Szeged, 1925. február (6. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-01 / 26. szám

Egyes szám ára 3CT0 korona fiwtraztteég te kiadöhrva­>al: Deák Ferenc-utca 2. (F6­ftüiskoláTal szembenJ Tele­tni B-33. A .Szeged* megjele­aik hétfő kivételével minden Hp. Egyes szám ára 2000 korona. EKHizetési árak: Egy Moapri helyben 40000, Buda­•esten ét vidéken 45C00 kor. Hirdetési árak: Félhasábon 1 mm. 500, 1 hasábon II00 kor. Szövegkflzt 50 százalékkal drágább. Apróhirdetés tíz szóig 2000, jeligés 3000 kor Szövegközti közlemények soronként 10.000,;családi érte­sítés 50.000. Nyilttér és gyász jelentés 100*/(-al drágább. VI. évfolyam. Szeged, 1925 február 1, VASÁRNAP. 26-ik szám. A mongoloidok. A Földrajzi Közlemények legfrissebb száma Ismertetést közöl a legelterjedtebb olasz tan­könyvről. Szakkönyvről szaklapban szakkritika: ex rendén való dolog, — de hogy lesz ebből vezércikk egy palitlkai napilapban, amely elő­fizetőinek táborában elenyésző csekély percent­ben tisztelhet tankönyirőkat általában és föld­rajzszakosakat speciálisan ? A kérdésre két felelet van. Az egyik az, hogyha ez a lap nem politikai lap volna, akkor nyilván nem pedagógiai témáról vezércikkezne. De mivel politikai lap vagyunk s az a demo­kratikus és liberális politika, amelyet szolgá­lunk, nem dicsekedhetik kormányunk szimpá­tiáival, sőt több ízben a neheztelését is kiérde­melte, — kénytelenek vagyunk levonni a kon­zekvenciát. A helyzet ma az, hogy a nem poli­tikai lapoknak, a mindenféle társadalmi, hit­buzgalmi folyóiratoknak, sőt a szaklapoknak is szabad nyiltan, vagy burkoltan a legnyilván­valóbb politizálás is, csak az a politika ne legyen demokratikus és ne legyen liberális. Tudósoknak, akik tudomány örve alatt a katbed­ráról a hordó-politika útszéli frázisaival bujto­gatnak, híjuk szála se görbül, sőt mindenféle elismerésekben részesittetnek. Ellenben politi­kai napilapok, amelyek a Kossuth Lajos igaz­ságait hirdetik és emberi és magyar kötelesié­gflknek érzik szembeszállni a gyütölethirdetők­kel: azok a lapok országpusztitók gyanánt kbzeltetnek. És mivel nincsen olyan irás, bele* értve a Szentírást is mindakét Testamentumá­val, amelyikbe bele ne lehetne kötni, a liberá­lis politika orgánumainak létérdekük paran­csolja, hogy minél kevesebbet foglalkozzanak politikával és engedjék azt át az Uborka­tenyésztők Heti Értesítőjének és a Konstruktív CipöfényesitCk Társadalmi Szemléiének. Igy állván a bál, a Szeged olvasói is el le­hetnek rá készülve, hogy addig, mig a bajuszos Párkák lapjuk élete fonalát el nem vágják, időnként igen szép cikkekkel fognak találkozni e helyen a balkáni rózsatenyésztésről, vagy a belső-ausztráliai górugványak kacsintió izmairól, vagy a kaméleonok színeváltozásáról. Ezek mindenesetre nagyon tanulságos cikkek lesznek és bizonyosan minden fórumot kielégítenek. Hát ha ugy tetszik, tessék ezt a mai cikkünket is ilyen ismeretterjesztő közlemény gyanánt fel­fogni és tudomásul venni, hogy Mussolini or­szágának legelterjedtebb földrajzi tankönyve a magyarokat mongoloidok-nak nevezi és erre a tankönyv magyar ismertetője azt jegyzi meg, hogy az olasz földrajz ezt m íróiunk nagyon szárazon állapiija meg. Holott például finn testvéreinkről is konstatálja ugyan, hogy mon­goliodok, de enyhítő körülményül utána teszi, hogy ,nagyon kevés köztük az analfabéta." Nagyon helvesen veszi észre a magyar pro­fesszor, hc^ ránk nézve nem közömbös az, milyen beá'Vitásban ismer meg bennünket a serdülő oUuz generáció s jó lenne rá módot találni, hogy a külföldi iskolás gyerekek szim­patikusabbaknak lássanak bennünket a könyveik­ben, mert az iskolában nyert benyomás meg­marad az egész életre. Vtdeant consulest — végzi cikkét a magyar professzor és mi feltétlenül igazat adunk neki: az ismeretterjesztő célon kivül ezért is válasz­tottuk ezt az esetet cikktémának. Videant consules, tegyenek róla az illetékesek, hogy a mi mongol­sílgunkra is találjanak a külfö.di tankönyvírók valami mentséget. Tessék nekik kezükre járni és tenni róla, hogy nekünk se legyen több analfabé­tánk, mint finn testvéreinknek, — tehát nálunk is minden száz emberből kilencvenkilenc tudjon olvasni. Mert bizony mi e tekintetben nem na­gyon tartjuk a rokonságot a finnekkel. Mi az analfabéta statisztikának a derekán képviseljük a mongoloid elemet, a 25-40 százalékos anal­fabéta régióban, — ott, ahol Mussolini nem­zete. Minálunk hátrább, illetve analfabétaságban előbb csak Spanyolország, Oroszország és a Balkán jár. Bizonyára véletlen, de nagyon érde­kes véletlen, hogy analfabetizmus és politikai reakció összeesnek Európa térképén, amiből azonban mi óvakodunk bármiféle következtetést levonni Szabad legyen azonban végezetül csodálko­zásunkat kifejezni azon, hogy a Földrajzi Köz­lemények kritikusa zokon veszi, hogy az olaszok lemongoloidoznak bennünket. Mit szól ehhez a magyar földrajz-tudomány reprezentánsa, Cbol­noky Jenő, úgyis mint turáni nagyvezér? Hogyan? Hát ha mi éveken keresztül büszkén hangoztatjuk, hogy mi nem tartozunk a bűnös nyugathoz, mert mi igenis tatárok és mongolok vagyunk, csupa mirzák és kánok, akkor van nekünk jogunk felfortyanni rajta, ha az európai iskolás tudomány is mongoloidoknak kezel bennünket ? Ezen nem kell felháborodni, sőt a mtgyar tudomány diadalát kell benne látnunk: a külföld végre respektálja azoknak a nagynevű luránológuBoknak a véleményét, akik minden alkalmat fölhasználnak arra, hogy a nyugattal szemben kidomborítsák a mi kalmük és kam­csadál atyafiságunkat. MMMWMWMMM^^ A miniszterelnök kedden indul Genfbe. életben változás nem válható. Két hét alatt a nemzetgyűlés nem is fog mással foglalkozni, mint apróbb folyőügyekkeU A miniszterelnök elutazása miati Rakovszky belügyminiszter a választójogi törvényjavaslatot nem is viszi a minisztertanács elé, hanem megvárja vele Bethlen visszatértét, akit távollétében VŰSS József fog helyettesíteni. Az el'enzéki képviselők Bethlen estélyén nem vetlek részt, távolmaradásukat levélben men­tetfék ki. (Budopesti tudósítónk tilffonjelcntése.) Eeihltn miniszterelnök végleg megállapított terv szerint kedden utazik Gerfbe. Qtnfi útjára az eddigi hírekkel ellentétben nem Bud Jái os, hanem Szatóky pénzügyi államtitkár togja elkísérni. Beihlen grófot ma felkereste Hadik gríf, Lufács László és Teleszky, akikkel i miniszter­elnök az aktuális gazdasági kérdést fcröl és a mezőgazdaságnak nyújtandó külföldi kölcsönről tárgyalt. Bethlen gróf külföldi utja alalt a politikai | aaMMmMMMMMfMMVMMVMMimM Békéscsabán betiltották a demokratikus ellenzék népgyülését. (üvd prsti tudösitönk telefonjelentése.) Békés­csabára nyolc órakor érkeztek Szilágyi, Nagy Vince, Sztder Ferenc, Kéthly Anna, Esztergályos János és Szabó Imre, akiket a pályaudvaron a polgárok és munkások együttes küldöttsége vtri. A képviselők a város diszfogatan hajtat­tak szállásukra, a Nádor-szállodába. A demokratikus ellenzék vasárnap délelőttre a Nádor-szálló téli kertjében népgyűlést hir­de<ett, anelyen a vendég képvise'ők az aktuá­lis gazdasági és politikai kérdéseket tárgyalták volna. Ezt a népgyűlést azonban a 20.000-922. sz. ninszteri rendeletre hivatkozva, nem enge­délyezték. A betiltó végzés a fenti számra hi­vatkozva, többek között a következőket mondja: — „Fenti kérdéseknek a 11 nemzetgyűlési képviselő által népgyűlésen történő tárgyalása túlhaladja a nyilvános népgyűlés kereteit, mert az ilyen kérdéseknek a nagy nyilvánosság előtt való tárgyalása a nemzetgyűlés rendjével össze­ütközik, minthogy ezeket a kérdéseket a pasz­szivitásban lévő képviselők szándékoznak a nyilvánosság előtt elmondani, a felhozott okok a népgyűlés engedélyezését kizárják." Az indokolásban azért szerepel 11 képviselő, mert eredeti terv szerint ennyien akartak le­rándulni Békéscsabára. Az elmaradt népgyűlés helyett pártvacsorát rendeztek, amelyen Szilágyi Lajos hangsúlyozta, bogy az ellenzéki képviselők mind tiszta vá­lasztás utján nyerték el mandátumukat. (Fel­kiáltások : Nem p:dig c tehenekkel!) Kérdezi, hogy mit produaált azóta a nemzetgyűlés, amióta az ellenzék passzivitásba vonult. Alakí­tanak házszabályokat, amelyek minket a pénz­büntetéstől kezdve egészen a börtönig sújthat­nak. A passzivitás eddig határozottan eredmé­nyekkel járt. Kéthly Anna rámutatott arra, hogy a kormány sem szociálpolitikai uton, sem más politikával nem mutat fel eredményeket. Egyedüli gyü­mölcse a kormány munkajának a mostani adó­zás, arrelynél azt az evangéliumi mondást al­kalmazták, hogy kedvesebbek a szegények fillé­rei, mint a gazdagok forintjai. Nagy Vince cáfolja azokat az állításokat, mintha ők külföldi összeköttetéseket akarnának szerezni. Esztergályos János elmondotta, hogy az ufóbbi két és fél esztendőben hiába jöttek bár­milyen javaslattal, egyiket sem fogadta el a kormány. Szabó Imre a kisegzisztenciákról beszélt. Szeder Ferenc a bécsi tárgyalásokról. Cáfolta Bethlennek a szociáldemokratákra vonatkozó, a tényeknek meg nem felelő nyilatkozaiát. A miniszterelnök a munkanélküliségről. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A mi­nisz'erelnCköt ma délben a szakszervezeti tanács küldö tsége kereste föl és memorandumot nyúj­tott át a munkanélküliség szomorú fokozódása dolgában. A küldöttség kérte gróf Bethlen Istvánt, hogy a munkanélküliek ügyében sürgő­sen intézkedjék a kormány és nyújtsa be a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény­javaslatot. Amennyiben a kormány nem tudná momentán megszüntetni a munkanélküliséget, adja meg annak a módját, hogy ' a munka­nélküliek Idegen országban helyezkedhessenek el. A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a kormány igyekszik a nehéz problémán segí­teni, azonban nemcsak a gazdasági válság, ha­nem a szanálási program is bizonyos határok közé szorítja ennek a segítésnek a lehetőségét. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak első fel­adata most az állam pénzügyi helyzetének biz­tosítása. Ha ezt a kormány nem tudná elérni, hiába vállalkoznék olyan feladatokra és hiába tenne olyan Ígéreteket, amelyeket bár szive szerint készséggel és örömmel teljesítene, amire azonban a jelen helyzetben képtelen. Kertész Miklós, a Magántisztviselők Egyesü­letének főtitkára előadta, hogy teljes mértékben átérzik azt, hogy minden megoldás alfája a magyar korona stabilizálódása, de szeretné, ha tájékozódást kaphatnának arra nézve, hogy a főprob émát in concreto hogyan gondolja meg­oldhatónak a kormány. Eizel kapcsolatban rá­mutat arra is, hogy a szellemi munkások munkanélküliségének kérdése rendkívül nehézzé teszi a helyzetet. Bethlen István Kertész szavaira azt jegyezte meg, hogy a kormány nem azért van, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom