Szeged, 1924. július (5. évfolyam, 148-174. szám)

1924-07-24 / 168. szám

1934 frrff« 24 SZEGED Tcaal*zver»cay-di]at kárnak a tartás Atlétikai Klub vezetősége beadványt város tanácsához és bejelenti, tenniszvsrsenyt rendeznek a délvidi Tárostél vándordíjat kérnek lalkozik a beadvánnyal. várostól. A Ki­intézett a a közeljövőben bajnokságért. A A tanács csütörtökön fog­— A kormányróelleni összeesküvő*. Buda­pestről jelentik: Különös összeesküvés ügye kerül a közel jövőben a budapesti törvényszék elé. Az összeesküvők, akiknek — a vádirat szerint — Polncaré, Benes és a kormányzó meggyilkolása volt programjukban, a mult év nyarán alakították meg „Piros Fehér Anarchista Club'-jukat a Markó-u^cai fogdáiban, ah)l kü­lönbözö címen vizsgálati foglyok voltak. A klub megalapi'ója és teljhatalmú nagymestere Rutics Elemér magántisztviselő vo t, aki fogolytársával, Tuzson László hentessegéddel kötelező milat kozatot íratott alá a Markó utcai fogház néhány lakójával. Tavaly októberben Rutics kiszabadult és az időközben szintén szabadlábra került tag­társait a tevékenység megkezdésére hivta fel. Fenyegető fellépésétől egyikük annyira meg­ijedt, hogy a rendőrségnek leleplezte az össze­esküvést. A rendőrség megindította az eljárást, kinyomozta az összeesküvést és a nyomozás eredményéről jelentéit tett az ügyészségnek. Az Cgyé«zség most készült el a vádirattal, mely a PFAC tagjait kormányzósértés elköve­té»ére létrejött szövetség büntet'ével vádolja. A feljelentő tagtárs ellen az ügyészség nem emelt vádat. — Mag akarták lincsalni temetés atáa a gvá­szoló szülőket. Miskolcról jelentik: Nagy részvét mel­lett temették el Kiss Imre államvasuti fökalauz 18 éves Margit leányát, aki a minap öngyilkosságot követett el. A leányt nagyon szerették ismerősei s valamennyien meg voltak győződve arról, hogy Kiss Margit a mos­tohaanyja rossz bánásmódjának lett áldozata. Ezt meg­erősíteni látszott az is, hogy a haláleset után Kissné ismételten sürgette a rendőrségnél a holttest elszá'li­tását. A temetés alatt a mostohaanya ájuldozni kezdett, mire a gyásznép közül valaki elkiáltotta magát: ,Fel kell pofozni, hogy magához térjen." A váratlan közbe­szólásra annyira izzó lett a hangulat, hogy a szertartás végeztével Schirilla görögkatolikus lelkész magával vitte a házaspárt. Alig értek ki azonban a temetőből, az ellenséges tábor valóságos közáport zúdított a szülőkre 8 a lelkész hiába tartotta magasra a keresz­tet, a támadás nem szűnt meg. A házaspár erre futni kezdett, a gyásznép azonban nyomon követte, hogy agyonverje az asszonyt. Már-már végzetessé vált a helyze*, amikor a telefonon értesített rendőrségről egy rendőrfelügyelő vezetésével egész szakasz gyalogos rendőr és egy osztag lovasrendór tünt el. A rendörök csak rohammal tudták feloszlatni a tömeget. Kiss Imre fökalauz, amikor az ijedtségtől magához tért, feljelen­tést tett a rendörségen a támadók ellen. &JP02* Olimpiai eredmények. Páris, julius 23. Az olimpiai mérkőzések so­rán a súlyemelés versenyében szerdán délelőtt a középcsoportbsn az egyiptomi Samy a két­kézzel való emelésben 95 kg.-mai leverte a világrekordot, öí petccel később Galymbertl 95 és fél kg.-mot emelt. Samy a harmadik kí­sérletnél kiegyenlítette ezt az eredményt. A kösépsulycsoportban Gaiymberii 980 ponttal viligbsjnok lelt. A 2. és 3. helyen két eszt áll. 4 lett az egyiptomi Samy. A 188 km-es országúti kerékpárversenyben az ol«s* Engrini hat óra 13 perc 17*3 másod­perc alatt tette meg az utat, uiána egy svéd és egy te'ga következett. Országos lovasmérkőzés Szegeden. A dél­vidéki lovasegyesület karöltve a Szegedi Gazdasági Egyesülettel augusztus 15-én nagyarányú galopp­versenyt és országos Iovasmérkőzést rendez a szegedi lóversenytéren. A rendezőség most dolgozik a verseny programjának elkészítésén. A versenyre már eddig szépszámú benevezés történt. Országos nszéverseay Szezaden. Magyarország kormányzóiának fővédnöksége alatt a Szegedi Uszó­Egyesület folyó hó 27-én, tehát most vasárnap rendezi kerületi bajnoki úszóversenyét. A versenyen az összes szegedi, illetőleg a Tisza—Maros kerület egyesületei résztvesznek. Mint értesültünk, a SzUE vezetősége Sipos Mártont, a világhírű magyar melluszóbajnokot is meghivta, azonban ezidöszerint Síposnak Párisból valé hazajövetele nem biztos, mert esetleg Spanyolországba megy túrára. A SzUE versenye azonban igy is nivós és szépnek Ígérkezik és megérdemli azt az érdeklődést, amely már most megnyilvánul a verseny iránt. A ver­seny fénypontja a Tisza-bajnokság, ami hagyományos voltánál fogva mindenkor a legnagyobb trófeát jelen­tette az uszóvilágban — a Marostoroktól a Stefánia előtti célig. A verseny után bankettet ad a SzUE ve­zetőség* tizével fennállásának ünnepére. TÖZ1DE A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai. r«.№üft, Hollanc forint 3b380 31180, Dinár 920­960, Lei 330- 355, Belga írank 3680—3780, Dán korona 12780- 13190, Norvég koront 1056J— 1C94Í, Angol font 350000- 358500, Ura 3420- 3520, Dollár 79600—814C0, Francia frank 4110- 4240, Siokol 2350- 2420, Lm 573- 600, Svéd koron; 21100­21700, Osztrák korona 112.83-114.70, Svájci frank 14550-14980 pénz. OfKcdfef Amsterdam 30610-31180, Balgrád 940­960, Botorai 340-355, Brficsri 3710- 3790, Kupw­bága 12980—13190, Krisxtiánia 10760-10940, Lowfcn 353000-368600, Milánó 3450- 3520, Wewyork 80100­814011, Párls 4140-4240, fr*ga 2370-2420, Ízéfií £85 600, Stockholm 21350-21700, Bécs 112.80­114.70, Zttricb 14750- 1498a ZBrichl tőzsde. Nyitási Páris 28.30, LondCK 2397, Newyork 542.00, Miláné 23 55, Hoilantöí 2c8.03, Berlin 0.000000030129'/«, Bécs 0.0076*/, Széfi» 4.00. Prága 16127» «1Utam' 9.0060, atukarest 2.42'/,. Belgrád 6.47'/,, Varsé 0.0030106. Btrithi tárlat t Páris 28.07, Londcrt, 2394, Mw r&rk 549.00, Miláné 23.50, Hollandit 208.00, Berlfe 0.CCOC00OG01291/,. 0.0076'/,, Széfi* 4.00, Prág 16.12'/,, Bmdaptsi 0.0069, Bulunet 2.44'/,, Belgr 6.42'/„ Vané 0.0000106. Terményt<5r»d*. A szerdai terménytőzsdén az irány­zat igen szilárd volt. A buza ára 5ooo, a takarmány­cikkek 7ooo koronával emelkedtek. Hivatalos árfolyamoki 78 kg.-os tiszavidéki é buzc 4025-4075, egyéb ó 3975-4025, 79 kg.-os tiszavidéki ó buza 4050 -410», egyéb 4000-4050, 7c kg.-os tisza­vidéki uj buza 3950—4UOO, egyéb 3900 -3950, 78 kg.-os uj buza 4000—4050, egyéb 3950-4300, ó rozs 34J0-3450, uj rozs 340-3450, takarmányárpa 3200­3400, zab 375 J—3900, teigeri 3600—3730, repce 6ÜUÜ-6300, korpa 2550 —2600. Irányzat, napi tozsdi A szerdai tőzsdén már nyitáskor a teg­enapnál alacsonyabb árfolyamokon kötöttek és ez a lanyhább irányzat egészen a tőzsdeidő végéig eltartott és sok esetben 4-5 százaléknál nagyobb ár­veszteséget is eredményezett. Az üzlettelenség hatása alatt egyes papírokban alig jött létre kötés. Az elő­fordult árfolyamok is inkább névlegeseknek mondha­tók. A zárlati árfolyamokat majdnem minden papírban a közép alatt állapították meg A kosztpénzpiacon a péaz olcsóbbodott, '/„-"/„ százalék között kötöttek. Zárlatkor az irányzat továbbra is lanyha, a forgalom csekély, a hangulat kedvetlen. A szentesítésen átellenesen telelőn: FRANK. jOZSKP Sladétulajdonos: tMlcnigyarország Hírlap- és Nyomda­vatlaiat R.-T. Nyomatott a Délmagyarország Hírlap- és Nyomda­vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged, Vatíllvta hőslesen küzdött maroknyi hűséges emberével az égető napban míg felesége, Ida. fel és alá járkált n fal árnyékában és megtöltötte forró puskákat, melyeket átnyújtottak neki. Mexikónak félig«neddig rejtelmes, kevésbbé ismert, de mindenesetre érdokes világába vezet bennünket az az elejétől végig lebilincselő, hosszabb elbeszélés, amely, bői fenti idézetünket vettük és amely holnapi 15. szá* munkban fog megjelenni. Egy finomleJkü, csendes életé asszony szerelmének csodás kinyílását beszéJi el olyaa milieu keretében, amelyet nem a fantázia alkotott, h«« eem a való élet. A nagy prerik vad fiainaJk ordításába, a meggyilkolt és halálra gyötört emberek jajgatásába. mint valami csodás hárfa halk zenéje csendül bele a feleség igaz szerelmének szelíd hengj*. — 40 oldalas la« punk hétrőRiétre szebbnél-szebb elbeszéléseket közöl. Tele van magas színvonalú irodalmi alkotásokkal. Míq< denféle igényt jogosan kielégít. . , , . Vegye meg tehát az ÁLLER KÉPES CSALÁDI LAPJÁ-nak bolnat) megjelenő 15. számát egész családja örömet fog találni benne! pnfcnüit kapható! jtfegjelenik minden pénteken, Áxm HOOO korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom