Szeged, 1925. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-01 / 1. szám

SZEGED 1925 január I. Beszámoló az elmúlt év közigazgatásáról. Szeged, december 31. (Saját tudósítónktól.) Az elmúlt esztendő közigazgatási szempontból az első volt a háború kitörése óta, amely nem mult el minden eredmény nélkül. A tiz eszten­deig tartó halálos dermedtség után vígre enge­dett valamit a fagy, megengedte néhány elteme­tett régi terv felélesztését, néhány elfelejtett régi álom ujraálmodását. Megelevenedtek a köz­igazgatási nagytemetö nevezetesebb halottjai, előkerültek irattárkriptáikból, hogy állandóan kisértsék-burditsák felébresztőiket. Az Ur 1924. esztendejéről van már némi beszámolni való. Történt alatta néhány érde­kesebb dolog olycn, hogy bátran lehet követ­keztetni belőle » félbeszakított fejlődési folya­mat folytatódására. Egyelőre leginkább még csak a tízesztendős romok eltakarítása kezdő­dött meg, de ez is már jelen'ős lépés, mert tovább építeni csak a romok eltakarítása után leher. Ez az esztendő volt tiz év után az első, amely a'aít komolyan lehet városrendezési mun­kálatokról beszélni. Az év elején összeállított programot teljesen megvalósította a mérnöki hivatal. A megvalósításhoz szükséges milliárdok előkerültek * város pénztárából és minden nngyobb skedá y nélkül kerül ek elő. A város iövedelmei ugyanis hosszú vajúdás után végre, ha nem is érik el, de megközelítik a békebeli arányokat. A földbérek majdnem minden vona­lon elérték a te'jes buz< paritást, a városi adók és vámok aranyparitáson vannak már és uj jövedelmekhez is jutott a város. Az uj jövedel­mek közö t első helyen áll a kereseti adó, amely milliárdodat jelent, súlyos és verejtékes milliárdokat. Tekintélyes jövedelme van a város­nak a forgalmi adóból vató részesedéséből is. Igaz, hogy azokat a jövedelmeket súlyos kiadá­sok terhelik, legsúlyosabb valamennyi kOzütt a városi clkslmazotuk javadalmazást — több mint ezer csa'ádnak ad kenyeret a város —, de azért mégis marad a főpénztárban annyi, hojiy rendes kötelezettségein kivül rendkivüli kötelezettségek tejesítésére is vállalkozzon. A városrendezési program keretében rendbe­hozták az idén a Tisza L jos-körut megrongált aszfaltburkolatát, a Felsőtisz* parton uj bazalt burkolatot építettek, számos be városi utca kapott uj aszfaltköntöst és számos külváros­részi utcát hoztak rendbe. A legszebbet produkálta a város az építke­zés terén, ami azért olyan feltűnő, meri a m gánöke még mndig tntózkodik az építke­zéstől, még mindig jobb elhelyezkedést talál a pénzpiacon. A város közel ötmilliárd korona költséggel felépiette Tábor-utcai uj, három­emelees bérpalotáját, amelynek első emeletén fiz egész városi adóhivatal kapó t uj hajlékot, földszintjét üzlethelyiségek formájában haszno­sítottak, másod k és harmadik emeletén pedig tizerkét magánlakás készült, nyolc a lakásnél­küli egyetemi tanárok számára, négyet más lakás,léiküli szerencsések kaptak. Ugy az üzlet­helyi égek, mint a lakások bérét teljes arany­pat sban állapította meg a tanács. Szegeden oly nagy a lakásínség, hogy a 14—20 millió kor ás lakbérek ellenére is akadt minden la­kás. és üzlethelyiségnek gazdája. A közgyűlés elhatározta még két uj bérház építését s már mindkettő alapfalai készen vár­ják p jövi építési szezon kezdetét. Az egyik a Templom-téren épül, benne helyezik el a bel­városi plébániát, a másik pedig aGyertyámos­utcáéin. A két uj bérház építése már nem ment egé­szen simán. Választania kellett a városnak, hogy a rendelkezésére álló pénzből uj házakat épit­sen-e, vagy megvegyen e egy régit, a Zsótér­házat. A közgyűlés először a Zsótér-ház meg­vétele mellett foglalt állást, mikor azonban megfelebbezték erre vonatkozó határozatát a belügyminiszterhez, a város hatósága rájö.t arra. hogy pénzügyi helyzete nem engedi meg a régi ház megvásárlását. A felebbezés ilyen szellemű kommentárral került a belügyminiszter elé, aki helyt is adott a felebbezésnek, a közgyűlés határozatát feloldotta és pénzügyileg kedvezőbb határozat hozatalára utasította a város hatósá­gát. Ezzel a Zsótér-ház ügye le is záródott, nem beszélt róla többé senki és minden vo­nalon diadalmaskodott az az álláspont, hogy ha pénze van a városnsk, azért inkább uj há­zakat építtessen, mert igy enyhit a lakásínségen és a munkanélküliségen egyaránt. Ez a meg­gondolás érlel e meg a két uj bérház tervét és a közgyűlés az 1925. évi költségvetés tárgya­lása alkalmával meg is szavazta az építés költségeit. Hatalmas munftát végeztek ebben az évben a fogadalmi templonon is. A keresztbajó telje­sen elkészült, felemelkedett a kupola és a szög­lettornyok, a kőfaragó munkák nagy részét be­fejezték. Jövőre marad a tornyok és a homlok­zat felépítése, de azért marad még munka elég az azután következő esztendőkre is. Ide tartozik — mert építkezést jelent — a közgyűlésnek az a határozata is, ameilyel ötven éven keresztül évi huszonöt vagon buza árát ajánlott, fel az egyetem végleges jellegű épít­kezési költségeinek fedezésére. Ezt a határoza­tot nem hajtották ugyan még séjre, mert a közgyűlés szabott néhány feltételt hozzá, igy többek között azt, hogy az állani is járuljon hozzá legalább ugyanennyivel, de ha igaz, a kormány hajlandó a felté'el teljesítésére és igy remény van arra, hogy már a tavasszal meg­keidódík az egyetem nagyaránvu építkezése. A mult évi közigazgatás legfontosabb ered­ménye mégis az, hogy fölszinre került ismét az alsótanyai kisvasút terve és — ha nem csalnak a jelek, vagy valami váratlan nehézség nem húzza keresztül a számításokat: a kérdés rövidesen szintén a megvalósulás stádiumába kerül. A közgyűlés kétmilliárdért vásárolt már hozzá vasutanyagot, amely rövidesen megér­kezik Szegedre, lekö öt e ezenkívül néhány ezer hold legelőföld bérjövedelmét a vasu'épilési költségek amortizálására. Január első napjain ül össze a vasúti bizottság, hogy megbeszélje a legsürgősebb leendőket és módosítsa az eredeii vasutterveket, amelyek nagy általános­ságban megfelelnek ugyan a mai viszonyoknak is, de néhány részletük mégis megváltoztatásra szorul. A kérdés tehát kellőképen elő lenne készítve, csupán a pénzügyi rész bizonytalan még. A polgármester ugyanis egyelőra még idegenkedik az ezidöszeiinti egyetlen lehetsé­ges megoldástól, a külföldi kölcsön felvételétől, a belföldi kölcsön pedig lu'ságosan megdrá­gítaná a vasútépítést. A városi közigazgatásnak íulyos problémája a gázgyár ezt a problémát az ötödik örökli. A gázgyár megváltási az elmúlt évben végre kimondta a Kúria a város megváltási jogát és a megváltási összeg megállapítását a járásbíróságra bizta. A polgár­mester — közvetlenül a pör járásbirósági tár­gyalás előtt — felvetette a békés kiegyezés gondolatit. A tervet a közgyűlés gyenge több­sége tetszéssel fogadta és magáévá téve elha­tározta a pör szüneteltetését és utasította a tanácsot, hogy kezdje maga a gázgyárral az egyezkedési tárgyalásokat. Aztán röpültek a hónapok, a kiegyezés hirtelen nem volt sürgős a gázgyár részére. A vállaht központi igazga­tósága csak hosszú hónapok múlva küldte el egyezkedési tervezetét, amely egyhangú eluta­sításra talált. Mindenki azt várta, hogy ezek után a város kíméletlenül folytatja a szünetelő pört és a lehető legrövidebb időn belül meg­váltja a gázgyárat. Azonban nem ez történt. Nagy közgyűlési viharok kereszttüzében a pol­gármester még is keresztül vitte, hogy a város ujabb kísérletekbe bocsájtkozzon. Há ha sikerül a békés megegyezés ? A kérdésnek most január­ban kell véglegesen eldőlnie, ha ugyan a gázgyár nem tslál ismét valami időpusztitó ujabb kibúvót. Az elmúlt esztendőben már nem igen voltak zajosabb földbércsaták. Néha-néha elhangzott ugyan egy-egy erélyesebb interpelláció, de nagyobb hullámokat nem vetett. Az elért ered­mények, ha nem is elégítik ki a jogos igénye­ket, de nyugtalanságot azért nem okozhatmk. Az esztendő első felének végén súlyos vesz­teség érte a város közigazgatását Balogh Károly tanácsnok halálával. Azóta úgyszólván ellenzék nélkül irányítja a po'gérmester az üpyeket. A tanács teljesen harmonizál a polgármesteri akarattal és csak nagyon ritkán esik meg, hogy egyik-másik, de rendszerint csak kisebb jelentőségű ügyben, más a tanács álláspontja. Nagyjából ezek történtek 1924-ben Szeged város közigazgatása körűi. Néhány kérdés elin­téződött, de a java megmaradt a bizonytalan uj esztendő feladatának. in Csalj meg édes szombaton éjjel fél II órakor a Belvárosi Moziban. Csak felnőtteknek: ! 11 négy esztendeje és — sajnos — uj esztendő is ügyében, ebben Újévi üzenet!! Briliáns, arany, ezüst és platina gyöngyékszerek, ezüst evőeszközök, Schaffhausen órák hitelre újévben, olcsó árban szerezhetők be Fischer Testvérek órás, ékszerészeknél ^ ^^ Szeged, Kárász-utca TELEFON ÍO - 63. W* I i i i WZ3t Ingyenes nyereménysorsolás I _ Korzó és Széchenyi Mozikban, j Újév napján nagy ingyenes nyeremény sorsjáték mind a három moziban a rendes előadások keretében. Kisorsolásra kerülnek minden moziban: I. előadás: tét kgr. szaloncukor 5 kgr. nullás liszt léi kgr. csokoládé II. elOadás : 5 kgr. kocka cukor 5 hTr. nuüris liszt 5 kgr. rizs » tiveg rum III. elOadá» : egynegyed kgr. tea 1 üveg rum 5 kgr. liszt 3 kgr. cukor IV. elfiadái ; í> kgr. cukor 1 üveg rum fél kgr. csokoládé 5 kgr. nullás tiszt t V. oIOudAs; 1 élő malac 5 kgr. cukor 3 kgr. nullás liszt t üveg rum mmm

Next

/
Oldalképek
Tartalom