Szeged, 1923. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-20 / 113. szám

SZE 0 ED Szeged, 1923 május 20. KÖNYVEK Löw Immánuel száz beszéde. Löw Immánuelnek, a ludományos körökben európ:s»erte becsült nevü szegedi főrabbinak 44 önálló munkáját sorolja fel cim szerint Szinnyei: Magyar irók élete és munkái cimü irodalmi lexikona, 1874-től 1900 ig. Azóta majdnem egy negyed század telt el termékeny munkásságban, amely egész kis könyvtárra nö­velte a régi nemes értelemben vett polihisztor pap müveit. A szorosan vett tudományos mun­kák azok, amelyek a külföld biblia-kutatói e őtt tekintélyt szereztek számára s megőrzik nevét á jövendőnek is, — a magyar kultura szem­pontjából és különösen szegedi szempontból azonban legbecsesebben beszédei, amelyek kö­zül a legtöbb a szegedi zsinagógában hangzott el közel ptven esztendő alatt. Löw Immánuel már 1874-ben mondott be­köszöntő beszédében méltó utódjánax Ígérke­zett apjának, a -hires szónoknak és hamarosan elsőrangú mesterévé lett a szónoki beszédnek, ennek a nagymultu műfajnak, amelyet a mi korunk kivetkőz'etetí régi méltóságából és le­lörpííétt a maga színvonalára. Nem a szónokok száma fogyott meg, hanem a szónoklás művé­szei fogylak el, akiknél az alkalmiság mara­dandó értekü gondoatok hordozója volt s a gondolatok mindig irodalmi formába' öltöztek. A klasszikus szónoklatnak ez a jellemzése teljesen ráillik Löw Immánuelre, akirrek beszé­deiben az egyházi ember méltótágával a histo­rikus tudáta, a filozófus mélysége s a költő érzelmes pátosza találkozik, mindenek fölött bedig a tiszta rt agyar nyel/nek olyan művészi keresse, amelyhez foghatót nem sokat isme­rünk. Ha még ehhez hoz.átesszük, hogy nem volt a magyar nemzeti életnek egyetlen rezdü­lése, nem volt a Imának gyásza, vapy öröme olyan, amelynek Löw Immáauel kifejezést ne adott volna a szószékről, akkor érthe ő az a méltánylás, amellyel a sajtó Löw Imminuel legutolsó könyvét, 1900 tói 1922-ig mondott fczáz bsfezédének Schvarcz Jenő kiadásában megjdent gyűjteményét fogadta. Hármas be osztásával — Haza, Hit, Holtak — olyan ez a hatalmas könyv, mint egy háromfiókos ozek­rény, amely egy tisz'a és gazdag léiek kincsei­vel van megrakva. A magyar élet legjobbjainak hősöknek, államférfiaknak, Íróknak, tudósoknak finom jellemrajzai mellett különösen sok sze­gedi helytörténeti vonatkozást találunk a könyv­ben, amelynek minden szakasza elénk állitja a sokat próbáit és sokat megért, sokat megpró­báltatott és mindig igaznak találtatott, mindent megériő és mindig ryilt szavú Löv Immánuel markáns egyéniségét. pezsgői, bort, likőrt és mindennemű tsetttejeáruf legelőnyösebben vásárolhat a Kárász-Biifféhen Tulajdonos: Gulyás Gyula. Telefon: 6—64. 769 Magas arérí veszek aranyat, ezüs öt, bri liánst, régi ékszereket és mülárgyakat. Meghívásokat elfogadok. Deutsch Imre, Széchenyi-tér 9. H • 101 mérték utáni e legelegánsabbak. Üzlet: Petőfi-utca 8. Kass mögött. A franciák ujabb csapatokat küldenek a Ruhr-vidékre. A francia kormány a Matin értesülése szerint elhatározta, hogy ujabb katonai csapatokat küld a Ruhr-vidékre. Az olt álló katonaságot az ország belsejéből körülbelül 15-20.000 főnyi legénységgel szándékoznak a legközelebbi na­pokban szaporitani. Londonban híre jár, hogy Németország 2—3 héten belül uj javaslatokat terjeszt elő. Jól értesült körökben azt tartják, hogy Németország ajánlatainak el kell érniök legalább is a 40 milliárd aranymárkát. — Bibits Mihály és Kosztolányi Dezső megérkezett 8<igcdre. Ma este 8 órakor több fővárosi iró és ujságiró kíséretében meg­érkezett Szegedre Babits Mihály és neje, vala­mint Kosztolányi De??ő, akik tudvalevőleg a vasárnapi Juhász- maiinén szerepelnek felölvágá­saikkal. A fővárosi vendegeket a szegedi újság­írók f^gadtá* az állomáson, ahonnan a város fogasain a Kass-szállób< hajtattak. Innen a j vendegek Juhász Gyula Ipar utc3 13. szám S alatti lakására men ek, ahol nagyon Kedves j meglepe;és érte őket. A szegedi munkásdalárda j ugyanis este fél 10 órakor szerenádot adott a jubiláló költőnek, majd átadták Juhász Gyulá- \ nak a munkásság ajándékát: Csokonai összes müveit, a leguj-bb, teljes kiadásban. A költő meghatva köszönte meg munkások e kedves \ figyelmességé: es ajándékát. Juhász Qyula 25 éves jubileum ünnepsége holnap délelőtt 11 , órakor kezdődik a Belvárosi Muziban, amely­nek programját a következőképen áilitották j össze: A matinét Móra Ferenc vezeti be ho*z- \ Bzabb előadás keretében. Utána Babits Mihály megemiékezésft olvassa fel, majd R. Étsy Emília Juhász-verseket szaval, Kosztolányi De­zső Juhász Gyula költői működését méltatja, végül Juhász Gyula zárja 1? a matiné program­ját. E/után az üdvözlések következnek. Az Otthon Irók és Hírlapírók Kőre" nevében dr. Szalay József kerületi főkapitány, a „Pátria" és a Magyarság képviseletében Miklós Je ;ő, a Magyarországi Újságírók Egyesülete nevében Tölgyes GyulB, a Szegcdi Újságírók Egyesülete nevében pedig Móra Ferenc üdvözli a jubiláló költőt — A romtemplom márvány reliefjei. A tanác* fzombati ülésén elhatározta, hogy a fo­gadalmi templom hátsó szentélyének öt már­ványreliefjét még sem készíttetik el, még a re­liefek giptzmodeiljét sem, mert nagyon sokba kerülne. A pénz pedig magához az építkezés­hez is kevés. Schiller I. Aranyozott áruk, templom-, palotadísz­letek és képkeretipar, Iskola-utca 14. 782 Olcsó fürdőkádak, gyermek- éj ülőkádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. tss — A tizennegyedik árumintavásár meg­nyitása. Ma délelőtt nyitotta meg Horthy Mik­lós kormányzó a városligeti Iparcsarrok helyi­ségében a XIV. A unintavásárt. A vásár meg­nyitásán képviseltette magát a newyorki amerikai kereskedelmi kamara, a bukaresti és trieszti kereskedelmi kamarák, sőt olasz és francia ke­reskedő is volt jelen. A csehszlovák kereske­delmi minisztérium hivatalosan képviseltette magát. A román kereskedelmi minisztérium is hivatalos megbízottat küldött. A kormányzó az üdvözlésre rövid beszédben válaszolt. A sor­mányzó ezután sze nleutra indult a váiár helyi­ségében, ahol az Á:urnint«vá ár vezetös< - e ié szé öi Fischer Emil kormányfötsnácsus kaiauzo' •. Vízvezetéket berendez, javit, át alaki: Fekete Nándor, Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72. 5a Francia parfümök, legfinomabb szappanok legol­csóbbak a Kék Csillag melletti Belvárosi lllatszertárban. Gyönyö'ü antiü és modern vitrinek állan­dóan vannak raktáron Szalay m ik re kedv­ben, Gizella-tér. Mindennemű gépjavltáat, villany- és gázszerelést legpontosabban készit Havas mérnők, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. 743 Kállay dr. JogisxemináriatiiA Pallavicini-Htc* 3 alatt fo&ad esés* cp Telefon 8G z>,n — Indokolorlanul drága a péksütemény. Az árvizsgáló bizottság legutóbbi ülésén i«mét foglalkozott a péksütemények árával. Meg­állapították, hogy Szegeden jóval grágább a péksütemény, mint a fővárosban. A bizottság 8z ipartestület közbenjárását kéri, hogy a pékek a liszt- és búzaárak csökkenésével arányosan szállitsik le a péksütemények árát is. Abban az esetben, ha a felszólítás eredménytelen ma­radna, a bizottság szigorú irányárakat állapit meg ismét. A Dizottság tagjai azt is tapasz­talták, hogy a szegedi piacon lényegesen drágább a tejfel, mint Bud-pesten. A nyomozó­kat utasították, hogy kísérjék figyelemmel a tejfelárakat és ahol indokolatlan drágítást tapasz­talnak és a figyelmeztetés is eredménytelen marad, tegyenek feljelentést az uzsorabirósőgnál. A fehérnemütisztitók legújabb áremelését felül­bírálás végeit kiadták az illetékes albizottságnak. — Felmentették Fényes Lászlót a rendő i felügyelet fclól. A mult esztendei nemzetgyű­lési vá'amlásükon Fényes László a pétervásári kerületben lépett H, de Jieve»megye alispánja nem engedte megjelenni kerületében a forrada­lom alatt Mnuskött mngatartasa miatt. E$yuital pedig internálási eljárást is indított ellene. Ra­k vs/ky belügyminiszter az internálást rendőri felügyelet alá való helyezésre váltoitaita át és Fényes László a mult év szeptember 7 óta egyetlen vendéglő kivételével sehol sem jelenhe­tett meg. A riikor tegnap a tolonchásfca ment rendes heti jelentkezésre, ott bözöliék vele, hogy a belügyminiszter a rendőri felügyelet alól ren­deletileg felmentetle. Fátyol- és mouslin-harisnyáh minden szín­ben a pünkösdi ünnepekre kiválóan olcsó áron Lampel és Hegyinél. Telefon 14—03. „Napsugár" vagyonmentő vásár (Belvárosi óvoda) pünkösd első napján esti 8 óráig ma­rad csak nyitva. Nyakkendőket készit és javit legszebb kivi­telben Sándor Ibolya, Mérei utca 7., I. em. 4ss — A legújabb faárak. A faírmegállapitó bizottság ismét felemelte a tüzifaárakat. Vagontételekben mérle­geletleniil Szegrd-állomáson átvéve : hasábos 271.loo, dorong 257.6oo korona; mérlegelve 279.ooo, illetve 265.000 korona. A telepen métermázsáakint a hasábos fa 3295, a dorong 3í3o, a vágott fa 379o, loo kilónál kisebb tételekben 385o korona. Ölenkint (16.5 méter­mázsa) hasáb 54.350, dorong 51.64o, puha fa 26.o5o, zsindelyvég 27.6oo korona. Ezek az uj árak csak kedden lépnek érvénybe. N5I kalapok legszebbek, legolcsóbbak Fazekas Nővéreknél, Iskola-utca 18. fSi Mielőtt megválna brilliáns, arany és ezüst érték­tárgyaitól, 'orduljon bizalommal Millhoffer ékszerészhez (Kárász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti 813 Gobelinek és brokádok érkeztek a legszebb min­tákban és vételkötelezettség nélkül megtekinthetők Mülhoffer Albert kárpitosnál, Bástya-u. 9. Telefon 10-14. Gyermefctrtfco és fürdőöltönyök feltűnően olcsó áron Lampel és Hegyinél. Telefon 14-03. A LEGSZEBB TAVASZI ÚJDONSÁGOK GRENADIN, RUHAVÁSZNAK, SELYMEK MINDEN SZINBEM, FOULLARDOK, SZÖVETEK i a legnagyobb választékban WIGNER TESTVÉREKNÉL KÁRÁSZ-UTCA 10. SZÁM -m magyar bajnok csapat barátságos mérkőzése Pünkösd hétfőjén délután tél 6 órai kezdettel £3 SklK«siá!yán. (f Hamburg—Berlin—Wien—Budapest—Passau—Bukarest KÖlCSey-utCZa és »> - X P te ül K^d f Kárász- uto sarok. " . , „ „ . Szlovákia és Jugoszláviába. Kagyfuvarüzem. Beraktározás. Sürgönyeim: Fxpressptd Magyarországon. nemzetközi szállítmányozási rt. Tömegfuvarozás. Napszám fogatok egyezség szerint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom