Szeged, 1923. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1923-09-01 / 198. szám

Egyes saám ára 200 korona. $>* Hncl*\ fMrketztteég és kiadókiva­(ll: KOlcsey-utca 6. (Próléta­tzálló, I. emelet G.) Telefon 13-33. A .Szeged" megjele­nik hétfő kivételével minden Mp. Egyes szám ára 200 ko­rona. ElOfizetési Arak: Egy Mnapn Szegeden 4060,Buda­és vidéken 4100 kor. hm Hirdetesi árak: Pélhasábao l mm. 90, egy hasábon 100, aáfr­léi hasábon 150 K. SzöveajkOzt 25 százalékkal drágább Apró­hirdetés 100,kövér betűvel 200 K. Szftvegközti küziemények soronként 90" K. Nyilttér, csa­ládi értesítés 14.« K Több­szöri feladásnál árengedmény IV. évfolyam. Szeged, 1923 szeptember 1, SZOMBAT. 198-ik szám. 1 M xjmfm A csonka torony. A mult hét végén még Isten házának mondta az idegen, aki előtt a vonaton a távolból fel­ködiött az AlfOld fővárosának képe, — most már csak azt mondja: ni, egy csonka terony l Mert beiül még templom, benne lakik arany­glóriás udvarával, fehér szüzeivel és szelidképü szentjeivel az Isten, de kivül már csak csonka , torony. Eltűnt disstelen s a szegedi szemnek mégis annyira kedves crchagymája s a lebon­tott omladékok közt az utcán fekszik a kereszt, amely első látásra az Isten házának mutatta az ódon téglák tömegét. Isten háza ... Van valami e kifejezésben azokból az időkbél, mikor a nyers állatbőrökbe Öltözött ember a maga képére és hasonlatos­ságára faragta az istent. Benne van az élet kezdetének megindító egyigyüsége és a primi­tív lélek virágszagu tisztasága. Benne van a leiké annak a kornak, amely nyers volt és gyöngéd, brutális és finom, mint maga a ter­mészet, amelynek kebléről még alig szakadt le, száján Gaea istennő Ujének cseppjével. Más kor más gyermekei vagyunk, más vét­kekkel, melyek nem szelídebbek és más eré­nyekkel, melyek erőtlenebbek, mint az ősökéi voltak, más örömekkel és más szomorúságok­kal. Messzibbre szakadván a földtől, elérhe­tetlenebbekké váltak számunkra az égi magasok is. Régi szárnyaink, amelyeket gyermeteg hit röpített, kihullottak s az ujak, amelyeket rugók­ból és kerekekbél konstruált az emberi agy, nem tudják az utat az egekbe, ahol öreg szülénk tanitása szerint, tul felhőkön és csillagokon, fejedelmi lakozó helyét tartotta az Ur. Mi máshol keressük az Istent, csillagok 'fogásában és mély vizek fodor habjaiban, az , könyveiben és a teremtés csodáiban, anyánk áldó kezében, asszonyunk szemében és } gyerekünk mosolyában, a viharos égen kinyíló | fűzfákban és a fátyolka féreg szárnyának ttn­dérragyogványában, amely itt suhog a lámpa villanyfényében, a misemondó kehely drága­kövének csillogásában és a koldusasszony kir.y­nyében, aki irgalomért hálálkodik a templom küszöbén. Mindenben érezzük az Istent, ami szép, jó, erős és igaz — és kedves nekünk mállatag köveiben és furcsa csonka-bonkaságá­ban is a régi ház, amelyből annyi évszázadon keresztül vigyázta ez Örökkévaló mindent látó weme EZ eraberbogarak lépteit, akik ez örsg varos öreg u'cáin nyüzsögtek, tettek, vettek, wradaztak, míg pihenést nem parancsolván «ekik, csűrébe nem takaríttatta őket az Ő akarats. ^gák nekünk elemlásukban is Szent uemeter maradék-templomának roskadt boltivei, amelyek alart ősnemzedákek hosszú sors térdelt no™r1-fuan 68 feke,e gyászban, ünnepnapok Pompájában és hétköznapok gondjában és oöí 8161 a 82010 rögnek a sírban is fei­rezjtL,- ,, Rzereíetével hazajáró lelkek árnyait amikj,1 fel a «ákány»k és szekercék zaja. És rési hLa c,8?nka torony tövében bucsuzunk a váro8kSatok,ól> amelyek elmultak a régi félve és v kfzony(a'an8ág borzongásával, ^ízskodva gondolunk az eljövendö Egymillió minden nagyuzsorásért. holnanokri . gonaoiunk az elövendö WE^-*- U1 erkölcsöket és az Isten & váltuf^ e viláR", amely fölött ur Öfeí változásban. Mivé ruhája ije!!egz\feöbkh " ftgfc amely régi ról? Szeretnénk, ff**? ?!? magá" maradna akkor is, igg* fig* ke meg­Pompás eszlopain az idi Lpü,í nl,»£pl°? SÍ? Slf 3S ~ benr.82ülott ivadékot és mffinjövevéniíaz "j templom falai mellől se enyésző el. (A Szeged budapetti tudósítójától.) Dr. Nagy Emil igazságügyminiszter pénteken két átiratot intézeti valamennyi főügyészhez. Az első egéfz terjedelmében igy szól: 1. Az igazságügy becsülete attól függ ma, hogy az árdrágítás kérdésében tudunk-e na­gyobbfajta bűneseteket is megfogni, vagy pe­dig csak apró pincéreken és kofákon verjük el a port, nagyobb árdrágítókkal szemben azon­ban tehetetlenek vagyunk. Felkérem tehát mél­tóságodat arra, hogy ilyen értelemben utasítsa a felügyelete alatt álló összes királyi ügyész­ségeket. Egyúttal közlöm azt, hogy egyenkint egymillió korona jutalmat tüzük ki azoknak a kir. ügyészeknek a megjutalmazására, kik­nek sikerül nagyobbfajta árdrágítókat nem• csak vádban eljtgni, de egyúttal el is ítéltetni. Nagy árdrágító alatt érijük mindazokat, akik Széles körben nagyban befolyásoljak az árak megrág ulását, melyben természetesen a kartell- féíe egyesületeknek is nagy szerepük van. Így ezekre különös gond fordítandó, tekin­tet nélkül arra, hogy a társadalmi előkelőség szempontjából milyen helyet foglalnak el. Kérem ezért tehát, hogy a fenti értelemben igen sür­gősen utasítsa a kir. ügyészségeké'. Nsgy súlyt helyezek arra, hogy Méltóságod az exponáltabb helyekre személyesen is ellátogatna és meg­győződne arról, hogy történt-e valami abban az irányban, hogy nemcsak a kisbilnöst, hanem a nagybünöst is sújtsa az állam megtorló é3 megrettentő hatalmával. Megkeresem aziránt a féügyész urat, hogy utasítsa az árdrágiián ügyeket tárgyaló összes tgyészurakat, hogy a hónapok előtt elkövetett kisebbfajta árdiágítási ügyeket a vádinditvány elkészítése, illetve be­nyújtása előtt vegyék újból szigorú mérlegelés tárgyává és lehetőleg mellőzzék a vád emelését mindazon esetekben, amikor a korona időköz­ben megálló zuhanása és a gazdasági viszo­nyok eltolódása következtében ellentmondás lát­szik fennforogni az illető cikk akkori ára kö­zött, amely a bűncselekmény elkövetésekor állott fenn és a jelenlegi sokkol magasabb árak kö­zött. Ugyanebből az okból méltóztassék a már benyajiott vádiratokat is revizió tárgyává tenni és amennyiben fennforognának azok a szem­pontok, amikre ciloztam, *z esetekben is vonják vissza vádirataikat. U^yaccsak szíves­kedjék am utasítani az ügyész urakat, hogy a ma már tartalmilag teljesen idejüket múlt es az igazságszolgáltatás tekintélyének rozsára menő kiplakátirozásokat feltétlenül mellőzzék. További az átmenet szempontjából elrendelem azt is, hogy mindazokban az esetekben, mikor a femebbiek értelmében a büntetés végrehajtása a laikus közönség szemében nevetségesen igaz­ságtalannak jelentkezik, az illető elítélteknek méltóztassék lehetőséget adni lehetőleg arra, hogy a tnlaszfás elnyerése kapásán kegyelmi uton folyamodhassanak. 2. Alaposnak fogadom el az érdekeltségnek abbeli panaszát, hogy maguk az anyagi jogi kérdések sincsenek kellőképen ugy tisztázva, hogy maga a becsületes kereskedő tudhassa, hogy mi a büntetőtörvény szerinti árdrágítás és mi nem az. Megígértem az érdekeltségeknek azt. hogy szeptember hónap 20-ika körül na­gyobb szabású ankétokat hivők össze, ame'yek­nek feladata lesz a szigorú eljárásoknak tisztá­zásául szolgáló anyagi jogot körül irni. Ennek folytán arra kérem főügyész urat, szíveskedjék az árdrágitási ügyeket tárgyaló ügyész urakat arra utasítani, hogy olyan ügyekben, amelyek­ben az említett pontos anyagi, jogi vitás kérdé­seken mu'ik az elitélés kérdése, e hónap folya­mán a főtárgyalás megtartását ne szorgalmazzák. A minisztere nék elutazása. Bethlen István gróf miniszterelnök szombat délután 2 óra 30 perckor a Keleti pályaudvar­ról Bécsen át Qenföe utazik a NepözDvsUég ülésére. A miniszterelnököt útjára elkíséri Daru­váry külügyminiszter, Kállay pénzügyminiszter és Khuen Héderváry Sándor követségi tanácsos. A kormányzó a miniszterelnök helyettesítésével Vass József népjóléti minisztert bízta meg. MIMMMMIMMMMÍII^^ Az ébredők... (A Szeged budapesti tudósitéjától.) A Szeged tegnapi számában jelentette, hogy tegnap éjszaka a fővárosban ismét megmozdullak az ébredők, illetőleg a rendőrség egy ujabb éöredőtársaságot leplezett le, akik ismét felforgató törekvéseket igyekeztek e!éidézni. Tegnap a késő éjszakai érákban a sajtó még jóformán teljesen tájéko­zatlanul állott az üggyel szemben, mivel a rendérség mindennemű felvilágosítást meg­tagadott. A Club-kávéházi eset, valamint az ébredők lefogásának ügye végre ma némileg tisztázódott, a rendőrség a sajtó képviselőit ugy-ahogy tájékoztatta, ugy hogy a Szeged budapesti tudósítójának a következő részleteket van módjában jelenteni: A rendőrség munkája. Tegnap délelétt fél 11 éta tájban a főkapi­tányságon Andrika Károly detektivfőnökhelyet­tea előszobájába berendelték a rendőrség poli­tikai osztályának csoportvezetőit és mindazokat a tisztviselőket, akik néhány héttel ezelőtt a Kovács-ügyben, a Hároir^epas politikai össze­esküvésében, annak idején a Reissmann-gyil­kosság ügyében, a Club-kávéházi bomba­merénylet, majd az erzsébetvárosi merénylet ügyében a nyomozást lefolytatták. Ugyancsak a délelőtti érákban híre terjedt már annak is, hogy estére valami komolyabb politikai össze­esküvés leleplezését fogja végrehajtani a rend­őrség. Fokozta az izgalmat az, hogy Maiinovich Jpnő rendőrfőkapitány a délelőtt folyamán hosszabb megbeszélést folytatott Rakovszky Iván belügyminiszterrel és csak amikor a bel­ügyminisztertől visszatért, került sor a nyomo­zásban résztvevő tisztviselők informálására. Caocaó bácsi kerosméja. Este nyolc óra tájban népes volt a S/erb­ulcai kapitányság külénben csöndes épülete. Dr. Radocsay Jenő rendőrkapitány és néhány rendörfosralmazé várakoztak arra, hogy a íulaj­donképeni intézkedések elkezdődjenek. A munka ugy volt kiosztva, hogy Horváth Antal rendőr­f&ianécsos vezetésével két rendőrtisztviselő, 18 rendőr, néhány kerületi és belügyminisztériumi detektív elindul arra a helyre, ahol a puccsot le kell leplezni és innen egyenkint fogják a gyanúsítottakat a Szerb-utcai kapitányságra szállítani kihallgatásra. Este egynegyed 9 órakor, a Molnár-utca 8. számú ház környékén, ahol Tapcsagics Mujaga török származású korcsmáros pincekorcsmája van, zsúfolva volt polgári ruhás rendőrökkel, detektivekkel és az adott jelre váró rendőr­tisztvise őkkel. Ekkorra már a munkában részt­vevő hatósági személyeknek elárulok, hogy a meglepetésszerű támadás nem az Ébredő Ma­gyarok Egyesülete, hanem Tapcsagics Mujava, vagy a Csocsó bácsi néven ismert török korcs­mája ellen készül, mert itt fiatalemberek poli­tikai összejöveteleket tartanak is valóságos toborzótanyájuk van a pincekorcsma helyisé­gében. Háromnegyed kilenckor váratlanul megtörtént a kis korcsma megszállása. Renaőrök és rendőr­tisztviselők hirtelen berontottak a korcsmába, . i

Next

/
Oldalképek
Tartalom