Szeged, 1923. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-06 / 77. szám

Szeged, 1923 április 10. SZEGED — A rozslisztet is bekapcsolják a ható­sági lisztellátásba. Most. hogy megkezdődött a hatósági lisztellátás módoz ttainak rendezésére vonatkozó tárgyalás, az egy-k fővárosi lap munkatársa fölkereste báró Prónay György közélelmezési államtitkárt, a bizottság elnökét és megkérdezte, hogy C-onkamtgyarország meglehetős nagy rozslisztkészletét mikép akar­ják felhasználni. Az államtitkár erre vonatko­zólag a következőket mondotta; Szó van arról is, hogy a tozslisztet is belekapcsoljuk a hatósági lisztelldtásba. A közélelmezési minisz­térium szükségesnek tartja, hogy föltétlenül fokozódjék ezzei is a rozslisztfogyasztás, nem is szólva arról, hogy a rozsliszt sokkal táp'á­lóbb és lényegesen olcsóbb, mint a búzaliszt. Ha a vidéken nem is sikerülne a rozslisztnek nagyobb mennyiségben való elhelyeíése, Buda­pesten és nagyobb városokban föltétlenül adunk rozshsztet is a hatósági ellátatlanoknak kiutalt mennyiséghez. — Kövér Lajos mérgezési pöre. Makóról jelentik: Tegnap kezdte meg Makón a szeg'di törvényszék Vild-tanácsa a háromrendbeli gyil­kossággal, egy gyilkossági kísérlettel, hamis tanuzásra rábirá sal és sikkasztással vádolt Kövér Lajos makói tanitó bünpörét. A vádirat szerint Kövér Lajos 1915 ben Varga Sándor gazdálkodót arzénnal megmérgezte, hogy va­gyonát megszerezze. 1917-ben, miután kölcsö­nös végrendeletet és kölcsönös életbiztosítási szerződést kötött, feleségét, Varga Etelt is meg­mérgezte. Első felesége vagyonába beleülve, 1919 ben újból megnősült. Második feleségét is, miután kedvező házassági szerződés aláírá­sára kényszeritette, arzénnal telte el láb alól. A mai tárgyaláson Kövér az összes vádpontokra nézve tagadta bűnösségét. A vizsgálat során sem tett beismerő vallomást, hanem őrültséget tettetett. Az orvosi szakértők háromszor íj meg­vizsgálták. Mind a szegedi, mind a budapesti felülvizsgálat megállapította, hogy teljesen be­számítható. A mai tárgyaláson maga Kövér is beismerte, hogy szimulá/t és azt hozta fel, hogy ezzel a magyar tanítóságot meg akarta menteni a szégyentől, hogy egy tanítót ilyen súlyos vád alá helyezzenek. A vádlott kihallga­tása után a h^rom áldozat exhumálási jegyző­könyveit olvasták fel, melyek tanúsága szerint mind a három holttestben nagymennyiségű dr­zénmérget találtak. Cs.?k délután kezdhették meg a tanúkihallgatást. Hetvenhat tanút hall­gatnak ki, ugy hogy ítélet csak sokára várható. Dr. Espersit János ügyvéd vallomásában el­mondta, hogy Kövér állandóan durván bánt feleségével. Második felesége panaszkodott a tanú előtt, hegy Kövér be akarja hálózni és vagyonából kiforgatni. Özvegy Szabó Zsig­mondné megerősítette, hogy Kövér durván bánt feleségével, sőt tettleg is bántalmazta őt. H. Kovács Rozália, Kö /ér második feleségének nő­vére elmondta, hogy Kövér Lajos egy izben maga vitt tányéron palacsintát apósához, Varga Sándorhoz. Ez több palacsintát megevett, mire heves rosszullét fogta el. A tanú elfutott or­vosért, aki azonban akkor még nem gondolt arra, hogy a palacsinta meg lehet mérgezve. Egy palacsintát a macskának dobtak, mely at­tól felfordult. A tanúkihallgatásokat holnap foly­tatják. A vádlottat Reiniger Jakab védi. Látta már a Vénusz kisasszonyt? A világ legtökéletesebb szépsége, a legvígabb filmoperett­ben játszik. Gyönyörű bőröndöket, kézitáskákat és mindenféle bőrdiszmüárut a legolcsóbban vásárolhat LA CHER bőröndösnél, Kárász­utca 14. szám. 504 Céllövő fegyver 40 tölténnyel, engedéllyel eladó. Síálay mükereskedés, Szentháromság-u. 2. Olcsó fürdőkádak Feketénél. Telefon 10—72. 355a tíl7ÍfQ 'WilMeii És Mb IUlIIÜ tételben is kapható a mini is Mm fi.-T.-Mi Tisza Lajos-körut 56. szám. 582 — Állítólagos incidensek a Jugoszláv határon. Az egyik fővárosi déli lap irji: Ma­gánértesülés alapján érkezett tegnap Badapestre a hir, hogy a jugoszláv hatóságok a magyar határon a vonaton letartóztatták és Újvidékre szállították a Budapest felé induló Keresztes mérnököt és dr. Surányi egyetemi tanársegédet. A hirt a letartóztatott tanársegéd felesége hozta, aki elmondotta, hogy a két letartóztatottat Új­vidékre szállították, ahol túszként internálják őket, azzal a megokolással, hogy az ellenintéz­kedés két jugoszláv határőrnek a magyar hatá­ron történt megö ése miatt. Illetékes helyen, ehová ebben az ügyben felvilágosításért for­dultunk, a következőket mondották: Egyelőre csak egy szűkszavú telefoiijelentés alapján tudunk az esetről. E jelentést közvetett forrás­ból kaptuk az egyik letartóztatott családjától. Ami a két jugoszláv határőrnek a magyar határon történt állítólagos megölését illeti, arról mi semmit sem tudunk. Szegény és gazdagnak lehetővé van téve meg­nézni a Vénusz kisasszonyt, olyan olcsó hely­árai vannak. — Halálos végű baleket egy harcgyakor­laton. Ma délelőtt a Budapest melletti Nagy­kovácsi környékén megtartott harcgyakorlat alkalmával vitéz zajkai Riffl Sándor ezredes egy lövedék által súlyosan megsebesült és belső elvérzés folytán még a déle-őtt fo'yamán meg­halt. Annak felderítése végett, hogy valakit e körül terhel e mulasztás, vagy gondatlanság, katonai részről vizsgálat indult meg. Istentisztelet a zsinagógában péntek este negyed hétkor, szombat este háromnegyed hét­kor. Halottak emlékezete vasárnap délelőtt. írás­magyarázat vasárrtap délután 4 órakor. Előre váltsa meg jegyét a Vénusz kisasszony eliadására, mert nem kap helyet. M» utoljárá kerül bemutatásra a Belvárosi Moziban „Ginette, a senki leánya" cimü film befejező része. Főszerepeit a már közkedvelt­ségnek örvendő Sandra Milowanoff és Bimbula játszik, akik művészi játékukkal lebilincselik a közönséget olyannyira, hogy szem nem marad szárazon a megható jeleneteknél és nem akad mulatságos jelenet, amelyet szívből jövő kaca­gás ne kisérne. Bimbula — az ellenállhatatlanul mulatságos komikus — nevét mint egy varázs­igét adják szájról szájra. Műsorunk kiegészíté­sére egy ismeretterjesztő film fog még leperegni és reméljük, hogy ezen nagyszerű műsorunkkal élvezetes órákat fogunk kényes izlésü közön­ségünknek nyújtani. Rendes mozihelyárakkal mutatja be a Korzó Mozi a Vénusz kisasszony filmoperettet. — KÜLFÖLD. Skutariból jelentik, hogy Beiram Csűr és Hassán bég albán főnökök, akik eddig nem akarták magukat a hatalomnak alárendelni, felajánlották a tiránai kormánynak hűségüket. — Londonban a sztráj­koló mezőgazdasági munkások egy csoportja botokkal felfegyverkezve tegnap a „Vörös Zászló* crmii dal el­éneklése közben felvonulást rendezett. A hétfői zavar­gások miatt rendőrség kiséri a sztrájkoló csoportokat. — A csehországi magyar ellenzéki pártok kongresszusa április 29-én lesz Munkácson. — Papulas görög tábor­nokot, a kisázsiai görög haderők főparancsnokát a hadi­törvényszék sikkasztás miatt elitélte. — Felsöszilézia lengyel részében egy nemzetközi pénzügyi konzor­cium a kiterjedt szénmezők kiaknázását veszi át. — 4 . tőrök nemzetgyűlés által elf igadott választói törvény aktiv és passzív választójogot ad minden férfi­nak, aki 18 életévét betöltötte, nők a választójog gya­korlásából teljesen ki vannak zárva. — A szellemi mun­kások világkongresszusa ma nyilik meg Párisban. — ötvenezer bányász sztrájkol Dél-Walesben. — Mantuá­ból jelentik, hogy egy gyorsvonat Montemorlana mellett elütött egy autót, amelyben hét személy ült. Hatan meghaltak. — Rómában a Quirinálban lázasan folynak az előkészületek Jolanda királyi hercegnő esküvőiére, amelyet ünnepélyes keretek között a jövő héten fog­nak megtartani. Hat szóló énekes és 8 tagü énekkar énekel a Vénusz kisasszony filmoperettben. Kállay dr. loglaseminárluma Pallavlcinl-atca 3 alatt fogad egéaa nap. Telefon 89. 258 A szinház heti műsora: Péntek: Bajadér, operett. Bemutató. B. 1. Szombat: Bajadér, operett. A. 2. Vasárnap d. u.: Cigánybáró. — Este: Bajadér. Hétfő: Bajadér, operett. Kedd: Bajadér, operett. Szerda: Bajadér, operett. Csütörtök: Bajadér, operett. Péntek: Bajadér, operett. '* Hegyi Emánuel zongoraművész hangver­senye kedden, április 10. (Harmónia.) HA-HA CIPŐÁRUHÁZ u -n. 12. Mielőtt clpőszfikségletét beszerzi, kérjük áras kirakatainkat megtekinteni. Cip 5inket a következő árak­ban árusítjuk: Gyermek Szandálok flCCfl Y.\h\ erős bőrtalppal. . . 1051U Fehér vászoncipő, széles <£300 IC forma •••••• Fehér vászoncipő, hegyes KOílíl IC divatforma .... Fekete körömcipők rá- Qj^QQ mával ••}••• Fekete pántoscipő rámi­Női barnabagaria pántos- 3900 9C cipő • • • • • • Férfi- és gyermekcipők nagy választék­ban kaphatók!! Vidékre csakis a nfnz eJőzetes beküldése mellett szállítunk ' nem felelés esetén a C3 pénzt visszaaditik, r—i Belvárosi üftogi Telefon: Pénztár 582. Telefon: Igazg. 258. Pénteken, április 6-án Az évad leggrandiózusabb kalandor regénye befejező ré3ze: SHKOaNIN, Fi RÍti 8 felvonásban. Aí előző részek összefoglalva szintén Ma®. Főszereplők: SHNORfl NILOWANOrr BIMBULA, a „Kis hazátlanok" főszereplői. Azonkívül: Gaumonl Híradó. Ismeretterjesztő 1 felvonásban. Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. MEGHÍVÓ. Gála Cipőipari Szövetkezet 1923 április 15-én délelőtt 10 órakor Szegeden, Feketesas-utca 15, I. 4. szám alatt rendkívüli közgyűlést t?rt, amelyre a szövetkezeti tagokat ez uton is meghívja az Igazgatóság. Napirend i 1. Jelentések. 2. Az igazgatóság lemondása, részére a felmentvény megadása és uj igazgatóság választása. 3. Esetleges indítványok. szállítunk I-rendü száraz bükk­hasáb tűzifát KC8óbb Klein B. Vilmos rt. Tdefon: 13~37­elsőrendű kiviielben, mérsékelt árban ké­szit Tóth* Iskola-utca 14. szám. (Suhajda cukrászdával szemben.) 3U

Next

/
Oldalképek
Tartalom