Szeged, 1924. március (5. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-19 / 66. szám

4 SZBOBD Szeged, 1924 március 19, Bécsi levél. (A Szeged bécsi tudösitőjdtól.) Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnem azoktól az olvasóktól, akiket mult heti levelemmel megtévesztettem. Azt irtam, hogy végre-valahára megérkezett a tavasz a volt császárvárosba. Akik ezt olvasták, bizonyára elővették zsebórájukat, esetleg az azt helyettesítő zálogcídulát és igyekeztek kiszámí­tani, hogy mennyi időre van szüksége a tavasz­nak, amig Btcsböl megérkezik Szegedre is. Ezek az olvasók immár egy hete várnak hiába és bizonyára azon töprengenek, hogy a tavasz talán elfelejtett magyar vízumot szerezni, vagy pedig valutasiboláfért tartóztatták fel és nem engedik át a ha'áron. Nos hát nem így áll a dolog. A tavasz még ide, Bécsbe sem érkezeit el, e s-orok írója az elmúlt héten felült a csalóka napfénynek, a iocs-pocsnak és a nők kalap­jainak. Miként azonban egy fecske nem jelent tavaszt, ugy ezekből a körülményekből sem lehet következte;éseket levonni. Remélem azon­ban, hogy a hibás prognózis nem okozott na­gyobb kellemetlenségeket a Szeged olvasóinak, legfeljebb a feleségek és barátnők használták fel nyjmós argumonként a tavaszi toalett sür­gős kiharcolása érdekében. Azon axióma alap­ján azonban, hogy minden rossz dolognak megvan a maga j) oldala, a kifosztó t férjek és barátok is megnyugodhatnak, amit megvettek mostan, azt megspórolják a jövő hónapban. Ámbár, a nőknél sohasem lehet tudni... Az olvasó kiengesztelésére azonban ezennel ünne­pélyesen megf'ggdom, hogy többé sohasem próbálok konkurrenciát csinálni a meteorológiai intézetnek és nen bocsátkoz m időjóslásba. Szóval nincsen tavasz, Poiret mester azonban mégis megtartotta tavaszi redoutját. Ilyen kaba­rét még a világ n;m látott. Olyan jó társa­ság gyűlt egybe, hogy a nők valósággal rongyokra tépték egymás ruhiit, hogy minél közelebb férkőzhessenek a nagy Poirethez, aki néhány eredeti párisi kalapot oszto t ki a megjelent nagyérdemű közönség között. Egyébként a francia nyelvű előadást alig ért-.tte val ki. Mindazonáltal mindenki jól mulatott és éjfél u'án két óra tájban a táv zás előtt a höl­gyek a ruhatárban maguk között rögtönzött divatversenyt tartottak. Az left a nyertes, akinek a leg öbb cafatban lógtak a rongyok. Nincsen kizárva, hogy a rongyos ruha lesz a ragy divat nyáron, hiszen Poiret mester nagy divatrevüjén hordták először. Meg kell em iteni azt is, hogy ma fejeződött be a t vaszi nemzetközi mintavásár. A bécsi Messe ez alkalommal hatodszor bu!<o!t meg. Egiéb dolgot ig zán nem érdi - es följegyezni róla. Bécs városa nem alkalmas nemzetközi vá^ár színhelyéül. Ausztriának nincsen elég na^y ipara és igy a bécsi vásáron a kiállítók java­lésze nem a termelőkből hanem a közveti ő­kereskedőkből rekrutálódik A kiállított árucik­kek kilencven százaléka Németországból impor­tált áru Aki azoiban német árut akar, az. in­kább el ntgy a bécsit egy héttel megelőző lipcsei világvásárra, ahol a termelőtől olcsób­ban szereiheti meg. Igazán értheíeüen, hogy a bécsi vásár rendezősége még nem okult az eddigi kudarcokon és minden áron a lipcsei nemzetközi világvásárral való konkurenciára tö­rekszi', ahelyett, hogy például a budapesti árumintavásárt utánozná. Magyarországnak nin­csen oly világj lentőségü ipara, mint Német­országnak, tehát e hibázott dolog lenne Buda­pes'en vüágvásárt rendezni. Vannak azonban Magyarországnak is versenyen kivül álló ter­mékei, amely jobban érvényesülne a kisebb méretű bud pesti áru mintavásáron és azok a külföldi kereskedők, akiket a magyar készít té­nyek érdekelnek, szivesebben keresik fel a pesti vásárt, mint a bécsi világbazárt, ahol a sok német holmi között elvesznek az osztrák ipar termékei, igy például a csodaszép béc i ipar­művésze i cikkek, amelyekért pedig érdekes lenne külön vásárt rendezni. Bizonyos, hogy ennek nagyobb erkölcsi és anyegi sikere lenne, mint a régi magyar bucsu zsivajának és Hé', hét, minden darab hét refrainü vás irdal jellegére emlékeztető „nemzet­közi" mintavásáriak. A kereskedelemnél tartva egyéb események­ről is meg kell emlékezni. Az uj budapesti korona-sibolás leleplezése a bécsi kereskedők között nagy riadalmat keltett. Köztudomásu ugyanis, hogy főként a bécsi textilkereskedők a csempíszek tévén jutottak budapesti kinlevő­ségeikhez. Mostan lefogták a csempészeket és a kereskedők sírnak, ho.»y nem juthatnak pén­zükhöz. A bécsi kereskedelem tényleg igen rossz helyzetben van A bankok kamatuzsorája folytán az inzolvenciák száma egyre növekedik. Fizetésképtelen azonban a hivatalosai nem inzolvens kereskedő is. Olyan a hangulat, mintha egy szent Bertalan-éjszaka előestéjén állanánk. Igazán csak a hitelezők belátásától függ, liogy vájjon bekövetkezik-e a nagy krach, amelyet csak ÍZ adósoknak nyújtandó mora­tóriumok esetén lehít elkerüln*. Minden fajta érdeklődés kielégítése céljából meg kell még emlékeznünk, hogy a labda­rúgás táborában nagy szenzáció van készülő­ben. A vezető bécsi csapatok még az olimpiász előtt rá akarnak térni a nyiit professzionizmusra és meg akarják alapítani a profi-szövetséget. Ez az oka annak, hogy gáncsot vetettek az osztrák válogatott párisi szereplésének. Az osztrák vezető klubbok szerint az állapotok immár annyira elfajultak, hogy a professzioniz­mus bevezetését nem lehet tovább halogatni. U. i. Éppen, mikor levelemet mostan be­fejezem, ismét kisütött a nap és a hőmérő négy fokot mutat nulla felett. Ez azonban csak a tényállás puszta konstatálása. Ki-ki te'szése szerint következtethet belőle az időjárás alaku­lására. Én mosom a kezeimet, egyelőre még — hideg vizben. sz. p. Elnapolták a szentmihálytelki paprikalázadás fötárgyalását. (4 Szeged tudösitőjdtól.) Níhány nappil ez­előtt részletesen beszámolt a Szeged arról a nem miíidennipoi bűnügyről, amelynek főtárgyaíá­sát a szegedi törvényszék Juhdsz-íanács* kedd, szerda, csütörtökre ttMa kt és amelynek előz­ménye az úgynevezett szenlmthálytelki paprika­lázadás. Mini ismeretes ez a paprikalázadás ugy lörtént, hogy 1919 végén az uj paprikarendalet megjelenése után — amikor Szegeden még a franciák cirkáltak — a szegedi gyógynövény­kirendeltség a pipríkart i íősitések teljesítésére Két papritáeilenőrt küldött ki a szenímthály­telki Szántó-malombj. Az ellenőrnek a fenye­gető fogadás u ál azonban vissza kellett térni azonnal Szegedre, ahonnan rendőrös védílme melleit ment ismét SzenimitiályteUkre. A malom előtt gyülekező paprikások formáli* támadással fogadták a kis cvp.tot, kőzápor röpült a vá­rosiak felé, ugy hogy jóformán mindenki meg­sebesült. Az ellenőr és a rendőrök ekitor ismét visszajöttek Szegedre, majd Pottyondy Miklós vezetésével ötven lagnói áló különítményt isfl'd­tek ki Sientmihalytetekre, <* píprikalázudás el­fojtására. A különítmény iárt négyes sorokban fejlődött föl a filu filé, mire a fétr:vert haran­gok hallatára a pjprikások ásóval, kapival, kő vei támadták meg a különítményt. A komoly ellenállás láttára Pottyondy Miklós rsjvonalba vezőnytl e csapatá', majd tUset vezényelt. A sor­tűz utan rotnm következstí, mire a templom alól rohanva menekültek a pap ikások. A templ )m körül p-di* két halóit és lööb sebesült maradt. Az ügyéizség ezu'án iefoiy atta a nyomozás*, amely u'án vádiratot nyuj ott be Szántó József malomtulajdonos és 33 szentmihálytelki paprika­tenélő el en, akik mind részesei voltak a vizs­gálat szerint a papritolázadá«nafc. A vádirat izgatái, súlyos testisértés, valamint hatósági közeg elleni erőszakkal vádolja a 34 vádlottat, még pedig Szántó Józsefet, Szántó Lijost, Pi­lótás Istvánt, Csamangó Istvánt, Lőrinc Imrét, Lovászi Istvánt, Virág Istvánt, Virág Sándornét, Virág Imrét, Ács Sánta Józsefet, Sánta Miklóst, Báiint Andrást, Ótott Kovács Jánost, Varga Imrét, Csmingó Andrást, Újvári Mihályt, Bit­tancs Antalt, ifj Virág Sándort, Simon Ferencet, Berte Ferencet, ifj. Böröcz II ést, Börcsök Jó­zsefet, Ördög Andrást, Örd3g Rózáit, Ördög Andrásnét, Varga Irrénét.Hódi Miháiynét, Csa­mangó Andrásnét, Rózsa Miháiynét, özv. Sa­vanya Inrénét, Pjp Józsefnét, P<»p Antalnét, Huszár Miháiynét és Börcsök E z^it. A monstre-bünpör főtárgyalásának első nap­ját kedden reggel nyitotta tneg Juhász e'n^k. A ! vádlottak olyan sokan vannak, hogy teljesen megtöltik a termet egé*zcn a bíróság rácsáig. Mind egyszerű fJld művesek, nyűtt ruhában, c?ak a Siántó testvérek vannak zsikettben. Tíz órákor még mindig Urt a vádlottak stemélyi edatainak fMvélele. Egymás után mondják be nacionáléjukat, majd az elnök kijelenti, hogy négy év előtti izgatással, erőszakkal és súlyos kstisértéssel vannak vádolva. Az ügyész indítványt tesz ezután a tárgyalás megtartására. Dr. Nékich Richárd védő a főtárgyalás elna­pilását kéri. A? uj paprikirendetet — mondotta —, amely akkor jelent meg, még kissé kom­nunista ízil volt.. . Elnök: A kormány rendeleteit ne tessék igy bírálni! Nékich: De már a kormiiny is hatályon kivül helyezte... Elnök: Mindegy ! Törvényes rendelet volt. Dr. Nékich ezután bejelenti, hogy miután eb­ban a régi ügyben pertörlés van folyamatban, il etőieg kegyelmi eljárás, kéri az eljárás b> f;je<ésii« a főtárgyalás elnapolását. Dr. Barta ugyancsak »z elnapolásra tett in­dítványt, valamint kéri, hogy az iratokat küld­jé* vissza a. vizs^áióbirófcoz, inert nem folytat­tak le te'j'-s egészében a vizs«ála'ol. A főtár­gyalás meg'aríásántik igy semmi célj* nlnc«n. Az ügyész is ezekutái kéri a törvényszéket, hogy varja be a kegyelmi eljárás befejezését. Á törvényszék erntán hitározathozata'ra vonult visszs, majl rövid tansc kozás után Juhász e nök kihirdeti, hotjy a törvényszék a főtárgya­idat elnapolja, bevárja a kegyelmi eljárás lefoly­tatását, azoman fel3?ólitja a védőket, hogy egy hónapon belü! Egyenek je'entéit, hogy nogyan áll a hegyeimi eljárás A vi?s^álat kiegészítésé­től szóló indítványt a tőrvényszék ' elutasította, mert teljesen lefolytatták az eljárást. Ezek u'ái a 34 szentmihálytelki paprikán­ember csöndesen elvonult a nagy eskűdtszéki teremből. Köitársasági mozgalom Perzsiában. London, március 18. Perzsiában a köztársa­sági mozgalom mindjobban tért foglal és való­színű, hogy ez a kérdés a parlamentet is foglalkoztatni fogja. M nden jel arra mutat, hogy a parlament jóvá fogja hagyni a moz­galmat. A haladó párt, amely a sah elmozdí­tását és a köztársaság kikiáltását követeli, ilyen értelmű nyilatkozatot tesz közzé. A pártot támo­gatják a szocialisták is. lga*K Telefon :' 4-55. Korzó Mozi Telefon: Pénztár 11 85. Szerdán, csütörtökön, pénteken, március hó 19., 2 \ és 21 én MÉG SOHA NEM LÁTOTT NAGYSZABÁSÚ, IZGALMAS KALANDORFILM ATTRAKCIÓ: Halálfejli vámpírok. Filmregény 2 részben,. 15 felvonásban. Főszereplő: CPflCIO CtlIONC. i. rész: Fekete arc, fehér álarc »rész: Borzalmas éjszaka szer. án, csütörtökön, pénteken, 19, 21 és 21-én hétfőn, kedden, szerdán, március 24., 25. és 26-án. Kint vagyunk a Egyidejűleg: Amerikai burleszk 2 felvonásban. Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 9 órakor. EP Telefonszámok: 363. és 345. Egyesült Kereskedelmi ós írógép R.-T. Írógép legolcsóbb beszerzési forrása. Gyári árak. Ujak és használtak. Javító műhely. Kellékek raktára. Széchenyi-tér 8 szám alatt. IROGEP

Next

/
Oldalképek
Tartalom