Szeged, 1925. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-17 / 13. szám

1925 január 14. SZEGBD 31 A belügyminiszter betiltotta a Szeged utcai árusítását a polgárság és munkásság fizessen elő rá! Ankét a forgalmi adó reformjáról. Budapest, január 16. Nagyfontosságú ankét kezdődött ma délelőtt 11 órakor a pénzügy­minisztériumban a forgalmi ad) ügyében Bud János pénzügyminiszter elnökle ével. A tanács­hozáson Vargha Imre államtitkáron és a keres­kedelemügyi minisztérium szakreferensein kivül a gazdasági érdekképviseletek, az OMKE, az OMGE, a GyOSz, a mezőgazdasági kamarák, a kereskedelmi és iparkamara, a Baross-Szö­vetség és a kisipari érdekeltség kiküldöttei vet­tek részt. A mai ankétnek az a célja, bogy a gazdasági érdekképviseletek részletesen előter­jesszék azokat a módozatokat, amelyek alapján a forgalmi ac!ó negrefo.málását keresztülvihe­tőnek tartják. A kiküldöttek elaborátumaikat a pénzügyminiszter elé terjeszuk és a pénzügy­minisz er az ankéton elhangzottak alapján fogja döntését rövidesen me|hozni„ A mai ankét elé az érdekeltségek a pénzügyminiszter által meg­jelölt szempontok fig> ele t bevételével terjesztik be javaslataikat. Az ankétet a pénzügyminiszter nyitotta meg, rövid beszédében felszólította az érdekképviseletek kiküldötteit, hogy terjesszék elő propoziciíjukat. Elsőnek Fenyő Miksa, a GyOSz igazgatója szólalt fel, aki megindokolta a forgalmi adó­rendszer megváltoztatásának szükségét, majd részletes konkrét adatokkal bizonyította, hogy a javaslatba hozott uj rendszer mellett a mai szük behozatali forgalomnál is milyen tetemes forgalmi adójöv.delemre van kilátása az állam­kincstárnak. Dr. Szegő Ernő a kereskedelem szempontjá­ból foglalkozott a forgalmi adó reformjának kér­désével. U ána Bodrogi József kifejtette, hogy a forgalmi adóból várt 190 millió aranykorona bevétel mindenképen biztositható akkor is, ha megváltoztatják a mai rendszert és át­térnek az átalányozás rendszerére. Az átalány rendszere mellett egyszerre megszűnik az a sok méltatlan zaklatás, amely a kereskedelmet a forgalmi adó lerovása és ellenőrzése során éri. Végül az átalányozás előnyeire és a több­szörös adóztatás visszásságaira mutatott rá az OMKE képviselője. Ezután Bud János pénzügyminiszter szólalt Néhány nap múlva azután belépett az egyik szegedi futball egyesületbe, ahová kétszer heten­kint szorgalmasan járt ki tréningre, komolyan dolgozott és használható futballistának bizo­nyult. Ennek eredménye volt az, hogy rövidesen szerepeltették az „egy B." csapat csatársorában. Néhány hét múlva Léderer azután el kez­dett maradozni a tréningekről és ennek az volt az oka, hogy Léáerer aktiv munkára je­lentkezett Prónay előtt. Minden játőrbe jelent­fel. A kormány hajlandó a forgalmi adó reform- j k«eit, különös előszeretettel ment cirkálni éj­jdra, de a 100 milliós forgalmi adó jövedelmet ] szaka az utcán. Igy ő is részese volt az utcai mindenképen biztositant kell. Elismeri a mai atrocitásoknak, inzultusoknak, pofozkodásoknak. rendszer megváltoztatásának szükségét és kije- | Az inzulinok éle junius első napjaiban már lenti, hogy a legközelebbi teendő az uj rend• nyíltan és határozottan a zsidópolgárok ellen szer kidolgozásánál az adókulcs megállapi- , irányult és ekkor már a zsidó tisitek nem is tása. Ha az esztendő hat hónapjában megálla- közlekedtek a Prónay-kűlönitméoy tagjaival. pitandó kulcs mellett többet jövedelmezne a forgalmi adó, mint amennyit előirányoztak szám­szerűleg, tehát a 100 milliós évi adóösszeg felé­nél, 50 milliónál nagyobb összeget, akkor az Es röviddel ezúttal előtűnnek a drótozott hullák. Először a Boszorkány-szigetnél találtak egy borzalmasan összevagdalt orosz hullát, Antontcs Wiadimir holttestét. Azonnal meg­rí' második telében leszállítanák az adókulcsot. I indult » rendő'i nyomozás — és bizonyos be­avatkozások miatt még az eredmény előtt abba A minisz'er fölszólalása után a pénzügymi­nisztériumba értesítés érkezett, amelyben arra kérik Bud jánost, hogy telenjék meg a pénz­ügyi bizottság ülésén. Bud nyomban eltávozott az ülésről és a parlamentbe sietett, az értekez­let elnökségét pedig Vargha íme állam itkár velte át. Az államtitkár elnöklete alatt ezután az érdekeltségek képviselői az adókulcs meg­állapi ásáról és a forgalmi adó | kellett hagyni a rendőri munkát. Léderer fő­hadnagy is az erélyes közbelépők között szere­pelt, eskor már egészen hangosan viselkedett és fölvette a Bibó főhadnagyok modorát. Ehhez a kö»belépéshez egyesek már akkor is messze­menő kombinációkat fűztek. Az éjszakai atrocitások fokozottabban jelent­keztek, a főszereplők között Salm grófot és kozást. értekezlet után, amely egynegyed két órakor ért vége, az érdekképviseletek meg­állapodtak abban, hogy a kereskedők forgalmi adójának reformjához szükséges adatokat a kereskedelmi és iparkamara, a gyárosokét pe­dig a GyOSz szolgáltatja be a pénzügyminisz­tériumba. •MMMMNMMMMMMMMMMWW MrfMWMAMMMAMMWMtMMMWMMWMMWMMMMMa A Tisza összedrótozott holttestei, a boszorkányszigeti gyilkosságok, röszkei uti hullák és szatymazi akasztások. Adatok Léderer főhadnagy portréjához. Szeged, január 16. (Saját tudósítónktól.) Tiz j kult az első tiszti század, amelynek tagjai kö­napos nyomozás izgalmai után ma már talán j zött még mintegy negyven százalék aranyában iisstán áll a hitóságok és a nyilvánosság előtt ' voltak kepviselve — a szegedi zsidók, az a borzalmas bűnügy, amelynek középpont- j Néhány nap mull el ezután. A laktanyában jában Léderer Gusztáv csendőrfőhadnagy áll. ' szorgosan készülődött a tiszti század és rneg­Lassin a minden nap, a hétköznap szürke ho- ! töriáitek az ismert kormánylépések is. Az mályába keiül ez a borzalmas bünűgy, most 1 Ábrahám-kormány hírére naponkint, szin e már csak a tárgyalás van hátra — ahová a tár- j óránkint kezdtek szivárogni Szegedre a külön­saság hölgyei, morfinisták és egyéb hisztérikák életet fogmsk adni egy belépőjegyért —, aztán ai itélet. Nem latolgatja senki sem Kudelka Jánoc gyilkosának Ítéletét, mindenki megegyezik az itélet nemétjen és Léderer csendőrfőhadnagy egy ideig még nem fog eltftnni a rendőrség krónikájából. Mert aki olyan szakértelemmel vagdalta széjjel szerencsétlen áldozatának léte­mét, szinte perverz kedvvel, — annak el kellett követnie más gyilkosságokat is — az ellenfor­radalom hősi napjaiban. A fővárosban egy egé z nagy tesiü'et dolgo­zik és kutatja Léderer ellenforradalmi gyilkos­ságait és mar is jelentős adatok vannak a rendőrség kezén. A Szeged munkatársa néhány adattal kivánja kiegészíteni Léderer főhadnagy portréját, hiszen Léderer Gusztáv tagja volt a Prónay-különltménynek Szegeden — ahonnan elindult a mai ellenforradalom —, ahol az első » műi wiiwuiuiiiuaiuiii , ouui a* uau mvwu aouau, ae. tiou aiaauiatuau iibgjr vcu összedrótozott bolttesteket fogták ki a szőke ! százáték arányában voltak Szegeden képviselve Tisza hullámaiból. Csak Szeged u'án jöttek a a zsidók Duna titkai, csak S teged után jött Somogyi Béla, Bacsó Béla, Reismann zongoragyáros, Boros igazgató, a lágymányosi holttest és sok­sok titok. És Szeged után jött Orgovány 64 halottja is. A Szeged munkatársa kronologikus sorrend­ben próbálja követni Léderer főhadnagy szegedi lépését1. 1919 májusánik elején alakult meg az első ellenforradalmi alaku'at a 46-os laktanyában Diendorfer Miksa a'ezredes tábor;:ására. Rövid pár nap alatt a tizek es huir-k u'án megala­auapi asaroi es a lorgaimi aao reformjának Léderer Gusztávot" emlegették, mint akik min­technikai munkálatairól folytattak beható tanács- denkor reszl veltek a j4*r/5rökben. A kö*elkezö két borzalmasan megcsonkított és összedróto­zott hullát a röszkei uton találták meg. Azon­nal rendőri bizottság szállott ki a helyszínre és a legalaposabban megkezdték a nyomozást. Alig készültek el a helyszíni szemlével, amikor i autón a borzalmas lelet helyére tisztek érkeztek ki. Dünösen ugráltak ki az autóból, körül­vették a nyomozást vezető rendőrtisztet és harsány hangon követelték, hogy hagyják abba | a nyomozást. Léderer Gusztáv főhadnagy köz­J vetteti a rendőrtiszt elé állott és igy kiáltott fel: í — Zsidóbérencek a rendőrtisztek, ha tovább ' is nyomoznak ebben az ügyben I Követelem, • szüntessék be a munkát l Térjenek vissza Sze­I gedre, végezzék a maguk dolgát l Ez a mi " dolgunk! Itt kommunistákról van szó. Heves Összetűzés támadt ezután, majd ismét jelentkezett egy erős befolyás — és a nyomo­zást abbahagyták. A röszkei uti két holttest ma is ismeretlen, a tettesek is ismeretlenek maradtak. Néhány nap múlva ujabb hullák jelentkeztek. Az első tiszai hullák Összedrótozva és össze­szurkálva. Ugyanazok az események játszód­tak itt le, mint a röszkei uti hullánál és nyomo­zásnál. Augusztus elsejéi! este azután megérkezett Szegedre a proletárdiktatúra összeomlásának híre. Másodikán közölték a nemzeti hadsereg­gel, hogy negyedikén valószínűleg megkezd­hetik az előnyomuldst Budapest irányában. Harmadikán éjszaka ekkor megelőzve a teljes hadsereg egységes előre nyomulását, a Prónay­különltménynek hét embere apró vasúti haj­tányon átlopódzolt a franciák vonalán és min­den feltűnés nélkül eljutott Szatymazra. Ennek a héttagú különítménynek egy ismert főhadnagy volt a vezetője, aki ma is jelentős szerepet tölt be és egyik lelkes tagja volt Lé­derer főhadnagy. Az elszánt különítmény az éjszaka sötétjében megrohanta a községet, el­fogta a direktóriumot, majd azokat, akikre csak valaki is szt mondta, hogy forradalmi érzelmű. Éjfélkor a héttagú különítmény vérbirórággá alakult át és megkezdte minden bizonyítási el­járás nélkül az ítéletek végrehajtását. Mindea további nélkül négy szatymazi polgárt akasz­tottak föl az állomás körül lévő fűzfákra és ezek között az áldozatok, közöli volt Kukovetz Nana festőmüvésznő is. A négy holttest még másnap reggel is ott lógott a fűzfákon. A hét­tagú különítmény másnap aztán Sándorfalvára rándult át. Bizalmai nyomozás indult meg ez­után, amelynek kapcsán a fiSTzátartozók azt hallották, hogy az ítéletek végrehajtásánál Lé­böző menekültek. Autók jöttek át lopódzva a francia vonalon és lóháton jötlek menekülők. A tétlen szórakozás és borozgatás után ujabb századok kezdtek alakulni. Es rövidesen a századokból zászlóaljak lettek. Május közepén már sok század és különít­mény működött a legkülönbözőbb helyeken, kaszárnyákban, iskolákban, konvik usokban. Néhány nap múlva Szegeden találkoztak Prónay Pál báró, Bibó Dénes, Salm gróf, Kmetiy fő­hadnagy, a Sefcsik-gyerekek és sokan a siófoki hősök közű'. Ekkor alakult meg a Maddch­uicai volt Szent Gellért-konviktusban az úgy­nevezett és azóta nagy hírnévre szert tett Prónay-különítmény. Ez is tiszti század volt, törzs-század nevet nyert és ez volt az első, ahová zsidó tiszteket nem vettek fel, annak ellenére, hogy az első ellenforradalmi meg­mozduásban, az első alakulatban negyven Ekkor már nehéz és fárasztó gyakorla'ozást tartott a Mars-téren a Prónay-különitmény. Az egyik májusi reggelen jelentkezeit Prónay előtt — Léderer főhadnagy. Azonnal fölvették a különítménybe és élelmezési tiszt lett belőle. Az első időben Léderer igen csöndesen visel­kedett, mindenki jómodoru, kedves, szelid embernek ismerle, alig vett részt a különböző éjszakázásokban, mivel — amint hangoztatta — jtatai felesége van. — Nem hagyhatom egyedü', fiatal házas vagyok, mondotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom