Szeged, 1924. június (5. évfolyam, 125-147. szám)

1924-06-28 / 146. szám

1124 junius 28 IZI8BO Női harisnyák, kezfyük, fürdő­ruhák, cipők és sapkák, csipkék, szalagok stb. stb. Csakis szavatolt elsőrendű áruk a legolcsóbb szigorúan szabott árakon. 199 fehérnemüek, nyakkendő-külön­legességek, rövid és magas harisnyák, fürdő-trikók stb. óni I Álí TCCTUrDrií Szeged, Széchenyi-tér 17. Telefon 855. rULLAIV 1119 I liE.tlC.lv Csekonics-u. 6. Telefon 854. Alapitva 1905. — Biciklin a vllig körül. Anton Kundinger 22 éves bajor fiatalember három és fél évvel ezelőtt indult el az afrikai Fokvárosból, hogy biciklin körülutazza a világot. A fokvárosi Buffala-cég küldte el a fiatal­embert erre a nagy útra és ezért kilátásba helyezte neki, hogyha utazását sikerül befejezni, akkor élet­fogytáig havi 50 dollárt fizet neki. A világjáró fiatal­ember utjának a legnagyobb részét már megtette és néhány nappal ezelőtt érkezett meg Pozsonyból Buda­pestre. Anton Kundinger útközben levelezőlapok és egyéb apróbb cikkek eladáséból tartotta el magát. Nem vállalkoztam volna ezen világkörüli útra — mondotta a fiatalember —, de szüleimnek nem ment jól. Ha utamat sikeresen befejezem, az nekem és szüleimnek az életem végéig biztos megélhetést nyújt. Jirkovskyné Tbomsy Mlnka nyilv. joggal felruházott magán elemiiskolájában (Szeged, Vidra-utca 4. szám) a beiratások julius 1-töl 5-ig tartanak. — Letartóztatott leánykereskedőní. Budapestről jelentik: Pénteken letartóztattak Budapesten egy leány­kereskedőnót. A detektiveknek feltűnt már régen Friedrich Erzsébet, aki nagyon gyanúsan viselkedett. Friedrich Erzsébet rendkívül sok fiatal nővel volt lát­ható, akiket sorban a bün útjára vitt. A detektivek meglepetésszerűen megjelentek az asszony lakásán és ott találtak nála egy fiatal leányt, akit a lelketlen nő rábeszélt, hogy jöjjön hozzá, ő gondatlan életet biztosit a számára. A leány engedett neki, oda költözött Friedrich Erzsébethez, akihez öreg urak jártak fel a lakásra. A detektivek átkísérték az ügyészség Markó­utcai fogházába és a vizsgálóbíró előzetes letartózta­tásba helyezte. Julius 4., 5.f 6. Varga Mihály A Szeged Teltfon 469. m Hridl-nlci 4. Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, gzölökötözö fonalak és háló Mlrl tian kaphat!. PALM.4 Kaucsuk-TAtPVKDö KAUC9UK -5A»OK. Intelligens kisasszony 2 nagyobb gyermek mellé felvétetik. Német előnyben. Kardos Manó Szeged, Kárász-u. 6. Kölcsönzsák és kölcsönponyva előjegyzést legjutányosabb árak mellett eszközöl Buchwald Tivadar zsák és kötéláru kereskedő Ssefed, Kálvin-tér. Református palota. 353 — Márffyékat tizrendbell gyilkossággal vádolják. Budapestről jelentik: Az Erzsébet­városi Kör elleni bombamerényletben elkétzM az ügyészség vádirata. Eszerint tizrendb:li gyilkossággal vádolja az ügyészség Márffyékat. — Tüntetés az öngyilkos leány temeté­sén. Közölte a Szeged, hogy Sós Veronka, 21 éves varrónő öngyilkos szándékkal a Tiszába vetette magát s holttestét máinap megtalálták. Az a hir járt róla ismerősei körében, hogy szerelem miatt lett öngyilkos. Más okokról is beszéltek azután s nem tudni, miért, az isme­rőtök nagy sokaiága Sás Veronka szMlei ellen rendezett tüntetést a temetésen. A temetési szertartás péntek délután 3 órára volt kitűzve. Erre az időre a Damjanich utca környékéről, ahol Sós Veronka lakott, az ismerősök nsgy sokasága ment ki a rókusi temetőbe, amely­nek hullaházában ravatalozták föl a halottat. A temetőben összegyűlt sokaság legnagyobb­részben asszonyokból állott. Ezek közül számo­san jóval előbb jelentek meg, mint az öngyilkos leány szülei. Mikor aztán az öngyilkos Sós Veronka édesanyját megpillantották, az asszony­nép óriási zajongásban, szitkokban tört ki és nagy zsivajjal neki akart menni Sósnénak. Talán agyonverték volna haragjukban az asszonyok, ha rendőr nem siet segítségére. Szidták, ká­romolták. A különös tüntetésről értesítették a rendőrséget, amelynek intézkedésére a temetést 6 órára halasztották. A sokaság a temető körül ólálkodott s megvárta a későbbi határidőt, söt száma még meg is növekedett. Az asszonynép egészen ellepte a temetőt. De ekkotra már egész rendőrszakaszt rendeltek ki. A simái óriási volt a tolongás. Az asszonyok folyton zajongtak, a Sós-házaspárt|szidták. A temetési szertartást végző lelkész csak nehezen férhetett a sirhoz s csendre intette a haragos asszonyo­kat, rájuk szólt, bogy a balolt iránt kőtelező kegyeletet sértik viselkedésükkel. A szertartást azután a pap befejezte, a halottat elföldelték. De ezután megint az öngyilkos lány szülei ellen fordult a tömeg. Sóst és feleségét rend­őrök kisérték haza a Damjanich-utca 14. sz. házba, de házuk előtt is tüntettek ellenük, amig csak a tüntetőket szét nem kergette a rendőrség. Sósnét, az édesanyát már lánya holttestének boncolása után is meg akarták verni. Ót és férjét a legkülönfélébb vádskkal illetik. •MMMMMMMMMMMMMÍMÍMMÍMI Julius 4., 5., 6. ? Értesítés! Van szerencsénk a t. fogyasztó­közönséget értesíteni, hogy tiszta tej­színből készült TEJFEL árusítását a mai naptól kezdve összes fióktej csarnokainkban megkezdtük és ezentúl eszményi minőségű TEJFEL fiókjainkban deciliterenkint is állan­dóan kapható. Központi Tejcsarnok Részvénytársaság. Fa- és gabonaszakmában jártas, perfekt magyar-német-román levelező £0 l/nnwualn azonnal állását változtatná. Szíves OO ivUllj VCIU megkeresést kér Szőke, Mars-tér 12. Magyar vivók győzelme az olimpiai versenyen. Pdris, junius 27. Magyarország olimpiai tör­vivó-csapata Spanyolország tör vívó-csapatát 9:7 arányban legyőzte. Az olimpiai förverseny további eredményei : Argentína megverte Hollandiát 12:4, az Egyesült Államok Hollandiát 10:6, Franciaország Spa­nyolországot 12:4 arányban. Anglia és Svájc megverte Csehországot, illetve Cubát. Augusztus közepén readezlk meg a sze­gedi lóversenyeket. Tegnap este ülést tartott a Gazdasági Egyesület és a Délvidéki Lo var­egylet és ezen elhatározták, hogy augusztus 15., 16., 17-én megtartják a szokásos nyárt lóversenyeket. A lóversenypályán már nem­sokára hozzálátnak a mező rendbehozásához és a gátak fölállitásáhor, ugy hogy mire a dátum elérkezik, komplett, jól működő pálya és tribün álljon a versenyzők, valamint a kö­zönség rendelkezésére. A verseny rendezésén Kátay Ferdinánd és Btelek Vilmos dolgoznak. A díjugratást előreláthatólag tizenhatodikán ren­dezik meg. A Postás sport Egylet első mérkőzése. Folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor a KAC körletpályán az alakuló­ban levő Postás Sport Egyesület tartja futballmérkő­zését a szegedi Vasutas „Turul* csapattal. Strandolók figyelmébe ajánljuk e heti reklámcikkeinkel: Sir and trikó, fekete, I-a minőség nagys. II. nagys. III. nagys. IV. nagys. 45 ezer 50 ezer 66 ezer 60 ezer V. nagys. 65 ezer Női ős leányka fürdősapka, minden szin 14 ezer Női fürdőcipő gummifalppal . 39 ezer Gyermek lürdőcipő vászonból 8 ezer Fóríi és női faszandii... 10 ezer Gyermek faszandál.... 6 ezer Fűrdőpapucstalp haji. fából . 6 ezer Vászon sfrandsapka, fehér . 15 ezer Vitorlás hajók . 8 ezertől 50 ezerig PARISI nna? rtnanitz R.-T. Szeged, Széchenyi-tér 14. 93 APRÓHIRDETÉSEK lte|et bármily mennyi­ségben, férfiruhát, fehér­neműt a legmagasabb ár­ban veszek. Weissenberg, Szeged, Attila-utca 8. 281 13-33 a SZEGED telefonszáma. Egy összekötő- és több kisebb perzsaszönyeg el­adó. Kaiser, Szeged, Mar­git-utca 3. Butoroiott utcai szoba ki­»dÍSz.ged, Oroszlán-utca 6, Kardoséknál. Tyimotphy István ^án"yt.ÍVében h0Mzu s«n»«dés után folyó hó Temetése folyó hő 28-án délután 5 órakor lesz • níkusf temrtöbe a * iVgyászházból a Emléke örökké élni fog szivünkben I

Next

/
Oldalképek
Tartalom