Szeged, 1923. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1923-06-14 / 132. szám

Szeded. junius 14. 82E0BD — Érettségiről — a klinikára. Érettségiz­nek a diákok. Az élet első kono'y izgatna sápasztja el, vagy pirosilja meg a fiatal arco­kat, a sima homlokokat talán először szeli ketté a gond barázdája. Mert hát nagy dolog az az érettségi. Almok szövődnek köréje, káp­rázatosak, szépek, aki innen van a küszöbön, tündérpalotát sejt mögötte, aki tul van rajta, sivatagban találja magát. Hog/ dobogott a szi­vünk, diáknyelven szólva, hogy drukkoltunk valamennyien, amikor ránk került a sor. A kérdések, a tételek vadul zuhantak ránk s kábult szemmel lestük jó tanáraink tekintetét és mindig találtunk abban valami biztatást, vahmi segítséget. És milyen jól esett ez a kis meg­engedett szabálytalanság mindenkinek, a tanár­nak éppen ugy, mint a diáknak. Hiszen mind­kettőjüknek egyforma kin volt az érettsége, a mult század pedagógiáján tk ez az életben­maradt kinövése, amelynek feleslegességát már olyon sokan bebizonyították és amelynek eltörlésére kész javaslat hever a mindenkori ku tu izminiszte­rek fiókjában. Da vannak azért pedagógusok, akik ragaszkodnak a műit minden rossz hagyomá­nyához még ma iü és a városi gimnázium érett­ségi biztosa, dr. L'ppay Q/örgy tankerületi fő­igazgató ÍJ ezek közé tartozik. Igy történhetett meg az a sajnálatom eset az ország egyik leg­jobb gimnáziumában, a kegyesrendiek inté­zetében, hogy az érettségi vizsgálatok be­vezető részén az Írásbeli érettségin, amely ma kezdődött meg, a főigazgató megjelent a viszgateremben és nyolc diá< vnsgáját Kímélet­len módon felfüggesztette. Állítólag puskáitak. Ez volt az indokolás, de a forma olyan kímé­letlen volt, hogy a matu ánsok sírva hagyták el az iskolát és fü'ükbe dörögtek a főigazgató olyanféle jóslatai, hogy a többi majd szó­belin kerül horogra. Az egyik maturáns, Paulovits Tibor, a nemrégen elhunyt Paulovits Márton főszámvevő fia ott, a padok között szivgörcsöt kapott és ö3,5zeesett. A mentők szállították el a klinikára, ahol még mindig súlyos betegen fekszik. Tiszteletteljesen kérdez­zük: Az érettséginek ezt a birbár formáját valóban szükségesnek tarija Lippay György fő« igazgató ur? — Ftíleky Géza és „A legnagyobb magyar". A Világ 1921. évi október tizenkettediki szá­mában dr. Feleky Qéza UA legnagyobb magyar ember" címen cikket irt, mel/oen Zilahi Kiss Jenő fővárosi tanácsnoknak a Námet-u'cai pol­gári iskolában október 6-án tartoti beszédével foglalkozik. Zilahy Kiss Jenő — irta a cikkben —gúnyt üz abból, amiért az aradi tizenhárom életét adta. Még ma is azt a destrukciót szol­gálja, amire az októberi forradalomban föles­küdött, mint a kommunizmus előhírnöke. Atro­citásokra uszítja a tanulöijjusdgot, zsidóüldö­zést szít és beleviszi az iskolákba, a gyűlölkö­dést és az atrocitások tanát. A budapesti tör­vényszék Feleky Gézát sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt néhány ezer korona pénzbün­tetésre itélfe. Az ítélőtábla 14 napi fogházra és 2000 korona pénzbirságra itélte. Feleky védője a Kúriához felcbbezett az ítélet ellen. A Kúrián ma foglalkozott az üggyel dr. Ráth Zugmond tanácsa. A Kúria ítéletében helybenhagyta az Ítélőtábla ítéletét. — A feltőtlszaparti kocsiút javítása. A mérnöki hivatal a tanács határozata alapján megkezdte a felsőtiszaparti kocsiút rendbehozá­sál. A szükséges anyagokat már megrendelték és a szállításuk is folyamatban van. Jelenleg a régi házak előlti támfalakat tolják beljebb, hogy biztosítsák a munkába veendő útvonal zavartalan forgalmát. Igazg. 455. Korzó Mozi Pénztár 1185. Csütörtökön, junius !4-én Az Orion Filmgyár és Forgalmi Rt. monopóliuma: A 666-os rendőr. Vígjáték 6 felvonásban. A főszerepbej: TOM MOORE. Azonkívül: Feketék között. Történet egy kis néger falucskábóf 5 felvonásban. A főszerepben: NITCHCGb CEW1S, Előadások: 5 és 7 órakor a téli, 9 órakor Gó idő esetén) a nyári mozi helyiségében. — Egynapi fogházra ítélték Lendvay Istvánt. Lendvay István A Nép 1922 október 22-iki számában „Faj avagy felekezet" címen cikket irt, amelyben tiltakozott az ellen, hogy felekezeti izgatás vádjával akarják az ő szavukat elnyomni. A cikknek szános éles kitétele miatt hitfelekezet elleni izgatás cimén indult meg ellene az eljárás. Az ügvet ma tárgyalta dr. Töreky Gíza tanácsa. Lsndvay Utvánt nem hitfelekezet ellen, hanem osztály elleni izgatás vétségéken mondotta ki bűnösnek és ezért egynapi fogházra itélte. Az iiélet ellen az ügyész és Lendvay védője felebbezéssei éltek. — Az árvizsgáló bizottság szigorú intéz­kedései az árdrágítók ellen. Az árvizsgáló bizottság ismételten megállapította, ho'y a ko­rona esése és a nyomában eiőálió áremelkedés nem áll egymással arányban. A koroninak egy ponttal való esése olyan áremelsedést és árfel­hajtást idéz elő, ami sokkal nagyobb mértékű esést tenne indokottá. Az árvizsgáló bizottság ezért a rendelkezésére álló eszközök teljes ki­mentésével a legszigorúbb ellenőrzést fogja gya­korolni és minden indokolatlan esetben az ille­tőket haladéktalanul bünte'tö bíróság elé állítja, mert nem tűrheti, hogy a korona esésével két­ségkívül velejáró drágaságot lelkiismeretlen em­berek kihasználják. Az árvizsgáló bizottság kéri a nagyközönséget, hogy ebben az ellenőrző munkájában saját érdesében támogassa és szá­mit az ipari és kereskedelmi érdekeltségek tá­mogatására is. (MTI.) — Hol van az osztrák császári korona? A Die Stunde berlini távirata szerint B;rchto!d gróf 1918 ban a Habsburg-ház ékszereivel együtt a kincstárból a császári koronát is S/ájcba vitte azzal a feladattal, hogy a korona számára biz!03 rejtekhelyet talá'jon. A nemrégi­ben letartóztatott Steiner bárót bízták meg a korona elhelyezésével. Az uralkodó halálával ma már ő az egyetlen, aki a Habsburgok csá­szári koronájának titokzatos rejtekhelyét ismeri. Mín'hogy egy lengyel grófnő, aki Svájcban Bercholddal barátságos viszonyban állott, azt áliitotta, hogy a Pranginsi-kastély közelében ásták el, — most felakarják ásatni a néhai uralkodó volt kastélyának kertjét, hogy a csá­szári koronát megtalálják. Az annyira kedvelt s rég élvezett kacagtató estéket csütörtökön és pénteken eleveníti fel a Belvárosi Mozi. Ez alkalommal a legjobb bur­leszkek kerülnek bemutatásra, a kedves Ö, továbbá a groteszk Chaplin és a kitűnő Bim­bulával a főszerepekben, valamint a Szegeden még nem látott amerikai uj burleszk színészek Percy és Freddyvel. A műsor összeállítása magá­ban garancia a sikerre, amennyiben csakis első­rangú vígjátékok és burleszkek szerepelnek. Jönnek a „Frankfurtiak" a Korzó Moziba! A ROTHSCHILD CSALÁD története. Megnyílt KBNDERESI JÓZSEF UJ SZABÓ ÜZLETE Tisza Lajos-körut 35. (Nagy ártézikut mellett.) Elsőrendű kiszolgálás! 50 futányos árak! B elvárosi Illatszertár a „Kék Csillag" mellett Széchenyi-tér 15. — Telefon: 706. Legolcsóbb bevásárlási forrás arc- és kézápoló szerek, kenőcs és folyadékban Valódi francia parfümök eredeti üvegekben és kimérve 471 l-es és fohann Maria Farina kölni vizek Legfinomabb illatos pouderek, hajfes­tékek és a legjobb hatású hajápoló_ szerek — Szájvizek Szappanok olcsóbbak a gyári árnál. 942 — Juliusban kétszeres rendkívüli segélyt kapnak a közalkalmazottak A pénzügymi­niszter javaslata szerint, amelyet a miniszter­tanács minden valószínűség szerint elfogad, a természetbeni kedvezményes ellátás és az eddig élvezett és julimtói kezdve összevonás alá ke­rülő illetmények érintetlenül hagyása mellett juüus hónapra a junius havi pótléknak meg­felelő rendkívüli segélypótlékokit fogják több­letként kiutalványozni a tisztviselőknek Ezáltal az állami alkalmazottak május havi rendkivüi segélyüknek éppen a kétszeresét kapják kézhez. A családi pótlék egyelőbe változatlan marad. A nyugdijasokról, özvegyekről és árvákról ugyan­ilyen mértékben gondoskodnak és a 100 szá­zalékos nyugdtjt élvezők járandóságát a meg­felelő tényleges alkalmazottak illetményével hozzák összhangba. A minisztertanács határo­zata után a juliusi illetményeket szabályozó rendelet azonnal megjelenik s igy a nvugdijas­járandóság is idejében utalványozható és szám­fejthető lesz. — Javítják a hidat. Hosszas tanácskozások és harcok után szerdán reggel végre megkezd­ték a hid burkolatának a kijavítását. A munka a hid két végén kezdődik és ugy halad a kö-v ztepe felé. A megrongált burkolóanyagot uijal cserélik ki, a meg'azult dís kákát megerősítik, a folytonossági hiányokat befoltozzák. Éppen ideje már a javításnak, mert az utóbbi időben úgyis életveszélyes volt a hidon való közlekedés. Két órái szüntelen kacagás csütörtökün és pénteken a Belvárosi Moziban. A Mliv^ní Színpad szombat, vasárnapi (ju­nius 16., 17-i) előalásai elé városszerte, pá­ratlan érd klődéssíl tekintenek. Szőke Szakái, a kiváló humorista és szellemes konferanszié egész társulatával vendégszerepel e héten a Művész Színpadon a legszenzációsabb, ötletes vígjátékokkal, tréfákkal és magáns^ápiokkal. A rész'etes műsort hónapi számunkban közöjük. — Aki óramutatóval fejezteti le ma<át. Jules Guernier jómódú fr-tncia kereskedő Bor­deauxban felmászott a St Ptcre-templom tor­nyába, fejét kidugta azóra'apon és a hatalmas percmutatóval lefejeztette m •gát. Az óra perc­mutatója hat láb hoss u tömör rézből készilt. A mutató olyan nehéz, hogy ha egy ember belekapaszkodik, meg sem mozdul helyéről. Amire a járókelők felrohantak, az óra mutatója már valósággal lemetszette a kereskedő fejét. Gyerünk nevetni csütörtökön és pénteken a Belvárosi Moziba. — B*]ok a Lóveraeny-íér körfll. A város annak idején azzal a feltétellel enged'e át a Lóversenyteret a Gazdasági Egyesületnek lóver­senyek rendezésére, illetve a helyőrségnek ka­tonai gyakorlatok céljára, hogy ott mindéikor megengedik az alsóvárosi tehín- csorda legelte­tését. Szerdán délelőtt Magyar József' vezetésé­ül egy gazdaküdöttség jelent-meg a polgár­mester előtt és elpanaszolta, ho?y a katonaság nem engedi be a csordát a Lóversenytérre. A polgármester sürgős átiratot intéz a helyőrség parancsnokságához és hivatkozva a Lóverseny­tér átadásához fűzött feltételre, a sérelem hala­déktalan orvoslását kéri, mert az alsóvárosi gazdák csordája számára más közlegelő nincs a közelben. Kellemes délutánok várakoznak a nyár folyamán a szegedi közönségre, amennyiben Suhajda József cukrász elhatározta, hogy szép napokon, vasárnap és hétfő kivételével délután fél 6 órától 8 ig katonazenével szórakoztatja vendégeit. Szervezett munkásoknak, közalkalmazot­taknak áreng dménnyel szállítunk házhoz kitűnő száraz hasábos és vágott tűzifát. Rekord tűzifa és szénbeszerzési vállalat Sajka-u. 12. Tel. 9-18. Cséplési szén feltűnő olcsó áron előjegyezhető. g76 A korona esést dacára ma még a régi áron zffimáBicoztafhatja kopott, lyukas, fenéknélküli £®füáncedényeit. Jobb lesz, sníntaz uj! 65 Zománcedényvállalat Vitéz-utca 4. szám. (Boldogasszony-sugárut sarok,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom