Szeged, 1924. június (5. évfolyam, 125-147. szám)

1924-06-27 / 145. szám

SZBQBD 1924 junius 27. — Ismét meglopták Rátkiyt. Mint isme­rete?, tegnap tartotta bevonulását a vásárhelyi nyáti színkörbe Andor Zsigmond társulata. A színészek ruháit és egyéb dolgait társzekereken szállították át Szegedről Vásárhelyre s a bő­röndökbe, kosarakba csomagolt holmikat a nyári színkörnél pakolták le. Rátkay Sándorék Holmiját Árpád-utcai lakására szállították és ott hozzáláttak a kicsomagoláshoz. C akhamar észrevették, hogy kosztümök, kabátok, fehér­nemflk, konyhaberendezési cikkek eltűntek. A rendőrség megindiiotia a nyomozást, hogy vájjon az ideszállítás alatt, vagy pedig már a megérkezés után tűntek-e el a művésznő ruhái. — Halálos gombamérgezések. Budapestről jelentik: Délelőtt az lsaszegröl befutó vonaton 16 isaszegi lakost, férfit, nőt és gyermeket hoztak betegen Buda­pestre. Mindannyian súlyos gombamérgezésbe beteged­tek meg. Köztük Hajdú Márton kilencéves józsi fia mig az uton meghalt. Meghalt mig Kucsera Pál is tizives Róza is hároméves Mihály nevü gyermeke. A többi 12 mérgezettet tovább ápolják. — Kommunista kiállítás az orosz cárok télipalotájában. Német lapok értesülése szerint a moszkvai internacionálé ötödik kongresszusá­nak befejezése után kiállítás nyílik meg Szent­péterváron, ahol hatalmas táblákon a kon­gresszus legfontosabb határozatait, a résztvevők arcképét és más propagandaerejü kommunista­iratokat és tárgyakat áilitanak ki. A kiállítás helye a cárok télipalotáján&k úgynevezett Nikoláj­terme lesz. — Életmentő koldnifin. Szigetvárról iriák: Nagy Károly 13 éves hadiárva két lábára sánta és kezén az ujjai összenőttek, mivel a nagyanyján kívül senkije sincs, faluról-falura járkálva koldult, hogy meg tudja­nak élni. Herenden éppen akkor lépett be koldűíás közben Nagy István gazda házához, amikor annak öt éves kisleánya a kut mellett játszva, egyensúlyt vesz­tett és a kútba zuhant. A fiu kiáltozni kezdett, mire ' előkerült egy öreg cseléd, aki a vederben a fiút le­bocsátotta a kútba. Az öregasszony lármájával össze­kiáltozta a szomszédokat, akiknek sikerült felhuzniok a gyereket a vederrel, aki a vederben ülve hozta fel az elájult leánykát. Fa- és gabonaszakmában jártas perfekt magyar, német, román levelező és könyvelő azonnal állását változtatná. Szives megkeresést kér Szőke, Szeged, Mars-tér 12. szám. — öagyilkcs varrólány. Ismertettük tegnap, hogy délután öt óra tájban a Tisza hullámai a Boszorkány­szigettel szemben az ujszegedi oloalon egy 20- 22 év körüli nő holttestét vetették ki. A rendőri nyomozás megállapította, hogy a holttest Sós Veron 20 éves varrólány, Damjanich-utca 24. szám alatti lakossal azonos. Valószínűség szerint a szerencsétlen varró­lány szerelmi bánataban követett el öngyilkosságot. — Szabadlábra helyezték as Orient Bank Igazgatóit. Az Orjent Bank ügyeivel kapcso­latbsn a minap megírtuk, hogy a rendőrség őrizetbe vetie a bank három igazgatóját. Az igazgatókat most a vizsgálóbíró és a vádtanács minden óvadék nélkül szabadlábra helyezte. — A kOztlsztaságl lovak takarmánya. A köz­tisztasági üzem beadványt intézett a tanácshoz és be­adványában hetvenhárom hold földet kér, hogy azon házilag termelhesse a lóállomány táplálására szükséges száraz takarmányt. A tanács csütörtökön ugy határo­zott, hogy a köztisztasági üzem kérelmét nem teljesiti, mert a város tápéi réti és bodomi gazdaságaiból elő­kerül az a takarmánymennyiség, amiből a köztisztasági üzem lovait is elláthatják. IMMMWMIMMM^^ ffipor* A 400 méteres olimpiai lövészverseny eredménye. Párisból jelentik: A 400 méter távolságra kitűzött olimpiai lövész csapatverseny eredménye a következő: 1. Egyesüli Államok csapata 245 pont, 2. Franciaország 240 pont, 3. Svédország 239 pont, 4. Dánia 234 ponttal. Anglia és Magyarország csapatai visszaléptek a versenyzéstől. 01 világrekord a hármasugrásban. A film válogató versenyen Rainlo megjavította a hármas­ugrás világrekordját 16 méteres urgrással. A Po«íá« Sport Egylet első mérkőzése. Folyó hó 2ft-én délelőtt lo órakor a KAC körletpályán az alakuló­ban levő Postás Sport Egyesület tartja futballmérkő­zését a szegedi Vasutas .Turul* csapattal. _ , Üzletáthelyezés! Sfíf^áS edény-üzletét áthelyezte a Re!, palotába, városi g6s­fflrdővel szemben (a nagy ártési kútnál. Elsőrendű zománcedények, gépek, hegyi gumik, alkatrészek, ön­gyújtók, zsebkések, borotvák elönyarban. Kedvezményes váiuti tarifák. A Máv. julius 1-én életbelépő aranytarifái nemcsak a drágaságot fogják mérhetetlénűl fo­kozni, hanem tönkreteszik az exportot mert ilyen magas díjtételek mellett a magyar ipar és a hazai mezőgazdasági termelés nem tud a kül­földi piacokon versenyezni. Éppen emiatt a kormány elhatározta, hogy olcsóbb kiviteli tari­fákat engedélyez. A gabonanemüekre nézve abban történt meg­egyezés, hogy minden külföldre irányított ga­bonaszállitmányt egy osztállyal alacsonyabb, tebát olcsóbb viteldijcsoportba soroznak. A leg­nagyobb kedvezményt két mezőgazdasági ter­mény élvezi, amelyek experttarifáját három osz­tállyal alacsonyabban állapították meg. Ezek közé tartozik a cirokszakái, amely ily módon a fuvardijak alapján erősen versenyképes lesz. A megállapodásokat a kereskedelmi minisz­ternek mutatják be jóváhagyás céljából, ugy hogy azt hiszik, bogy ha julius l én, amikor az aranytarifák életbelépnek, a kedvezményes exportlarifák még nem is lépnek érvénybe, jultus 10-ig mégis megvalósíthatók lesznek. A kedvezményes viteldíjak kihirdetéséhez ugyanis most csak öt nap szükséges. • Német Mezőgazdasági 2oo, Szalámi 116, ófa 475, Nova 135, Közúti 96, Városi 55, Borsodmiskolci lo2, Első Budapesti Oőz 17o, Viktória 2o5. A Magyar Nemzeti Baak hivatalos árfolyamai* Manna*. Holtan* forint 30640—31590, Dinár 905­965, Lei 335-370, Belga bank 3770-3890, Dán korona 13630—14080, Norvég toron* 11000—11400, Angol font 354900 354400, Ura 3530- 3650, Dollár 82100-84200, Francia frank 4330- 446U. Siokol 2415-2490, Léva 580-615, *VÉú korom- 21670­2233a Osztrák koron* 115.65-118.55, Svájci frank 14480—14930 Napotoc.- 2926J0 pénz. Otitták i Amsterdam 30940-31590, Belgrád 925— 965, Bukarest 345- 370, Brüssel 3800 3890, Kopan­báva 13780-14080, Krisztiánia 11150-11400, Londoa 356930-364400. Milánó 3560-3650, Mevyork 82500— 84200, Pária 4360-4460, T*ga 2435-2490, Szófia 595 615, Stockholm 21870 22330, Béca 116.15— 118.55, Zürich 14630-14930. Zürichi tőzsde. Nyitási Páris 30.10, Londoa 2439, Newyork 563.75, Milánó 24.42'/. Hollandia 211.50, Berlin 0.000000030134'/,, Bécs 0.0U7945, Szófia 4.05. Prága 16.70, Bnaaw 0.0067*/., Bukarest 2.45, BeigTád 6.40, Varsó O.C0001Q9'/,. Zürttht tárlat t Páris 29.80, London 2440, Mv­yorfc 56375, Milánó 24.35, Hollandia 211.50, Bcflh 0.000000000134'/., 00X17940, Szófia 4.10, Prága 16.65, Badap* a. 0.0069, Bukarest 2.45, Belgrád 6.40, Varsó 0.0000109'/,. Terménytőzade. A csütörtöki terménytőzsdén az irányzat még mindig gyenge volt. Bár az áresések mérséklődtek, a forgalom elég csekély volt. Hivatalos árfolyamok i 7b kg.-os tiszavidéld busa 2975—30C0, egyéb 2900-2925, 79 kg.-os tiszavidéki buza 3075—3100, egyéb 3000—3025, rozs 2500-2550, takarmányárpa 2900-3000, sörárpa 3150—3350, zab 3050—3100, tengeri 2800—2850, korpa 2050- 2100. POLOSKA iSS legbiztosabb a FRANKL féle 872 POCOSKK-H ncAc. A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy. Egy üveg ára SOOO K< — Egy nagy üveg ára IS.OOO K. Kapható egyedül: fRANnL ANTAL gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, 5zt. György tér. Magánforgalom. Az értékpapír magánforgalom, a kasszanapra való tekintettel, tizlettelenül indult. A déli órákban azonban az irányzat a valuták drágulása miatt megjavult Egyes papírok, különösen a vezető arbitrázs­értékek iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg. Elő­fordult kötések : Magyar Hitel 515, Osztrák Hitel 166, Hazai bank 155, Földnitelbank 3oo, Kereskedelmi bank lo35, Pesti Hazai 3275, Kőszén 3ooo, Salgó 545, Kohó 4oo, Nagybátonyi 125, Borsodi loo, Urikányi 94o, Szászvári 323, Rima !2o, Schlick 65, Ganz-Danubius 2925, Ganz villamos 13 ÍO, Acél 21 o, Magyar Cukor 235o, Georgia 4o5, Spódium 135, Gumi 32o, Magyar­MMMMMWÍMMI^^ Imre, Zerkovitz Béla cikkei és nyilatkozatai Aranv János kiadatlan levele, Szent Péter eserayöj'e- te^K szövege, tizenkét oldalnyi sportkép a párisi olimpiász­ról, a magyar bajnoki atlétikai mérkőzésekről és a korzó szépei izgalmas szépségversenyéről szóló tudó­sítás a Színházi Élet uj számán, k szenzációi. Egy szám ára 800J korona, negyedévi előfizetés 80.000 ko­rona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsebet-kirut 29. sz. A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK lOZSBP Kiadótulajdonos: Uélma^yarorsxág Hirlap- és Nyomda­vállalat R.-T. Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda­vállalat R.-T, könyvnyomdájában, Szeged. * A vidéki színigazgatók szövetsége. Vidéki színigazgatóink többsége tanácskozást folytatott a vidéki színigazgatók szövetséginek megalapí­tásáról. A bizalmas értekezleten elsősorban gazdasági viszonyainkra hivatkozva tartották síükségesnek egyesületüket. Sebestyén Oéza, a miskolc—budii színtársulat igazgatója elnökölt az értekezleten, amely elhatározta, hogy memo­randum alakjában közli a Szinészegyesűlettel terveiket. Az Országos Színészegyesület állás­pontja az igazgatókéval szemben következő: Félszázad óta működnek együtt az egyesületben vidéki színészeink és igazgatóink. A stinigaz­gatók szövetségének megalakulása alapszabály­ellenes, az egyesületen belül lehetetlen külön ala­kulás, ellenkezik a vidéki színészek alkotmányával. A színigazgatók egyesülésének legfőbb okát abban látják a Szinészegyesflletnél, hogy tömö­rülve hatásosabban védekezhessenek a kollek­tív szerződések kikötései ellen. A Szinészegye­sület ellenzi a színigazgatók törekvését, nem járul hozzá, csak kiválás után tartja lehetsé­gesnek. A színigazgatók kiválásának azonban lényeges akadálya, bogy az egyesület nyugdíj­intézetéből is ki kellene lépniök, ami viszont a színigazgatókra előnytelen. • Mária Oraka, Erdős René, lengyel Menyhért, Hevesi Sándor, Artúr Richman, Szenes Béla, Szirmai lvagsf bármily mennyi­ségben, férfiruhát, fehér­neműt a legmagasabb ár­ban veszek. Weissenberg, Szeged, Attila-utca 8. 281 Egy összekötő- és több kisebb perzsaszőnyeg el­adó. Kaiser, Szeged, Mar­git-utca 3. Egyszobás lakás függö­nyök. ágyteritők, asztal­terítők, sötétkék és fehér férfiöltönyök, 6 személyes alpakka evőeszköz, ágy­kendők nagyon olcsón el­adók. özv. Bőhmné, Sze­ged, Kárász-utca 6|a., II. emelet. 350 NYOMTATVÁNYOK ízléses kivitelben, jutányos árban Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyv­nyomdájában Szeged, Petőfi Sándor-sugárut L szám. Telefon 16-34. M and el Kocsigyár Csónakosztálya Teleton 4-73. SZEGED, Béke-utca 10. sz. Teleton 4-73. S04 Csónakkikötője és nyilvános fürdője Tiszán, a Szemkórház előtt. Női és férfi osztály. Külön családi kabinok. Egyszeri fürdés felnőtteknek: 3500 K­Dlákjegy 3000 K. Kedvezményes jegyfüzetek. Köztisztviselőknek árengedmény. BUFFET. Bőrcsónakok: Mohikán, szandolln és családi ciónakok. BUFFET.

Next

/
Oldalképek
Tartalom