Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-14 / 287. szám

8 SZEGED 1914 december 14. reformmal. Előbb kellett volaa — úgymond — gazdaságilag megalapozni sz országot és rztán megcsinálni a fő dreformot. M íjd rátért a kivezető utakra. Ha a kivezető utakat keresem — mondotta —, mindenekelőtt meg kell állepitsnom azt, hogy a csodatevések korszaka a bibliában van. Csodákat ne várjon senki senkitől, ellenben a természetes fejlődés rendjén kell a kibontakozást megtdlálni. Gyor­sabban és könnyebben lehet su'yos betegeégbe esni, mint abból kilábalni. Ha ki akarunk lábalni, követnünk kell ezen természetes folya­matot és vissza kell állítanunk nyomban a gaz­dasági törvényeket. Részle'esrn foglalkozott ezután a gazdasági politika m;nden részének megvál'oz'atásával, majd kije'entette, hogy nehéz átmeneti idők Önnek még, de már megindult a fejlődés utja. :gy lehetőség van, hogy életünk fellendüljön: ia a politika helyt ad a közgazdaságnak, a beszédek pedig munkának adnak helyet. Bokor Adolf mondott köszönetet Szterényi előadásáért, mejd a megjelentek lelkesen ünne­pelték Szterényi Józseftt. . kt Szterényi a hatósági üzemekről. Az előadás u'án diszes bankett volt a L'oyd­Társulatban, ahol Bokor Adolf, Tonelli Sándor mondottak felköszöntö beszédet, majd bástyái Holtzer Tivadar felkéréiére Szterényi a hatósági üzemekről mondott beszédet. Először a liberá­lizmusról bes'élt, amely naggyá tette az orszá­got és amelynek útjaira vissza kell térnie az országnak. A hatóiági üzemekre térve ezeket mondotta: — A fogyasztókat csak áltatják, hogy hasz­nukra válnak a hatósági üzemek. Ez csak injekció, de az injekció néha izgatószerré válik. A fogyasztók érdeke már régen nem kivánja ezeket az üzemeket. A háborúban talán a vélt szükség hivta őket életre, most nem szolgálnak mást öncélnál. Amig a hatóságok vissza nem térnek csupin hatósági jellegükhöz, addig nem lehet normális gazdasági élet. A hatóság igy konkurreme saját adózó polgáréinak. Meg kell pzeket szünte<ni minél előbb. Az állami és városi köiüzemek helyett a vegyes részvény­társaságoknak kell megalakulniok. Sz erényi ezután kijelentette, hogy a magyar kereskedelem és ipar nem tudja milyen erőt képvisel. Ez azért van, mert nem tud egy kö­zös platlformra lépni. Mig ez nincs rreg, addig van elnyomott kereskedelem és mellő­zött ipar. Lelkes éljenzés után Wimmer Fülöp mondott beszédet, majd még számosan szóltltak fel. Elégtétel Tápénak. Szeged, december 13. Szombaton Szegeden járt a siomszédos Tápé község lakosságának egy megbízottja és az iránt érdeklődött illetékes helyeken, hogy milyen törvényes mődon ve­hetne rajiam elégtételt a falu megbotránkozott lakossága, amiért a templomablak körül támadt háborúságról beszámoló tudósitisomban a .gencs" névvel illettem Tápé lakóit? Nem tu­dom, hogy az illetékes helyeken milyen taná­csokat kapott Tápé falu lakosainak megbizoltja és igy azt sem tudom, hogy milyen törvényes módon vesz rmjd rajtam elégtételt a megsértett falu, de hogy az elégtételadásra való készsé­gemet már most bizonyítsam, kijelentem, hogy sértő szándékom nem volt, meggyőződésem sze­rint nem is sértetlen, azonban, ha a község érdemes lakossága sértve érzi mégis magát, becsülettel megkövetem. A lovagimág követelményeinek kielégítése után let>yen szabad bebizonyítanom, hogy a „gencs" jelző használatával sértő szándékom nem volt, amit egyébként tudósításom minden sora is bnonyit. Nem sérthettem meg Heller Ödön és Nyilasey Sándor faluját csak azért sem, mert — szeretem. Jóleső érzéssel balla­gok mindig fehítfalu házikói közölt, ha nagy­ritkán odaenged a sorsom, szívesen nézem el a fölpántlikázott tápéi lányok vasárnapi tarka fölvonulását a templom előtt, amelynek egyik loronyszagle'ében gólysfészek van és minden évben pölyhös gó!y;fiókák nyújtogatják ki be­lőle bosszú, piros csőreiket. Szeretem a falu melletti Tisza-partot is, sürü füzesével és szeder­bosraival együtt és becíülöm a falu jellegzetes emböreit, akik komolyak, kevéssiavusk, sok­dolguak és bessületeaek, olyan egyszerű szivü, csudálatos magyar emberek. Szóvtl nem volt okom arra, hogy sértő szóval megbántsam ezt a ídilaszegélyü, akáct0tnb03, tiszaparti falut. De álii om és bizonyítom, hogy nem is bántot­tam meg. Sérelmezett írásom első mondata igy szól: .Tápé amely többek között arról is neve­zetes, hogy ott vagyon a világ közepe és ős­lakói, a gencsek, készítik a világ legjobb gyé­kényeit, minden kívülről jövő hadakozástól el­tekintve, békességes, csendes falu." Ebben a mondatban pedig bántó élt még a rosszakarat sem találhat. Ami pedig a leginkább sérelme­zett „gencs" tzót illeti, ezt is jóhiszeműen használtam, mert nem tudtam, hogy megharag­szanak érte Tápén. A „gencs" s?ó — tudomá­som szerint — és tudomásom helyességének bizonyítására hitel érdemlő adataim ts tanúim is vannak — nem csufszó, Jelentését ugyan eddig még nem ikztázták az erre hivatott nyelv­tudósok, a lekszikonokb n és a szóiárakban nem lelhető fel, de azért mé<? ma is használják az ország egyes zugaiban. Dunántul egyik kis batármemi falujában a gólyamadarat nevezik igy és egéíz bútos, hogy a régi magyarok va­lami vizimadárnaK adtak ezt a nevet. A vízi­madarak általáb n kecsesek, büszkék és méltó­ságosak. Senkisem haragszik pédául azért, ha flamingónak, va*y hattyúnak revezia. A „gencs" s ó jelentése után Lakatos Károly, a régi, szegedi madarász is kutatott. Megálla­pította, hogy valami hattyúnyakú, gólyaszerü madárnak lehetett a neve ezer évvel ezelőtt Laka os Károly megillapiásái megerősíti Tápé község címere is, amelyben egy gólyaszerü mad4r a főriotivum — a gencs. Azt, hogy hogyan Is m ért került oda, még Tápén sem tudja senki. Eddig egyébként ugy tudtam, hogy a tápéi sk nemhogy haragudnának, hanem ellenkezőleg ' bcszkék arra, hogy gencsek. Tanúm rá többek közölt Juhdsz Gyula, aki talán még nálam is jobban szereti Tápét. 1 Juhász Gyula, amikor elmondottam neki, hogy a tápéiak megnehezteltek rám a .gencs" szó használatáért, nagyon elcsudtlkozott rajta és hitetlenül csóválta a fejét. — Nem hiszem én azt, hiszen büszkék erre a tápéiak — mondotta. — Onnan tudom ezt, mert a nyáron Tardos-Taussiggal és leányá­val kinnjártunk Tápén. Valami tápéi lakoda­lomra voltunk hivatalosak. Bejártuk a falut, megnéztünk minden megaézfaetőt, utoljára hagy­tuk a falu legnagyobb nevezetességét, a tem­plomot. Amint ott álltunk a templom előtt és lettük a toronyszögletére rakott gólyafészket, megállt mellettünk egy tápéi asszony. — A gólyánkat nézik az urak — szólt hoz­zánk —, hát bizony, szerelnek minket a gólyák, mivelhogy ngencseku vagyunk ml, kérem. — Büszkén mondta ezt az asszony, bár némi humorral. Aztán eldicsekedett még vele, hogy a gencs figurája ott díszeleg a község­háza kapuja fölött is. Ezek után már nem lehet sok mondani valóm, mindent felhoztam jószándékom igazolására és nyugodtan várom, hogy a megbotránkozott falu milyen elégtételt vesz majd rajtam. Duel­lálnom kell-e a falu minden fegyverképes fiá­val, vagy pedig a törvény előtt kell számot adnom szándéktalan vétkemért ? Elárulom, hogy rám nézve mégis az lenne a legkegyetlenebb és legsúlyosabb büntetés, ha — száműznének Tápéról. Magyar László. •> T fél ll-kor FILHARMONIKUS ma a fi hangverseny a Belvárosi Moziban, vezényel TITTEL BERNÁT Eredeti Borsalinó kalapok kizárólag Fischer és Pártos 42 cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók. Nehéz munka után édes a pihenés, de csak akkor, ha tes­tünk egészséges, ha esténkint munka után enyhe bágyadtságot érzünk. Kimerítő munka után testünk egészségesebb, ha reggel és munka közben tiszta, pótlék­mentes babkávét iszunk. A jó hamisítat­lan kávé élénkíti a sziv működését és előmozdítja az anyagcserét. Egyszóval az egészség megóvására szükséges. Meinl £,yu!a Rt. A legjobb és legolcsóbb varrógépek és kerékpárok kaphatók! Speciális Javító műhely! 908 Megfeketedett vagy lesárgult chinaezüst dísztárgyait karácsonyi me(­SS Ná dudvardy E^E&Í Minden gazda tudja, hogy ÜWIZDA- FLUID (Kwlzda restltutlons fluidja) KWIZDA marhatápszere KWIZDA sertés táp szere gazdasáaában nélkülözhetetlen, mivel ezek az illatok egészségét és erejét fentartják. Bl. 8 Ezen bevált háziszerek ismét mindenütt kaphatók gyógyszertárakban, drogériákban és háztartási olkkek kereskedési­ben, vagy közvetlen a raktirbil: GYÓGYSZERTAH A SZENT LÉLEKHEZ, Budapest, Király-utca 12. Kézimunka előrajzolást /in mtn/7/iMM/im/< fiimiv/iPT /ni/^ro/irn ün l/i/yp'y/jnfi i/l_ és mindennemű himzést gyorsan és legszebb ki­vitelben készit FÁY MARGITlT™£s~térn"-ip£ 908 Karácsonyi és újévi ajándékok nagy választékban a mar ismert szolid szabott árakon l/iin ' ínnü QÍ/Q7DrOQ7i1QÍ Szc9cd' Széchenyi-tér 2. Telefon 133. l\UII,.ÜUil ül\0£ü8 Ö5£ill0l KT Saját óra és ékszer műhely! ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom