Szeged, 1923. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1923-09-30 / 222. szám

V SZEGED Szeged, 1923 szeptember 29 Elfolyó kincsek. Kevesen tudják, hogy Szeged város, mint földbirtokos, kezében és tulajdonában mily óriási kincs van és hogy ez a kincs, amely tényleg az utcán hever, évente mily horribilis, a mai nagy számokhoz szokott világban is hor­ribilisnek mondható jövedelmet hozhatna, ha bizonyos berendezések árán a hasznosítás meg­feleld kezekbe kerülne. A Fehértóról, ennek a 2200 kat. hald kiter­jedésű vagyontételröl van szó, amely a város­nak éveken át alig jövedelmez valamicskét. En­nek a tónak a vizét megvizsgálta, a tavat át­kutatta Rigler Gusz'áv dr. és amit vizsgálódá­sainak e edményekép mond*), az majdnem ha­táros a fantasztikummal és olyan mérhetetlen kincsesbánya perspektíváját mutatja, amely egy csapással a tulajdonos várost az ország leg­gazdagabb földbirtokosává tehetné és a lakos­ságot nemcsak a pót-, hanem minden adótól mentesíthetné, sót olyan állandó osztalékot biz­biztositaná részére, amely a teljesaayagi gond­talanságot jelentené. De olyan jövedelmi for­rást is jelent, amely lehetővé tenné a városnak, hogy mindazon feladatokat megoldhassa, ame­lyek közegész égügy és kultura szemp ntjából már rég esedékessé váltak. Mindössze bizonyos berendezéseket, befektetéseket kel ene nzközölni, a napi politikai élet fölé kellene egy kissé emel­kedni, tudni kellene gondolkozni és gazdasá­gosan berendezkedni, a modern kereskedő re­cepje szerint a mutatkozó kincseket kibányászni, nem pedig hevertetni. Mert Rigler Gusztáv szószerint a következő­ket mondja: „A vizsgálataimból kapott adatokból ki lehet hozzávető pontossággal számítani a tavak (a sziksós tavak) vizében és i-zapj iban levő sziksó mennyiségét. Vegyük pl. a Fehértavat. Vizében van literenként átlag 1 gr. nátrium­karbonát. Területe 2200 hat. hold, vagyis kereken 12,250.000 m». Mélysége íél méter. Igy Víztartalma 6,125.000 ni'. Ha a viz 1 literjé­ben van 1 gr. sziksó, akkor, a fennebbi köb­méterbe ugyanannyi kilogramm ez az alkotórész, ami 612 vagon mennyiséggel egyenlő, ha a vegyületet kristályvíz nélküli alakjában számít­juk. A kereskedésbeli szódában azonban 10 molekula kristályvíz is van. Ezzel számítva, ami helyesebb, a Fehértó vizének szódatartal­mául 1632 vagon jön ki. A Fehértóban átlag 1 m. vastag iszap van a viz alatt. Ennek térfogata a fentebbiek szerint 12,250000 m'. A légszáraz anyag fajsúlya 1 35; tehát m$-ként a súlya 1350 kg., az egész iszaptömeg súlya pedig 16.577,500.000 kg. Ez az anyag át ag 0'6*/« víztől men es, illetőleg 16% kristályos szódát tartalmazván, a benne levő mennyiség 26 524 tiztofinás vagon meny­nyiségü kristályos szódával egyenlő. A Fehértó vizének es iszapjainak szódatar­talma együttvéve tehát 28.156 vagont tesz ki. 1 kg. kristályszéda mai (a vizsgálat megejtésé­nek időpontjában) ára nagyban 50 K, 1 vagoné félmillió korona. A Fehértóban egymagában tehát 14 milliá'd mai korona értékű szóda van. Ennek nemcsak senki nem veszi hasznát, de a tó vize évenként legalább egyszer ki­cserélődvén, a levezető csatornán át a Tiszába folyó szóda évi mennyiségét 612 vagonban kell megállapítani, aminek mai értéke több mint 300 millió korona." Riglernek ezen megállapítását csak néhány számadattal kell pótolnunk, amely adatok a mai viszonyokhoz alkalmazkodnak. A szóda mai kilós;rammonkénti nagybani ára 1100 korona, vagonja tehát 11 millió és igy a Rigler kimutatta 28156 tiztonnás vagon szóda mai értéke meghaladja a 300 ezer milliót (há­romszáz milliárd) Dc maga az a mennyiség is, amely Rigler szerint évente elfolyik és amelyre cikkem tulajdonképen rá akar mutatni, szóval annak a mennyiségnek értéke, amelyet évente meg kellene fognunk, feldolgoznunk és jorga­*) Lásd: .A nagy magyar alföld ártézi kutjai és szik­sós tavai" Természeti, közi. LV. két. 2. szám lombahozatal utján értékesítenünk, az is évi 612 tiztonnás vagon, tehát 1100 koronás kilo­grammonkénti nagybani árban számítva hat­milliárd 732,000.000 korona. Évente tehát kö­zel hétmilliárd bevételre tudna a város szert tenni és egy csapással minden anyagi gondjai­tól megszabadulna, ka végre valahára felhagyna az ósdi gazdálkodás rendszerével és ügyesen, okosan belekapcsolódni a merkantil gondolko­dású gazdálkodásba. Vagy ha nem zárkózna el oly ridegen egyes parlagon keveri vagyoa­tételei kiaknázására teendő ajánlatok komoíy tárgyalása elél. Ezektől azonban eltekintve, egy dolog ragadta meg figyelmünket: Rigler tanár fent ismertetett jelentését Szeged városával is közélte. Vájjon van-e tudomása a város polgárságának erről a jelentésről ? Tárgyalta ezt valaha a tanács ás ha igen, mit szólt hozzá ? Vagy pedig — sem lévén szinházügy — eltemették valahova. Gál Miki& 250 horona a Szeged. Elsejétől kezdve hétköznap 250 korona, vasár­naponkint 300 korona a Szegei egyes pél­dányának ára. A mérsékelt áremelést elkerül­hetetlenné le<zí a lap előállítási költségeinek állardó emelkedése. Az előfizetők huszonöt­százalékos kedvezménye ezután is megmarad. A csekély mértékti áreme'és mellett is oicsón jut lapjához a Szeged olvasója, akit arra kérünk, tartson ki továbbra is szeretetével kipróbált újságja mellett. — A tisztviselők kedvezményes ellátásá­nak kéazpSnzváltsága. A pénzügyminiszter a készpénzváltságra igényjogosultak részére a ked­vezményesáru természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság összegét október hénapra a közélelmezésügyi miniszterrel egyetértőleg min­den egyes kedvezményes ellátásra jogosult sze­mély áfán 36.000 koronában állapította meg. A készpénzváltságnak ebben az összegében a kedvezményesáru burgonya után járó készpénz­váliság nem foglaltatik benne. — A budapesti közgazdasági fakultás ki­bővülése. A budapesti egyetemen a közgazda­sági tudományi kar eredeti munkatervéhez hí­ven fennállásának negyedik évébe* munka­körébe kapcsolta a biz osrási tudományt is. Ezt a tudományágat már előadják. — A mérnöki kamara. A mérnöki kamara első megalakítására kinevezett bizoitság Buda­pesten szeptember 28 án tartotta alakuló gyű­lését. A bizottság határozata alapján a kamará­ban való jelentkezésre vonatkozó e'nöki fel­hívás a hivatalos lap október 10-11-iki szá­mában fog háromszor megjelenni. A felhívás szerint kellően felszerelendő kérvényeket októ­ber 11-töl számítóit 30 napon belül kell a bi­zottság elnökének benyújtani. — Apponyi Newyorkban. Ápponyi Albert gróf pénteken este Newyorkba érkezett. A ki­kötőben a magyarság nagy tömege várta és lelkesen üdvözölte. — Az utlevélkiálUtás dijai. Az utlevélkiálli­tásáért járó dijakat a belügyminiszter a követ­kezőkben állapította meg: Napszámosoknak, munkásoknak, iparossegédeknek, tanoncoknak és cselédeknek, további a szokásss napszámot meg nem haladó kerese bői éléknek, végül az összes közalkalmazottak részére szóló útlevélért 4000 korona kiállítási dij fizetendő Ezenfelül 5000 korona bélyegilleték. Ha az útlevél érvé­nyességének tartama egy éven tul terjed, a ki­állítási d j kéts.eresét kell fizetni. Idegenek ne mulasszák el megtekinteni Freimann műkereskedő állandó képkiállitását. Díjtalan. Takaréktár-utca 8. 350 tálcák, tálak, dísztárgyak, a legszebb ezüst retikülök, cigaretta tárcák Beszállított árban. Fischer Testvérek ékszerészek )£>zeged, Kárász-utca TIZ* — Meghosszabbították a haszonbérnteg­állapitasl kérelmek benyújtási batáridejét. A hivatalos lap folyó évi szeptember hó 14-i számában megjelent rendelet szerint a hátralévő gazdasági évekre vonatkozó haszonbér megálla­pítási kérelmek benyújtására vonatkozó harminc­napos határidőt további harminc nappal, vagyis bezárólag 1923. évi október hó 17-ig meghose­szabbitották. — Ipari tanfolyamok. A szegedi állami felsé­ipariskotán október hó 8-án a következő ipari tovább­képző taafelyaaiek kezdődnek: Gizkazáafüté, lakosa* kii- és cséplögépkezelé, gáz- és keaziamoterkezdő. elektromos elsői elektramos gépkezelő tanfolyam. A Mars-tér 7. szám alatti iradáa naponkint délelőtt 8—1 és délután 3—6 éráig felvételre jelentkezhetnek, akik a if ik életévüket betöltették, Magyarul olvasni és má tudnak és a számtaai aégy alapműveletet isiacrik. A chevra ünnepi közgyűlése. Ma este t órakor tartja a ehevra a hitközség dísztermében tagavató közgyűlését. Az elnöki tisztet dr. BieM Simu hitközségi elnök látji el, kívüle beszédet dr. Liw i.nmánuel főrabbi is tart, a temploaa énekkar pedig alkalmi dalokat ad elö. — Az állami tanerők államsegélye. A há­va'alos lap vasárnapi száma közli a közokta­tásügyi miniszternek a nem állami tanerők államsegély ügyeinek ujabb megállapítása tár­gyában kiadott rendeletéi. — Kinevezések. Pröhle Vilmost, a debreceai Tisza István-Egyetem tanárát a kormányzó ae V. fize ési osztályba kinevezte a budapesti Páe­mány-egyetemre a török nyelv tanárává! — A kormányzó a közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére Sidlovics Kálmán szegedi főgimná­ziumi rendes tanárt a VI. fizetési osztályba S«­nevezte. Értesítés. A Belvárosi Bank és Kereske­delmi Részvénytársaság igazgatósága értesíti üzletfeleit, hogy a folyó évi szeptember hé 27-től október 4 u összes üzletfeleivel szemben 4 és V*. 8zaz négy és egynegyed százalékká? már elszámolt kosztkamaton felül ínég 1, azst egy százalékot megtérít ugy, hogy ezzel szeptem­ber hó 27-tŐI október hó 4 ig téritett koszt­jutalék 57* azaz öt és egynegyed százalékot tesz ki. Bar ezen külön jutalék jóváírása jele* közléssel már egyidejűleg meg is történt, tech­nikai akadályok miatt ennek kifizetése csakis az október hó 4-től 11-ig terjedő időre ese­dékes koszt ka mattal egyidőben eszközölhető. — A trafikosob kívánságai. Budapestea a dohánykisárusok országos szövetségének vá­lasztmánya mult héten ülést tartott, amelyen foglalkoztak a kistrafikosok aktuális ügyeivei. Három pontban foglalták össze kívánságaikat. 1. A már hónapok óta húzódó áruhitel kérdé­sének rendezését. 2. A legközelebbi áremelés alkalmával az u olsó szállítmánynak a régi ároa valő kiutalását. 3. Felmentést a kötelező bélyeg­tartás alól. Ebben az flgyben még értekezletet tartanak. Corbelár Camilla zongoraművésznő, áll. képesített zongoratanárnő tanítványai a májust és szeptemberi akadémiai vizsgákon a legtelje­sebb sikerrel vizsgáztak. Tanítványokat a jövő évi vizsgához ismét elfogad és előkészíti a májusi levizsgázásra. Jelentkezőket fogad dél­elöit 10—12-ig. Felsőiiszapart 24. Bach Márta megkezdi német, francia és angol nyelvóráit. Cím: Petőfi-u. 8, II. Telefon 12-24. Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás! RUDOLf kéawOáruháza Budapest, IV. fővám-tér 3 CJBBÍSSS Kelengyevászaak és sifónok méterje K 8000.— Sző /etek méterje . . . . 17ooo Barchetek „ llooo.— Mosóceig . 9ooo— Zefirek „ 9ooo.— Fejkendök darabja . . 6000. ~ Gyapjú horgotkendók darabja 3o.ooo.— Benyasszonyi és vólegényi kelengyék áriáéi nagy választékban! Postai tlálUU* utánvéttel, a pénz relének előzetes öiftfHrtésfl ellenében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom