Szeged, 1925. március (6. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-11 / 57. szám

_i galomra. Ma délelőtt, mielőtt tárgyaiáiba fo­gott volna a tábla, Orosz Pál tanácselnök, majd dr, Boross Dezső királyi főügyész kegye­letes szavakkal parentálták el Ringboffer Lajost, kiemelve sok, ritka kvalitását, birói és emberi értékét — A vasárnapi kereskedői éa iparos­nagygyflléa batarozati Javaslatait már el­küldték a minisztereknek. Tegnapi számunk­ban részletesen beszámoltunk a kereskedők és iparosok vasárnapi nagygyűléséről, amelyen a forgalmi adó, valamint a munkásbutoúló pénzlárak autonómiája ügyében határozati javas­latot fogadtak el. Mint értesülünk, a kereske­delmi és iparkamara a határozati javaslatot már föl is terjesztette rendeltetési helyire. A forgalmi adó ügyében elfogadott javaslatol a pénzügyminiszterhez, a munkásbiztosi tó ügyéről szóló javaslatol pedig a népjúliti miniszterhez. Mind a kettőt pedig ezenkívül még megküldte a kamara a miniszterelnöknek, valamint a keres­kedelmi miniszternek is. Itt említjük meg — mint már jelentetlük — a kereseti adóbizonyi­tékok ügyében a kamara már korábban járt ei a pénzügyigazgatóságnál és igy a felebbezéshez szükséges btzonyitikokat három nap helyett, a hit vigiig kell beterjeszteni külön kérvény nélkül. — PJébánoabeiktatáa Röszbén. László Já­nost, az újonnan szervezett röszkei plébánia első javadalmasát, akinek megválasztását a megyéspüspök megerősítette, kedden délelőtt iktatta be stallümába Várhelyi József prépost, sze­ged-belvárosi plébános. A város', mint kegyurat, dr. Gaál Endre tanácsnok, továbbá Prelogg József és Tóth Imre törvényhatósági bizottsági tagok képviselték az installáción. Legkitűnőbb hangverseny-zenekar, világhírű dirigens, szenzációsan nagyszerű hegedűművész teszik érdekessé a pénteki zenekari hangversenyt, amit a budapesti Operaház művészeiből álló zene­kar ad péntek este a Belvárosi Moziban. Jegyek Harmóniánál. Wladlmir Gaidaroíf és Albert Bassermann szombattól a Belvárosiban. Vászon, sifon, zefír, köpper, clott, harisnya, keztyü stb. legolcsóbb Soósnál, Oroszlán-u. 2. Legújabb divat acerint megrendelésre legolcsóbb cipőket Lányi oukrászda mellett Engelsmannál, Széchenyi-ter 6. sz. SZEGED — A Demeter-templom tornya nem volt minaret. Lapunk mai számában irtunk a fővárosi lapoknak ama fantasztikus híréről, amelyet vala­melyik szegedi tudósító küldött fel a szegedi Szent Demeter templom bontásáról. Ma aztán az egyik helyi lap rádupláz a tegnapira egy ujabb fantáziá­val s azt Írja, hogy a Demeter-templom tornya a török időben minaret volt. Ugy tetszik, mind a két fantasztikumnak közös a forrása: a budapesti lapok felültetője és a mai minaret- megállapító egy és ugyanaz a „hozzáértő". Szeged történetében egyetlen olyan adat sem fordul elő, amely azt bi­zonyítaná, hogy a Demeter-templomot a törökök mecsetté alakították volna át. Söt az egykorú réz­metszetü városképek világosan mutatják, hogy a templom a török hódoltság idején romban hevert, illetve a minaretnek vélt torony csonka volt. De a templom mellett, körülbelül a mai Templom-tér és Gizella-tér táján csakugyan állt egy kerek kupolás török mecset, a mi tornyunkhoz közel álló, igen magas, karcsú kerek minarettel. A Demeter-temp­lom nyolcszögü, román stílű tornya már azért sem lehet török minaret, mert az akkor, mikor a törö­kök Szegedet elfoglalták, már négyszögletesre kö­rül volt falazva s olyan alakot mutatott, mint ma. Mert tudniillik a most látható négyszögű körül­falazás valószínűleg még a XIV. századból való. Igy magától megdől a nyolcszögü toronyra alapí­tott minaret-elmélet. Merő tévedés és laikus fan­tázia az, hogy a XIV. századnál régibb (mert azon belül levő) nyolcszögü tornyot a törökök építették volna. Amikor az a nyolcszögü torony épült, még híre sem volt a töröknek. Egyébként kár a közön­séget ilyen légből kapott, minden történelmi és művészettörténeti bizonyítékokat nélkülöző állítá­sokkal bolonditani. K. K. Március 24. Kéier Tasziló zongoraestje a Tiszában. (Endrényi) — Finale a Zsótér-ház dolgában. Emlékeze­tes még az a nagy láz, amely tavaly nyáron égett, mikor a Zsótér-ház megvétele volt aktuális téma. Nem annyira érdekek, mint inkább gazdasági fel­fogások küzdöttek egész a személyeskedésig s az ügy vége a ház megvétele volt. A határozatot egy sereg- városatya megíölebbezte, sokallván a 620.000 aranykoronát a házért, amiért Szeged — szerin­tük — a kétszeres értékénél is többet adott. A bérházak forgalmi értéke ugyanis a békebeli érték felét képviseli, igy kél el minden ház, már pedig 1911-ben a Zsótér-házat 520.000 aranykoronáért adták el. A belügyminiszter most fel is oldotta a közgyűlési határozatot. Kijelenti, hogy a ház meg­vétele ellen elvben nincs kifogása, azonban köz­ben sulyosodott a város pénzügyi helyzete. A városi alkalmazottak minden illetményét a saját anyagi erőforrásaiból kénytelen viselni. De meg a ház vételárának fedezetéül kijelölt alap (az alsó­és a felsőközponti házhelyek eladásából befolyt összeg) sem olyan nagy, hogy ebből a Tábor­utcai ház felépítésére szükséges összegen felül még a vételár fedezete is kikerüljön. 1 yen körül­mények között aztán a város mostani pénzügyi helyzete — mondja a miniszter — nem alkalmas arra, hogy a város a vásárlással járó súlyos anyagi kötelezettségeket magára vállalja, különösen ak­kor, amikor más súlyos kötelezettség is terheli s mikor a vételár sem tekinthető a jelenlegi viszo­nyok között előnyösnek. Az esetben azonban, mondja végül a miniszter, ha a város közönsége a kérdéses ingatlant előnyösebb vételáron és ked­vező fizetési feltételek mellett volna képes meg­szerezni, a vétel jóváhagyása elől nem fogok el­zárkózni. — Az 1926. évi nemzetgyűlési választó­kat összeíró küldő <ség ma kezdte meg a vá­rosháta bizotsági termében munkáját, amelyet április 10 én fejez be. Az erre vonatkozó fal­ragaszokra felhívjuk mindenki figyelmét, hogy elkerülhetek legyenek « későbbi sérelmek és a hiábavaló rekrtminációk. Mielőtt képet vásárol, tekintse meg Frei­mann képkiáiiitását. Részletre is vásárolnat. 585 Szerdától péntekig kél óriási szenzációt fog kapni a Belvátosi Mozi közönsége. Ezeken a napokon muta ja be a szezen egyik leg­híresebb filmjét, a régen várt Ria-Tin-Tin cimü alaszkti drámát. A film, mely az alaszkai lengeteg kiterjedésű hómezők küzdslemte'jes élűéből meriti tárgyát, az egész világot rend­kivül érdeklődéssel járta meg s most, mikor Szegedre is elkerült, hisszük, hogy a filmnek megérdemelt őszinte aikere lesz. A müeor másik nag? attrakciója a más htl/ütt ismertetett Armstrong k pitöny írug tarázó előadással kisért filmje lesz. A Két rendnívtiii program városunk aprajá'-nigyjti meg kell, hogy mojgassa, meri ilyen nagyszabású és rendkivül érdeies mflsoit még eddig mozik nem voltak képesek előadni. Tekintettel aura, bogy Armslrongékat csak a legnagyobb áldozatok árán sikerült három napra lekötnünk, az előadások ünnepnapi bely­árafekal lesznek megtartva. Világhírű Schroll-silfon Soósnál, Oroszlán-utca 2. 1935 március 11. — A Friedmann-szer a tüdővész orvoslásá­ban. Budapestről jelentik: A Magyar Orvosok Friedmann-Társasága vasárnap délután tartotta első nagygyűlését az újpesti városháza dísztermé­ben. Dr. Skalai Jenő, az egyesü et elnöke rámu­tatott arra. hogy a tüdővész elleni küzdelemben mintegy 100 orvos használta már eredményesen a Friedmann féle oltószert, a küzdelem érdekében szükségessé vált a Társaság megalakítása. A nagy­gyűlés kimondotta, hogy felirattal fordul a nép­jóléti miniszterhez, melyben kéri, hogy a tüdővész elleni küzdelem megszervezése előtt hallgassa meg a különböző szakemberek véleményét és hogy a Friedmann szert Magyarországon is gyárthassák. Trója pusztulása és Heléna, a legnagyobb film szombattól a Belvárosiban. — Továbbra la fogva marad Leirer Lőrinc. Budapestről telefonálja tudósítónk: A vizsgáló­bíró közölte Leirer Lőrinccel, hogy a rendőrségi v zsgálat alapján letartóztatását fönntartja. Már régebben egy terhelő adat merült fel Leirer ellen. Letartóztatása ulán ugyanis jelentkezett a rendőrségen egy budai üvegesmester, akinek állítása szerint karácsony táján Nagykovácsi község határán látta az öreget, mindkét kezében egy-egy kofferrel. A rendőrség azt hitte, hogy Leirer Lőrinc ezekben a kofferekben vitte ki a Nagykovácsi erdőbe elásni a leányától elrabolt ékszereket. Ma a rendőrség Nagykovácsi köz­ségben ez irányban nyomozást tartott, ami azonban teljesen eredménytelen maradt. Nyugdíjasok f gyeimébe. Mindazok, akik vászcnutaivány igényeltek, Stumpj pénztamok­nál a legrövidebb idő alatt veeye« át. — a Szegedi Iparoslfjak Közmű velődégi Egyesü­lete március hó 15-én nagyszabású műsoros batyu­estélyt rendez március 15-ének megünneplésére, melyen a város vezetősége is képviselteti magát. Az ünnepély programja szerint az egyesület délelőtt a kultúrpalota előtti térről a egyesület zászlója alatt vonul fel az ünnepi nagvmisére és az ezt követő ünnepségekre, este pedig a Panácz féle vendéglőben műsoros batyuestélyt ren­dez fél 9 órai kezdettel. Kéri a vezetőség Szegedi város iparostársadalmát, hogy ünnepségeinken minél nagyobb számban jelenjenek meg­Ingyen szappanosztás. Folyó hó 12-én, csü­törtöK délután öt órakor felolvasás és ingyen szappanosztás lesz a Tisza szálló nagytermében. Rendezi a világhírű Schicht szappangyár buda­pesti gyára, a Hutter József Vegetalmüvek R-.T. Beléptidij nincs. Bővebbet a plakátokon. wrs Olcsó fürdőkádak, gyermek- >'s ülőkádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 219 Bérautó megrendelhető telefon 5-19. | Cigarettázik ön? Sodorjon ianina papirt Hz ul idők legnagyobb szenzációja ! UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL FORD-AUTÓN Armatrong amerikai repülőkapitány földkörüli utiáról eszközölt eredeti hely­színi lelvételek a világ minden tájáról film és magyarázó előadásai mérc. ll-én, 12-én és 13-án, szerdától péntekig a Belvárosi Moziban A RIN-TIN-TIN előadásainak keretében. Armstrong kapitány személyes közre működésével. Dr.JURIS: a Pesti m. kir. bank volt, főtisztviselője 3 évi praxissal, élénk üzleti érzékkel, lagy keresk és kőzgazd. szakismerettel jómegjelenésU, dispositióképes, délelőttre titkári, ügyvédjei., pénztárnoki, vagy más bizalmi állást keres .Föltétlen megbízható* Jel. kiadóba, HIOÍ Női,szalma kalapok a legújabb formákban megnagyobbított üzletemben 100.000 koro- Pn7(Vcl/íl Iskola-utca 31. Átalaki­nától kaphatók tásokat gyorsan készítek Kizárólag elsőrendű ANGOLSZÖVETEK nagy választékban kaphatók Pálity Lázárnál Tisza Lajos-körut 46. 974 Nibeluaigok MÍíí^aL; Férfi és nöi esöernyök rendkívüli olcsó árakon legszebb kivitelben Pollák Testvéreknél Széchenyi-tér 17. 872 Csekonics-utca 6. Un brilliáns Ál^o^ptTP ezüst. *10 és arany CftaiCI I Cj kinaezüst evőeszköz é, dísztárgyakra, vagy pontosan beszabályozott valódi svájci gyártmányú arany , Aró1rrVk ezüst- és fém- u,dlv,d van szüksége, forduljon bizalommai rtufoif 13 -11 aP offerV V V^KSZERÉSZ és ÓRÁSHOZ (Kék csillaggal szemben,! llOl klvitelü° árut* a l8|[0lC$()lfa MmM. ST Hitelképes egyéneknek előnyös részletfizetési kedvezmény! <5 Legfinomabb lakberendezések keményfa hálószobák, irodaberendezések, bőrbutorok és mindennemű kárpitosmun­kák elsőrendűen, olcsón és kedvező fizetési fellételek mellett kaphatók. Vidékre csomagolva és vasútig szállítva. Wiesner-buíorgyár |rzaedigue d6;

Next

/
Oldalképek
Tartalom