Szeged, 1923. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1923-06-19 / 136. szám

SZBGED — Kitört Elna. Mailatra Sándor nápolyi tanár, a nemzetközi vulkanologiai bizottság titkára jelenti az Etna mellett levő megfigyelő­állomásról, hogy a szombatról-vasárnapra vir­radó éjszaka hatalmas földrázkódás után, amit mennydörgésszerű dübörgések köveitek, az Etna ulból kitört. A kráterből hatalmas lávatömegek tódultak ki és elborították a környékbeli feny­veserdőket Lingua-Olossa környékén. A hala!­mas szilfák ezrei elhamvadtak a lávatömeg alalf. A láva feltartóztathatatlanul zudul a mélyen fekvő vidékekre. A lakosság halálos rémületben menekül a tenger felé. Vasárnap reggel a láva­folyam már csak egy km. távolságban volt Lingau-Olossától, amelynek népe fu'va menekült el. Ennek a helységnek 22 000 főnyi lakossága földönfutó lelt. Még a halálos betegeket is el­hurcolták, egy lélek sem maradt ott. t>— A legújabb paprlkarendelet módosítá­sáért. A földmivelésügyi miniszter, mint isme­retes, nemrégen rendeletet adott ki, amellyel kissé módosította 6okat sérelmezett előbbi paprikarendeletét. A szegedi paprikatermelőkel azonban nem elégíti ki ez a módosítás. Kérel­mükre dr. Kószó István memorandumot dolgo­zott ki, amelyben megbízói nevében további módosításokat kér a földmivelésügyi miniszter­től. Kéri, hogy a minősítést csak a kivitelre szánt paprikára korlátozzák és arra is csak ugy, hogy a vegyvizsgáló állomás csak a szegedi készítmény vegytisztaságát igazolja. — Vitézavatás Pest-Budán. A Margit­szigeti sport-pályán vasárnap délelölt folyt le szines ünnepség keretében a vitézek fölavatása. A fölvalandó vitézekhez a kormányzó intézett beszédet. — Juhász Gyula makói ünneplése. Juhász Qyula költői pályafutásának negyedszázados jubileumát Makó város közönsége meleg, ben­sőséges keretek között ünnepelte meg szomba­ton. A kedves ünnepség este hét órakor kez dődött a színházban, ahol a város és Csanád megye társadalmának minden számotlevő tagja megjelent. Az ünnepséget a makói uri da­lárda n.hány énekszáma nyitotta meg. A lel­kes ovációval fogadott költőt először dr. Espersit János üdvözölte magas szárnyalású beszédd'l. Utána Vermes Ernő lapszerkesztő Sz. Szigethy Vilmos kedves karcolatát olvasta fel Juhász Qyula felfedezéséről, majd R. Étsy Emília né­hány szép Juhász-költeményt szavalt meleg sí kerrel. Azután N. Miksa Ilona énekelt egy Juhász-dalt, Donászy Kálmán szerzeményét, majd Móra Ferenc üdvözölte néhány meleg, közvetlen szóval költötársát a Dugonics- Társa­ság, az Otthon Irók és Hírlapírók KőrM& s a szegedi újságírók nevében. Tettamenti Béla, a makói állami gimnázium tanára Juhász Qyula makói kartársainak, Kecskeméti Qyörgy tanít­ványainak, Saitos Qyula pedig a makói újság­írók üdvözletét tolmácsolta. Végül Juhász Qyula köszönte meg meghatott hangú beszédében Makó város szeretetét és ragaszkodását. A kö­zönség szűnni nem akaró tapssal és éljenzés­sel ünnepelte a jubiláló költői. A szinházi ün­nepélyt az uri dalárda fejezte be. A makói szervezett munkások dalárdája lampionos sze­renádot adott dr. Espersit lakása előtt a szegé­nyek, az elhagyottak költőjének. Este tiz óra­kor bankéit volt, amelyen a város hatósága é6 közönsége nevében dr. Nikelszky Jenő polgár­mester mondott pohárköszöntöt, a vármegye ödvözletét dr. Verlán Endre főjegyző tolmá­csolta és felolvasta a betegen fekvő Tarnay Ivor alispán üdvözlő levelét. Vasárnap délelőtt nagyobb társaság meglátogatta Makai Emil sír­ját, ahol megható emlékünnepély játszódott le. Juhász Qyula könnyezve mondott néhány emlé­kező mondatot a fiatalon elhunyt elődhöz. R. Etsy Emília verset szavalt, Espersit János pe­dig koszorút helyezett a sírra. Délután Kecs­keméti Ármin makói főrabbi negyedszázados jubileumát ünnepelte a város közönsége. Az ünneplésen résztveitek a nagyszámban megje­lent szegedi vendégek és a város hatósága is. — Jogász-juniália. Régi, kedves szokást elevenítenek fel a szegedi juristák. Junius 23-án este 8 órai kezdettel az ujszegedi Vigadóban zártkörű juniálist rendeznek a szegénysorsu joghallgatók felsegélyezésére. A hangulatosnak ígérkező nyári mulatság sikerét hozzáértő ren­dezögárda és Károlyi Árpád muzsikája biztosítja. T. Schatz Magda füzőszalonjit Somogyi­utca 15, I. emelet helyezte át. ut — Miniszteri fcöjzönet a szegedi Muzeum­barátoknak. A kultuszminiszter megbízásából dr. Czakó Elemér h. ál!amtitkár a következő leira'ot intézte dr. Szalay József kerületi fő­kapitányhoz, mint a Szegedi Muzeumbarátok Egyesülete e'nökéhez: Móra Ferenc könyvtár­és múzeumigazgató fölterjesztette hozzám a Szegedi Muzeumbarátok Egyesületének köz­gyűléséről föl ett jegyzőkönyv másolatát. Öröm­mel szereztem ebből tudomást arról az orszá­gunkban szinte páratlan áldozatkészségről, amellyel Szeged értelmisége legkiválóbb kultu­rális intézményét, a Somogyi-könyvtárt és Vá­rosi Muzeumot felkarolja. Fogadja méltóságod és tolmácso ja sz egyesület összes tágjainak, de különösen Varga M'hály és Bartos Lipót uraknak nemzeti kulturánk fellendi ése iránt tanúsított meleg érdeklődésükért őszinte köszö­netemet. — Megjegyezzük, hogy ez á szokat­lan meleg hangú kultuszminiszteri elismerés elsősorban Szeged kereskedő- és iparosoztá lyának és gazdasági vállalatainak szól, mert a muzeumbarátok kilencvenöt százaléka ezeknek a sorából kerül ki, mig a többi társadalmi osztályok á'dozatkészségét, eltekintve néhány szerény viszonyok közt élő liteiner-embertől, semmi módon nem lehetett felébreszteni. — tfajóösszefitközés. A Hamburg-amerikai vonal Kaiser nevü luxus gőzöse, mely a ten­geri fürdők között közlekedik, csütörtökön este Hamburgból Helgolandba menet Stör'torkola­tánál összeütközött az Angliából jövő, szénnel megrakott Billbro gőzössel. A Kaiser az össze­ütközés következtében olyan súlyos rongálást szenvedett, hogy nyomban vissza kellett térnie Hamburgba. Az összeütközés alkalmával egy ember meghalt, négy utas súlyosan, négy pedig könnyebben megsebesüli. Az angol gőzöst, amelynek orra teljesen behorpadt, Hamburgban szintén javítás alá kellett venni. — Revizió alá veszik a köztérhasználati dijakat. A tanács hélfői ü'ésén elhatározta, hogy a köztérhasználatért fizetett dijakat revizió alá veszi. Annak idején ugyanis, a régi béke­világban a város közterét használó polgárai egy darab aranyat fizettek a város urijogának elis­merése és demonstrálása cimén. Időközben kissé megváltoztak a gazdasági viszonyok, arany nem igen került a ládafiából és könnyen rongyolódó, de még könnyebben értéktelenedő papirbankóval helyettesitették a csengő ércet. A város eleinte nem törődött vele, mert h szen a papirbankó is demonstrálta az uri jog elis­merését. De később, amikor a tényleges vagyon, a föld jövedelme nagyon visszamaradt már az élettől, amikor a kiadások túlszárnyalták a be­vételeket, a tanács végigböngészte a régi bevé teli téte'eket és ugy találta, hogy az u i jog el­ismerése nem annyira forma, mint inkább jöve­delemforrás. Aranyra azonban k'ssé bajos lett volna már a visszatérés és igy a tanács az aranyvalutát alkalmazta. De csak egyszer, a mult évben, azóta azonban ismét történtek némi eltolódások, ugy hogy a tanács most ismét elhatározta a revíziót. Lehet, hogy a tanács most egyszer és mindenkorra az aranyparitás alkalmazását határozza el — természetesen csak a köztérhasználati dijaknál. A földbér, az — más ... — Emelik a piaci helypénzeket ia. A pol­gármester vasárnap az egyik szomszédos kis­városban járt és nagy elhatározásokkal tért vissza Szegedre. Azt tapasztalta ugyanis, hogy abban a városban ötven korona a piaci hely­pínz, Szegeden pedig csak tiz. A hétfői tanács­ülésen bejelentelte, hogy már a vonaton elha­tározta a szegedi helypénzek felemelését. Mivel az ötven koronát sokallji, csak harminc koro­nára tervezi ezt az emelést. Melyik volt a azezon legjobb filmje? A szinházi szezon befejeztével a színházak és mozik elkészítik a maguk zárszámadását, amely­nek talán legérdekesebb pontja az, hogy melyik darabnak, vagy filmnek volt a lezajlott szezon­ban a legnagyobb sikere. A színházaknál ezt nagyon bajos megállapítani, ellenben a filmek körül kétségtelenül nA titkok háza" cimü misz­tikus regény viszi el a pálmát, nemcsak erköl­csi, hanem anyagi szempontból is. Ezért ra­gadta meg a Korzó Mozi a kínálkozó alkalmat és szerezte meg ismét a sláger-filmet előadásra, amelynek I. és II. részét ma mutatja be utoljára. Kállay dr. |o£lsseniIaárlaaia Pallavleinl-ntca 3 alatt fogad egésc nap. Teletea 89. rre Szeged, 1923 jtinlue 1% — Bstelt a kivándorlási kvóta. Az Észak amerikai Egyesü't Államok törvényhozó testüle­tének bevándorlásra vonatkozó már régebben hozott és az 1923/24. évre is kiterjesztett hatá­rozata értelmében a magyar bevándorlás 5638 főben megállapított bevándorlási kvóta terhére Magyarországon engedélyezhető útlevelek száma betelt. Ennek folytán valamennyi utfevél ki­állító hatóságot felhívták, hogy a kivándorlás céljából az Északamerikai Egyesült Államokba kért útlevelekre vonatkozó folyamodványok át­vé'e'ét szüntessék be. Fellerjesztendők azonban azoknak az útlevél kérelmezőknek folyamodvá­nyai, akik nem kivándorlás céljából akarnak útlevelet, tehát állami kiküldöltek, körútra el­szerződött művészek, Amerikában alkalmazást nyert tanárok, papok, tudósok stb. — Timeo danaos ... Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos a hétfői tanácsülésen beje­lentette, hogy az asífaltjavitást befejezte a szer­ződéses vállalkozó, a tanács által megszabott 2000 négyzetméter helyett azonban 2750 négy­zetmétert javítottak ki. A polgármester gyana­kodva érdeklődött a meglepetésszerű tulmunka részletei iránt, Berzenczey Domokos csak annyit mondott szerénykedve az érdeklődésre, hogy „hit ügyeskedtünk egy kicsit". A polgármester még mindig gyanakodott, mert hát .timeo danaos et dona fereites" — mondotta. Később azonban megnyugodott, amikor megtudta, hogy az uj aszfaltanyagot a régivel keverték és igy javíthattak ki 750 négyzetméterrel többet. Igaz, hogy még 8000 négyzetméter lenne a javítani való, de hát — majd jövőre. — A Kristóf-téri gyilkosság. A Kristóf­téri gyilkosság ügyében a rendőri nyomozás minden támpont nélkül van. Az első pillanat­ban ugy látszott, hogy a gyilkos elfogatása csak órák kérdése lehet, a rendőrség most látja, hogy a lefolyt évek egyik legnehezebb gyilkossági esetével áll szemben. Beczássy igazgató sze­mélyleirásán és a házmester vallomásán kivül semmiféle adat nem áll a rendőrség rendelke­zésére. Mióta megdőlt az a feltevés, hogy Bácsit a barátai gyilkoták meg, azóta a detektívek csupán razziával nyomoznak abban a remény­ben, hogy a véletlen juttatja kezükbe a gyil­kosokat. A razziák a külváros egéBZ területén rendkívül intenziven folynak, a kocsmákból, ká­vémérésekből, egymásután állítanak elő embe­reket, akik az adott személyleiráshoz hasonló vagy egyéb okokból gyanúsak. Vasárnap kora délutántól kezdve a késő esti órákig folytak a razziák, azonban eddig még nem vezettek ered­ményre. — Az anyakönyvi hivatal eskető asztala. Az anyakönyvi hivatal eskető asztalán elkopott a hivatalos zöld posztó. A gyalult deszkalap kikandikál a folytonossági hiányokon, ami bizony nem valami épületes látvány a házasságra lépő jegyespárok számára. A hivatalos rongyosság kellemetlen illúziókat kelthet és kellemes illúzió­kat rombolhat le a házasságkötés pillanatában. Az uj anyakönyvvezető beadványt intézett a tanácshoz és kérte az eskető asztal bevonatását. A hozzávaló zöld posztó 40000 koronába kerülne. A tanács azonban soiallotta ezt a pénzt. Kimondotta, hogy a rongyos asztal át­húzása nem szükséges, mert hiszen a boldog­ság mámorában uszó jegyesek egymáson kívül ugy sem látnak semmit és igy az illúzióromboló rongyosságot sem. Nem merjük eldönteni, hogy melyik oldalon van az igazság, de ugy véljük, hogy az eskető asztalt mégis ál kellene húzatni, mert akadhatna a sok házasodó között olyan is, akit nem vakít el teljesen a boldogság és igy akarva-akaratlan csak meglátja azt az ízléstelen rongyosságot. MielStt megválna brilliáns, arany és eztlst érték­tárgyaitól, forduljon bizalommal Mülhoffer ékszerészhez (Kárász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti. «JI — A csehországi republikánus magyar kisgazdák kongresszusa. Ma volt a republi­kánus magyar kisgazdák szövetségének kon­gresszusa Pozsonyban. A kongresszus dísz­elnökévé Csánky Aladárt, a szövetség elnöksé­gének tagjaivá Csömör Istvánt. Szabói és Szügét választották meg. Az elfogadott határo­zati javaslatok szerint a magyar kisgazdák a cseh köztársaság alapján állanak és állástfog­lalnak a felvidék autonómiája ellen, mely a reakció visszatérését jelenti. MIodennemB gépjavítást, villany- ás gázszerelést legpontosabban készít Havai mérnök, Fodor-utOa 2. Telefon 17—794.

Next

/
Oldalképek
Tartalom