Szeged, 1924. június (5. évfolyam, 125-147. szám)

1924-06-21 / 140. szám

SZBGBU 1M4 janiüs 21. i %M| /Of Szombat. Rám. kat. és protestáns Oonz. WM/éZUm Alajos. Oör. kat.Julián vt. Nap kel 4 óra 3 perckor, nyugszik 8 óra 0 perckor. Meteorologiai intézet időprognózisa: Nyugatról ziva­taros esők várhatók, később hőgülyedéssel. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. a. 4—7-ig. Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új­szeged (telefon 846X Török Márton Csongrádi-eugárut (telefon 364). Makón ezen a héten Szőllőssy Jenő Fő-téri gyógy­szertára tart éjjeli szolgálatot. A Devizaközpont közli, hogy 100 takarékkorona árfolyama egyenlő 128 papirkoronával. Herriot tárgyal Macdonalddal. Páris, junlui 20. A Temps jelentése szerint Herriot frsneia miniszterelnök szombaton délután bárom óra husz perckor érkezik meg Londonba. Az ismeretlen katona sirjának megkoszorúzása után Herriot Chequersbe megy, ahol tárgyalni fog Macdonald angol miniszterelnökkel, való­szinö, bogy a két kormányelnOk szombaton és vasárnap megegyezik » Összes időszerű kér­désekben. — Űrnapja. A város katholikus társadalma bensőségesen ünnepelte meg Űrnapját. A kör­menetben, amely dr. Glattfelder Oyula vezeté­séve! félkilenckor indult el a belvárosi temp­lomból, sok ezren vettek részt. — Apponyi Albert gróf Mfszőnete a főispánhoz. A Magyar Külügyi Társaság szegedi diszgyülése alkal­mából annak elnöke, Apponyi Albert gróf dr. Aigner Károly főispánhoz a következő levelet Intézte: .Sze­gedi gyűlésünkről a legkellemesebb benyomásokkal tértünk vissza és megragadom az alkalmat, hogy ottani fogadtatásunkért Méltóságodnak őszinte és meleg kö­szönetet mordjak ugy a magam, mint a velem együtt ott időzött társaim nevében. Meg vagyok róla győződve, hogy az a körültekintő és figyelmes eljárás, amely Méltóságod velünk szemben tanúsított érintkezését jel­lemezte, meg fogja teremni gyümölcseit abból a szem­pontból is, hogy a Külügyi Társaságot Szeged város közönsége ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben meg- • felelő támogatásban fogja részesiteci." Itt emiitjük meg, hogy a főispáni hivatal a Külügyi Társaság eredeti alá­irási ivein elfogad tagsági jelentkezéseket és a társa­ság javára bármily összegű adományt. — Jó eredmény mutatkozik a szegedi elemi iskolákban. A szegedi elemi iskolákban szombaton fejeződnek be a vizsgák. Dr. Gaál Endre tanács­nok érdeklődésünkre elmondotta, hogy az elemi iskolákban az elmúlt évek eredményeihez képest nagy haladás tapasztalható az idén. Az eredmény meglepően jó, aminek egyik legfontosabb oka kétségtelenül az, hogy a legtöbb városi iskolaépület rendeltetését szolgálja már. Van ugyan még néhány olyan iskola, amelyekben magánosok is laknak, de a közgyűlés Wimmer Fülöp indítványára már utasította a tanácsot, hogy a jövő tanév kezdetéig gondoskodjon az iskolák teljes felszabadításáról. < — Református harang- és orgonaavatás. A A helybeli református egyház nagy ünnepségek keretében szombaton és vasárnap avatja fel uj harangját és orgonáját. 21-én, szombaton délután 6 órakor a harangot megáldja Harsányi Pál espe­res. Vasárnap délelőtt fél 10 órakor ünnepi isten­tiszteletet tart dr. Baltazár Dezső püspök. 11 óra­kor matiné lesz a Belvárosi Mozgószinházban, ahol ünnepi beszédet mond dr. Révész Imre kerüleü főjegyző. Szerepelnek még Basilides Mária és Venczell Béla operaházi tagok, Kiirthy József a Nemzeti Szinház tagja és Edwv Gyuláné őméltó­sága, zongoraművésznő. Délután 5 órakor orgona­hangverseny, melyen Hammerstddt János orgona­művész szerepel több számmal. Énekel Venczell Béla és König Péter vezetésével a Szegedi Dalárda. Jegyek a matinéra Endrényi I. könyvkereskedésé­ben előre is válthatók. — Ejjy iparos ünneplése. Az ipartestület székházában csütörtökön délután díszközgyűlést tartott a szabóiparos ifjúság önképzőköre. A díszközgyűlés keretében leleplezték az önképző­kör alapító elnökének, Szícsl Ferencnek arc­képét. Házasság. Weisz Rózsika Oravica és Beck Dezső Szőreg tudatják, hogy esküvőjük vasár­nap, folyó hó 22-én délelőtt fél 11 órakor lesz a szegedi izr. templomban. (Minden külön érte­sítés helyett) — KÜLFÖLDI HIREK. Ugy a román, mint a ma­gyar sajtóban az elmúlt héten az a hir terjedt el, hogy a magyar-román pénzügyi tárgyalások meghiúsultak. Lapagatu képviselő, a remán-magyar likvidációs bizott­ság volt elnöke megcáfolta a megegyezés meghiúsulá­sáról elterjedt híreket kijelentve, hogy csak a hadiköl­csőn lombardok ügyébei nem történt döntés. — A dán külügyminiszter közli: Junius 8-án a dán kormány de jure elismerte a szocialista tanácsköztársaságot és kijelentette, hogy ennek következtében véleménye sze­rint a két ország között újból helyre kell állítani a diplomáciai érintkezést. — Párisból jelentik: Negyven­nyolc óra óta egész Franciaországon felhőszakadással és jégveréssel kísért zivatarok vonulnak végig, ame­lyek a földeken nagy károkat ekoznak. A villámcsapá­sok több embert megöltek és több házat elpusztítottak. — A délafrikai választások eredményei azt mutatják, hogy a nacionalista munkás-pártszövetség az uj par­lamentben mintegy 25 főnyi többségre tett szert. A lapok elismeréssel emlékeznek meg Smuts tábornok munkájáról, akinek pártja most 14 évi kormányzás után kisebbségben maradt. — Szerb kormánykörökben meg vannak győződve arról, hogy Sándor király eleget tett Pasics kérelmének és elrendeli a parlament fel­oszlatását. — Érettségi találkozó. A szegedi városi ke­gyesrendi főgimnáziumban 1913—1914. évben érett­ségizett növendékek szerdán, illetőleg csütörtökön tartották meg 10 éves találkozójukat, amelyen megjelentek Hogyor József volt osztályfőnök, Prei 'ógg József igazgató, Nováky Bertalan, Fekete Ipoly nyug. tanár, valamint a volt növendékek szép számmal. Szerdán este bankett volt a Tisza­szálló éttermében, amely a legjobb hangulat mel­lett a reggeli órákig tartott. Csütörtökön délelőtt a városi főgimnázium dísztermében szentmisét hall­gattak a jubillánsok és áldoztak a harctéren el­hunyt hősi halottaik emlékének. — A drága városi fürdő. A városi fürdő fel­építése óta vezet azon intézményeink között, ame­lyeket minden elképzelhető cimen megillet, akár mint jelző, akár mint értelmező, a drága szó. Többször kellett felépíteni. Ezen aréven tehát drága. Nagyélve­zet benne fürödni. Drága tehát ezen a cimen is. Igaz, hogy ezen a cimen való drága jellegéből sokat levonnak azok az apróbb-nagyobb kellemetlensé­gek, amellyekkel a kicsinyes gazdálkodás miatt minden osztályán találkozunk. No dehát nincs boldogság e földi téreken, mely tökéletes, vagy zavartalan lenne. Az utóbbi években pedig arról is történik gondoskodás, hogy egy harmadik tekin­tetben is teljes, sőt a legteljesebb joggal megillesse a városi fürdőt a drága jelző. A jegyek árát ugyanis legalább ugyanolyan gyors iramban eme­lik, mint a pénzügyminisztérium a trafik, a Máv. az utazás árát. Ezen a héten megdrágították a hideggyógyot 15.000, a gőzfürdőt 12.000 koronára. Rossz nyelvek azt beszélik, most már Szeged nem­csak azzal vezet, hogy a kávéháza jóval drágább, mint a budapesti, hanem azzal is, hogy a fürdője is, mely városi fürdő, drágább a budapestínéi. Kétes dicsőség, de hozzásegít a drága fürdő, mely olyan drága. — A Szegedi Gyorsírók Egyesülete a juliusi és augusztusi hónapokban uj gyorsirási tanfolyamokat nyit. Különösen felhívja az egyesület vezetősége a tanuló ifjúság figyelmét arra, hogy külön csoportokat tart fenn a fiu- és leányiskolái tanulók részére a kez­dők, haladók és gyakorlók számára. Ugy azokat, akik ezután akarnak gyorsírást tanulni, a kezdő csoportban való részvétel, mint azokat, akik gyorsirási tudásukat növelni, avagy gyakorlatukat fejleszteni akarják, saját érdekükben arra kér az egyesület, hogy e kínálkozó kedvező alkalmat használják ki. Külön csoportok nyíl­nak a felnőttek számára is. — Ünnepély az olimpiai bizottság javára. Ma, szombaton kezdődnek meg a magyar olim­piai bizottság javára rendezendő ünnepélyek. Dél­után öt órakor a Széchenyi-téren atlétikai és tornaverseny, dalosverseny és tűzijáték. Este nyolc órakor fővárosi operamüvészek felléptével szenzációsnak Ígérkező operai díszelőadás lesz a városi színházban, a Rigolettót játszák. Jegyekára a rendes esti helyárak kétszerese. Jegyek kapha­tók a városi szinház pénztáránál délelőtt kilenc órától. Vasárnap délelőtt 10 órakor a helybeli összes atlétikai klubbok bevonásával nagyszabású sportünnepély lesz, virágkorzó katonazene kísé­retében. Károlyi Lajos képkiállitása a Kass-halljában, nyitva naponkint 9-1 és 4-től fél 7-ig. — Szegedlek a budapesti Fabro-versenyen. A Gyakorló Gyorsírók Társasága most tette közzé a Budapesten tartott versenyirásának eredményét, ame­lyen a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola is részt­vett szép sikerrel. A Kónyi-vándordijért folyt küzde­lemben a IV. helyre került. A 12o szótagos csapat­verseny I. diját nyerte. Az egyéni versenyen Pajzs Tibor magasabb fokon, Hesser György a l2o fokon nyert I. díjat. Az országos szabatos vitairási pályázat első diját is szegedi ember, dr. Schaffer János fog­orvos nyerte. Eljegyzés. Robicsek Ilonkát, Robicsek Sándor szegedi kenderárukereskedő leányát eljegyezte Ortlnfeld Ernő fémárugyáros, Hódmezővásárhely. (Minden külön értesítés helyett.) sw •adó házak, földek, tanyásbirtokok, szőlők villával. Emeletes bérház felerészben 60 millió, cseréptetős magánház 18 millió, Kossuth Lajos-sugáruton 4 szobás magánház 180 millié, azonnal beköltözhető magánház részletfizetésre 5 millióval átvehet*, aszfaltos utcában magánház azonnal beköltözhető 120 millió, 4 izobá* magánház az állomás mellett 190 millió, emeletes magánház 8M négyszögöles telekkel azonnal beköltözhetö 100 millió, Belvárosi 2 emeletes bérház 230 millió, emeletes sarokház vendéglővel azoimM beköltözhető 100 millió, Gizella-tér mellett 6 szobás modern lakásMi azonnal átvehető 650 millió, Dugonics-tér mellettt 4 szobás magAa­ház azonnal beköltözhető 300 millió. Ugyancsak beköltözhetö magánházak Makón, Hódmezővásárhelyen, Szőregen, Röszkén, Pillichfalvan és Újszegeden. 1>8 Földek minden mennyiségben már 1 holdtól 4500 hold terjedelemig. FUMDUS INQHTDHHIRODfl törvényszékileg bel. cég Szeged, Klauzál-tér T. szám (kenyérpiac, Wagner-ház). Teleion U—30. tMMMMMMMMIMMMMMtMMMMMI Ujabb szerb-bolgár konfliktus. Belgrád, junius 20. A mai lapok éles hangon kommentálják a Szófiából érkező híreket, amelyek szerint ismeretlen tettesek behatoltak volna Milko­vics jugoszláv katonai attasé, alezredes lakására. A Beogradske Novosti azt irja, hogy „ha a bolgár kormány fővárosában nem akarja a szerb kép­viselőket megvédeni, akkor azoknak nincs ott helyük. A mai Bulgária megbízhatatlan, amit eddig is folyton hangoztattunk és mindaddig nem is tér magához, amig el nem foglaljuk Szófiát". — A testnevelési alap megteremtése. A testneve­lési tanács beadványt intézett a városhoz a törvény­ben előirt testnevelési alap megteremtése ügyében. A tanács dr. Gaál Endre tanácsnok javaslatára ugy ha­tározott, hogy a kérdést a pénzügyi bizottság elé ter­jeszti és attól kéri a testnevelési alap nagyságának megállapítását. A tanács ezenkívül elhatározta, hogy javaslatot terjeszt a javadalmi bizottság elé is a sport­jövedelmeknek a testnevelési alap javára történő ujabb megadóztatása ügyében. — A kendergyári sztrájk. Mint csütörtökön jelentettük, a kendergyári sztrájk ügyében kedvező mederben haladnak a tárgyalások. A két fél kép­viselői megegyezésre jutottak az indexrendszernél előfordult bizonyos kérdésekben, majd a gyár igazgatósága 10—15 százalékos munkabér emelést helyezett kilátásba. A munkások a munka felvéte­léről eddig még nem tudtak határozni, mivel a rendőrség péntek estére tervezett gyűlésüket nem engedélyezte. Igy előreláthatólag csak hétfőn reg­gel kezdhetik meg a munkát, miután a bizalmi­férfiak csak szombaton este számolhatnak be a tárgyalásokról, — ha a rendőrség megadja a ovM­lésre az engedélyt. w — A köztisztviselők rnhautalványa- A pénzügy­miniszter a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak kedvezményes ruhaszövet-ellátására vo­natkozó jegy átvételének határidejét julius hó 10-ig meghosszabbította. Aki a ruhautalványt ezen a napon tul veszi át, az már a később megállapítandó árat köteles fizetni. — Kettős gyilkosság Pestszentlőrincen. Bu­dapestről jelentik: Pénteken este háromnegyed nyolckor telefonon jelentették a főkapitányságnak, hogy Pestszentlőrincen, az állami lakótelep 196. sz. barakjában levő lakásán meggyilkolva találták dr. Simán Endre újságírót, a MTI. volt munka­társát és édesanyját, özv. Simán Istvánnét. Simánék a minap kaptak ötvenmillió koronát és valószínűleg ennek megszerzése miatt követték el a kettős gyilkosságot. A budapesti rendőrbizottság kiszállott a helyszínére és megindította a nyomozást. Ha nyomtatványra van szüksége, telefonáljon a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak, telefon 16-34. — Csaló gabonabizományos. Budapestről je­lentik: Néhány nappal ezelőtt két bűnvádi fel­jelentés érkezett a rendőrségre Kelemen Ernő f abonabizományos ellen, aki 400 millió korona ifizetetlen összeg hátrahagyása után megszökött. Tegnap ujabb feljelentés érkezett a gabonabizo­mányos ellen, amely szerint ujabb 14 millió korona elsikkasztásával vádolják Kelement Ma a buda­pesti főkapitányság megkeresést intézett a vidéki bíróságokhoz, hogy ellene elfogató parancsot* adjanak ki. — öngyilkosság szerenád közben. Miskolc­ról jelentik: Szentiványi Károly pincér szerelmes volt egy fiatal lányba. Regényes vidéki, szép hagyományok szerint éjszaka cigánybandával ment a Melinda-utca egyik házának ablaka alá, hogy szerenáddal tisztelje meg a legkedvesebb lányt. De hiába húzta a cigány, hiába dalolt a prímás a zenéhez, az ablak fehér függönye mögött nem villant fel a szokásos gyufaszál fénye. A leány az ablak mögött remegő izgalommal hallgatta a zene akkordjait s izgalmában az egész szobában nem találta a gyufát. Miután a szerenádot adó fiatal­ember hiába várt a megértés kedvező jelére, hir­telen, revolverével kétszer a szájába lőtt. A men­tők az Erzsébet-kórházba szállították, ahol egész nap eszméletlenül vívódott a halállal, míg végre kiszenvedett. Sokan mondják, hogy egy hajszaion múlik az ember élete. Nem mindig van ugy> néha csak egy — gyufaszálon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom