Szeged, 1924. március (5. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-13 / 61. szám

SZEGED Szeged, 1924 március 13. Folytatódik az utadó-csata. (A Szeged tudósítójától.) A száztíz százalékos útadó körül támadt harc nem fejeződölt be azzal a kétes érékü győzelemmel, amelyet a polgármester ara ött a szombati rendkivüli köz­gyűlésen. A közgyűlés nyilt szavazással döntött és az adó leszállítását célzó indítvány fölött szótöbbséggel napirendre tért. Az indítvány mellett — mint ismeretes — ötvennégy város­atya foglalt állást, ellene pedig — he venen szavaztak, tehát látszólag tizenhat szótöbbséget kapott a polgármester. Ez a többség azért látszólagos, mert a hetven szavazat magában foglalja a teljes számban fölvonultatott tiszt­viselő-városatyák harminc szavazatát is, ami nélkül a polgármester álláspontja gyenge ki­sebbséget kapott volna. Talán ez az egyik oka annak, hogy a harc tovább folytatódik. A törvényhatósági bizottság tagjii körében ugyanis erőteljes mozgalom indult abban az irányban, hogy közvetlenül a kereskedelmi mi­nisztertől kell kérni a sérelmes adókulcs mér­séklését. A városatyák nagy tö; bségének az a meggyőződése, hogy a kereskedelmi minisz'er nem volt kellőképen tájékozódva a szegedi viszonyokról, amikor száztiz százalékra emelte fel az útadó kulcsát, ezért most a készülő memorandummal a kevésbé tájékozott minisz­tertől a jól tájékozott miniszterhez fordulnak. A memorandum megszerkesztését dr. Papp Róbert vállalta. Dr. Papp Róbert érdeklődé­sünkre elmondotta, hogy a lehető legrövideb­ben kivánja kifejteni a memorandumban a tör­vényha ósági bizottság kissebbségben maradt többségének álláspontját, csupán u'al majd azokra a nyomós érvekre és indokokra, amelyek a rendkivüli közgyűlésen elhangzottak. Eredetileg a mozgalom megindítói azt ter­vezték, hogy a memorandumot nem kizárólag a törvényhatósági bizottság tagjaival Íratják alá, hanem a város érdekelt polgáraival is. Ennek a tervnek a keresztülvitele azonban súlyos tech* nikai akadályokba ütközne és nagy időveszte­ségbe kerülne és igy a memorandumot csupán a törvényhatósági bizottság tagjai Írhatják alá. Szó van arról is, hogy a memorandumot egy kisebb küldöttség személyesen nyújtja majd át a miniszternek. Ausztria kereskedelmi szerződései Magyaroszággal, Csehszlovákiával, Romániával és Jugoszláviával. Irta: dr. Hais Schürff, az osztrák köztársaság kereskedelmi és f:rgalomügyi minisztere. Bécs, március 12. Abból a kereskedelem­poliiikai programból, amelyet a Népszövetség és a külföldi kölcsön garantáló hatalmak Ausztria rekonstrukciója érdekében jóváhagytak, eddig csak egy részt valósíthatunk meg. Első­sorban sikerült néhány állammal olyan szerző­déseket kötni, amelyek révén immár megszűnt az osztrák árucikkek speciális magat vámja és szigorított kezelése. E sz rződések közé tartoz­nak az Olaszországgal, Franciaországgal, Por­tugáliával és Japánnal kötött egyezmények. Az Olaszországgal kötött kereskedelmi egyez­mények, mint az első tarifális szerződésnek nagy fontossága van Ausztria kereskedelem­politikájában. Tarifális rendelkezéseket lartalmaz a Franciaországgal kötött egyezmény is. Fran­ciaország eddigi kereskedelempolitikája foly'án azonban a tarifális rendelkezések ebben a szer­ződésben még igen korlátozottak. Hasonló egyezmény lép legközelebb érvénybe Ausztria és Belgium között is. A legtöbb kedvezmény alapján jelenleg a köve kező államokkal tárgyal a szerződések létesítése céljábM: Románia, Nagybritannia, az Északamerikai Egyesült Álla­mok, Norvégia és Kina. Habír a kereskedelmi szerződések, a sza­badforgalom terén szép eredményeket értek el, a munka javarésze még hátra van. A külön­böző utódállamokkal és Németországgal való szerződések kiegésszitése és kifejlesztése okvet­lenül szükséges exportlehetőségei fokozása cél­jából. Németországgal, Csehszlovákiával, Ma­gyarországgal, Jugoszláviával és Lengyelország­gal jelenleg a legtöbb kedvezmény elvén ala­puló szerződések szabályozzák kereskedelmi viszonyunkat. Tervbe van azonban véve, hogy ezesiet az egyezményeket tarifális szerződések­kel pótoljuk. A Csehszlovákiával való tárgya­lások eddig a prágai kormány kereskedelem­poliiikai programja, szóval tisztán technikai akadályok folytán szenvednek halasztást, a legrövidebb időn belül azonban megkezdődnek. Az SHS királysággal már az ősz folyamán kel­lett volna a tárgyalásoknak megindulni, azon­ban el kellett halasztani, mivel Jugoszlávia csak vámtarifájának revíziója után hajlandó tárgyalni. Mgyarországon és Lengyelországban most készítik elő az uj vámtarifákat. Értesüléseim szerint az erre vonatkozó munkálatok Magyar­országon igen előrehaladt stádiumban vannak, ugy hogy az u) vámtarifák megállapítása után Magyarországgal, majd Lengyelországgal is ta­rifális szerződéseket köthetünk. Addig az oszt­rák kormány igyekezete arra irányul, hogy a Magyarországgal va!ó kereskedelmi forgalmat a ki- és beviteli rendelkezések enyhe kezelé­sével elősegítse és könnyítse. A mult év de­cemberében kötölf, erre vonatkozó egyezmény igen szűk mederben mozog. Remélhető azon­ban, hogy csakhamar sikerülni fog Magyaror­szággal hasonló, de szélesebbkörü szerződést létesíteni. Épp igy már a közel jövőben a né­met szerződést kiegésszithetjük tarifális ren­delkezésekkel. Rendezésre szotul még Spanyolországgal és Görögországgal való kereskedelmi viszonyunk. Erre vonatkozólag már szintén tárgyalások vannak folyamatban, ugy, hogy lassanként mégis csak sikerül az oszlrák termékek szá­mára a külföldi vámsorompókat megnyitni. Világfilm 1 Világfilm! RUDOLF VALENTINO csodálatos alakításával: Az ifjú maharadzsa (Krishna Isten csókja) Napkeleti történet ö felvonásban Azonkívül: A pazar bevezető műsor március 13-tól 16-ig, csütörtöktől vasárnapig szerepel a Belvárosi Mozi műsorán. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. A röszkei paprikalázadás epilógusa. (4 Szeged tudósítójától.) Március tizenkilen­cedikén rendkívül érdekes izgstási bünperben tart {^tárgyalást a szegedi törvényszék. Néhány röszkei pspiikás polgár kerül a vádlottak pad­jára ; a bűnügyet Szántó József és társai címen könyvelte el a törvényszési iktató. Az eset még 1919 decemberében történt. Szeged városában a francia megszálló katona­ság parancsolt még abban az időben, de azért a közigazga'áii hatóságok már felvették az érintkezést a város megmaradt környékével, igy a szerb megszállás alól fölszabadult Röszkével is. Az első érintkezési kísérletek azonban balul üöttek ki. Ugy esett az eset, hegy a szegedi gyógynövény-kiiendeltség egy paprikaellenőrt küldött ki Röszkére, azzal a megbízatással, hogy vegyen mintát a röszkei paprikamalmok őrleményeiből, mert olyan hirek keltek szárnyra, amelyek szerint a röszkei paprikások nem tart­ják be a paprikára vonatkozó szabályokat. A paprikaeilenőr december havának valamelyik napján ki is ment Röszkére, de nagyon gyor­san visszajött onnan, mert a röszkei papriká­sok, amikor megtudták, hogy miről van szó, visszájára fordított vendégszeretettel fogadták. A fcyógynövény-kirendelisíg karhatalmat kért a rendőrségtől és misnap a paprikaellenőr néhány államrendőr ki&éretében ismét inegkisérelte meg­bízatásának teljesítését. A röszkei paprikások várták már — kővel, vasvillával és furkósbotokkal. Amikor megjeleni a kis csapat a faiubin, közápor fogadta és a nép egyre feryegetőbbi n viselkedett iránta, majd tettleges támadásba ment át. A rendőrök védekezek egy darabig, de amikor látiák, hogy a fölizgaío t túlerővel nem boldogulhatnak — gyorsan kivonultak a faluból. A kis csapatnak majdnem minden tagja megsebesült. . A paprikások lázadásának hire nagy izgal­mat keltett a városban. A magyar hatóságok működését rendkívül megnehezítette a francia megszállás, azért egy ötven főből álló rendőr­szakasz Pottyondy Miklós parancsnoksága Hat! másnap mégis kivonult a franciák tudta néikül ROazkere — íendet tetenkni. A fegyveres szt,ka*z négyes sorokhan közelede't a falu Még el sein érték a falu szélét, a filubó! vad harci lárma harsant fel. Még a harangokat is félreverték. A tömeg ott sötétedett a templom körül, öklök, botok, ásók emelkedtek a leve­gőbe és hirtelen egy lövés is eldördült. Pottyondy Miklós látva, hogy a paprikások komoly ellenállásra készülnek el, el vannak szánva a harcra, rajvonalba fejlesztette föl szakaszát és tüzet vezényelt. A sortűz robaja pillanatra megdöbbentette a lázadókat, de né­hány másodperc múlva ismét fölharsant a harci lárma és közápor röpült a csendőrök felé. Pottyondy Miklós erre rohamra vezényelte szakaszát. A közeledő szuronyok láttára szétoszlott a tömeg, de két halott maradt a paprikaldzadás csatamezején. A rendcsinálók azonnal megkezdték a ki­hallgatásokat, kinyomozták az izgatókat Szántó József és társat személyében, azután visszajöt­tek Szegedre és jelentést tettek fölöttes ható­ságaiknak az eredményről. A francia város­paranonokság eleinte szigorú megtorlással fenyegette a magyar hatóságokat, amiért tudta és hozzájárulása nélkül hajtották végre ezt a fegyveres akciót, de amikor meggyőződölt arról, hogy szükséges és halaszthatatlan akcióról van szó, tudomásul vette a dolgot. Szán ó Józsefet és társait csak most, több mint négy esztendővel a paprikalázadás után, vonj* felelősségre a törvényszék. A tizen kilencediki főtárgyalás iránt, amelyre rendkívül sok I nut idéztek meg, bizonyára nagy lesz érdeklődés. Péntektől vasárnapig a Korzó Moziban Amerika legnagyobb filmgyárának, a Paramount filmgyár attrakciója: (Ifjú Diana). Marion Dovluel a líuewpben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom