Szeged, 1924. szeptember (5. évfolyam, 200-224. szám)

1924-09-30 / 224. szám

1924 szeptember 21 SZBQBD Elévülés cimén megszűnt a Zehntbauer—Kecskóssy sajtópör. • V /QA Kedd. Róm. kat. is protestáns Jero­mos. aOr. kai. Gergely pk. Nap kel 5 ira 58 perckor, nyugszik 5 óra 41 perckor. Időprognózis: Egyelőre még hűvös idő, később lassú javulás várható. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva délelőtt 8-tól 1-ig és délután 3-tól 8 óráig. A színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta­karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog­asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új­szeged (telefon 846). — Kövess tábornagy temetése. Budapestről jelentik: A kora reggeli órákban ravatalozták fel a Váci-utcai tiszti kaszinó előcsarnokában Kövess Hermann tábornagy holttestét. Délután 2 órakor kordont vontak a ravatal körül és ezután már senkisem mehetett be. A gyászmenetben részt­vevő két zászlóalj gyalogság, egy tüzérüteg és két szakasz huszár, valamint két szakasz lovas­rendőr elhelyezkedett a tiszti kaszinó előtt. Három­kor érkeztek meg a ravatal elé a katonai, politikai és társadalmi élet kitűnőségei, a monarchia régi í hadseregének Budapesten időző teljes tábornoki kara, Hazai Samu vezérezredes, volt honvédelmi miniszter, Tamássy Árpád táborszernagy, Sréter István, Soós Károly altábornagy és Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter. Valamivel 4 óra előtt érkezett meg a bécsi helyőrség küldöttsége, akik a háború alatt Kövess tábornagy parancsnoksága alatt küzdöttek. Ezek közvetlenül a koporsó mellett állottak fel. Négy órakor érkezett meg József fő­herceg képviseletében Álgya-Papp Sándor tábor­nok és Bárczy István helyettes államtitkár a mi­niszterelnök képviseletében. Vitéz Nagy Pál gya­logsági tábornok megérkezése után átvette a ki­vonult csapatok parancsnokságát. Pontban 4 óra­kor érkezett meg Horthy Miklós kormányzó szárny­segédei kíséretében, mire nyomban megkezdődött a gyászszertartás. Az Operaház énekkara „Krisztus az én életem" kezdetű zsoltárt énekelte, majd Raffay Sándor püspök mondott magasan szárnyaló búcsúztatót. Ezután az énekkar a »Nincs már a földön" kezdetű gyázsdalt énekelte. Taubinger Rezsző ev. esperes mondott imát, amely után nyolc katona a testőrség sorfala közt kivitte a koporsót a gyászkocsira. A kocsi előtt egy önkéntes vitt egyszerű fakeresztet, utána vezették a tábornagy fekete takaróval letakart lovát, amely után a tábor­nagy kitüntetéseit vivő katonák haladtak. A halót- \ las kocsit 12 katona vette körül. A kocsi után ha­ladt az özvegy és fia, a rokonság, a kormányzó, Nádossy Imre országos főkapitány, József főher­ceg képviselője, Vass József helyettes miniszter­elnök, Sipöcz Jenő főpolgármester, mintegy 120 főből álló tábornoki kar, köztük számos nyugállo­mányú tábornok, majd a honvédség törzstisztjei és sok száz katonatiszt. A gyászmenetet vitéz Nagy Pál tábornok nyitotta meg lóháton, a parancsnok­sága alatt álló zászlóaljak élén. Mögötte haladtak a huszárok, a géppuskás osztag s a menet végén a gyalogság után a tüzérütegek. A Kossuth- és Rákóczi-uton végig a főváros közönségének száz­ezrei álltak sorfalat. A gyászmenet a katonazene­kar gyászindulói mellett érkezett a Kerepesi-uti temetőbe. A simái a koporsó mögött a család mellett Albrecht főherceg és a tábornok legjobb barátai állottak. A búcsúztató beszédet Szabó Gá­bor ev. lelkész tartotta. A Miatyánk után a kopor­sót lebocsátották a sírgödörbe és a lehulló görön­gyök dobogását a zászlóaljak sortüze és az ágyuk eldördülő lövéseinek bugása nyomta el. — A zsidók újéve. Vasárnap ünnepelték a zsidók újév ünnepének ótestamentumi számítás szerint 5685-ik évnek első napját. A két szegedi zsinagóga az istentiszteleieken zsúfolásig megtelt hivekkel. — Újszegedre költözött a vegykisérleti állo­más. A vegykisérleti állomás, amelynek eddig a városi bérház első emeletén volt a hivatalos helyi­sége, átköltözött Újszegedre, a mezőgazdasági inté­zet épületébe. A bérházban felszabaduló helyisége­ket a tiszti ügyészség foglalja el, az ügyészség hivatalos helyiségeit pedig az adőhivatal kiköltö­zése után az árvaszék kapja meg. Eljegyzés. Kárpáti Manci Szeged és Bleyer Elemér Budapest, jegyesek. — A vagyon váltsági buza ára. Budapestről jelentik: A vagyoiiváltságról szóló törvény értel­mében a mezőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza árát a pénzügyminiszter október hónapra métermázánként 413.000 koroná­ban állapította meg. Fehivom a t. közönség szives figyelmét a legújabb téli köppeny és kosztüm mod¡Ujaiura. Kelemen Dezső, Klauzál-tér 8., I. em. 446 Szeged, szeptember 29. (Saját tudósítónktól.) Ismeretes az a sajtópör, amely Zehntbauer János nyugalmazott leszámitolóhivatali főfelügyelő és Kecskéssy Tivadar számvizsgáló között támadt s hosszas hirlapi nyiltterezés után jutott a bíróság elé. Kecskéssyt, aki a Délvidékről menekült Szegedre, kizárták az Ébredő Magyarok Egyesületéből. Ezt ő annak tulajdonította, hogy aktivitást kívánt az egylettől s beadványokkal, amiket ülés elé nem vittek, állandóan sürgette programjának megvaló­sítását, végül többek előtt élesen kritizálta Lábas elnök működését. Az ügyet lovagias útra terelte, provokálta Lábast, de az kijelentette, hogy nincs része a dologban. Dietelján István akkori alelnököt nem provokál­hatta Kecskéssy, mert az pap, a kizárást tudató határozat másik aláírójával, Zehntbauer főtitkárral viszont nem akart lovagias ügybe bocsátkozni s ezt az elhatározását különféle hirlapi nyilatkoza­tokban indokolta. Erős, agresszív hangú írások voltak ezek s ki­terjeszkedtek a forradalmi időkre, amikor Zehnt­bauer — Kecskéssy szerint — a maival ellentétes politikai meggyőződésben élt, sőt a kommunizmus­nak is híve volt. A királyi ügyészség hivatalból eljárást indított Kecskéssy ellen s az idei év márciusában a sze­gedi törvényszék el is itélte kétrendbeli, sajtó utján elkövetett, hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége cimén 500.000 korona fő- és 100.000 ko­rona mellékbüntetésre, egyben alkalmazta a no« vellát is. Kecskéssy felebbezett, de semmiségi panaszt jelentett be jogi képviselője, dr. Lévay Ferenc is, kérve a valódiság bizonyításának megengedését, amit a törvényszék nem rendelt volt el, mert — úgymond a felebbezés — az inkriminált közle­mények közérdekből íródtak. Augusztus 13-ikán lényeges fordulatot vett az ügy, az ítélőtábla ugyanis a valódiság bizonyí­tását elrendelte s ennek megfelelő uj eljárásra utasította a törvényszéket. A határozat kihirdetése után azonban szokatlan dolog történt, ami megesik ugyan máskor is, de ritkán az ügyek ilyen előrehaladott stádiumában. A táblai referens ugyanis észrevette, hogy Kecs­késsy ellen 1923 julius 3-től egész 1924 március 6-ig, tehát több mint hat hónapon át (a vádhatá­rozat meghozatala és a tárgyalás kitűzése közt) szünetelt az eljárás, ezért megállapította, hogy a főtárgyalás késedelmes kitűzésére visszavezethető okból az elévülés jelenségei forognak fenn. Ugyan­ezért az iratokat ezen ténymegállapítással a további eljárás folytatása végett áttette a tábla a királyi ügyészséghez. A végzés folytán az ügyészség indítványt tett, hogy az eljárást a sajtótörvény 48. §-a alapján elévülés cimén meg kell szüntetni, a törvényszék ennek helyt adott és meg is szüntette az eljárást. Ezzel aztán formai okokból végeszakadt a nagy port fölvert saitópörnek, amely csak most kezdett volna érdekessé válni. — A „Világ" a klinikán. Budapestről jelen­tik: Folyó évi szeptember 15-én a Bársony-klini­kán egy asszony betegágyában a Világ cimü napi­lapot olvasta. Dr. Gombos Sándor tanársegéd hozzálépett és megkérdezte tőle, hogy miért ol­vassa ezt az újságot, majd állítólag elvette tőle és darabokra szaggatta a lapot. Lövik Károly, a Világ munkatársa Rab Gusztáv és Purjesz János újságírókkal együtt felkereste a Bársony-klinikát, hogy megállapítsa, mi történt. A klinikán dr. vitéz Csík László és dr. Raics Dezső egyetemi tanár­segédekkel találkoztak, akiktől felvilágosítást kér­tek. A tanársegédek megtagadták a felvilágosítást, mire ebből szóváltás támadt és a tanársegédek rendőröket hivattak, akik igazoltatták a három újságírót. Lövik Károly dr. Pályi Ede és dr. Klár Zoltán utján lovagias uton elégtételt kért a két tanársegédtől, akik Gömbös Gyulát és Eckhardt Tibort nevezték meg segédekül. Raics Dezső a lovagias eljárástól függetlenül feljelentést tett az újságírók ellen, akik állítólag detektiveknek adták ki magukat. A feljelentés alapján Batizy rendőrtanácsos ma tartotta meg a kihágási tár­gyalást, amelyen Lövik Károlyt egymillió korona, Purjesz és Rab újságírókat pedig 500—500.000 korona pénzbüntetésre itélte. Az ítélet ellen mind a három újságíró felebbezést jelentett be. — Ké­sőbb érkezett jelentés szerint Lövik Károly ügy­védje, dr. Zboray Miklós utján hamis tanuzás miatt feljelentést tett az ellen a három ápolónő ellen, akik a kihágási bíróságon azt állították, hogy detektivnek mondotta magát a klinikán. Dinnyés Ferenc festdmQvész budapesti kiállításán szerepelt képeit vasárnaptól, 28 lói október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva d. e. 9—1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. Velour köppenysiövetek 230.000 K-tól Biharinál, Püspökbazár, Mikszáth-utca. 347 — A Vlvó-Egyeattlet Levente-csapatának foga­dalomtétele. A Szegedi Vívó-Egyesület ifjúsági .Levente­csapatának* fogadalomtétele ünnepét 1924. évi október hó 1-én, szerdán délután 5 órakor tartják a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola tornatermében a kö­vetkező programmal: 1. Ünnepi megnyitó, tartja dr. Somogyi Szilveszter polgármester. 2. Leventeavató be­széd, Koós Kálmán ezredes. 3. Leventék ünnepi foga­dalma. 4. Üdvöilő beszéd a leventék nevében, Muráti György VII. oszt. tanuló. 5. Ünnepi beszéd a szülök nevében, dr. Győrffy István egyetemi tanár. 6. Záró­beszéd, tartja dr. Lippay György tankerületi főigazgató. 7. Hiszekegy. A francia esprit sziporkázó szellem és a két svéd groteszk humoros alakja mérkőzi i ma a Korzó Mozi pompás műsorán, m.uián már tegnap alaposan megdogozták a közönség ne­vető izmait. Oly rendkívül finom izlésü s mégis csemege volt a pazar műsor mindkét része, hogy nem tudjuk eldönteni, kié a siker, Zoro és Hurué, kik a „Dada" c. filmjükkel óriási és állandó hahotázásra bírták a közönséget, vagy Rimszkyé, aki viszont mint Maupassant „Disznó Morinja" váltott ki állandó derültséget a gou­mandokból. A filmeknek tegnipi bemutatójukon kivételes nagy sikerük volt, a közönségnek a legkellemesebb estét szerezvén nagyszerű pro­dukciókkal. A műsor, melyet csak 16 éven felüliek nézhetnek meg, mé* csak szerdán látható. — Szombatig eldől a szalámigyári munká­sok bérharca. A szalámigyárak és a régi mun­kásaik között felmerült ellentétek ügyében a munka­adók szövetsége felhatalmazta a szalámi gyárosokat, hogy abban az esetben, ha szombatig a munkások nem irják alá az 1924—1925. termelési évre szóló szerződésüket, a szegedi rendőrség engedélye alap­ján behozhatják az olasz munkásokat. Helyszűke mlait minden elfogadható áron részletre is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íos I I Telefon: 16-33 SZÉCHENYI MOZI Te'efon: 16 33. Szeptember hó 30-án, kedden: Csábító vállak Dráma 6 felvonásban. Főszereplő: Chaterine Macdonald. Azonkivül: Akiket nem szoktak feleségül venni Tanulságos film a férjhezmenés művészetéről 7 felvonásban. Főszereplő: Betty Chompson. Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom