meri hiszen a kormány el van határozva arra, hogy julius else­jén vakációra küldi a nemzetgyűlést. Ilyen körü'mények között kormánypárti iiörökben b'zonyosra veszik, hogy a felsőházi javaslat vitáját meg fogják izakltani és csak a harmadfél hónapos vakáció után, szeptember közép ín foly­tatják. Ez ez intézkedés annál elke.ül­hetetlenebb, mivel az imdemnilási ja­vaslat letárgyalása után még egy-két kisebb javas'atot is tűznek a Ház napi­rendjére. Budapest, junius 2. Báró Splényi Árpádné már régebb idő óta a Dobozi­utcában lakott. Az egész környéken süllött, alkoholista nőnek ismerték, aki­iek állandóan utcai botrányai voltak i emiatt sűrűn volt kellemetlensége r rendőrséigei. Ma, a déíi órákban lVei­ser Náthán Teleki-téri kereskedő cse­lédje Kucseri Erzsibet kereste a báró­nőt. Egy kalapot vitt haza neki. A la­kás ajtaját nyitva találta, mikor az előszobába kopogtatott a belső ajtón, választ nem kapott, de a kopogtatásra i szobából heves kutyaugatás hangzott fel Benyitott és rémülten látta, hogy > bárónő a földön mozdulatlanul fek­szik. A helyszínre kiszállott rendőri bizott­ság Splényi bárónőt hasonfekvő hely­zeben teljesen felöltözve találta. A rendőrorvos megvizsgált) a halo'tat és megállapította, hogy külső sérülés nyomai nem látszanak rajta, csupán a térdén van egy régebben támadt zu­zídá*. Weiser Náthán kereskedő el non­dotta, hogy a mu't h'nap közepe tá­ján 10 millióért megvásárolta a bárónő akását s abból nég/ részletben 6,850.000 koronát m r ki is fizetett. Legutóbb junius 1-én 5 milliót adott. Brachmann Józsefeié házfelügyelőnő vallomása szerint a bárónő tegnap este felé annyira részeg volt, hogy a lépcsőn el is esett. Radvánszky Jakabné ház­mesterné reggel egy 30 év körüli mun­Káskülsejü férfit látott az elhányt laká­sából eltávozni. A r<nűőr bizottság átkutatta a lakást, megta'álta a bárónő relikütjé», amely­ben 6 millió 190 000 korona volt. Nincs kizárva, hogy a bárónőt alko­holmérgezés ölte m-g. H ilttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe vitték, ihol felboncolják. Hirelc VI/3. t. Ni ku'atja a Columbia fokon azi az ele­ségraktárat, amelyet Hansen dán sark­utazó létesített. Erről a helyről Amund­sen még ebben az évben elérheti Thulét. Oslo, junius 2 Most már a Fram fedélzetéről érkező szikratáviritok is megerősítik azt a föltevést, hogy Amundsen és társai nem térhetnek vissza repülőgépen a Wolminntbaubs. K Hobby rcé£ folytatja kutatásait a légterület szélén, de eddig semmi nyo­mát sem fedezte föl a két repülőgép­nek. Valószinti, hogy a leszálláskor a repülőgépek megsérültek és a benne ülők kénytelenek gyalog megtenni az utat az északi sarktól a Cip-Colum­bláig. Bármilyen utat választanak is Amundsetiék a visszatérésre, biionyos, hogy hónapokig tart, amíg az ezer kilométeres utat a jégmezőkön viszon­tagságos körülmények és időjárási vi­«zonvok között meglehetik. Péntektől HARRY FIEL Idegnélküli ember A B e E v A W o s I B H W. Telelőn : trodai 258 BelvárOSÍ MOZI Telefon: Igazg. 582. Junius hó 3-An. szerdán: % Oroszlán jegyese daungel dráma « felvonást,n. Azonkívül Luci Dorainnel a Szenvedő asszony _ "">dern társadalmi .ráma 5 felvonásban. Előadások kezdete \ 7 és Si. Aa e.SI 9 6r.l «Ifi.di. k.dre.5 idő cetén .volt VlgMlnpad Horváth Mihály utcai hal,i.éjében leaa magta tvat Szerda, Rám. kat. és proles táns Klotild kir. GOr. kat. Konst. Nap kel 4 óra 5 perckor, nyugszik 7 óra 52 petekor. Somogyi-könyvUr nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. Hazeum nyitva d, e. 10—1-i Egyetemi könyvtár (központi egyetem emelet) nyitva d. e. 8-1 ig, d. u. 3—8 ig. A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közUI szolgálatot tartanak: Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), Mold­vány Lajos Újszeged (telefon 846). A hősök ünnepe a fővárosban. Budapest, junius 2 Kegyeletes üt­nepség folyt Pünkösd vas'.rnapjtn a rákoskeresztúri teme 5ban fekvő h5si halottak sírjánál Az ünnepségen meg­jelent Horthy Miklós kormányzó, Jó­zsef kir. herceg, Auguszta k'r. herceg­asszony, Zsi vay Tibor, a nemzetgyű­lés alelnöke, Slpőcc polgármester és a tábornoki kar vi'éz Ntgy Pál tábor­nokkal az élén. Az ünnepségen Horthy Miklós kor­mányzó beszélt és kegyeletes szavak­kal emlékezett meg az elhunytakról. Sípőcz Jenő a főváros, Zsitvay Tibor pjdig a nemzetgyűlés nevében fejezte ki részvétét kegyeletes szavakkal. - UJ igazságügyi államtitkár. Budapestről jelentik: Neubauer Ferenc nemze'gyülési képvis YA igazságügyi államtitkárrá nevezték ki. A kinevezés a hivatalos lap ho'napi számábm je­lenik meg. Neubauer a földreformmal. kapc ola os ügyeket fogja intézni az igazságügymintsztériumban. — Htlnrich Ferenc temelCse. Bn­Japes'rő! jelentik : Hé fin délután te­mették el Helnrlch Ferenc volt keret­kedelemügyi miniszter'. Az elhínyt politikus holttestét Üilő.-uti hálában ravatalozták f 31. A tenetésen megje­lent i kormányzó, József kir. he ceg, Apponyi Albert gróf, Walkó Lajos ke­reskedelemügyi miniszter és közétetünk számos előkelősége. A beszentelés után a gyászünnrpség első szónoka Walkó Lajos volt, aki a kormány nevében búcsúztatta a halót at. Utána a nem­te i polgári párt részéről Désy Béla beszélt. Ezután még többe i búcsúztat­ták a halottat, kiemelve érdemeit, majd «eglndult a gyiszmenet a Ktrepesi-uti emelő filé, ahol Hiinrich Ferencet a családi sírboltban helyezték örök nyu­galomra. — A tápéi hőtök emléktáblájá­nak leleplezése. Tápé község hősi halottainak emléktábláját — amely az Árpád-kori templom homlokzatát díszíti — ünnepélyes keretek között leplezték le Pünkösd hétfőjén. Az ünnepélyen a falu és a környék lakosságán kívül a szegedi helyőrség tisztikarának, a vitézi székne'i és a polgári hatóságoknak a képviselői is megjelentek. As ünnepi beszédet Bogos Béla tápéi esperes­plébános tartotta. — A középiskolai tanulmányi ver­senyen egy szegedi diák is gyfiztea tett. Budapes'rőljelentik: Az országos középiskolai tanulmányi versenyen a magyar irodalomból és a történelemből folyt ma a verseny. Az utóbbi verse­nyen a második győztes Nagy Béla, a szegedi piarista Dugonics András­gimnázium tanutója lett. Az „Apostolok" söre elismert első­rangú. Kossuth Lajos sugárut 4. VI/7-én A Belvárosi Moziban Dr* Csengem tudományos felolvasás, velitrft Róma képekkel műkincseiről Házatj földet, földbérletet, üzletet,lakást,pénz­kölcsönt mindenkor a | legelőnyösebben köivetit •• C7r 0 országos iroda, Bástyá­it! L£tVl utca 19, Kultúrpalotánál. 136 Szomaházy István összes munkáit kikölcsönözheti a DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSÖN KÖNYVTÁRÁBAN Dugonics-tér 11. Telefon 306.

Next

/
Oldalképek
Tartalom