Szeged, 1924. október (5. évfolyam, 225-251. szám)

1924-10-21 / 242. szám

1924 október 21 8ZHOBP — Hazafias felbuzdulás a korzón zsidó kis­gyerekek ellen. Vannak tudvalevőleg zsidó ünnepek, amelj ékről a keresztény társadalom jobban van infor­málva, mint egynémely zsidó. Ezek közé tartozik a tóra örömünnepe. Régi szokás, hogy kisfiúk és lánykák ilyenkor nemzeti szinü zászlókkal mennek a templomba. A zászló természetesen nem kelléke az egyházi szer­tartásnak, vagy az istentiszteleten való részvételnek, de hát a zsidók régtől fogva bevezették, hogy gyer­mekeik ezen a legnagyobb örömünnepen kezükben a magyar nemzeti szinü zászlóval mennek a templomba. Igy történt ez ma is. Istentisztelet után a kicsikék ör­vendezve és — mondanunk se kell — gyanutlanul mentek hazafelé, vigan és tiszta boldogsággal lobog­tatva a kis zászlókat. Többeket a korzón keresztül ve­zetett az utja. Ezek, a szegénykék és ártatlanok, össze­találkoztak néhány egyetemistával, akik felháborodva látták a gyerekek kezében a nemzeti szinü zászlót és azt, hogy egyik-másik zászlón zsidó jelvények és betűk vannak. Elkezdtek kiabálni, hogy ez nemzetgyalázás, elszedték a gyerekektől a zászlókat, felmentek a rendőrségre, ahol felhívták az ügyeletes rend­őrtiszt figyelmét arra, hogy micsoda nemzetgyalá­zás folyik a korzón, mire vitéz dr. Petkóczy Lajos ügyeletes rendőrtanácsos leküldött a korzóra egy rendőrt azzal az utasítással, hogy nézze meg, mi van ott, szedje el a kisgyerekektől a zászlókat és vigye fel a rendőrségre. Jelentjük, hogy a rendőr a kapott szigorú utasításnak megfelelően pontosan eljárt. És a néhány magyír nemzeti szinü zászlócska, csak azért, mert zsidó vallású gyerekek kicsi és gyönge kezeiben len­gett a sötétbe borult népes esti korzón, most a rend­őrség ügyeletén hever, mint valami gondosan őrzött bűnjel, amelyet sikerült megkaparintani. Vitézi tett volt. Hazafias cselekedet. Emlékét méltóképen meg kellene örökíteni S erre egyetlen mód van. A zászlókat át kellene adni őrök időkre való megőrzés céljából a városi muzeumnak. Hadd hirdesse e mai hazafias fel­buzdulás nagyszerű eredményének dicsőségét a késő utókor számára. Tudják meg mindenha, hogy ez a kor tökéletesen egyesitette magában a tiszta, minden részeg duhajkodástól mentes hazafiságot s a nemes és töretlen emberiességet, amely ahelyett, hogy bántaná, meghatódottan öleli magához minden nemzet, minden vallás tiszta és törékeny virágát, a gyereket. A tragikus véget ér: Severin Mars, kinek mélyjáratu művészetét legutóbb a „Jaccuse" és a „Horaga" c. filmekben élveztük, kedden az idény kimagasló drámájában, a „Száguldó ke­rék" c. grandiózus filmreirekben lép a Korzó Mozi közönsége elé. A „Száguldó kerék" im­már harmadik hete aratja diadalmas sikereit a budapes i Kamara, Omnia és Korzó Mozik mű­során, állandóan zsúfolt házakai vonzva, akkor, midőn Budapest többi nagy mozijai is nagy attrakciókat játszik. A kivételes nagy siker, mely a filmet földkörüli utján kiséri, óriási érdeklő­dést vált ki a közönségből, mely mindenütt fo­kozott figyelemmel, lékkzetvissz&fojtva áhítatta­élvezi a rendkívül izgató filmet, melyben Sevel rin Mars, a nagy jellemszinész életének leg­szebb alakításait nyújtja. A filmremek teljes 2 órát vesz igénybe, miért is ponos megjelenést kér az Igazgatóság. A film második része ok­tóber 28., 29. és 30-án szerepel a Korzó Mozi műsorán. — A birák és ügyészek kongresszusa. Vasárnap délelőtt tartotta a debreceni ítélőtábla dísztermében az országos bírói és ügyészi egye­sület országos kongresszusát. Wolff Károly elnök megnyitó beszédében hangoztatta, hogy Pesthy Pal igazságügyminiszter a birói és ügyé­szi kar erkölcsi és anyagi megóvásánál eddig mindig a birák mellett állt. Felolvassa erre vonatkozólag az igazságügyminiszter legutóbbi leiratát, amelyben a miniszter a kéte'yek elosz­latása végett kijelenti, hogy a kormány semmi­féle olyan törvényes rendelkezéseket, amelyek a birói függetlenséget megalapozzák, megvál­toztatni nem akar. A közgyűlés ezután üdvözlő táviratot intézett a kormányzóhoz és az igaz­ságügyminiszterhez. Az évi jelen és elfogadása után elhatározták, hogy a jövő évi közgyűlést Kecskeméten tartják meg. — Súlyosan megrúgtak egy futballistát A vasárnapi SzAK—KAC labdarugó mérkőzésen a játék hevében Szögi Sándort, a KAC kapusát egy heves összecsapásnál oly súlyosan megrúgták, hogy a mentők vitték be a közkórházba. A rend­őri nyomozás szerint a szerencsétlenségért nem terhel senkit a felelősség. Ujltáa 1 Fodor István cégnél, Atila-u. 3. sz. £U minden kispénzű ember is elegánsan kiöltöz­hetik, mert nem kell milliókat kifizetni kész­pénzben, hanem részletre is vásárolhat. 575 A Szeged karácsonyi ajándékkönyve legelsőrendü szakemberek tollából nyújt tájékoztatót arról, hogy miként kelt eljárni az élet legkülönbözőbb vonatkozásaiban, kezdve a születés bejelentésé­től egész a haláleset bejelentéséig. A közel 200 oldalas szép kötetet teljesen díjtalanul kapja meg a Szeged minden előfizetőjey tehát azok is, akik november 1-től kezdve fizetnek elő lapunkra. — Esperanto-kiilUtás a Munkásotthon­ban. Vasárnap a munkás-esperantisták jól sikerült egész napos kiállítást rendeztek a Mun­kásotthonban. A látogatók érdeklődve szemlél­ték a hatalmas propaganda-anyagot. Láthatók voltak kereskedelmi levelezések, nyomtatványok a nagy külföldi árumintavásárok esperanto nyelvű prospektusai, a világ minden részéből összehordott folyóiratok és az esperanto­könyvpiac termékei. Nagy feltűnést keltett a szegedi esperantisták gyönyörű levelezőlap­gyűjteménye, ahol szépen meghúzódott Szeged mellett egy-egy japáni, vagy texasi képeslap. A kiállítás meggyőzhetett mindenkit az esperanto elterjedtségéről és használtságáról. A kiál itók elhatá; ózták, hogy 1924 október 23-án este 7 órakor uj tanfolyamot kezdenek a Deák Ferenc­utca 27. sz. a. levő éttermi munkások helyisé­gében. A tanítás díjtalan és azon bárki részt vehet. Rubinstein Erna hegedüestje (Endrényi) — Leányinasok iskoláztatása. Évek óta szé­gyenköve a szegedi tanoncoktatásnak, hogy a leányinasok, akiknek száma az ötszázat meghaladja, semmiféle oktatásban nem részesülnek, noha a törvény az oktatást egyformán kötelezővé teszi a fiukra és leányokra nézve. Most talán történik ebben a kérdésben valami. Dr. Tonelli Sándor ka­marai főtitkár, mint az iparostanonciskolai felügyelő bizottság elnöke, megtárgyalta az ügyet dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel és felhívta Antal Dénes tanonciskolái igazgatót, hogy a leányinasok lét­számának pontos megállapítása mellett tegyen sür­gős javaslatot, hogy a leányinasok oktatása hány tanerő alkalmazása mellett, mely iskolákban volna megkezdhető. Műipar! uri- és hálószoba olcsón eladó, Spi zer, Margit-u. 12. 423 — Letartóztatták Bárdossyt. Bárdossy Gyu­lának az ÉME egyik sajtópöre miatt — mint már jelentettük — meg kellett volna a biróság előtt jelennie és midőn idézésre sem jelent meg, el­fogató parancsot adtak ki ellene. Ma délben 12 órakor Bárdossy megjelent a főkapitányságon, ahol előzetes letartóztatásba helyezték és átkísérték az ügyészség Markó-utcai fogházába. Tiz heti vagy három havi részletfizetésre vásárolhat Fodor István cégnél, At'ila- u. 3. sz. 575 Horváth Ferenc g^dorosi kertgazdasága és bérföldje paprikát termel és p prikaűzietet nyitott. \ sgg Kiurina a ,egcsodása-b~b h~gu éne~ kesnő okt. 23. a Tiszában. (H A R M 0 N 1 A.) — Gyűjtés a szegedi hősi hadlfosolytemető betonberesztjei javára. (Folytatás.) 20.000 koronát adományozlak: Grosz Marcel, dr. Mezei Pál köz- és váltóügyvéd, Lengyel Lajos, Málhé és Hubert, Grasselly László vaskereskedő, Bruckner Testvérek vaskereskedő, Gárgyán János, Hofimann János, Kaufmann Testvérek, Domán Mátyás, Englánder József. 15.000 koronát ado­mányoztak : Szegedi Kézmüvesbank, Belvárosi Bank és Kereskedelmi Rt. 12.000 koronát adományozott: Schmidt Kálmán. 10.000 koronát adományoztak: Dr. Aigner Károly főispán, Koós Elemér, Szegedi Magyar-Amerikai Bank Rt, Szegedi Bankegyesület Rt., Szegedi Alföldi Takarékpénztár Rt., Kelen Hugó, Kereskedelmi és Gazdasági Rt., Délvidéki Központi Bank Rt., Temes­váry József, Seifmann Mór és Fiai, Gécs János, Rad­ványi József, Bereczk Zotán, Mindszenti Gazdakör, Verdon Lajos, Mindszenti ipartestület, Nitsovits István, Geigner Béla, Rőmer Miklós, SebSk Bála, Knappé János, Fonyó András. 5000 koronát adományoztak: Frint Antal, Feuer Rudolf, Bellovits Elek, Nagymihály Mihály, Schütz Henrik, Szombach Péter, Szegedi Lajos, Bagossy István, Burghardt János, Rupprecht Lothár, Kugler Győző, Fock Adolt, Antos Károly, Logofet Simon, Tisch Miksa, Adler Lipót, Ember Pál, dr. Lakos István, Ko­vács Jenö, Koós Géza, Kalapis János, S'őke Sándor. 3000 koronát adományoztak: Vitéz Kádár Károly, Czérna Sándor, Keresztes László, Nagy Imre, Jurenák Gyula, Szirákfy István, dr. Szöbl Lipót, Nagy László, Magyar Pál, X. Y. 2000 koronát adományoztak: Mikó József, Várady László, Lőbl Károly, Kasznár Tóth • Lajos, Bokor László, Nagy István, dr. Pity István, Zámbó Lajos. 1500 koronát adományoztak: Kohn Ignác, X. Y. 1000 koronát adományoztak: Oláh Ferenc, dr. Gergely Sándor, Dudás László, Kiss László, Szüle István, Béres János, Bélteki Rókus, Farkas György, Szegvári Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Bihari József, Pusztai Ferencné, Orosz János, Muzsik János, Ternai Antal, Ternai József, Kiss Béla. 500 ko­ronát adományozott: Ivanof Jordán. 400 koronát ado­mányozlak : Kampler Jenő, özv. Jenes Pálne. 300 koro­nát adományoztak: Vangel Antalné, Gila János, Tervin Mihály. 130 koronát adományozott: Berkecz István. Helyazüke miatt minden elfogadható áron részletre is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. too — Megszűnt az asztalossztrájk. A több mint egy hete tartó asztalos sztrájkban helyreállt a béke. A munkaadók szövetsége a munkásság kép­viselőivel olyan megállapodásra jutott, amely mind­két félre nézve kielégítő. A vasárnapi béketárgya­lásokon a munkások tiz százalékos bér javítást kaptak, mint amennyit a munkások az elmúlt hé­ten kértek is. Ezzel egyidejűleg a szalámigyárak munkásai és a vas- és fémmunkások is kaptak 10—20 százalékos bér ja vitást. Lakásberendezések más. vállalat miatt minden elfogadható árért kapható Kakuszl bútorüzletében Tisza Lajos-körút 20. Városi gőzfürdő mellett. 572 Telefon: 11-85. Kostzo mozi. Telefon: 11-85. Október 21-én, 22-én és 23-án, keddtől—csütörtökig: Minden idők leghatalmasabb filmje II! Száguldó kerék. I. rész. — Dráma napjainkból 7 felvonásban. — Főszereplő: SEVERIN MARS. Azonkívül: A kitűnő kis érő műsor. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom