Szeged, 1925. február (6. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-20 / 41. szám

VW5 február 20, SZBOBD 5 Fizessen elő a Szegedre, mert ez az egyetlen fegyvere a liberális polgárságnak és munkásságnak. Titokzatos körülmények között Budapest középpontjában meggyilkolták és kirabolták Leirer Amáliát. A fél világi rő barátja fedezte fel a gyilkosságot. — Éjszaka kihallgatták a hol­land gyárost es Leirer Amália apját. — Egy monoklis fiatalember a gyilkos ? (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A fő­városban ismét titokzatos gyilkosság történt. A Teréz körút egyik épületében halva találták lakásán Leirer Amália 26 éves nőt. Látogatá­sára jött apja, Leirer Sámuel Népszínház-utcai korcsmáros, de ajtaját zárva találta. Mi vei leányát már hetek óta nem látta, a zárt ajtót felnyittatta. A lakásban ijesztő büz csapta meg a belépők tüdejét, a rothadás szaga. A felnyi­tott ágyban párnák közé dugva találták meg csakhamar Leirer Amália már nagyon erősen oszlásnak indult holttestét. Eljöttek értesítésre a rendőrsfg kiküldöttei. A holttest vizsgálatánál azt állapították meg, hogy a lányt valaki baliá­val vágta fejbe. A gyilkos egy p.'rfümös üveg tartalmával mosta meg a kezeit, mert az illat­szer vérrel bevert maradványai még láthatók voltak a mosdótálban. A tendőrség megállapította, hogy Leirer Öt szúrással ölték Pontban déli egy órakor megérkezett a Teréz­körut 6 száinu házba Kenyeres Ba/ázs egye­temi tanár törvényszéki orvosszakértő, hogy megvizsgálja a holttestet. A holttest vizsgál­tánál két rendörorvos működött közre és a vizsgálat egy órahosszat tartott. Kenyeres professzor megérkezéséig a holt­testhez senki sem nvult hozzá. Az orvosszak­értők azonban a holttestet megmozdították, felfordították és a vérrel teljesen belepett hullán meglepő megállapításokat tettek. Mindenekelőtt megállapították, hDgy a rendőrtisztviselőknek az az első megállapítása, hogy Leirer Amáliát jobb halántékára intézett fejszecsapással gyil­kolták meg, nem áll meg. Az o;vosi megálla­pítás szerint ugyanis Leirer Amália jobb halán­tékán nem fejszecsapás van, hanem egy éles szerszámmal elkövetett szúrás, amely több mint két centiméter mélységű. Az orvosi vizsgálat további során még meg'epöbb megállapítás történt. Megállapították ugyanis, hogy nemcsak ez a mé y szúrás okozta a szerencsé len nő halálát, hanem még négy másik szúrás, tehát összesen öt szúrás. A jobb halántékon kivül ilyen méty szúrás ér e az áldozat ny kát, hasát és két szúrás a mellét. Mind az öt szúrás ugyanazzal a szerszámmal elkövetett két-három centiméter mély és három­négy centiméter hosszú szúrás, amely az or­vosszakértők véleménye szerint vagy nagy konyhakéstől, vagy más, szúrásra még alkal­masabb szerszámtól származik. Az orvosi vé­lemény még nem alakult ki véglegesen arra vonatkozóan, hogy milyen szerszám volt az, amellyel a gyilkosságot elkövették. Ezt tel­jes pon'ossággal csak a tor colásnál fogják megállapítani. A hivatalos orvosi vizsgálat pontban két óra­kor ért véget. Ekkorra már megérkezett a Te­réz-körut 6. számú ház elé a hullaszállító kocsi, amelyről egyszerű deszkakoporsót vittek fel Leirer Amália gazdagon berendezett lakásába. A hálószobának és a szomszédos ebedlőnek levegőjét teljesen betölti az orrfacsaró súlyos hullaszag, amely különösen a holttest elmozdí­tásakor áradt szét a szobában. A koporsót be­vitték a bársonyszőnyeges, aranydiszes háló­szobába, a borzalmas fekete holttestei, amely­ről csapzottan hullott alá Leirer Amália egy­kori szép szőke haja, betet ék a koporsóoa, rátették a deszkát, azu*án a koporsót a ház­beliek nagy megilletődése mellett levitték a kapu e!ött várakozó halottaskocsira. Az orvosi bizottság ekkor már eltávozott a Teréi-köruti lakásból és ekkor kezdődött meg a tutajdonképeni rendőri nyomozás. Körülbelül egy évvel ezelőtt a rendőrségnek egyik detektivosztálya már foglalkozott Leiter Amália ügyével. A lakáshivatalhoz ugyanis fel­jelentés érkezett, amely szerint Leier Amália a Amália, aki mint textilgyári hivatalnoknő van bejelentve, nem volt ez. Mint félvilági nőt férfiismerősei tartották és bőségesen költekező életmódot folytatott. A nőt három héttel ezelőtt látták utoljára. A gyilkosság valószínűleg december 21-én «ör­rént, mert a szobában akkorról keltezett hír­lapokat találtak. Lei er Amália három hete bejelentette a ház­beli ismerősöknek, hogy elutazik külföldre, Hollandiába. A lakását akkor lezárták és a lakbért február elsején más fizette le helyette. Abban az időben, amikor elutazását bejelen­tette, december 21., 22-én, vagy 23-án a késő esti órákban egy férfi látogatta meg; csakis ő lehetett a gyilkos. A detekiivek ma felkutatták Leirer Amália ismerősei', mert bizalmasai kOit keresik a gyilkost. meg Leirer Amáliát. Teréz-körut 6. számú háznak I. e. 2. szám alatti lakásában kifogásolható életmódot folytat és ezért a lakásrekvlrálási rendelet idevonat­. koió szakasza alapján kérték a lakás elrekvi­, rdlását. A lakásrekvirálási kérelem alapján az I egyik detektivesoportot megbízták, hogy figyel­I jék meg, mennyiben feleinak meg a feljelentés adatai. A detektívek napokig figyelték is Leier Amáliát, azonban a megfigyelés negatív ered­í ménnyel végződött. A detektívek nem vették ; észre, hojy Líier Amáliához férfilátogatók jár­' tak volna. Iyen értelmű jelentést küldöttek " azután a lakáthivatalhoz, amely azután Leirer ; Amália lakását nem is rekvirálta el. Mind­, amellett a rendőrség máris bizalmas jelentése­j ket kapott arról, hagy Leirer Amália holland • barátján kivül, akihez el akart utazn', fogadott > még néhány előkelő állású embert lakásán, i flkik azonban olym diszkréten és feltűnés nél­| t<ül jelentek meg a lakásban és távoztak el a házból, hogy a lakók közül jóformán senki : sem vetle őket észre. I > A bejelentés szerint Leirer Amáliának elő­* kelő ismeretségei és összeköttetései voltak és ; e'.en a réven sikerült megakadályozni azt, hogy lakását elrekvtrálják, noha a rendőrségen tett eddigi bejelentések szerint maga a háziúr is szerette volna magának megszerezni Leirer Amáliának elsőemeleti kétszobás lakását, mert a háztulajdonosnak sincs lakása Teréz-köruti saját hátában. A nyomozás eddigi eredménye szerint csak lehel, de nem bizonyos, bogy a leány rablógylikosság áldozata. A rendőrség hivatalos jelentéss. A rendőrség Leirer Amália meggyilkolásáról a következő hivatalos jelentést adta ki: — Ma a kora reggeli órákban jelentkezett a főkapitányságon Leirer Lőrinc magánzó, egy Hollandiából érkezett barátjának a kíséretében, akit ma reggel a Bécsből érkező gyorsvonat­nál várt és akivel megérkezése után felkeresték Leirer leányát, Leirer Amália 27 éves magánzó­nőt. Leirer Amáli8 a szülői háztól külön vált és a Teréz-körut 6 ik számú házban lakott. Az apa és a holland kereskedő a leány lakását zárva találták, de miután az egyik ajtóban a kulcslyukba a kulcs belülről bent volt, lakatost hivattak és felnyittatták a lakást. A hálószobiba lépve, Leirer Amáliát a vértől elboritva holtan találták az ágyban fekve. — A helyszínre kivonult bizottság meg­állapította, hogy a leány körülbelül december 21—22. közötti időben gyilkosság utján halt meg. A rendörorvos megállapította, hogy a bal mellkasán három szúrt seb, a nyakon kettő, a iobbhalántékon pedig felülről lefelé eső vágott seb van. Mind a három sérülés késtől, vagy borotvától eredhet. A nő ágyban feküdt, felső testén telyem-jumper volt, a lábak mezítelenek voltak. A hel/ze bői arra lehet következtetni, hogy a nőt a gyilkosság végrehajtása után helyezték az ágyba, ami abból is következ­tethető, hogy a vértóc&a az ágytól másfél lépésnyi távolságra volt. — A hálószoba melletti szalonban az asz­talon december 21-ről keltezett Pesier Lloyd, Abendblatt, december 21-ről keltezett Magyar Színpad cimü lapot, egy játszma francia kár­tyát, egy koantrós üveget, mellette jobbról, bal­*ől egy-egy likőrös poharat találtak. Az üveg félig volt koantróval. A poharakban pedig visszamaradt italt találtak. Az előszoba padló­ján az ajtón lévő levélrésen átdobált hírlapokat, leveleset találtak. A Upok december 22-ről keltezettek. Az éjjeli szekrényen álló ébresztő óra féltizenegyet mutat. — Leirer Lőrinc bemondása alapján a rend­őrség megállapította, bogy a lakás Dói a követ­kező értéktárgyak tűntek el: Egy drb brilliáns gyürü platinába foglalt háromkarátos kővel, egy drb platina karkötő óra, ovális alakú, fekete szalagon, körülbelül 20 drb brilliáns kővel ki­rakva, egy arany jegygyűrű Viktor véséssel, egy lak retikül, e&y disznóbőr börönd, 36 sze­mélyes ezüst evőkészlet, amelyet Leirer Amália december közepén vásárolt egy eddig még is­meretlen elvált, vagy özvegy embertől. Egy drb százkoronáson kivül a lakásban pénzt i.esi találak. A meggyilkolt pénzét egy férfi levéltárcában szokta tartani. Ez a tárca is el­tűnt. Valószínűleg 6—7 millió korona volt a tárcában. K irodai1258. BELVÁROSI MOZI pénJtári S& W KORZÓ MOZI Tf&ns | p Február 20, 21, 22-én, pén éktől vasárnapig {Mae Murray főszereplésével: Február 20-án, pénteken g Dinty, az árvák atyja, j Vig történet 6 felvonásban. | Főszereplő: JDl^Tl^1)^* Í Azonkívül: Fogj meg, ha tudsz.! Amerikai burleszk 2 felvonásban. J Fix & Fox J a főszerepben. 1 Francia baba. | Orion—Metró vígjáték attrakció 7 felvonásban. • Azonkívül: • Mindenkit érhet 1 balesetbiztosítás m Amerikai burleszk 2 felvonásban. Február 20-án, pénteken g Dinty, az árvák atyja, j Vig történet 6 felvonásban. | Főszereplő: JDl^Tl^1)^* Í Azonkívül: Fogj meg, ha tudsz.! Amerikai burleszk 2 felvonásban. J Fix & Fox J a főszerepben. • Előadások kezdete~5, 7 és 9 órakor. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom