Szeged, 1923. december (4. évfolyam, 274-296. szám)

1923-12-12 / 282. szám

4 SZEGED Szeged, 1913 december 12. történt azután, hogy A Nép Goldberger- cikkén felbuzdulva, január 28-án Schupiter Elemér a Csongrádi Hirlap-ban cikket irt „egy cson­grádi Goldberger- esetről'. A cikk azóBzerint igy hangzik: Második Goldberger. — Zsidó Conrád Csongrádon. — A zsidók ellenséges indulatát a magyar nemzeti moz­galommal szemben megdöbbentően juttatta kifejezésre a közelmúltban Goldberger, óbudai kékfestőgyár tu­lajdonosa akkor, amikor a magyar mérnököt üzemében alkalmazni nem akarta. Eljárását azzal indokolta, hogy folyamodó oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte. Annak idején interpelláció alakjában is nyilvánosságra került ez a sötét ügy. Az ország közvéleménye meg­botránkozva hallgatta Goldbergerék szemérmetlen el­járását és csodálkozva kérdezte: hát mégis csak van szervezett zs dofront és van bátorságuk a nemzet ellen támadólag fellépni? Vanl Hogy van, az alábbi csongrádi eset is igen eklatánsan bizonyítja: Rosenberg Ede, a Csongrádi Hengermalom és Gőz­fürész R.-t. igazgatója, amikor tudomására jutott, hogy a csongrádi nemzetvédelmi osztály tagjai közé a r.-t. alkalmazottai közül egyesek be akarnak iratkozni, összehívta az összes alkalmazottakat és egyenkint meg­kérdezte tőlük, hogy van-e kettőskereszt jelvényük, mert aki az egyesületnek tagja, az a r.-t. szolgálaiában nem maradhat. Az alkalmazottak természetesen megdöb­benve hallgatták a csongrádi kijelentést. Az eset azon­ban nem maradhatott titokban és Csongrádon nagy megbotránkozással tárgyalják városszerte Rosenberg igazgató impertinens magatartását a nemzeti mozga­lommal szemben. Mi a magunk részéréi az egyszerű híradáshoz semmit sem füzünk hozzá, csupán rámutatunk mult heti szá­maink egyikében megjelent vezércikkünkre azzal, hogy a zsidógyülületrOl mi, keresztény magyarok igazán nem tehetünk arról, hogy az antiszemitizmus ilyen hatalmas lánggal lobog, annak egyedül a zsidóságnak ilyen és ezekhez az esetekhez hasonló igen gyakori magatartása az oka. (r. r.) A cikk elérte, hogy feltűnést keltett, épp ugy. mint annak idején A Népé, de azzal a különb­séggel, hogy Csongrádon tudták, hogy a cikk állításai — valótlanok. Rosenberg Ede igazgató pedig azonnal följelentést adott be Schupiter Elemér ellen, sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt. A szegedi tPrvényszékent W/W Károly tanácsa kedden délelőtt kezdte meg ennek az ügynek fötárgyalását. A személyi adatok fölvétele után 8z elnök békülésre szólítja fel a feleket. Dr. Pártos Simon, Rosenberg Ede jogi képviselője kije­lenti, hogy nem kívánja a vádlott megbünteté­sét abban az esetben, ha Schupiter bocsánatot kér a sértettől, kijelenti, hogy valótlanságokat állított és ez a nyilatkozat a Csongrádi Hirlap-hm is megjelenik. A vádlott kijelentette, hogy erre nem hajlandó, mivel ő valóságot irt cikkében. Az elnök ezután lefolytatja a bizonyítási eljárást. Schupiter azt mondja, hogy becsatolt egy jegyzőkönyvet két tanú aláírásával, amely igazolja az ő állításait, számos tanú is bizonyítja, hogy a malomban ténvleg megtette Rosenberg azt a kijelentést. Wild Károly csöndes hangon adja tudtára a vádlottnak, hogy a jegyzőkönyvvel félrevezették, mert az adatai hamisak. Egyetlen tanú sem vallotta azt, hogy a kijelentés tényleg megtör­tént. Ezek szerint tehát faktum, hogy Schupiter — ha jóhiszeműséggel is — de nem irt igazat. — Utána kellett volna járni a dolognak, — mondja az elnök. Dr. Pártos Simon lartotta meg ezután védő­beszédét. Szépen megkonstruált beszédében bi­zonyítja, hogy ez az alaptalan vád ugyanugy omlott össze, mint A Nép hasonló támadása. A Goldberger-gyárat már rehabilitálták, most a Rosenberg-malmon van a sor. Kéri a bíróság igazságos ítéletét. A törvényszék rövid tanácskozás után a kő­vetkező i'é'etet hozta: A biróság bűnösnek mondotta ki Schupiter Ele­mért, mivel Rosenbergről valótlant állított, ezért az enyhítő szakaszok alkalmazásával 150 ezer ko­rona pénzbüntetésre ítélte, amely behajthatatlan­ság esetén tizenötnapi fogházra változtatható át. A biróság azonban a bönteiőnovella értel­mében az ítélet végrehajtását három évre föl­függesztette. A i ítéletet a Csongrádi Hirlap-baH közzé kell fenni. Az ítélet indokolása kimondja, hogy a bi­zonyítási eljárás alatt kitűnt, hogy a vádlott valótlant állított. Az enyhítő szakaszokat azért alkalmazták, mert nyilvánvaló, hogy Schupitert — félrevezették. A vádlott ezután kijelentette, hogy nem nyugszik meg az ítéletben, felebbez a Táblá­hoz, mert nem érzi magát bűnösnek. Dr. Pártos Simon ezután ugyancsuk felebbe­zést jelent be a 92. szakesz alsalmazísáért. ^MiijpeM — Részletesebb lesz a „Szeged" buda­pesti tudósítása. A „Szeged" budapesti tudó­sításában változás következik be, mert teljesebb és részletesebb telefontudósitással kívánjuk szol­gálni olvasóink érdekeit. Az átmeneti időre, amely csak egy-két napig tart, főleg lapunk tőzsderovatának olvasóit kérjük szíves elnézésre. — Glattfelder püspök elutazott. Dr. Glatt­felder Gyula megyéspüspök, aki néhány napig Szegeden tartózkodott, szerdán visszautazott Budapestre. — Hóman Bálint lesz a Nemzeti Muzeum főigazgatója. Fejérpataky László halálával már hosszabb idő óta megüresedett a Nemzeti Mu­zeum főigazgatói széke, amelyet nemcsak a fon­tos és nagy hatáskör, hanem a vele együttjáró magas rangosztáiy is a magyar tudományos élet egyik legdíszesebb pozíciójává avatott. Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi minisz­ter javaslatára a minisztertanács elhatározta, hogy Hóman Bálint egyetemi tanárt, a Nem­zeti Muzeum Széchenyi-könyvtárának igazgató­ját nevezi ki a Pulszkyak és a Fraknóiak örö­kébe s a kinevezési okmány már a kabinet­irodában várja a kormányzó jóváhagyását. óráját javitassa Babosnál, Oroszlán utca 6. 33 Varrógép specialista Lukács, Valéria-tér 7. Belvárosi Mozi Telefon: Pénztár 582. Telefon: I a o z o. 258. Szerdán és csütörtökön, december 12-én és 13-án Vár kor,yi Mihállyal A nábob leánya. Bünügyi történet 5 felvonásban Azonkívül: lianouk az eszkimók küzdelemteljes éiete 5 felvonásban. Gyönyörű ter­méazeti felvételek Grönland csodaszép vidékén Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. — A szegedi iparo&ság Wimmer Fülöp ünneplésén. A szegedi ipartestület elöljárósága ülést tartott és elíiaiározta, hogy Wimmer Fü­löp negyvenéves jubileuma alkalmával rende­zendő banketten hivatalosan képviselheti ma­gát. Az előljárósági ülésen Wimmer Fülöpnek a szegedi gyáripar terjesztése terén szerzett érdemeit Körmendy Mátyás ipiríestü eti elnöi méltatta meleghangú beszéd keretében. — Gyarapszik a Somogyi-könyvtár. A tanács Móra Ferenc múzeumigazgató előter­jesztésére elhatározta, hogy Lázár Bélának Fadrusz János élete és alkotásai cimü könyvé­ből, amely most hagyta el a sajtót, két példányt rendel meg a Somogyi-könyvtár számára. — Házasság. Endrényi Imre volt szerkesztő és lapkiadó házasságot kötött Schatz Magdá­val. A házasságkötés tanúi dr. Kószó István belügyi államtitkár és Berger Imre földbirtokos voltak. — Felhívás a városi nyugdijatokhoz. A városi nyugdijasok 1923 december 12-én, szerdán délelőtt je­lentkezzenek december havi illetménytöbbletükért a városháza, földszint 12. szám alatt. — Kivégzik Kövér Lejoaf. Emlékezetes még, hogy Kövér Lajos makói tanitót a sze­gedi törvényszék gyilkosságért életfogytiglani fegyházra, majd a Tábla kötéláltali halálra ítélte. Kövér ügye a semmiségi panaszok miatt a Kúriához került, ahol ugyancsak helybenhagyták a halálos Ítéletet. Kövér ezután kegyelmi kér­vénnyel fordult a Kúriához, azonban a kegyelmi tanács elutasította Kövér kérvényét és utasítást adott az ítélet végrehajtására. Értesülésünk sze­rint a többszörös fíJeséggyilkos makói tanitót a közeli napokban akasztják fel a Csillagbör­tön udvarán. Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 4a A most érkezett valódi angol divat sefirek­b31 mérték szerint készítünk elegáns férfi in­geket. Lampel és Hegyi, Püspökbazár-épület. Telefon: U^mmJk UA*I Telefon: Igazg. 11-85. norx© mOZI Pénztár 455. December 12-én és 13-án, szerda, csütörtök Bün amelq Istenhez vezeí Dráma 5 felvonásban. Egyideiüleg: A XI. parancsolat. SzinmQ 5 felvonásban Előadások kezdete: l:él 5, fél 7 és tél 9 órakor. — Megszűnt a vörheny vakáció. A főor­vosi hivataltól szerzett értesülésünk szerint a kilencnapos vörhenyvakációt nem hosszabbí­totta meg a polgármester és igy minden isko­lában szerdán reggel megkezdődnek ismét az előadások. A vörhenymegbetegedések száma némileg csökkent, ha azonban ismét nagyobb számú megbetegedés fordulna elő, a főorvosi hivatal újból javasolni fogja az összes iskolák bezárását. Ebben az esetben a karácsonyi va­káció is összeolvadna a második járvány­szünettel. — A Tiszába fulladt egy folyamőr. Teg­nap reggel Nagy István húszéves folyamőr szakaszával Tápéra vonult, hogy szolgálatát megkezdje. Az estéli órákban Nagy István ép­pen ellenőrző munkáját végezte, amikor egy vigyázatlanság folytán a csolnakból a Tiszába esett. A folyamőr hatalmas tusát kezdett a fo­lyóval, segélykiáltásaira senki sem jelentkezett és igy a szerencsétlen embert az ár elragadta. Holttestét még nem találták meg. Jean Anjeló az „Atlantis" és Mme. Lisenkó a .Karnevál gyermeke" főszereplői az Arany asszonyban legközelebb a Belvárosi Moziban. Reich Erzsi ledolgozott modelljeiből kará­csonyi vásárt tart. Egyidejűleg bemutatja a legújabb párisi kreációkat. Női divatterme So­mogyi-u. 22, (510.) — Fölismerték a fővárosi, lóversenytéri gyilkosság áldozatát. Közölte a Szeged, hogy Budapesten a régi lóverseny téren egy 12—13 éves fiu holttestéi találták meg. Kedden jelent­kezett a rendőrségen Csapi Imre szállítómun­kás, aki jelentette, hogy szombaton eltűnt fiá­val azonos lehet a holttest. Később föl is ismerte a hullában 13 éves József nevü fiát. Tanú is jelentkezett, egy Szöllősi János nevü 20 éves gyári munkás. Ez a munkás azt val­lotta, hogy egy bőrkabátos ember előbb őt, aztán a fiút hitta mulatni. Hol nagyon pontos, hol zavaros volt az előadása. Ezért őrizetbe vették. Férfi és nöi kutyabörbeztyük nagy vá­lasztékban Komlósinál, Kölcsey-utca 3. «« Széchenyi Mozi Telefon: 16—33. Igazgató: Dr. Varsányi Elemér. Szerdán, december 12-én: Amerika dédelgetett kedvence DOROTHY PH1L1PPS, a níi HARRY PIEL-el: Az idény legnagyobb szenzációjaI Hihetetlen bravúrok! Halálharcok a levegőben, vizén, vizaiattjárón! MINDEN EDDIGIT VERI CIKLON (Haragszik a tenger.) Brilliáns regény a modern Amerikából 8 felvonásban. Azonkívül SNUBY, „Ő" burleszkek. Előadások kezdete 4, háromnegyed 6, fél 8 és egynegyed 10-kor. A 4 órai előadás fél helyárakhal! Csütörtöktől vasárnapig: Idei legszebb filmünk: Dávid és Góliát fetfe 7 felvonásban. GÁBOR keleti szőnyeg- és textilszövőde sző nijegkí állítása megtekinthető a kultúrpalotában 461 naponta délelőtt 10 órától 1 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom