Szeged, 1923. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-17 / 110. szám

főszerkesztője volt, aki mentő okokat találván, perújítást kért ebben az ügyben. Az ő utasítá­sára Juhász Qyula még aznap vezércikket irt a lapban „Tetemrehívás!" cimen és a cikk olyan nagy hatást keltett, hogy másnap az igazság­ügyminiszterium telefonon rendelte el az állító­lagos gyilkosság áldozatának azonnali exhumá­lását. Az exhumálásná! a holttesten semmiféle erőszak nyomait nem fedeztek fel a törvény­széki orvosszakértők, megállapították, hogy a halott nem gyilkosság áldozata, ennek követ­keztében az életfogytiglani fegyház/a elitélt Mezeit azonnali szabadlábra helyezték. A háboru utolsó éveiben és a forradalmak alatt a Délmagyarország munkatársa volt, majd a Szegedi Napló-nál és a Szeged nél dolgozott. Mint újságíró, arról nevezetes, hogy a leggyor­sabban ir, nem fizikai értelemben véve, hanem ugy, hogy néhány perc alatt bármely témát fel tud dolgozni a kívánt formában és ami a fő - jól. Juhász Qyula verseit a Dugonics-nyomda adta ki először, 1907-ben. Egy két év múlva a Holnap két kötete jelent meg, 1914-ben az Uj Versek, 1917-ben a Késő Szüret, 1919-ben az Ez az én vérem és egy évre rá a Nefelejcs jelent meg. Külföldi antológiák számára sok versét for­dították le és költői pályafutásához tartozik az is, hogy 1913-ban a Dugonics-Társaság és 1920 ban a Petőfi-Társaság tagjának válasz­totta meg. Színdarabokkal is voltak sikerei. Atalanta cimü, klasszikus tárgyú operettjét a vidéken mindenült bemutatták, Szép csöndesen cimu da­rabját Nagyváradon adták, végül az Egy óra sarcot 1922-ben játszották Budapesten, az Apolló Színpadon. * Amikor mindezt elmondta nekem Juhász Oyula az Ipar-utca 13. alatti csöndes, zsalugáteres lakásán, amikor ez a párszavas élet lepergett előttem, mint valami filmregény, akkor ugy éreztem, hogy Juhász Qyula több annál, amit a száraz adatok róla mondanak. Lelke virágai hiányzanak innen, az öt kötet gyönyörű vers, amely az irodalomtörténet nagyjai közé emelte öt. De jövőbelátó, bogárfekete szemei itt vilá­gítanak mellettem, mint örök mécsesek és itt magaslik barna homlok*. mint hitet és szerete­tet intő büszke pajzs. És ez alatt a szomszéd szobában hófehér ruhákat teregetett egy asszony, egy szent asszony: Juhász Qyula anyja. Pór Tibor. A lausannei konferencia — egy sakkjátszma. A laussannei békekonferencia megint kezd olyanná válni, mint volt az első és hasonlit egy sakkjátszmához, mely Anglia és Francia­ország között megy végbe, azzal a különbség­gel, hogy most az angol parasztok a törökök, a franciák parasztjai pedig a görögök. Ez ma­gyarázza a francia delegáció magatartását teg­nap óta, amikor a görögök először kezdtek a törökök ellen ultimátummal fenyegetőzni. A gö­rögöknek azt a javaslatát, melyet még régebben tettek, hogy semleges állam legyen a döntő bíró, a törökök eddig mindig visszautasították és most sem akartak róla hallani. Igy állott a dolog, amikor a tárgyalásokat csütörtökig el­halasztották, mert a török delegáció tagjai itt is szigorúan megtartják a Bajram-ünnepet. Idő­közben sir Horace Rumbold azt a tervet pen­dítette meg Alexandris görög külügyminiszter előtt, hogy a görög-török jóvátétel ügyét bíz­zák a népszövetségi tanács döntésére. Izmed bele fog menni ebbe az ajánlatba, miután a Javaslat angol részről ered. A Daily Mail lausannei levelezője irja, hogy az értekezlet a legutóbbi napokban lázas tevé­kenységet fejtett ki. Ugy látszik, hogy az érte­kezlet tagjai hitelt adnak azoknak a híreknek, hogy ha nem jutnak rövidesen megegyezésre a jóvátétel kérdésében, akkor a görögök a ma­ricai vonalon megtámadják a törököket. Izmed pasa a lap tudósítójával folytatott beszélgetése során kijelentette, hogy a török közvélemény már megelégelte a sok huzavonát és a béke­értekezlet sürgős befejezését követeli, akár bé­kéről, akár háborúról szóljon a döntés. A franciák Alexandretta környékén 70 repülő­f épet összpontosítottak. Alexandretta és Alappó örül drótsövényeket építenek. Mindenütt lázas katonai előkészületek folynak. SZBQBD Szeged, 1923 május 17. i gyűlése. Pincérek (A Szeged tudósítójától.) Tegnap éjjel, zár­óra után, a hajnali három órai harangszó mel­lett kopott és kikönyökölt szmokingok feketél­lek a Munkásotthon felé vezető uton. Apró csoportok vonultak fel a pirkadásban és ment magányosan is néhány ember, érthetetlen sza­vakat mormolva maga elé, amiből csak annyit lehetett kivenni, hogy valami borravalóról van szó. Ezek csak pincérek lehetnek, akik hajnali gyűlésüket tartják, hogy mindennapi kenyerüket kiharcolják a munkaadóktól. A Munkásotthon nagytermében soha még ennyi pincér nem volt együtt, a szükség pél­dásan öss?ehozta és összetartásra tanította meg őket. Minden ká/éház és vendéglő képviselve volt, csupa sápadt, kíváncsi arc fordul a veze­tőség felé, ahonnan sorsa javulását várta. A gyűlést Kleits József elnök nyitotta meg és n*gy lelkesedéssel nyilvánítja megelégedett­ségét, mert a pincérek ilyen nagy számban je lentek meg és tettek eleget kari kötelességeik­nek. Most megmutatták, hogy a pincérség is tud összetartani, ha kell. Weisz Dezső titkár veszi át a szót ezután és bejelenti, hogy a kávésok és vendéglősök vá­lasza megérkezett arra a levelükre, amelyben kollektív szerződések megkötését ajánlották a százalékrendszer alapján. A vendéglősök és kávésok válasza ugy hangzik, hogy ók nem hajlandók semmiféle kollektív szerződést kötni és semmiféle százalékrendszerbe nem mennek, ök méltányolják a pincérek helyzetét é> nem zárkóznak el az elöl, hogy ne javítsák a fize­tésüket 50—60 százalékkal. A sápadt arcokban égö szemek elkeseredett pillantásokat s?ögeztek bele*a hajnali félho­mályba. Bosszús megjegyzések röpködtek: • — Mi az, kéremássan, ha a háromezer ko­ronából négyezerötszázat csinálnak ? Mit érünk vele ? A lázadó hangulatot Barkóczy István, a buda­pesti pincérszervezet titkára csillapította le kissé. Nagyon örül, hogy összetartást lát, mert enél­kül nem lehet semmit elérni. Budapesten is most fejeződölt be a pincérek bérmozgalma. Ott is a százalékrendszert kérték egy memorandum­ban, de mielőtt még erőszakosabb lépésre ke­rült volna a sor, a főnökök olyan fizetést ad­tak a pincéreknek, amellyel egyelőre mindenki megelégedhet. Barkóczy azt ajánlotta a szegedi pincéreknek, hogy egyelőre ők is álljanak el a százalékrend­szer bevezetésétől, de kérjék ugyanazt a fize­tést, amit Budapesten kapnak, bár Szegeden a borravaló jóval kevesebb, mint a fővárosban. Talán ez is az oka, hogy a szegedi pincérek annyira elkeseredettek, mert mig a pesti kávé­házban 1000—1200 korona borravaló van, ad­dig Szegeden legfeljebb 4—500 korona a jövedelem. Mégis amellett van, hogy a vezetőség dol­gozzon ki egy ujabb memorandumot, amelyben a pesti fizetéseket kérik. Meg kell wutatni a főnököknek, hogy ők nem olyan tulkapóak, mint azt mindenkivel elhitetni szeretnék. Kéri a tagokat, hogy legyenek türelemmel és a győ­zelembe vetett bitben ajánlja javaslatát elfoga­dásra. Az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A szomorú pincérsereg egyhangúlag elfogadta Bar­kóczy indítványát és lemondott a százalékrend­szer meghonosítása és a borravalórendszer el­törlése érdekében támasztott követeléseiről. — Több tárgy nem lévén ... — szólt az elnök s véget vetett a gyűlésnek. Az ég már piroslott a kelő naptól, mikor „ás&zoáját" kö­szönlek egymásnak az éjszaka robotoiai, a lum­pok, a gorombák és a smucigok alázatos pezsgö­nyitogaiói és a toronyóra ötöt kongatott, m kor az utolsó gummitalpas talpaló is eltűnt a söpö­retlen utcáról. Most készül a memorandum és mint értesü­lünk, a kávésok és vendéglősök teljesíteni fog­ják a pincérek kívánságait. , í aWU. — A Juháág-matiné. Pünkösd vasárnap­ján délelő.t 11 órakor kezdődik a Bel­városi Moziban Juhász Qyula jubiláris ünnep­sége, amelyen Babits Mihály, Kosztolányi De­zső, Móra Ferenc és R. Étsy Emília szerepel­nek a jubiláris költőn kivül. A rendkívüli sike­rűnek igétkezö matiné jegyei a Tháliánái, a Szöllös-kölcsönkönyvtárban és a Belvárosi Mo­ziban kaphatók. — Nagyitídi Szabó István Makón. Nagy­atádi Szabó István földmiveiésügyi miniszter kedden reggel Makóra érkezett. Az állomáson a város hatósága ünnepélyesen fogadta. Dél­után részt vett a miniszter a gazdasagi egyesü­let közgyűlésén és éjjíl elutazott Makóról. — Bombamerénylet egy brakói cionista lap ellen. Krakóban abban a házban, amely­ben a Novi Dziennlk cimü cionista lap szer­keszztő ége van, tegnap este 9 órakor bomba­robbanás történt. A 1. pcsőház összeomlott, a háztető megrokkant. Emberéletben nem esett kár. Egy éjjeli őr, aki éppen a lépcsőházban tartózkodott, könnyebb sérülést szenvedett. Rö­vid idő alatt ez a harmadik bombamerénylet a szerkesztő $ég ellen A tettest még nem sikerült kinyomozni. — Érettségi vizsgálatok a városi gim­náziumban. A városi gimnáziumban harminc­kilenc tanuló érettségisik ebben az esztendő­ben. Az Írásbeli vizsgák ma kezdődtek meg és három napig tartanak, a szóbeli érettségi pedig május 11-én kezdődik és előreláthatólag hat napig fog tartani. — Törvényjavaslat a nyári időszámitáa­ról — Franciaországban. A francia kamara minden ellenjavaslat elvetésével elfogadta a nyári időszámításra vonatkozó törvényjavaslatot. — Mikes püspök hazarepült Rámából. Mikes János megyéspüspök, asi néhány nap előtt repülőgépen Rómába utazott, tegnap dél­után ugyancsak repülő >épen megérkezett Szom­bathelyre, ahol hivei közül sokan lelkes fogad­tatásban részesítették. Gobelinek éa brokádok érkeztek a legszebb min­tákban és vételkötelezettség nélkül megtekinthetők Mülhoffer Albert kárpitosnál, Bástya-u. 9. Telefon 10-14. A fővárosi gyermekek nyaraltatása. A népjóléíi miniszter köriratot intézett minden törvényhatóság főispánjához a fővárosi tiszt­viselő- és munkásgyermekek nyaraltatása ügyé­ben. Köriratában utalt Budapest főpolgármes­terének átiratára, amelyben felkérte a polgár­mestereket, hogy a nyaraltatási akciót a lehető­ség szerint támogassák saját törvényhatóságuk területén. A népjóléti miniszter a maga részé­ről is múlhatatlanul szükségesnek tartja, hogy minél több fővárosi gyermek résztvehessen a nyaraltatási akcióban, mert az előző gazdasági évhez viszonyítva a városi lakosság helyzete lényegesen rosszabbodott. A külföldi nyaraltatási akciók visszafejlődtek és igy a fővárosi gyer­mekek nyaraltatása a vidéki magyar társada­lomra vár. A folyton fokozódó nyomor követ­keztében elgyengült és kellő táplálás hiánya miatt betegségekre hajlamos gyerekek megmen­tése — irja a miniszter — a falusi gazda­közönség áldozatkészségétől remélhető, ami nemcsak a gyermekek testi fejlődését mozdítja elő, hanem a város és a falu közötti jó viszony megerősödésére is vezethet. A vidéki magyar társadalom áldozatkészségét igazolja, hogy az elmúlt nyár elején megindított akció 8000 gyer­mek nyaraltatását biztosította. Kéri a főispánt, hogy teljes erejével hasson oda, hogy a tör­vényhatósága területén élő nagybirtokosok és a nagyobb vagyonú polgárok középosztálybeli, a vidéki gazdák pedig munkásosztályhoz tartozó gyermekek nyaraltatását ingyenesen elvállalják. A főispán ezzel kapcsolatban felhívást intézett a város közönségéhez és kéri azokat, akik el­vállalnak egy, vagy több gyermeket a nyári hónapokra, május 25-ig jelentkezzenek a fő­ispáni hivatalban. A felvidéki menekültek ön­segélyző irodája ezzel parallel szintén indított nyaraltatási akciót a felvidéki menekült gyer­mekek érdekében. Felkérték ők is a főispánt, hogy akciójukat karolja fel. — A Meteorologiai Intézet időprognózisa: Egyelőre meleg idő várható, helyenkint zivata­ros esővel, később megélénkülő szelekkel. Hő­sülyedés valószínű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom