Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-13 / 286. szám

1924 december 7. SZEGED 7 1924 dec. hóban olcsó árban ír •fliri I II I legkedvezőbb fizetesi feltetelekkel kerülnek eladásra Briliáns ékszer fínft'tfffl; Ezüst evőszerek 6—12—24 személyre Ezöst clgarella-izelencék, rilikülök stb. Fischer Testvérek Szeged, Kárász-utca 10 — Mégis műemlék a tápéi templom vitás ablaka. Beszámoltunk arról a háborúságról, amely Tápé község árpádkori templomának egyik ablaka körül támadt és amely két pártra bontotta a falu lakosságát: Az egyik pártnak az volt az állás­pontja, hogy a tápéi hősök neveit megörökítő emléktáblát a templom homlokfalára kell elhelyezni, ha el is takarja az egyik ablakot, amely nem mü­emlékablak, Bagoss Béla plébános vágatta a falba nemrégen. A másik párt. a plébános pártja pedig ennek éppen az ellenkezőjét vitatta, mond­ván, hogy a kérdéses ablak több mint négyszáz esztendős, tehát eltakarása egyértelmű lenne a műemlék megcsonkításával. A vita eldöntésére a város tanácsa vállalkozott. Kiküldött egy szakértő bizottságot a helyzet kivizsgálására. A bizottság, amelynek tagjai Berzenczey Domokos műszaki fő­tanácsos, Kövér Tibor főmérnök, Móra Ferenc múzeumigazgató és dr. Sebestyén Károly tanár voltak, pénteken délelőtt tartott szakértői szemlét a tápéi templomban és megállapította, hogy a vitás ablak hozzátartozik a műemlékhez, tehát azt javasolja, hogy a tanács ne engedje meg az ablak eltakarását. A hősi emlék elhelyezésére a templom egyik szabad falrészét jelölte ki a bizottság. Armentano hősbariton hangversenye ma szombaton este 8-kor a Tiszában. (Harmónia.) Kávét, teát cacaot, rumot, cognacot és cukorkákat legju ányosabba^ vásárolhat Kotányi János szegedi fiókjában, Kárász u 5. m — Szegedi ifjú nyerte el a festőművész­növendékek állami ösztöndiját. Szegedi fiu: Vadász Endre nyerte el a legtehetségesebb festő­müvésznövendék részére kitűzött állami ösztön­dijat. A mult hó végén ült össze a zsűri, mely hivatva volt a képzőművészeti főiskola legtehetsé­gesebb növendékét az állami ösztöndíjjal kitün­tetni. Oók István, Vaszary János, Rudnay Gyula, Glatz Oszkár, Bosznay és Réthy, szóval a leg­nagyobb magyar festők voltak a zsűri tagjai, akik negyven pályázó közül Vadász Endrének ítélték oda az ösztöndijat s melegen üdvözölték e kitün­tetésért. Vadász Endre már nem ismeretlen a zsűri elölt, mert két évvel ezelőtt megnyerte az akadémia Fruchter Nándor diját, tavaly pedig a Szinnyei Merse Pál-Társaság kitüntető oklevelével jutalmazta. Művészkörökben szép jövőt jósolnak e csendben működő, ritka tehetségű fiatal müvész­növendéknek, aki legközelebb kollektív kiállítás­sal fog Budapesten a nyilvánosság elé lépni. Estélyi ru a modelljei m megérkeztek. Relch Erzsi, Som -gyi-u ci 22. 102 Vegyünk CYLOL t fagyáé ellen a dro­gériában vagy pitikában. ss — Magántisztviselők til akozása a* alkal­mazotti törvényjavaslat ellen. Közöltük annak idején a magánalkalmazottak jogviszonyának szabályozásából szóló javasl tot, amelynek intéz­kedéseit a magántisztviselők helyzetük javítá­sára kielégítőknek a legtávolabbról sem tartanak. A szegedi magántisztviselők nyilatkozatban tilta­koznak a javaslat ellen, amelyet illetékes he lyekre juttatnak. Berényt Nándor, a magántiszt­viselők egyesületinek titkára felkéri a szegedi magántisztviselőket, hogy a nyilatkozatot minél többen írják alá, olyanok is, akik nem tagjai az egyesületnek. Aláírások vasárnap délelőtt, a magánliszt viselők egyesületében. Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket olvashatja Lázár Lajos kölcsönkönyvtárában Feketesas-utca 10. m Modern hajtincaek és parókák csak Gottschallnál. d Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-aál. — D . Ltebermsnn Pil nem áll öl öngyil­kossági szándékától. Budspestrő. jeentik: Közöilük, hogy dr. Liebermann Pál egetemi magánhnir barátjának, KőrOsy Kornélnak L nd­vay-uc i lskásán veronállal megmérgezte ma­gái. A fiatal ludós öngyilkosságának hir; a fő­város széles köreiben megdöbbenést keltett. Tegn?p délu án a főkapitányság értesítést kapott a Rókus-kóthiztól, h gy Lebermann eszmé­letre tért és állapota annyin javult, hogy ki­hsllgathaó. Dr. Vajda Z j'fán rendőtfjgalmazó az értefi és vétele u án azonnal megjelent a R kus kórháibar, hogy a még mindig ágyban fekvő Lebermann Pált kihallgassa. A rendőri nyomozás már előzőleg megállapította, hogy Liebermannt valószínűleg az vitte az öngyilkos­ságra, bogy évek óla su'yos fülbisjban szenved, ami az utóbbi időben annyira előrehaladt, bogy szinte teljesen elvesztette hallását. A betegen íekvő fatal tudós megerősítette a rendőrség nyomozásán ik ezt az eredményét és hozzátette, hogy hí felépai és a kórházból hzakerü, ajból meg fogja kísérelni az öngyilkosságot, mert feltett szándéka, hogy megválik az élettől. Liebermannt betegségén ki^ül különben nagy ban befolyásolta tettének elkövetésénél az a momentum is, hogy családja és bozzáiarlozői már évek ó a nem érintkeznek vele és nem akarják ismerni. Ez a családi harag odáig ment, hogy hozzátartozói még most sem keresték föl, sőt báyja, aki ugyancsak a R kus-kórházban működik, mint szemorvos, sem lá ogatta m g őt, holott állandóan ott tartó.k:dk a kó.ház épületében. Tisttv selőt- nel részlet'izetésre is készit köpp .nyeket, kosz ümöket és ruhákat elsőrangú kivitelben Turcsányi Béla női divatterme, Tis a Lajos- körút 74. 849 Karácsonyi nagyvásár keretében 1 g­olcsóbb árban eladatnak női modell felöltők, ve'our posztó- és szőrmekabátok, boák, selyem trikójemperek, blúzok, gyapjúszövetek, selyem­trikók stb. Felöltök mérsék szerint legfinomabb kivitelben késülnk. Reményiné divatárubáza. Szeged, Szécbenyi-tér, főposta melleit. i59 Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt 1 Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztíttassa Havas­nál, Fodor-utca 2 Telefon 17—79. m Apróhirdetéseket a más iapí lap részére délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az 5 óra után feladott apróhirdetések a feladást követő napon nem jelenhetnek meg. Holnap d. e fél lt-kor Filharmonikus bang­Vezényel T I T T E t Bernát. Megszűnt az üzleti pangás! ha cégtábláján, reklám, felirati tábláin Petrolignum zománcozott betűk vannak. VONZÓ K, tetszetősek, tartósak és hallatlan olcsók. Kereskedelmi éa Kép laeletl Iroda Kálvária-u. 2. Békebeli porosz és hazai szenek és száraz import fát SStESBtt árban házhoz szállítva kapható. Pollák Antal tűzifa- és szénkereskedő, Rákóczi-tér, Török-u. l/a. A szinház heti műsora. Szombat délután ifjúsági előadásul 3 órai kezdettel A kis király, operett. Szombat este: Nótás kapitány, operett. A-bérlet 1. 1 Vasárnap délután: Szibill, operett. Vasárnap este: Nótás kapitány, operett. Bérletszttoet. Nótás kapitány. j A bágyadt, lealkonyodó vigasságnak ismét | kigyulladt egy halvány fáklyáj t a színpadon, hogy visszaidézze a levitézlettnek hitt roman­tikát és előhívja a félénken oduiiba bujt régi örömöket. E; ju'oít eszünkbe a .Nótás kapi­tány" bemuta'ójá-', nem mintha Farkas Imre , operettje nsgyje'entősé£ű lenne, vagy luiságo­ü san s szivünkbe markolt volna. Egy nótás kapitány és egy h:rcegkis&SBZony megszere­tik eg mást, ds a nótás kapitány nem akar morganatikus férj enni, elmegy tehát bozzá a szerel nes lány éi egyszerű, vidám kapitányné lesz. Ennyi az egész mese, de közben van hangulat, katonahumor, nekiiramodott vidám­ság, őrmesteri és pucervirtus, sltile, líra éi egy kis cseléd lilionos szerel ne. A szövegel és a zenét Farkas I nre szerzé, aki dalköltő, lírai költő, operetf szövés keltő, zeneszerző és a Petőfi-Társaság lag;a. Ér i és úmeri a zamatos nyelvet, a nép gyermeki lel­kének felszakadó kurjongatásait és a tányszivek olvadó ábrándozásait. H misilatlan magyar lég­kört teremtett még ott is, ah.l a Burg tiz év előtti presitusét varázsolta elő és elragadott oda is, ahonnan bit év előtt még pántlikás, virágos vonaton székely legényeket hozott a masiniszta. A zene magyar motivumok­bó', ismerős és ismeretlen d dókból van összeállítva, ügyesen, de nem sok invencióval. Az operett vékony kis véredényeinek duzzasztása, életrevalóság*, a jó előadásra és a s inészek képe sígeire van bizv?. Ahol ezek a tényezők együtt vannak, ott a siker magával ragadja az operettet és a közönséget is. Az előadás * vidéki ker teket rendezésben és kiáili isban jóval f kimúlta. A második fel­voiís dekoratív berendezése az igazgüóság nagy áldozatkészségé' és a rendező Rátkay­! nak mindenre kiterjedő figyelmét dicséri. 1 Kovád Kiló a gréf-.isassronyt temperamen­i tummal, frissen, kedvesen énekelte és ját­! szotla, Fenyves mint nótás kapitány, bangjá­s nak kellemes csengésével hatott. Nagyon ro­konszenves alakítást nyujfott Gibor Mara, Delly ö letes és vidtm _ Miska közhuszár volt. , Herczeg kis szerepében mulatságos, őszinte embert mu'a'oit, di a humor párnája iimét Virágot illei. Jó volt Oláh Ferenc, ügyesen illeszkedtek az együttesbe Kendecsy, Polgár és a többi mind A karmesteri pulpi uson Bethlen László üli és biztos kézzel, fiatalos lendület ei dirigát. A közönség nagyon jól mubtJt, fáradhatat­lanul taps jlt és a szereplöket, valamint a jelen­levő szerző; és a karmeslert sokszor szólította a függöny elé. A nótás kapit ny az elsi elő­adásról itélve, még sokáig lesz a m"sor egyi ; kedvelt dar bja. I. v. SZOMBAT ESTE: Nótás kapitány. Operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzette: Farka* Imre. Rendező: Rátkai Sándor. Karnagy : Bethlen László. Személyek: Grete Hohenau grófkisasszony — Kovács Kató Ferdinánd herceg — — — — Virágh Ferenc Szentmarjai Pál, huszárezredes — Olah Ferenc Váry Tóth István, kapitány — — Fenyves Sándor Boriska, kantinoslány— — — — Gábor Mara Miska, közhuszár— — — — — Delly Ferenc Őrmester, Ragyás — — — — Herczeg Vilmos Bódy gróf, főudvarmester - — — Berki József Bébi grófnő — — — — — — Kendecsi Aranka Kósza kürtös - — — — _ — Csordás György 1-ső) — — — — Rózsássv Ibolya 2-ik ) udvarhölgy — — — — Tolnai Éva 3-ik ) — — — — Rajz Irén I-ső lakáj — — — — — — Félix Károly Primás — — — — — — — Csonka Ferenc í Kontrás — — — — — — — Berengh József ' Az előadás fél 8 órakor kezdődik. Mindenki nézze meg a „ Nemzeti Áruház kirakatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom