Szeged, 1923. augusztus (4. évfolyam, 172-197. szám)

1923-08-08 / 179. szám

Szeged. 1923 augusztus 8 SZEGED — Megindul a makói hagyma exportja. A makói hagymapiacon már megindult a nagy mozgalom, amely a makói határ termését érté­kesiti s a makóiak a legteljesebb bizalommal tekintenek az idei kampány elé. Az idén a hagyma minőségileg és mennyiségileg igen jól fizetett, ugy hogy a szakértők a hsgymatermés mennyiségét vöröshagymából 2000—2500, fok­hagymából 152 vagonra becsülik. Az időjárás olyan kedvező volt, hogy a most szedett hagyma raktárképes és elég hosszú utat megbír anél­kül, hogy útközben megromlana. A hagyma ára 100 koronával indult az idény elején, rövide­sen azonban 250 koronára emelkedett. Úgy­szólván valamennyi külföldi piacról igen sürün érdeklődnek a makói hagyma iránt. — Hetvenezer fémipari munkás sztrájkol Berlinben. A Vorwaerts jelentése szerint a ber­lini fémipari alkalmazottak ma reggel beszün­tették a munkát. A munkabeszüntetéshez majd­nem valamennyi fémipari vállalat alkalmazottai csatlakozik. A fémiparosok fenyegetését, hogy a munka beszüntetése esetében az ütemeket is beszüntetik és a munkásokat kizárják, több fémipari ütemben beváltották. Eddig körülbelül 60—70.000 munkást zártak ki. — Átúszta a La Manche-csatornát. Suliivan amerikai úszóbajnok átúszta a La Manche­csatornát. Ő a harmadik, akinek a csatorna át­úszása sikerült. Vasárnap este öt óra 25 perc­kor indult el és hétfőn este hét óra 45 perckor érte el újra a szárazföldet. Az egész utat tehát 27 éra 23 perc alatt tette meg. — Az ecaedi lép égése. Nagy szerencsét­lenség hire zavarta meg augusztus 1-én a csonka Szatmár vármegye lakosságát. A megye szivében fekvő hires ecsedi láp ezen a nspan lángbaborult és azóta tüzlengerré vált. Károlyi Gyula grófé a lápnak az a része, hol a tüz ke­letkezett. A nagy láp közepén fekszik a Halmos­tanya, melynek 250 holdja be volt vetve. A iermény már asztagokban volt, sőt a csépíési munkálatok is kezdetét vették, mikor augusz­tus 1-én tikkasztó melegben, óriási szélvihar­ban tüzet kiáltott az egyik munkás. Az sszta­goktói 500 méterre talán eldobott égé gyufától, vagy pipaparázstél tüzet fogott a tarló. Az em­berek az oltásra siettek, de egy szélroham fel­kavart mindent s a már tüzet fogott föld a síéi játéklabdája lett. Már szállt a levegőben az égé por és röpködtek az égő tőzegdarabkák és pil­lanatok alatt lángralobbant az egész termés. A tüz, továbbá a 250 holdnyi föld borzasztó füstölgése elhamvasztva mindent, mi rajta, vagy benne volt. ítéletes hangulatot teremtett az egész környéken. Fokozta a rémületet a szinte orkánnak nevezhető szél, mely pusztulással fenyegette az egész kiterjedésű lápot, azon minden tanyát, minden termést. Nem vigasz­talhatta magát az ember azzal, hogy nincs, mi tovább terjessze az), hisz ott volt a föld. Ez a lápi tüzveszedelem lényege, hogy a föld is ég a láb alatt 1 A tüz elfojtása ugy történik, hogy az égő területet árokkal veszik kötül és abba öntik a vizet. A kisárok már elkészült, de az égés még persze nem szűnt meg. — A diósgyőri vasgyár beszüntette üze­mét Miskolcról jelentik: Pénteken délután két órakor a diósgyőri vasgyár üzemét beszüntette. Az üzembeszünletésre az adott okot, hogy a szénbányászok már nappokkal előbb sztrájkba léptek, ennek következtében a gyár szén nélkül maradt s a munkások pénteken, amikor dol­gozni mentek, a gyár összes kapuit zárva talál­ták. A munkabeszüntetés következtében 6000 ember maradt kenyér nélkül. — A Meteorologiai Intézet időprognózisa : Túlnyomóan száraz idő várható, hőemelkedéssel. Imaszékbérleti hirdetés. A zsinagógai ima­székek bérbeadása a hitközségi irodában (Margit­utca 20,1. emelet) 1923. évi auguszius hó 16-án kezdődik. A régi bérlők elsőbbségi jogaikat 1923 augusztus 28. délután 5 óráig gyakorol­hatják. Régi jogon igénybe nem vett szabad üléseket az eziránt benyújtott kérvények alapján a hitközség elöljárósága 1923 szepte nber 2-i ülésében osztja ki. Az imaszékbérlőknek nem áll jogukban a bérelt imaszéket másnak albér­letbe kiadtii; ha ezt mégis megfennék, elsőbb­ségi jogukat elvesztik. A Szegedi Zsidó Hitközség elöljárósága. — Elégett husz vagon gabona. Szekszár­don nagy tüz puszli'ott. A lüz Göde Lajos református lelkész földjén keletkezett, ahol a cséplőgépből kicsapódó szikrák felgyújtottak egy atztagot. A lángok átcsaptak a többi asztagra, hamarosan tüzbeborult a szomszéd birtokos szétü|e és a rettenetes szél egyre tovább ter­jesztette a tüzet. Elégett egy cséplőgép is, amelyet a gyorsan elharapódzó lángtengerböl már nem tudtak kimenteni. A tüz 20 vagon gabonát pusztított el, ami a mai viszonyok között mintegy 150 millió korona kárt jelent. A szerencsétlenség annál nagyobb, mert sok részes-aratónak és részes-cséplőnek egész nyári keresete ott veszett. A rendőrség széleskörű vizsgálatot inditott annak megállapítására, hogy a tüz keletkezéséért kit terhel a felelősség. — A borona romlása miatt. Czeglédi Mi­hály orosházai lakos, aki hosszabb időt töltött Amerikában, két évvel ezelőtt tért haza Magyar­országba és megtakarított pénzecskéjét dollá­rokban hozta rmgával. Czeglédi rokonai taná­csára hallgatva, dollárjait beváltotta magyar koronákra, amelyek napról-napra jobban érték­telenedtek, ugy hogy a tekintélyes összeget ki­tevő vagyon legutóbb már egészei összezsugo­rodott. Czeglédi Mihályt vagyona elvesztése annyira elkeserítette, hogy bánatában felakasz­totta magát. — Kövér Lajos bünpőrét szerdán tárgyalja a Tábla. A szegedi ítélőtábla felebbviteli tanácsa szerdán reggel kezdi meg Kövér Lajos makói tanító bűnügyének tárgyalását. Kövér Lajost — aki ellen egy névtelen feljelentés alapján háromszoros gyilkosság cimén emelt vádat az ügyészség — annak idején élethosz­sziglsni fegyházra itélte a törvényszék. A tár­gyalásra számos makói tanút idéztek be és igy vaiószinü, hogy ítélethozatalra csak néhány nap múlva kerül a sor. Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 785 — Kémkedés miatt halálra Ítélték. Simtn Pál polgári egyént kémkedés miatt a budapesti honvéd­térvényszék kötél általi halálra itélte. Az Ítéletet augusz­tus 7-én reggel 8 órakor a Margit-köruti fogház ud­varán végrehajtották. Már mindenki tudja, hogy régi bútorait, poharait, szobrait, vázáit, china és ezüst dísz­tárgyait nem kell bizományba adni, mert Szalay mükereskedése (Gizella-tér) készpénzért legma­gasabban megveszi. 521 — Hány hSz van Csonkamagyarországon? Az 1920-ban megejtett népszámlálás nemcsak csonka hazánk lakosságára vonatkozott, hanem fe'ölelt sok más egyéb közérdekű adatot is. Érdekes tudni többek között, hogy ma, amikor úgyszólván az egész országban megakadt az építkezés: hány lakóház van az ország terüle­tén és hogy egyáltalán gyarapodott-e az emberi hajlékok száma. Az 19^). évi és az azóta bő­vült adatok alapján megállapítható, hogy Cson­kám Bgyarország területén 1,175.338 lakóház van. 1910-ben a trianoni határ által kerített területen 1,146.621 volt a lakóházak száma, tizenhárom év alatt tehát mindössze 28.717 ház épült. Végeredményében a házak száma jóval kisebb mértékben szaporodott, mint a lakosság. Ennek folytán általában a há­zak ltikottsága is nagyobb leit. 1910 ben egy-egy házra hat lakos jutott. Most egész sora van a törvényhatóságoknak, ahol ma kevesebb lakóház van, mint volt 1919-ben. Legzsúfoltabb az ország fővárosa, ahol egy lakóházra átlagba 50 lakó esik. A hozzá e tekintetben legközelebb eső városban, Sopronban 17 lakó esik egy házra, Győrben 12, Miskolcon és Komáromban 10 A házak túlzsúfoltsága tekintetében legtür­hetőbbek az állapotok Hódmezővásárhelyen, ahol egy-egy házra négy lakó esik s általában az egész Alfölclön, ami már kétségkívül a családok kis népességével függ össze. Az építkezés pan­gásának természetesen a háború éa a háború utáni zavaros idő az oka: a munkaerő hiánya és az építkezési anyagok szertelen drágulása. Kereskedők és Iparosok nyomtatvány­szükségletüket a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34. 13-33 a Szeged telefonszáma Jéghideg dinnye állandóan kapható Kigyó-utca és Feketesas-utca sarok, Tóth Julcsa-féle ház kapujában. «x» 401 Bankgyakorlattal biró tisztviselőket felvesz May R. Miksa bankháza. A budapesti áru- és értéktőzsde, a zürichi, berlini, bécsi, newyorki, prágai tőzsdék jegyzéseit, mindennemű tőzsdei kötéseket. wr a budapesti tőzsdetanács rendeletét, a magánforgalom áralakulásait, még az nap délután 4 óra előtt megtudhatja a Magyar Távirati Iroda szegedi Közgazdasági Kiadásából. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Somogyi-u. 11.Telefoa 17-íT TSzsdepapiroklfldi: BCe len-bank -ára me§l)izás-t elfogad Telefon: 66 és 262 578 feauc5uH-Siroí» gawlaiáaps.viéi o falakai, tméli ai •Kosztpénzt tőzsdei megbízásokat 'tíS'" vidéki megbízásokat ffir, H Magyar Köztisztviselők és Állami Hlkalmazoltak Takarékpénztára R.-T. Budapest, VII., Rákóczl-ul 76. Telefon: József 60-40, József 135—32. Sürgönyeim: Cobdenbank. 113 Műszaki Részvénytársaság Fióktelepe Szeged, Tisza tajos-kőruf 52. Telelőn 7-54. Raktárról szállít: Armatúrákat, szivattyúkat, csőveket, fittin­geket, gatter- és körfürészlapokat, szalag­fürészeket. Motoros cséplőkészleteket és mindenfajta gazdasági gépet, golyós csapágyakat. Benzint, petróleumot és amerikai kenőolajokat. m Filé (netcelést) vesz nagyobb mennyiségben WEISZ & COMP. Temesvár, Mezey-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom