Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-06 / 281. szám

SZEOED 1924 december 13. Eredeti angol téli kabátok és öltönyök SFSSflSSSÖ Gombos uriszabónál Dr. Gróf-palota. 11-00. APROHIRDETESEK Apróhirdetéseket a SZBOCD ts még két szegedi lap részére i 10 szóig KXXI koronáért (|eligé- { vei 91XX') elfogadnak Magyar J Hirdető Iroda, Iskola-utca 20 és . az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtó- J pavillon Dugonics-tér, Sajtópa- } Villon nagy artézi kútnál, Nem- l zeti Sajtóvállalat Kárási- utca 3., J Thália könyvkereskedés Kárász­u. 11., özv Schwarz Jakabné dohánytőzsde Kárász-u. I., Pető Ernő dohánytőzsde Széchenyi tér a., Barna Béla dohánytőzsde Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos könyvkereskedése f-'eketesas-u. i7., Nagy Mihály könyvkereske­dése Takaréktar-utca 1, özv. Fischer Miksáné dóhánytőzsde Takaréktár-u. f).. Közúti hidiől dohánytőzsde, Hungária Antiquá­rlum Batthvány-u. 2., Guttmann és Leipnicker fiiszerflzlet Bol dogasszony-sugárut 1. szám a é í - > Az alabbi jeiiges levelek a kiadóhivatalban átvehetők: „österreicherin", ,Itália 1017", .Biztos eredmény". .Teljes cim", „Otthon". 13—33 a SZEGED telefonszáma. Alltat keresi Felsőruha es tehernemü varrónő házakhoz ajánlko­zik. Zoltán utca 15, ma­gssföldszint jobb, 1 ajtó. ­b- listás tiaiat banktiszt­viselő itodai vagy raktár­noki állást kerez. Megke­reséseket .Szerény igényű" jeligére kér. 2 ügy varrónő, ki tehérnemüt és felsőruhát készit, házak­hoz ajánlkozik, vidékre is megy szerény fizetéssel. Fodor-utca 12. Állást nyer: Filéző és horgoló nők ke­restetnek. Iskola-utca 16, földszint 1. Üzletszerzők nagy kere­settel felvételnek. Keres­kedelmi Képviseleti Iroda, Kálvária-u. 2. _­Kifutófiu felvétetik. Délmagyarország - nyomda Petőfi "Sándor-sugárut 1. Kitutúfiu vagy boltiszolga textilüzletbe jó fizetéssel felvétetik. Excelsior, So­mogyi-utca 22. 2 bejáró Különbé já szoba kia Je­19. Felsóvároson lakó takarítónő kerestetik, lentkezni Liget-utca szám. Hazmesternó, csakis ma­gános asszony, Tisza La­jos-körút 51. Bútorozott lakáai járatú bútorozott ;iadó. Zrinyi-u. 17, emelet. -1 Küiönbejáratu egyszerű bu­torozott szoba kiadó. Kál­vária-utca 11. emelet. Belvárosban uri családnál bútorozott szoba kiadó 15-ére Tisza Lajos-körut 22. II. 8. > Kerealet i Nyulbőrt magas áron vesz Mencz kalapipar, Dugo­nics-tér. Napló-ház. 3 Bútor i Legolcsóbban vásárolhat mindenféle szép használt bútorokat. Maros-u. 15. l íjürgősen eladó egy szoba bútor, ebédlődivány. Mar­git-utca 7. 2 Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 koronába kerQl. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhir­detéseket a .Szeged" kiadóhivatala " • - • • • . Jeligés hirdetés 1000 koronával ' sek d(|a előre • Luvauii] (wu HUIUIM. n^ivuii* itala (Lteák Ferenc-utca 2) fogad el. drágább. Az npróhlrdeté­Jre fizetendő. Oktatás i Házhoz mennek olcsón zongoraórákat adni. Meg­hívásokat .Biztos ered­mény" jeligére. -8 Középiskolai tanulók taní­tását vállalja Rosenfeld Miksa tanárjelölt, [tBáró Jósika-utca 21. -8 Házasság i Házasságokat uri körökben közvetít Herkules iroda, Iskola-utca 32, sarok. 2 Kínálat i Naponta friss" kapható. Nagy Kölcsev-u. .Newyork* vagyo«értéke­sitő, Dugonics-tér 12, Napló ház, kapu alatt jobbra. Nyitva 9—l-ig és 3—7-ig. Magánvagyonok, hálók, ebédlők, mindenféle egyet bútordarabok, szőnyegek, zongorák, ékszerek, cipők, ruhák, könyvek, egyszóval mindennemű ingóságok legszolidabb értékesítő és a legolcsóbb beszerzési helye. Költség egyedül csak eladás esetén 10 százalék. A beadott tárgyak vétel­kényszer nélkül megtekint­hetők. -2 Kétkerekű gigg igen olcsón eladó. Szentgyörgy-tér 1. tea, virstli és Gichner, -4 Tűzifa, elsőrendű 19. szám. Fehér róka boa olcsón adó. Báró Jósika-u. 29, emelet 4. ­Jókarban levő kredenc, függőlámpák, nőiruhák el­adók. Szegfű-utca 4. Nagy külföldi és választék magyar, tengerentúli bélyegekben. Engel, Gi­zella-tér 4. Fiu, nöi, férfiruha, kabá­tok, cipők eladók. Kossuth Lajos-sugárut 49. .Dtsznótoros vacsorával vendéglőmegnyitás szom­baton 46-os laktanyával szemben. Sztupka ven­déglős. Két bőrfotel, álló tükör, függő lámpa eladók. Szent­György-tér 5. Jutányos áron eladó egy hangversenycimbalom. — Római körút 26, emelet. 2 száraz, kapható 45.ooo koroná­ért. Fatelep: Párisi-körut 44. -2 Ctpóház. Legolcsóbb fért', női, gyermekcipók kapha­tók. Károlyi-utca 4. Haraszthy Géza Feketesas­u. 22, (telefon 17-14) céget biztam meg gyártmányaim •agyban és kicsinybeni el­adásával. Saját érdekében kérem fenti céget ajánlat­tételre felszólítani. Tiszte­lettel Mellinger Zsigmond gépszij, műszaki kefe és bőrgyár. Szönyegszövöszékek kiáru­sítása olcsón részletfize­tésre is. Kertész Andor, Zrinyi-utea 2. szám. 3 Váczy Mariska uj üzlet­helyiségében legolcsóbb^a fejelés. Férfi zoknik, vé­kony nöi harisnyák rek­lámárban. Vidra-utca 3. (Kakastemplomnál). Legolcsóbb tűzifa, hasábos és aprított, házhoz szál­lítva is Ifj. Zsemberi ' tűzifa üzleteiben. Telefon 15-24.— Botdogasszony­sugárut 40. -21 , Karacsonyi kirakatom fi- \ gyeimébe ajánlom. Szántó József zománcháza, ható- jj sági huscsarnok mellett. 8 i Narancs, datolya, kókusz­dió, kaliforniai szilva leg- ; olcsóbban Nagy és Eicö- •, neméi, KOIesey-u. -4 Ipari mnnkai Kaiapot, tértit, nőit diva­tosan alakit, formáz Mencz kalapipar, Napló-ház. 3 Német ragasztóval vízmen­tes cipők készülnek fele­lősséggel. Lastelner, Ko­rona-utca 15. Részletfizetésre szállítok kárpitosmunkát. — Balogh kárpitos, Kossuth Lajos­sugárut 6. 7 Német ragasztóval vizmen­res cipők készülnek fele­tősfl éggel Lusteiner, Ko­lona-utca 15. — Címre vigyázni. 10 Különfélék: Eladó egy 3 HP Puch motorkerékpár uj gumik­kal, uj mágnessel és uj • ékszíjjal, ára 6 millió ko- \ Özv. dr. KShagyt Lajosáé sz. Horvátb Laura maga és családja nevében fájdalom­tól összetört szívvel jelenti, hogy férje KŐHEGYI LAJOS dr. ny. kórházi főorvos, a hadidiszitményes Ferenc József-rend lovagja, a hadidiszitményes II. oszt. vöröskereszt díszjelvényének tulajdonosa, a Dugonics-Társaság igazgatósági tagja ma délután 71 éves korában, boldog házas­sága 43-ik évében elhunyt. Temetése december 6-án, szombaton dél­után fél 3 órakor lesz a Takaréktár-utca 6. szám alatti gyászházból, honnan rövid ima után drága halottunkat a református templom előtt végzendő gyászszertartás után fogjuk a református temetőbe utolsó útjára elkísérni. A legjobb férj, a legszeretőbb apa, nagy­apa és testvér halálát vérző szívvel siratják Menye: Dr. Kőhegyi Andorné sz. Mátéffy Hermin Testvérei: Kőhegyi Samu Dr. Kőhegyi Károly özv. Berkes Józsefié sz. Kőhegyi Paula és családjaik. 1924 december hó 4-én. Fia: Dr. Kőhegyi Andor, m. kir. honvéd hadbiró alezredes Unokái: Kőhegyi Bandika Kőhegyi Lacika Kőhegyi Juditka Szeged, raktáron levő férfiruhák, rag­lánok, télikabátok olcsón áruslttatnak llajda Farkas cégnél Kölcsey-utca S. sz. Külön uri szabóság! A községi tisztviselők országos szö­vetségének szerződéses szállítója. 974 rona, azonkívül egy heg- ' geszt ő a párát. Megtekint- > hetó Makó, Hédervári-utca » el- I « A lélek él: találkozunk I Külön villamoskocsi a Dugonics-téren rendelkezésre áll. IFQC9rT 9C (bI rt \f" árakka"ellátott VaOdiiad VlUil kirakatainkat!! Hirschl Testvérek 72 Telefon 413 Dugonics-tér. Telefon 413. Uri magánházak és Igen szép családi házak, vala­mint bérpaloták minden igényt kielégítő lakásokkal, minden alkalommsl a legolcsóbban vásárolhatók meg 867 Ingatlanforgalomnál, Béke-utca 18. Telefon 345. 'éli burgonya! szegedvidéki hosszú rőzsa, Ella és Woltmann rózsa 1700 K-tól feljebb, továbbá lengeri, árpa, derce, vásárhelyi Kőztek és sertésnek való darák és burgonya hazaszállítva Is kaphatók . Bokor János r2,161 Va,é 1 ria-tér sarok Kimondott szép két uri - _nXMU'« v a Belváros legszebb pont­magannaz jain, teljes kényelmet adó modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és ked­vező fizetési feltételekkel megvehetők Demkónál^ Béke-utca IS. ném. 50 Telefon 545. 50%,-al olcsóbb könyvek. 20 Vé HUNGÁRIA ANTIQUARIUM Batthy&ny-utca 2. mint bárhol ifjú­sági meee, képes és szépirodalmi Vétel nem kötelező. Friss sertés fej-láb ismét állandóan kaphaló 900 a CINNER szalámigyárban Pza -Laios­I körút 83. sz. vállalat a belvárosban fAfCnJ tr o *• o c aki e üzemvezető lal&al KCI Cb, szak. mában teljes jártassággal bir. Cim a kiadóban. 71 ! Alma Erdélyi faji Ima és kicsinyben, és vidékieknek árkedvezmény. Honvéd-tér 3. sz. kapható nagyban V szonteladoknak Weinberjer Mihály Telefon: 111: Két utcára nyiló hatalmts nagy emeletes •m -m Z » a Kossuth Lajos­M.m.CM.Mí sugárut közelébe gazdasági udvarral, melléképületekkel, az emeleten elfoglalható lakással eladó. Tudakozódni lehet Tisz« Lajos-körut 59. sz. 28 Zsir-szalonnarészek 34 000 K. disznózsír 39-000 K Friss fej-láb 20.ooo I kllönklnt. Th25 Zsirosbödönöket megtöltésre vállal PICK szalámigyára, Felsőtiszapart. Ugytnilyen árakon fe<iti cikkek kaphatók a Munkásak Ált. Fogy. Szövetkezetinek következő üzleteiben: Feketesas u. 19, Alföldi-u. 26, Szilléri-sugárut 33. í Gyermekleányt felvennék nappalra két éves gyermek mellé. Óriisszeli-körut 20. Párisi Nagy Áruház Szeged, Széchenyi-tér 14. 30 ezer koronás karácsonyi reklám játékai: drb nagy számológép 30 ezer a nagy mackó 30 ezer . kis füszerüzlet 30 ezer „ aranyozott babaágy .... 30 ezer „ habverőüst verővel . . . .30 ezer . lovagló játék . . . . . .30 ezer „ I-a játékpuska , óriási nickel trombita . nagy doboz faépítő kocka . fadoboz kőépitö kocka szürke vagy barna nyuszi . drb öltözött francia baba . . öltözött magyar baba „ felhúzható automobil doboz masché katona .... , 9 darabból álló ólomkatona drb alvó francia baba „ ö tőzött gummibaba . mozaik játék , porcellán kávés szerviz . . » faedény készlet .... nagy sparhelt 3 edénnyel doboz japán zománcozott kávés szerviz . kosárfonó játék .... felszerelt edényes kosár és még SS féle játékkülönleaesség 1 30 ezer 30 ezer 30 ezer 30 ezer 30 ezer 30 ezer 30 ezer 3ű ezer 30 ezer 30 ezer 33 ezer 30 ezer 30 ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer 30 30 30 30 30 30 Ezenkívül 5, 10. 15. 20, 29, 40, 50, M. 70. 10 és 100 ezer koronás osztályok. — Mielőtt vásárol, saját érdekében tekintse meg karácsonyi kiállításunkat és kirakatainkat! | Felhívom a n. é. közönség szives figyelmét arra, hogy Ua/za-utca 2. szaru alatt ékszer és óra raktart nyitouam. Nsgy választékban kaphatok minden­nemű brilliáns lárgyak, any és ezüst áruk, schafhausen, eterna és doxa órák. Kérem szives pártfogásukat. Levélhivásra házhoz megyek. Tört aranyat és brilliánst a legmagasabb árban veszek. 37 Tisztelettel Grünbaum Izidor, ékszerkereskedő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom