Szeged, 1924. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1924-08-24 / 193. szám

Ötkor, amikor már mindenki ott volt a hídfő­nél, megérkezett az orvos is — feketébe öl­tözve. A szerbek gúnyosan üdvözölték, majd puskatussal összeterelték a várakozókat és el­hangzott a kérdés: — Kit vártok ? — A nemzeti hadsereget — volt a válasz, mert mindenki biztosra hitte a fölszabadulás idejének elérkeztél. — Azt várhatjátok, mondták nevetve, sohase jön át. — Ezzel az egybegyyülteket durván a vakok intézete felé terelték. Sokan elszöktek, a szerb puskák között körülbelül negyvenen ma­radtak, leginkább asszonyok és leányok. — Ha /rém jön a nemzeli hadsereg, megyünk elébe — mondták vésztjóslóan a szerbek. Balkáni tempóra. — A vakok intézete előtt hevert egy nagy balászbárka, amelynek tulajdonosát, Vida József felsővárosi legényt Popov őrmester, a megszállt Újszeged réme 1920 junius 10-én lőtte le és aztán a súlyosan sebesültet agyonverte. Ezt a kiszáradt, össze-vissza repedt bárkát vitették le a szerbek a megcsúfolt várakozókkal az ártéren keresztül a Tiszáig. Aki nem emelte elég jól, azt puskatussal bök1 ék oldalba. A parton be­akarták ültetni a lukas dereglyébe a megrémült embereket, de a szegedi oldalon, ahonnan táv­esővel figyelték a történteket, megmozdult a magyar huszárság, zajongott az összeverődött tömeg, ugy, hogy a szerbek tehetetlen dühük­ben szabadon engedték foglyaikat, csupán ösz­szesározo'.t ünneplői ruháikon gúnyolódtak. — A lakosság csalódva ment haza az át­virrasztott, izgalmas éjszaka után. Másnap, tizenkilencedikén ujabb meglepetések jöttek. Már reggel nyolc órakor kocsin, vonaton körül­belül százötven ünneplőbe bujtatott szerb pa­raszt érkezett Újszegedre és keresték a francia kapitányt, az ántánt teljhatalmú ujszegedi meg­bízottját, aki azonban éppen akkor Horgosra utazott és csak délután kéí órakor jött vissza. A szerbek egy része megunta a várakozást, az öregebbek eltávoztak, de a fiatalabbak, körül­belül százan, Újszegeden maradtat és délután három órakor felvonultak a francia kapitány elé, a háromszög lakossága nevében követelték, hogy alakítson a Tisza—Maros szögéből önálló köztársaságot az ántánt és hosszabbítsa meg addig is a szerb megszállást. A lerészegedett szerbek közé furakodoit báró Gerliczy Félix is és francia nyelven felvilágosította a francia kapitányt, aki véletlenül személyes párili isme­rőse volt, hogy a küldöttség tagjai nem a kilenc község lakosságából rekrutáiódoit, hanem felbéreit kanizsai és óbébai legények. A kilenc község lakossága már alig várja a magyarok bevonulását. A kapitány erre kijelentette, hogy a szerb csapatoknak augusztus huszonegyedikén ki kell üríteniük a háromszöget és a feldühö­dött küldöttséget elbocsáj'otta. Ger'iczy báró és Léderer dr. kocsin menekültek a dühös rácok elől. — A francia kapitány kije'entése nagy örömet és megnyugvást keltett. Az öröm foko­zódott, amikor a szerbek valóban megkezdték « csomagolást. Csend volt, a várakozás csendje. A szerbek nem bántottak senkit, legfeljebb a járókelőket kényszeritették arra, hogy segítsenek nekik a burcolkodátban. — Az éjszaka is csendesen telt el, az ifjúság ébren őrködött a bokrok között. Másnap, hu­szadikán reggel ismét nagy piac volt, de a szerbek, akiknek nem tetszett a várakozó suí­togás, szétoszlatták. A tiszti orvost Irt* " tatták a csendőrök, de szabadó" mert a komiszáros felesége hirteleK ... gedeit. A sze bek egyre azt hangoztatták, nogy Í^'ÍKK órakor a francia tiszt meghozza továbbmiradásukra vona kozó parancsot, mert két nap alatt nem köliözhe nek el, a lovait mindenki eldugta, a kocsik kerekét pedig el­törte, hogy ne kelljen segíteni a ezerbeknek. A utolsó atrocitás. — A fiatalok fokozottan őrködtek, az öregek P^'g 82 aitajában lestéka híreket. Félhat órakor két csendőr a patika előtt letartóztatta Horváth János tanárt 'az uj­szegedi internátus igazgatóját. Az ujszegediek tiltakoztak elhurcolasa ellen és ki akarták sza­badítani a szerb csendőrök ktzei közül, de i Horváth János békességre intve őket, bátran elment ve.ük. Amikor.a patika elött összegyűltek í 1974 augusztus J4. alezredes és Micskey Zoltán csolnakon jönnek át, fegyvereket hoznak, de véletlenül a szerbek elé kerülnek, akik elfogják és gyorsan elhur­colják őket, Azután megindul a költözködés. A szerbek mindent elvisznek, amit elvihetnek és háromnegyed négykor elhagyja Újszegedet az utolsó szerb kocsi a komisszárussal. A meg­szállók közül senki sem maradt Újszegeden, csak Chromisch csendőrfőhadnagy, aki huszon­egyedikén, a felszabadulás napján esküdött örök hűséget a biró leányának. — Négy órakor magyar kürtszó htllatszik a túlsó pariról. Most már igazán jönnek. Jön a katonaság, magyar katonák, jönnek a ható­ságok, a főispán, a polgármester. És Gál János, aki a megszállás előtt rendőrparancsnok volt Újszegeden, teljes rendőri díszben jelenti hajnali félötkor Somogyi Szilveszter polgár­mesternek ott, a felszabadult hídfőnél: — Polgármester urnák alázatosan jelentem, az éjjel nem történt semmi különös esemény. SZEGED -m V .i , < - f -» v u«man» - . azt látták, hogy a csendőrök a ciupriába (a hídfői vámház) viszik, tudták, hogy mi vár rá, — ex volt a szerb megszállók hivatalos botozó­helye, ahol a szabályos huszonötöket oszto­gatták a jugoszláv állameszme örök dicsősé­gére, — azonnal a francia kapitányhoz futottak és igy sikerült is elérniök, hogy Horváth J inos, a szegedi ni gimnázium tanára a kiutalt huszonöt botütésből csak a felét kapta meg, a francia kapitány megakadályozta a többi ütések kiadását. — A szerbek dühöngtek tehetetlenségükben. Hazakergettek mindenkit, senkit sem engedtek ki az utcára. Horváth János és az orvos a francia kapitány lakásán töltötték a szerb meg­szállás utolsó éjszakáját. A bokrokban őrködő fiatalság félóránként tesz jelentést a helyzetről. A szerbek az utca közepén patruliroztak. Éjjel tiz órakor a szerencsétlen sorsú Lészay László rendőrfelügyelő lövöldözve áttör a hidon, de a szerbek visszakísérik. Két órakor Preszly A német detektivek felismerték Försterben Erzberger gyilkosát. Förater-Schulzet átkísérték az ügyészségre. Budapest, augusztus 23. A főkapitányságba délben egy órakor a következő hivatalos jelen­tési adta ki a Magyar Országos Tudósító utján: Az Erzberger német birodalmi miniszter meg­gyilkoltatásában való részesség gyanúja miatt s főkapitányságon fogvalévö Förster Henrik a mai napon szembesiitetett az e célból ideérke­zett német detektivekket. A detektivek fölismerni vélik nevezettben a gyilkosság elkövetésével gyanúsított Schulze Henrik szalfeldeni szüle­tésE, 31 éves kereskedőt; Förster azonban ta­gadja, hogy ö Schulzeval azonos volna. Förster a mai napon további eljárás végett átadatott a királyi ügyészségnek. E jelentéssel kapcsolatban az egyik fővárosi estilap ezeket irja: Az Erzberger-gyilkossággal gyanúsított német fiatalemberek ügyében ma, egyheti nyomozás után, befejeződött a rendőri vizsgálat. A fő­kapitányság mind a mai napig, de még ma is a legnagyobb titokzatossággal kezelte ezt az ügyet 8 csak amikor Németországból Buda­pestre érkezett detektivek fölismerték Förster­ben a gyilkossággal gyanúsított Schulzet, adtak ki rövid jelentést. A főkapitányságon — mint már napokkal ezelőtt meg is irtus —, hosszasan és részlete­sen foglalkoztak as állítólagos Förster Henrik kihallgatásával. Eiek * kihallgatások mindig a délutáni órákban kezdődtek és a késő esti órákig eltartottak. Ugy látszik, a rendőrség is pozitiv nyomozási adatokat szerzett mér, mert a nyomozás befejezését a Németországból érke­zett detektívek kel való szembesítésre bízta. Szombat reggel érkezett Budapestre két é­met detektív egy német vizsgálóbíróval. A két r^met detektív nemcsak fényképről, hanem személy szerint ts ismerte a körözött gyanúsí­tottakat, meri hiszen Németországban a gyilkos­ság elkövetése után hosszú ideig üldözték őket, mig ott egérutat nyertek. A budapesti német követség már tegnap diplomáciai utoni eljárt, hogy a hivatalosan Budapestre küldött német detektivek engedélyt kspjanak a nyomo­zás aktáiba való betekintésre és hogy meg­történhessék a szembesítés. Az engedélyt meg is kspták. Miután a körö?őlevélen lenyomtatott fény­kép Schulze Henrikről néhány esztendővel ez­előtt készült, -azt hitték a német detektivek, hogy nagyon erős változás lesz észlelhető az arcán. Förster Henriknek minden arcvonása a legélénkebben hasonlít a körözőlevélen közölt fényképekhez. Hosszúkás feje van, szabályos, össze nem téveszthető orra, kicsiny, szivalak­ban ívelő szájjal, a balfalén élénken látszik elülről szemügyre véve és hiiulról meglekintvs a különös ismertetőjel, az & kardvágási nyom, melyet Schulze Henrik a háború alatt szerzett a fronton. Haja szőkésbarna, hátul £ tarkója azóta megkopaszodott kissé. Oldait válasxtott frizurát visel. A körülbelül háromnegyed óra I hosszat tartó szembesítés alatt több különböző kérdést intéztek hozzá a detektivek. Utána Schulzet rögtön elvezették visszs a fogdába. A német detektivek még egy rövid ideig értekez­tek és azután egy melléklépcsőn elmentek anélkül, hogy az újságírókkal érintkeztek volna. Hír a katonai ellenőrző bizottság meg­szüntetéséről. Budapestről jelentik: Az utóbbi időben olyan hirek keltek szárnyra, ho?y a Iondoni konferencia határozata értelmében a párisi nemzetközi katonai ellenőrző bizottságot megszüntetik és szerepkörét, tehát a magyar­országi ellenőrzés feladatát is a Néps:ö«etség veszi át. Telefon: 11—85. SCorzó ifloziy Szeged Telefon: 11-85­Augusztus 25 én, 26-án és 27-én, hétfőtől—szerdáig: METRÓ-FILMGYÁR LEGÚJABB REMEKMÜVE! | f ALICE TERRY főszereplésével ! A ZENDAI FOGOLY. ANTONY HOPE regénye filmen 10 felvonásban. — Egyidejűleg: Költő és a sorsharag Amerikai burleszk 2 felvonásban ,,ő"-vel a főszerepben. _ Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom