Szeged, 1924. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-17 / 14. szám

SZBOBD Szeged, 1914 január 16. Kényszeregyesség készül a Forgalmi Bank ügyében. (4 Szeged tudósitójától) Mint ismeretes, a Forgalmi Bank még az elmúlt bét végén, amikor a fizetésképtelenség miatt a rendőrség vizsgálatot kezdett meg, csődöt kért maga ellen és dr. Tóth Imrét a csődbíróság ki is küldötte csőd tömeggondnokul. Amint a rendőrség fel­függesztette az eljárást és az összes lefoglalt könyveket és levelezéseket átadta a csődtömeg­gondnoknak, dr. Tóth Imre azonnal megkezdte az egész agy áttanulmányozását és elren­delte a teljes leltározást, illetve a rovan­csolást. A bank tisztviselői a régi hivatalos órák alatt szakadatlanul folytatják a leltározást és természetesen, senkit sem engednek be a bank helyiségébe. A leltározási munka elsősorban arra irányul, hogy most már véglegesen meg­állapítsák, tulajdonképen mennyi a bank passzí­vája. A rendőrség a néhány napos gyors vizs­gálat során mintegy félmilliárd ko.ona passzívát állapított meg a könyvekből, azonban illetékes helyen ugy vélekednek, hogy a bank passzívája ennél az összegnél jóval nagyobb, miután nyolc hét óta nem vezettek rendszeresen a könyveket. A tisztviselők természetesen most azon is dol­goznak hogy ezeket a hátralékokat kiküszöböl­jék, mivel enélkül hiteles mérleget nem lehet készíteni. A restanciát a szakériők két hónapra teszik és most azon is fáradoznak, hogy meg­állapítsák, miért volt az elegendő tisztviselővel ren­A szegedi Szent Demeter-templom. Irta: CS. SEBESTYÉN KÁROLY. II. AXviil. század elején a város sokat pereskedett a kegyúri jog miatt. A még török hódoltság alatt levő Csanád egyházmegye székhelyét Szegedre helyezték 1702-ben s a Szent Demeter-templomot jelölték ki székesegyháznak. Egv 1723-ban kelt királyi rendelet kimondja, hogy Szeged a püspök székhelye és kötelezi a várost a templom és püs­R öki székház építésére. Csanádi püspök akkor gróf ádasdy László volt, aki állandóan Győrött lakott & csak hosszabb vagy rövidebb időközökben tar­tózkodott Szegeden is. A püspök sürgette a budai kir. kamarát, hogy a várost a templom mielőbbi jókarba helyezésére kötelezze. 1725-ben jött is a szigorú rendelet, amely az építkezés haladéktalan megkezdését elrendeli. Addig csak a templom mellett létesített kis kápolnát használták a palánki templom gyanánt. A város kegyúri perében min­denáron a hercegprímás közvetlen joghatósága alatt szeretett volna maradni s nem a csanádi püspöké alatt, tőként azért, mert a templom kiépítésére a hercegprímástól anyagi segélyt vélt kinyerhetni, miként az érseknek járó dézsmaváltságból is évi 400 forintot kapott a templom javára. Viszont a csa­nádi püspök a templomépitéshez semmivel sem járult hozzá. Mindez késleltette a templom restaurálását, me­lyet végre 1725 május 26-án kezdettek meg. Ez azonban tulajdonképen nem volt restaurálás, ha­nem úgyszólván újjáépítés. A régi templomból ép­pen csak a külső falak maradtak meg, de azok sem eredeti alakjukban és kiterjedésükben. A poli­gonális szentély falait lebontották és a bárok stíl­nek megfelelő félköralaku uj szentélyt emeltek, belül a hajóban hatalmas pilléreket állítottak az ablakok között, a két falhoz s azokra rakták rá az uj boltozatokat. Az igen nagy méretű gót abla­kokat a felére kisebbítették s lapos körivii befe­déssel a stilnek megfelelően átalakították. A Tem­plom-tér felé eső homlokzat elé pedig hozzáépí­tettek a ma is látható jellegzetesen bárok homlok­falat, szobrokkal, díszes bejárattal. Tudjuk, hogy a XVIII. század elején, a törökök fokozatos kiürítése után, szerte az országban min- 1 deniitt uj templomokat emeltek, régi romban heverő egyházakat restauráltak. Ennek az építési kornak jellegzetes stíljét, amelyet a müvészettörténelem osztrák barok-mk vagy jezsuita stilus-nak nevez, hordja magán a Szent "Demeter-templom is jelen­legi utolsó alakjában. Hogy ki volt az átalakítási tervek művésze, azt nem tudjuk, csak annyit lehet megállapítani, hogy az egészen bizonyosan osztrák, még pedig valószínűleg Bécs városából való volt. Tüzetesesebb stiltani összehasonlítás minden való­színűség szerint Fischer von Erlach vagy J. L. Hildebrandt körébe utalná. Csak ugy mellesleg hivom fül a figyelmet arra a nagy rokonságra, amely a szegedi Szent Demeter-templom és a budapesti Ferenciek templomának belseje között fennáll. Ausztriában is több helyen láttam olyan templo­mokat, amelyek a mienkkel nagy rokonságot mutatnak. Huszonnégv évig tartott a templom épitese. A város ugy látezik nem nagyon sietett vele, erre mutatnak a felsőbb helyről mtézett ismétek sürge­delkezö banknak olyan sok el nem könyvelt ügylete. Tiszta képet a csődtömeggondnok természe­tesen csak a mérleg elkészítése után nyerhet és ezután lehet majd megállapítani, hogy van­nak-e olyan momentumok, amelyekért krimi­nális eljárás is indulhatna. Erről azonban ma még korai beszélni. A csődtömeggondnok egyébként eddig még egyetlen értékpapírt sem talált, de ez nem jelenti azt, hogy az ügyfelek papirjai elkallódtak. Az értékpapírok helyzete csak akkor fog tisztázódni, amikor azok a fő­városi bankok, amelyek összeköttetésben állot­tak a szegedi Forgalmi Bankkal, válaszolni fog­nak dr. Tóth Imre leveleire, amelyekben kérte j őket, hogv tisztán tárják fel a Forgalmi Bank ! budapesti angazsmánjait. A rovancsolási munkálatot előreláthatólag csak a hét végén fogják befejezni a tisztviselők, azután a szakértők vizsgálják át a bank 20—30 üzleti könyvét. Részletes kimutatást készítenek egyébként az adósok és a hitelezők névsoráról. A leltár lezárása után meg fogják kezdeni a bank követeléseinek behajtását. Illetékes helyről egyébként ugy értesülünk, hogy komoly szanálási tárgyalások indultak meg bizonyos bankkörökkei, a csődtömeggond­nok munkájától függetlenül. A bankhoz közel­álló körök pedig, egy más verzió szerint, lépéseket tettek illetékes helyeken a kényszer­egyesség perfekiuálásáru. tések. A pénzhiány talán nem volt az egyedüli oka ennek. Lehet, hogy a magyar város tanácsa nem akart német templomot építeni, bár erre köz­vetlen adatunk nincsen. Annyi azonban bizonyos, hogy éppen abban az időben a palánk lakossá­gának etnográphiai képe nagy változáson ment keresztül. A piarista atyák, akik abban az időben látták el a palánk plébánia ügyét a fentebb emii­tett Lukács-féle kápolnában, kénytelenek voltak a magyar prédikációt beszüntetni, miután elfogytak a magyar anyanyelvű hivek, s helyette felváltva német és dalmát nyelven prédikáltak. Száz évig szónokoltak német nyelven az elkészült Szent De­meter templomában is. Sok hasonlóságot mutat a régi templom építése az uj fogadalmi temploméval a költségek előte­remtésében. Akkor is volt valami templomépitő bizottság és egy templomépitési alap, amelybe a kegyes adományok befolytak. Az adományozók névsorát, sajnos, nem közölhetjük, pedig érdekes volna összehasonlítás szempontjából — mert a templomépítés többi számadásával együtt ez is elveszett. Ami kevés adat a templomépitésre vo­natkozólag fennmaradt, azt Reizner a régi tanácsi jegyzőkönyvekből szedte össze. Ez az alap, amig birta, fedezte a kiadásokat, de amint kimerült — és ez napirenden volt —, minden költséget a vá­rosi pénztár fedezett. A városnak akkor is volt téglaégető kemencéje, mint most téglagyára, onnan került az építkezéshez való tégla. A templom hom­lokzatát és a tornyot egy év alatt, 1731-ben épí­tették meg. A harangokát 1739-ben szentelték fel, a teljes befejezésig mégis még tiz esztendő mult el, ami alatt folyt a belső kiképzés, felszerelés és diszités. „Olyan ragyogó volt, hogy párját ritkí­totta". Végre 1749-ben befejezték az építkezést, mint azt a kóruson volt régi felírás bizonyította, bár ez a dátum nem egyezik a főkapu fölött lát­ható Anno 1751 évszámmal. Különös véletlen le­het, h»gy a hírhedt szegedi boszorkány-pörök pontosan a Demeter-templom építésének idejére (1728—1744) esnek. Ha majd lebontják egészen az öreg templomot, akkor azok nevében, akik még ragaszkodnak a mult taft szép emlékeihez, azzal a kéréssel járu­lunk a nemes város tanácsához, vagy azokhoz, akiket illet: mentsék meg azokat a templornrászle­teket, felszerelési tárgyakat, díszeket, amelyek meg­érdemlik a megőrzést és helyezzék el azokat a városi muzeumba. Van néhány olyan részlete a templomnak, amelyek föltétlenül muzeális értékűek s amelyek bizonyosan elkallódnának, összetöredez­nének, megsemmisülnének, de legalább is ettun­nének a köz részére, ha előre nem gondoskodnak megmentésükről. , . . ., Szó volt róla annak idején, hogy a lebontandó oltárokat majd más kisebb templomoknak engedik át1. Nem tudom, mi lett a lebontott főoltárral és a szószékkel, de nem hiszem, hogy akadna vidéki kis templom, amelybe az beleférne. Pedig azt az oltárt a műemlékek bizottsága műemléknek nyilvá­nította. Az ujabban keletkezett mellékoltárokat bát­ran oda lehet adni falusi vagy tanyai templomok­nak, azok ott igen jó helyen lesznek. Ellenben a XVIII. századból való nagyméretű barok-rokokó keretű mellékoltárokat vétek volna valami eldugott falusi templomba elhelyezni — ha egyáltalán el­helyezni lehetne nagy méretük miatt, — mert föl­tétlen művészi becsük megkívánja, hogy azok a városban maradjanak, közhasználatra vagy köz­szemléletre. Tehát vagy egy másik templomban s itt elsősorban stíljének összhangzatossága miatt, a felsővárosi minorita templom jöhet szóba, vagy a városi muzeumba. Sőt merem azt a gondolatot is felvetni, hogy állítsák fel ezeket az oltárokat az uj fogadalmi templomban, mellékoltárokként, természetesen csak ideiglenesen, addig, mig a templom végleges teljes stílszerű belső kiképzését és felszerelését megkapja. Itt nem lehet stilusta­lanságról beszélni, mert eltekintve a számos pél­dától, amely szerint hires középkori templomokban bizony nagyon jól megférnek a bárok stilü oltárok, itt arról van szó, hogy szép és művészi emléke­ket helyezzünk el, értékükhöz méltó helyen. A templom főkapuját, sajnos, nem lehet meg­menteni egészében, pedig megérdemelné. De meg kell menteni az ajtó feletti nagyon szép rokokó vasrácsot és az ajtószárnyak egykorú vasalásait, kilincseit, sarokvasait. Ugyanígy megmentendők a seKrestye ajtóvasalásai, amelyek már nem a templomrestaurálás idejéből valók, stíljük későbbi időre mutat. Ezek, valamint a tempíomlépcső szép bárok oldalrácsa is a muzeum részére megmen­tendő. A XVIII. század második feléből való a szép stilusu örökmécses, a kőből faragott keresz­telő kut és a két szenteltvíztartó. Reizner nagy művészi hanyatlásnak mondja azt, hogy a templom restaurálása alkalmából készült szobrok fából valók. Ebben nincsen igaza, ha azt az oltáron levő angyal-szobrokra értette. Azok és a főhom­lokzat két kőszobra föltétlenül megérdemli a mu­zeumi elhelyezést. Odavalók a fából faragott, ara­nyozott rokokó-stilü gyertyatartók is. A templom egyetlen epitáphiumát, a báró Bajalich-féle emlék­táblát is meg kell menteni. Végül pedig arra kérjük a templombontást inté­zőket, hogy annak idején tegyék lehetővé mu­zeumi szakember részvételét a bontási munkála­toknál, hogy a falbontás alkalmával esetleg még előkerülő régiségek ideiében megmenthetők le­gyenek. Ez különösen a kripta feltárása alkalmá­val lesz igen fontos, mert mint fentebb emiitet­tem, ott lehet majd megállapítani a legrégibb templom keletkezését, korát és stíljét. Peidl nem utazik Londonba. Budapesti tudősitónk telefonálja: Hire terjedt, hogy Peidl Londonba utazik és ott érintkezésbe lép az angol szocialista párt képviselőivel. Hir szerint értesítés jött az angol munkáspár.tól, hogy amennyiben Ratis^y Magdonald kormányra jutna, megbeszélésre hivnák ki a magyar szo­cialisták egyik képviselőjét. Kérdést intéztünk ebben az ügyben a szociáldemokrata párthoz és azt a választ kaptuk, hogy az egészből egy szó sem ig«z. Pénztár°582. BelVárOSÍ WlOZI Csütörtökön, január hó 17-éa Csak 16 éven felülieknek! Iván Hlosjoukine és Mme Lisenkó, a „Gyönyörváros" főszereplőivel: LEGYEN IGAZSÁG Nagyszabású dráma 5 felvonásban. Egyidejűleg: Éjfélt ütött az óra Nordisk dráma 5 felveaásban. Főszerepben: GOrm SchíTlíedt. Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 órakor. CIPŐ! 719 Gummitalpu fekete. . . 160.000 bagaria . . 175.000 Női box félcipő. . . . 70 000 „ „ „ lakkcaplival 75.000 Robicseknél, Feketesas-utca 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom