Szeged, 1923. február (4. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-07 / 29. szám

Szeged, 1923 február 10. SZEGED JL Szegedi művész párisi sikere. (A Szeged tudósítójától.) Szűkszavú párisi hir számol be arról, hogy a francia főváros művészi köreiben élénk feltűnést kellett egy fiatal magyar művész kiállított szobraival és festményeivel. A fia'al magyar művész, akinek alkotásait a nagy francia lapok a legmelegebb elismerés hangján méltatják, foachim József, Cs. Joachim Ferenc, ismert szegedi festőmű­vész öccse. A rövidke párisi hir többet nem árul el, nem tudjuk meg belőle Joachim József sikerének okát és nagyságát, nem tudjuk meg, hogy milyen alkotásai hódították meg a kényes ízlésű francia közönséget. Joachim József két esztendővel ezelőtt még itt küzködött Szegeden, ebben a művészt soha meg nem értő és ne|n méltányoló konzervatív porvárosban. Néhányan már ismerték nevét, néhányan már megtalálták benne a még kifor­ratlan tehetséget, néhány kisebb tanulmánya már kivívott néhány tiszavirág életű elismerő sort a szegedi lapok hasábjain. De Szeged vá­rosa sohasem volt alkalmas terűlet arra, hogy itt művészi tehetségek fejlődjenek ki és igy azok a fiatal tehetségek, ekiknek volt elég energiájuk, minden alkalmat fölhasználtak, hogy kiszakad­janak ebtől az álmosan marasztaló szegedi unalomból. Joachim József nagyon fiatal ember, alig hu­szonöt esztendős. A háborút végig-katonás­kodta, a román fronton meg is sebesült. Talán husz esztendős sem volt még, amikor hirtelen elhatározással megnősüli. Szegeden élő szülei is csak akkor tudták rr.eg fiuk inegházasodá­sát, amikor egy szép napon bemutatta nekik fiatat feleségét. Ilyen hirtelen elhatározásu és cselekvésü volt mindig. A szegedi állami fő­gimnázium diákja volt, szin jeles tanuló, aki minden szülői támogatás nélkül, stipendiumok­ból tartotta fenn magát Negyedik gimnazista korában abbahagyta a tanulást. Ugy érezte, hogy kinőtt a zöldrefeslett, alacsony iskola­padokból, az iskolai fegyelemből. Qörbeszáru pipát vásárolt és amig osztálytársai a latint biflázták, ő kinn fújta a füstöt a Stefánia va­lamelyik padján és festőkről, művészekről ol­vasgatott, vagy vázlatkönyvébe rajzolt. Aztán kimaradt végleg az iskolából, a negyedik osz­tály vizsgáját már mint magántanuló tette le, nagyon is közepes eredménnyel. Tanárai le­mondó legyintéssel térlek napirendre az eset fölött: „Elzüllött teljesen, pedig kár érte.". Aztán feléje sem ment már a gimnáziumnak. Rajzolt, festett és a bátyja segítségével megis­merkedett a festés technikájával. Majd tiszaparti agyagból gyúrt fantasztikus figurákat, modelljei utcagyerekekből kerültek ki. A háború és a forradalmak után feleségével egy ült Budapestre költözött. Valami elhagyott budai műteremben dolgozgatott, rajzolt, festett, faragott és tanult. A budapesti viszonyok, különösen a minden tehetséget csirájában ki­pusztító anyagi gondok nem engedték, hogy tovább haladjon a megkezdett uton. Két évvel ezelőtt, ugyancsak hirtelen elhatározással, néhány lecsökkent értékű magyar bankóval a zsebében, feleségével együtt, útlevéllel, vagy anélkül, Olaszországba ment. A művészet napsugaras hazája már nagyon régen vonzotta, már nagyon régen vágyódott a kék olasz ég alá, a fehér romvárosok árnyékába. Pénze azonban nem volt, de tanulni akart. Rómában egy teljes hó­napig a vasútállomáson a!udi és hogy a min­dennapit megkeresse, jeleségével együtt cipőt tisztított Róma legforgalmasabb utcáin. Estén­ként dolgozott. Valahogy megismerkedett Ferrari professzor egyik tanítványával, aki bgr mutatta a mesternek néhány szobortanulmányát. Ferrari tanítványai közé fogadta. Az olasz mes­ter műtermében dolgozott, tanult tovább másfél évig. Akkor összegyü'ött annyi pénzt, hogy Párisba utazhasson. Szobrait, rajzait nagy ládába csomagolta és haza küldte Szegedre. Most Párisban él és már elérte első komoly művészi sikerét. Értesü'ésünk szerint rövidesen Amerikába megy. Joachim József fiatal ember még, tele ambícióval, energiával. Az indulása szinte páratlanul szép és jogot ad a legszebb reményekre. (m. /.) 13-33 a Szeged telefonszáma Paprikás hangulat a paprikások között. (A Szeged tudósítójától.) A szegedi páprika­termelők, kikészitők és kereskedők együttes ér­tekezletre jötíek ö&ze ma délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében. Az értekezleten meg­jelent dr. Darvas Ferenc, az országos paprika, ipari és gyógynövény iroda igazgatója is, hogy a szegedi paprikatermelők és kereskedők ki­fogásait a szombaton megjelent uj ptprikaren­delettel szemben meghallgassa. Az értekezlet, emelyen dr. Tonelli Sándor ka­marai tilkár elnökölt, bővelkedett az elégületlen­ség zajos megnyilvánulásaiban. Az érdekeltek közül különösen a termelők és piaci közvetítők jelentek meg nagy számmal, hogy védekezzenek a kormány bizalmatlansága ellen, amely az uj paprikarendeletben a minősítés és ellenőrzés megszigorításával jelentkezik. Elsőnek Csiszár István a paprikatermelők ki­fogásait és kívánságait terjesztette elő. Sajnálat­tal állapítja meg, hogy azok a hivatalos köze­gek, akiknek sok közük van a paprikához, nem jelentek meg az értekezleten. A földmüvelés­ügyi minisztérium sem hallgatja meg kellőkép a szegedi termelőket a létérdekeikben érintő kérdésekben. A szegedi termelők iránt nagy a bizalmatlanság odafenn, a szegedieken keresz­tül akarják a p prika jó hírnevét biztosítani olyan szigorú eszközökkel, amelyekre szükség nincsen. Mert tudhatnák, hogy a paprika hír­nevét, egész világhírét éppen a szegedi paprika­termelők alapozták meg a maguk erejéből, a maguk gondosságával. Miért van akkor szükség arra, hogy a termelőket még háziellenőrzés alá is helyezzék? Kifogásolja, hogy Kalocsát előny­ben részesitik Szegeddel szemben, ott állították fel a paprikakisérleti állomást, holott a paprika egész karriérje Szegedhez fűződik. Legjobban kifogásolják azonban, hogy a szombaton meg­jelent rendeletet három nap alatt akarják végre­hajtani. Vegyék figyelembe, hogy a szegedi paprikatermelők 50 százaléka analfabéta és ezért legalább három hetet kérnek a rendelet végre­hajtásáig álláspontjuk, kifogásaik részletes irásba foglalása miatt. C' iszár Istvánnak dr. Darvas Ferenc vála­szolt. Igyekezett megnyugtatni a termelőket, hogy a földmivelésügyi miniszter nagy súlyt helyez arra, hogy a termelők meghallgatást nyerjenek. Hogy ez a szóban levő rende'etnél nem történt meg, az nem a minisztériumon múlott, hanem a szegedi termelőkön, akiknek kiküldöttje, Kapovics Mihály ur, nem jelent meg az érte­kezleten. Kapovics: Nem kaptunk meghívót! Ezután Kapovics elmondotta, hogy hiába jár­tak a szegedi és kalocsai megbízottak az érte­kezletre, a \9 minisztériumi kirendelt a 6 ki­küldöttet mindig leszavazta. Igy azután abba­hagyták az értekezletek látogatását, mert nem volt értelme. A legutóbbi értekezletre pedig, amelyen ezt a rendeletet tárgyalták, nem is kaptak meghívót. Dr. Darvas: Éppen maga nem kapott? Más mindenki megkapta és én állítom, hogy a hiba onnan származik, hogy az értekezleten Kapovics ur nem jelent meg. Különben visszatérek arra a békés hangnemre, amelyen eredetileg elindul­tunk. Én magam is kívánatosnak tartom, hogy a szegedi termelők külön szakosztályt alakit­hassanak és ezáltal képviseltethessék magukat a szaktanácsban. „ > Ami Kalocsa protekciós helyzetét illeti, a paprikahivatal és a minisztérium valósággal örletőkövek között vannak. Mert Kalocsán azt mondják, hogy Szeged a protekciós, itt meg azt mondják, hogy Kalocsa. Pedig egyiknek sem jut több, mint a másiknak. A kalocsai paprika­kisérleti állomás Szegeden is megvan, csak­hogy vegykisérleti állomás néven. Végül kijelentette dr. Darvas, hogy készsége­sen tesz oly időben előterjesztést, hogy a ren­delet végrehajtása három héttel elhalasztassék. Ezután a malmosok nevében Ábrahám Szil­veszter és Dobó Ignác, majd Seelenfreund Al­bert a kereskedők nevében kérte a három heti haladékot. A kereskedők különben írásban fog­ják észrevételeiket az illetékes helyre juttatni. Végül Csiszár István beszélt még a paprika­Ügynökök ellen, amire Kugli Péter válaszolt és visszautasította a vádakat. Akinek nem tetszik az ügynök, az adja el az árut közvetítő nélkül. Az értekezletet Tonelli Sándor fél egykor zárta be. Az utcán csoportokba verődve tárgyalták a termelők tovább sérelmeiket és zajos kifakadá­sok hallatszottak a korzó tájékán, a p: prika­(átrak körül. A földmunkás-kérdés a Ház előtt. A nemzetgyűlés mai ülését fél 12 óra után nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Napirenden van az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyunk ideiglenes rendezéséről SZÓ:Ó, a Duna végleges szabályozásáról szóló és az áliaiforgalmi szavatosságról szóló törvény­javaslat harmadik olvasása. Mindhárom javas­latot h-rmadszori olvasásban e'fogadják. Ezután a földmunkások vállalkozó szövet­kezetének állami támogatásáról szóló törvény­javaslat általános tárgyalására térnek át. A földmunkások 80%-a munkanélküli ... Első szónok Dénes István. A földmunkás­kérdés Magyarország legégetőbb kérdése, sőt a magyar nemzet létének kérdése. Ez a kérdés okvetlenül megoldásra vár, mert hiszen a tör­vényjavaslat indokolása is megállapítja, hogy a magyar földmunkások 80 százaléka munka­nélküli, tehát kenyérnéiküli. Ezen okvetlenül változtatni kell. A nagybirtokosok nem minden tekintetben bánnak ugy a munkásokkal, mint az keresz-ényekhez illik. Magyarországon nem néppolilikát, hanem bankpolitikát csinálnak. Sürgeti a tetteket, mert nézete szerint a keresz­ténységnek nem jelszavakban, hanein cseleke­detekben kell megnyilvánulnia. A nagybirtokosok nem tesznek eleget a krisztusi eszmének. (Gróf Hoyos Miksa: Nem ért maga shhoz. Ernst Sándor: Ez a parlamenti beszéd? Várnai Dániel: Ez az egyetlen hely, ahol beszélhetünk.) A nagybirtokosokat nem érdekli a nyomor. Dénes István: A nagybirtokosok nem mennek el a földmunkásokhoz, nem hallgatják meg pana­szaikat. Nem érdekli őket a nyomor. (Erdélyi: Csak nem használjuk ki "agitációra.) Ahelyett, [ hogy segitenéríek ezeken a szegényeken, uzso­rásoknak, spekulánsoknak adják ki a földeket. ' Ez a szomorú igazság. (Nagy zaj, a jobboldalon ' a padokat verik.) Nem érti, miéit van a tul­o'dálon akkora idegesség, mihelyt a nagybir­tokosokról van szó. (Nagy felháborodás a jobb­o'dalon. Drózdy valamit Bogya felé kiált. Bogya: Maga csak ne beszéljen, maga csak a szabad szerelemről beszélhet.) Dénes István: A nagybirtokosok megakadá­lyozzák a földbirtokreform végrehajtását. (Zaj. Felkiáltások: Mondja meg, kik azok. Hoyos: Ne általánositson. Hegedűs György: Neveket kérünk. Akik megakadályozzák a földbirtok­reformot, megérdemlik, hogy az ország meg­tudja nevüket) Dénes István: Megnevezné őket, sőt eklatáns példával is szo'gá hatna olyan földbirtokosról, aki elkergetett hárorri földmunkást, amiért be­jelentetlék igényüket. (A jobboldalon verik a padokat: Mondja meg, ki az 1 Hegedűs György: Most már követeljük a nevét. Erdélyi: Addig nem beszélhet tovább, amig meg nem mondja. Hoyos: Ki vele, halljuk a nevét. Ernst: Ne­vezze meg, ki az) Dénes István: Az illetőt Weiss Manfrédnak hívják. (Óriási zaj) Kövelelték, hogy mondjam meg a nevét az illető földbirtokosnak, de ennél nem akar megállni, azt is megmondja, ki az ügyvédje. (Felkiáltások a jobboldalon: HalljukI Úgyis tudjuk 1 Rassay: Rubinek István. A zaj fokozódik. Az elnök kéri Dénes Istvánt, hogy maradjon a tárgynál, mert elkalandozásai feles­leges izgalmakra adnak okot.) Dénes István: A földmunkások hazaszereteté­ről beszél. Megállapítja, hogy mindig a legjobb hazafiak voltak, bár egy talpalatnyi földjük .sem volt. Ök az igazi hazafiak, mert nyomoruk ellenére is azok maradnak. A jómódú kisgazdá­nak könnyű hazafinak lenni. A földmunkások rettenetes nyomorúságának oka a munkanélküli­ség. Hangsúlyozza ismételten, hogy Magyar­országon a földmunkások 80 százaléka munka nélkül van. (Szijj Bálint: Téves beállítás. Nagy­atádi Szabó: Ez nem igaz.) A kormánynak

Next

/
Oldalképek
Tartalom