Szeged, 1925. március (6. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-25 / 69. szám

1925 március 25. SZEGED 75 napja van kitiltva az utcáról a Szeged! Nem engedélyezték a szegedi munkanélküliek gyűlését. Szeged, má;cius 24. (Saját tudósítónktól.) ^em egys/er számolt be már arról a nyo­nasztó munkanélküliségről a Szeged, amely igyre nagyobb arányokat ölt. A kormány sem­nit sem tesz a munkaalkalmak megteremtésére ís a lehete len gazdssági helyzet még egyre növeli a kenyértelenek számá'. A város ható­iga, mintha irtózna a közmunkák széles •>na!u kiirásá'ól, megelégszik azzal, hogy a káskérdés megoldására egy-két bérházat épit; ctdig a heivenezer hold földbir'okkal rendelkező Szeged városnak meglenne az anyagi ereje ^íh^z, hogy a saját hasznára és a saját pol­járainak érdekében munkaalkalmat bizlositana i nyomorgóknak, a rongyosoknak, a ko'du­soknak. A he'yzet ma az, hogy senki sem te:z sem­M a munkanélküliség enyhítésére és igy ma a szegedi munkanélküliek száma már tul laladja a háromezret. A ízegedi szakstervezeti bizottság csütörtök déluán négy írára gyűlést hívott egybe a Munkásotthon helyiségébe, amelyen a tervek izeiint Szabó Imre nemzetgyűlési k pviselő isme tette volna a munkanélkü iség prob emájá1. A gyűlésen a szegedi munkanélküliek határo­zati javaslatot fogad &k volna el, ameiyet azu'án az illetékes tényezők elé terjesztettek volna és fölszólították volna a hatóságokat, Ingy az egyre fokozódó munkanélküliség katasztrófát jelent és ezért most már az utolsó órában trják ki végre a közmunkákat. A munkanélküliek gyűlése ügyében a szak­szervezeti bizottság még kedden kérvényt adott be a rendőrséghez. Szerdán azután olyan eset tör'ént, amely Szegeden öt év óta nem fordult elő. A szegedi rendőrség nem engedélyezte azt a gyűlést, amelyet a munkások a saját helyi­ségükben akartak megtartani. A gyűlés engedélyezésének megtagadását a rendőrség azzal irdokolja, hogy a munka­nélküliség problémáját nem lehet egy gyűlés keretében megoldani; ezért fölösleges népgyűlést tartani, amely esetleg veszélyt jelentene Szeged nyugalmára és rendjére. Mindenki tudja azt, hogy a kenyértelen, rongyos munkanélkülié*, még ha 3000-en vannak is, nem képesek ezt a katasztrófát megoldani. Ide kormányzati Intézkedések kellenek, de hogy ezek az intéz kedések megtörténjenek, elsősorban — más kormány kell. Ez a gyűlés nem a probléma megoldására le t volna jó, hanem hogy némt­képen megnyugodjanak a már türelmetlenkedő, elkeseredett rongyotok és kenyértelenek ezrei. A kormányzati faktorok nagyon csilídnak akkor, am kor azl hiszik, hogy a gyűlések be tiltásával jóllakottabbak és türelmesebbek lesznek a munkanélküliek. Oyülés'-etiltásokkal nem lehet egy problémát megodani. De lehet az elkeseredettséget növelni. Különben is ugy tudjuk, hogjr minden kultur- és nyugati állam­bm gyülekezési és egyesülési jog van. A szegedi kenyérieleiek csütörtökön nem fognak gyűlést tartani. Dj eggyel sem lesz kevesebb a munka nélkül nyomorgó elkeseredett ezrek száma. 511/25 Szerda. Hom tai '« prctesiűas Gy. 0. B. A. ÜOr. kai Teofán. Nan *tl 5 óro 51 (unitot, ívuqsuk 6 4ra 19 perckor. Somogyi-könyvtér zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. A színházi előadások délutón fél 4 és este fél 8 órakor kezdődnek. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak ; Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzingei (jvula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay Aíbert utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi. Wndor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Uj­izeged (teleton 846), Török Márton Csongrádi-sugárul telefon 364). ^ Tiszta szivvel. Nincsen apám, se anyám, Se istenem, se hazám, Se bölcsőm, se szemfedőm Se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, Se sokat, se keveset, Huszesztendőm hatalom, Huszesztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, Hát az ördög veszi meg. Tiszta szivvel betörök. Ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, Áldott földdel elfödnek S halált hozó fü terem Gyönyörü szép szivemen. JÓZSEF ATTILA. — Lapunk legközelebbi száma Gyümölcs­oltó Boldogasszony ünnepe miatt pénteken ,éggel a rendes időben jelenik meg. — A Dugonics-Táraaaág m'rcius 29-én vasárnap dé'ulán 4 órai kezdettel a városháza kö.-gyOlési termében az alábbi műsorral felol­vasó ülést tart: 1. Vesztegzár és ros'ély Sze­geden 1738 ban. Dr. Rtgler Gusztáv r. tag székfoglalója. 2. Novella, felöl ras'a Cserzy Mi­hály r. tag. 3. Semmelweis F. I. élete és mű­ködése. Kritikai tanulmány. Dr. Vidakovits Kamllló r. tag székfoglalója. — Hadigondozottak segélyezése Budapest ről jelentik: Jelentettük annak idején, hogy a 75-ös és 100 százalékos hadigondozottak részére ruha­és cipőakciót indítottak. A népjóléti miniszter ki­jelentette, hogy az akcióhoz a kormány is hozzá­járul, amennyiben az autóadóból befolyt négy­milliárd koronát a hadirokkantak insége3 helyzeté­nek enyhitésére szánta. Illetékes helyről származó értesülés szerint az akció nyersanyagának beszer­zésére szükséges összeg már régen együtt van A pénzügyminisztérium most amellett döntött, hogy magyar szövetet szerez be. Ha különösebb nehézség nem jön közbe, egy-két héten belül 75—100 százalékos rokkantak közt a ruha- és cipőkiosztást megkezdik. — Szabadegyetemi előadások. A m. kir. Ferenc József tudományegyetem Barátainak Egyesülete által rendezett előadások keretében folyó hó 26-án, csü­törtökön délután 6 órai kezdettel fogja dr. GyOrffy István egyetemi tanár .Növényeink és az ember" cim alatt vetített képek kíséretében érdekes és tanulságos előadását megtartani. Az előadás az egyetem bölcsé­szeti karának HL sz. tantermében lesz. (Dugonics-tér • 3., I. emelet.) Beléptidij 5C00 korona. Tanulóknak az előadássorozat összes előadásaira 10.000 korona. Fel­hívjuk Szeged n. é. müveit közönségének b. figyelmét ezúton is, hogy ezeket az előadásokat a kulturális célra tekintettel, minél nagyobb számban látogassák. f Teleion irodaim BELVÁROSI MOZI Bljegyaés. Szalóky István és Stauber Eta jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — ÜJ ügyvéd. Dr. Balassa István, boldogult dr, Balassa Armln fii, hétfőn sikerrel tette le az ügyvédi vizsgát. A fiatal ügyvédet sokan üdvözölték MWMMMMMMMMMMMIIIMW — A csomaghezeléire aj házat váaárol a szegedi poata? Már régebben sűrű panaszok hangzottak el a szegedi postán, a csomagok erén uralkodó nehéz viszonyokról. A kezelés helyszűke mhtt igen nehézkes és emiatt a felek csak hosszabb nehézségek után jutnak csomagjaikhoz. Ebben az ügyben a kamara már hetekkel ezelőtt fölirt a kereskedelmi mi­niszterhez, amelyben azt javasol fa, hogy a cso­magkeselésre vásároljon egy külön kicsi házat posta kevés költséggel és ebben önállóan kezeljék a csomagokat. Ez az eljárás nagyban megkönnyítené a csomagok kezelését. A mi­niszter jónak találta ezt a tervet és igy kedden délelőtt már biiottság szállott ki az ügy meg­vizsgálására. A bizottság tagjai voltak a mi­niszteri kiküldötteken kivül György posta­főigazgató és Barta főfelügyelő, valamint He­gedűs, az állomási postahivatal vezetője és Körösi István, a kamara képviseletében. A bi­zottság a Gőz• és Róka-utca sarkán lévő Jambrtk féle házat alkalmasnak találta és igy kiküldöttek ebben az irányban fognak be­számolni a miniszternek. Mindenesetre sokkal egyszerűbb volna az uj rendszer megvalósítása esetén a csomagok kezelése. — A SZEGED jegyirodája nyitva van d. e. 9-1 és d. u. 3-6. Telefon: 306. Fé fl feh rnoMüek a legegyszerűbb minő­ségtől a legfinomabb ízlést kielégi ő kivitelig, el smert szolid árakon Lampel és Hegyi cégnél. — Székelyhídi énekművészeiében Szegheö brilliáns zongorajátékában, a filharmonikusok el­ismert nagyszerű előadásában gyönyörködik és a jótékonyság oltárán is áldoz, aki megváltja jegyét a pénteki nagy jótékony hangversenyre a Belvá­rosi Mozi elővételi pénztáránál. Zeflrelc, vásznak, Iiberty és puplin pongyola­kelmék heti, vgy havi törlesztésre Fodor Részlet­áruházban, Iskola-utca 14. sz. a. Orvosi köpenyek, iskolakötények, sportnadrágok fehérnemüek gyári áron Soósnál, Oroszlán-u. 2. 911 Férfi és női divatcikkek gazdag raktára Pollák Testvéreknél Széchenyi-tér 17. m Csekouics-utca 6. Férfi szövetek olcsón és nagti választékban FRIEDMANN Korzó Mozi ház, Széchenyi-tér. 118 Alkalmi házeladási Telefon: pénztári 587. Március 25., ?6 án, szerdán és csütörtökön Betty Compson« Barbara La Marr Xih UTOLSÓ TÁNC. I Dráma 1 felvonásban és a SZAJNA LEÁNYA. Nagy kiállítású attrakció 6 felvonásban. I AZ ID1NY LEGKIVÁLÓBB PRODUKTUMAI Előadások kezdete 5, 7 és 9 orakör Te'efon 11-85. Korzó Mozi Telefon 11-85. Március 25 én, azerdán : Barbara La Marr Lon Chaney a .NOTRE DAMEI TORONYŐR, fftucreplijévtl A zuhatag hőse. Izgalmai dráma 7 felvonásban. Ezt megelőzi: PEGGYmint virágáruslány burleszk 2 felvonásban. Eléad'ások azerdán 3, 5, 7 éa 9 éiakor egyik nép emeleua ház, a városháza mögött, földszinten Ötle­tekkel, ára 410 millió, míaik hatalmat •militu ház, nagy pincével, na$y gyárépülettel, a Valéria-térnél, most jSvedelmez tlaitáa évi 40 milliót és mngvehetö potom «H millió koronáért Kedvező fizetési MJznnrk^:Bástya-utca 19 szám. feltételekkel PlE4.Ei(IJKZIj» (Kultúrpalotánál) 133 ZIGOTO bajban Az idény legsikerültebb 7 felvonásos burleszk attrakciója és a nagy kisérő nevettető miisor mulattatja a Széchenyi Mozi közönségét március 25-én szerdán, 3, 5, 7 és 9 órakor. MMMMMMMIW^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom