Szeged, 1922. december (3. évfolyam, 214-237. szám)

1922-12-02 / 215. szám

SZBQBD S'-íRed, 1922 december 2. Isméi leszállították a munkabéreket. (A Szeged tudósítójától.) Egy hét előtt meg­írtuk, hogy a búzaárak esése következtében a Szegedi Munkaadó* Szövetsége öt százalékkal leszállította a munkabéreket A Munkaadók Szö­vetsége ma ismét foglakozott a munkabérek kérdésével s tekintettel arra, hogy a búzaárak ismét alábbiéinak, a munkabéreket ujabb öt százalikkal l szállították. A kollektív' megállapodás szerint a munka­bérek alapját az augusztusi búzaárakhoz ará­nyitják. V ta ma a buza ára körülbt.ül 55 százalékla. magasabb az augusztusinál, ennél­fogva a munkabérek is 55 százalékkal maga­sabbak az augusztusi munkabéreknél. Ez a különbözet két héitel ezelőtt még 65 szazaié­kot tett ki, tehát két hét alatt tiz százalékkal lett olcsóbb Szegeden a munka.. Sajnos, a munkabérek leszállításával kapcso­latban nem számolhatunk be általános olcsób bodásról is. Mert a búzaárak csökkenéséről nem vesz mindenki olyan gyorsan tudomást, mint a Munkaadók Szövetsége. Sem a piacon, sem a vendéglőkben nem érezzük az olcsóbbodás*, sőt, mint megírtuk, a vendéglősök felemellék az árakat, a liszt, a zsir és a húsárak esése ellenére is. A fogyasztó tehát nem sok hasznoí lát a munkabérek csökkenéséből. Pedig a munka­bérek decemberben előreláthatólag még ala­csonyabbnak lesznek, de mit remélhetünk a piactól ? A tapasztalat számtalanszor megmu tatia már, hogy semmit. M—ma iiiinimminiAii — Shvoy ezredes búcsúja. Shvoy Kálmán vezérkari ezredest, aki tudvalevőleg a hadügy­minisztériumban nyert beosztást, távozása al­kalmából tegnap este búcsúztatták el ismc.^ei és birátai a K ss-éttermében. Shvoy ezredest meegen ünnepelték a jelentévök. — A Nobel-békedíjat Nittinek adjik. A Secolo értesülése szerint a Nobel-fél: békedjal Nitti volt olasz miniszterelnöknek ítélték oda. A lap véleménye szerint az cdiitélés alapjául valószínűleg a „Nincsen béke Európában" cimü munkája szolgált. — Iparoa- éa kereskedó-nagygyülés Hód­mezővásárhelyen. A Szegedi Kereskedők Szö­vetsége ezúton kéri fel tagjait, hogy a vasár­nap délelőtt Hódmezővásárhelyen tartandó nagygyűlésen minél számosabban jelenjenek meg. A n gv gyűlés tárgyát a blockrends .er és a forgalmi adó behajtásinak sérelmes módja elleni tiltakozás képezi. A kereskedelmi és ipar­kamara által rendezendő ezen gyűlésen az egész kamarai kerület ipuos és kereskedői érdekképviseleti fognak résztvenni. Ar. indulás a reggeii vonattal. — Nyolc mészáros uz uzsora bíróság elótt. A dorozsmai szoígabiróság nyolc dorozsmai mészárost feljelentett, mert a birkahúst drágáb­ban adták a maximális árná. Az uzsorabiróság ma délelőtt tárgyalta a mészárosok ü^yét. A vádlobak azzal védekeztek, hor3y a szentesi ár­vizsgáló bizottság nem közrite velük a maxi­mális árat s igy nem is tudhatták, hogy meny­nyiért adhatják a birkahúst. A biróság szükfé­gesnek látta az erre vonaikozO tizonyitékok be­szerzését és ezért elnapolta a tárgyalást. — Huszonhat millióba ke ülne a kaszár­nyáit Ríjavíiaba. A honvédelmi miniszter egy meghízottja járt pénteken Szegeden és iti a várcsi mirnöki hivatallal átvizsgálta a kaszár­nyajavitásokra vonatkozó számításokat. A szá­mitások szerint a kaszárnyák javiiása huszon­hat millió koronába kerülne. — Indokolatlanul drágán mérik a lóhúst. Az árvizsgáló bizottság több feljelentés alapján a mult héten foglalkozott a lóhusárakkal és megbízta Scultéty Sándor városi főszámvevő!, a hatósági husszék vezetőjét, hogy a lóhusára­kat vizsgálja felül és az áremelés eredményé­ről tegyen jelentést a bizottságnak. A főszám­vevő most befejezte a vizsgálatot és az árvizs­gáló bizottsághoz küldött jelentése szerint a lóhusmérök árdrági ást követnek el. Jelentésé­ben elmond egy jellemző esetei. Az egyik ló­mészáros 10.000 koronáért vett egy lovat. Vágóhídi ilhték címen fizetett 480 koronát. A ló bőréért kapott 4500, a sörény- és farok­szőrért 500, a bélért 1800 koronát. A ló husa és csontja tehít mindössze 3680 koronába ke­rült, egy kiló lóhus beszerzési ára tehát á lag huszonhárom korona. Ez<el szemben a lóvágók 75—95 koronáért árusítják a lóhúst, a töltelé­keket pedig 150—200 koronáért és igy 100— 200 százalékos bru tó haszonnal dolgoznak. A jelentés végén kéri a főszámvevő, hogy az ár­vizsgáló bizottság az indokolatlanul magas árak letörése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ékszerlpar! Takaréktár-u., dr. Gróf-palota. Kommunl/mus sohasem hódított volna teret, ha minden e ..ott a Központi Tejcsarnok fiókjaiban áru­sított érett, erős túróval jólakhatott volna. 4W — A szinQgyi bizottság ülése. A szinügyi bizottság Gaál Endre dr. kulturtanácsnok el­nökletével ülést tartott, amelyen Palágyi Lajos beterjesztette a jövő hét müsortervezetét. A te > vezet szerint szinre kerül Molnár Ferenc uj darabja, az Égi és fötdi szerelem, a Bohémélet, a Cserebere és éjje i előadásban az Elnöknő. \ vigalmi adó ügye is szóba került és a bizott­ság abban egyezett meg Balogh Károly pénz­ügyi tanácsnokkal, h gy az igazgató pontosan megállapítja a jegyek alapárát és tételenként bebizonyítja a jegyek árához számított külön­böző adókat és illetékeket. — Egy »ál-doktor ur", «ki rablásokat bőit. A szegedi rendőrség már másodízben tartóztatott le egy szegedi szélhámost, aki He­gedűs György néven szerepelt a város éjszakai életében. Hegedűs egy cipőüzlet kifutója volt, majd a legkülönbözőbb címeket használta. Volt „kolozsvári állomásfőnök fia", „orvostanhail-, gató" és ez utóbbi minőségében állandósította a „doktor ur" cimet. Hegedűs öt rendbeli lo­pást és öt rendbeli k'zokirathamisitást követett el. A rendőrség kinyomozta, hogy Hegedűs volt az, aki a Bencsik-féle Boldogasszony-sugáruti kabátrablás hírét költötte. Ó adta el Bencsik télikabátját 3500 koronáért, de Bencsiknek csak 3000 koronát adott oda. Hegedűs elíen folytat­ják a vizsgálatot, hogy sorozatos csalásait le­leplezzék. — KÜLFÖLD. Az olasz reformszeciatísták parla­menti csoportja elhatározta a párt feloszlatását és a szociáldemokrata pártba való beleolvadását. — Az albán függetlenség évfordulóját az egész országban nagy örömmel ünnepelléx. — Néhány titkos táviratot hoz a Malin most nyilvánosságra, amelyeket Venizelosz 1920 ban intézett Londonból a görög külügyminiszté­riumhoz s amelyekből Lloyd Georgenak Venizelosz elótt tett olyan nyilatkozatait idézi, amelyekkel Lloyd George a görögöket bátorította a kisázsiai hadjáratra. — De Valera Hollyhead kikötőn át Amerikába szán­dékozik szökni. Az ir kikötők ellenőrzését a lehetőség s/erint meg fogjik kettőztetni. — Az olasz kormány a parlamenttől a trianoni békeszerződést, továbbá a rapallói szerződést és esetleg a washingtoni egyezmény ratifikálását fogja Kérni. Ezek elintézése után kiírják a i választásokat. Óra-, ékszerjavltás, arany, ezüst beváltás legelőnyösebben Győrinél, Klauzál-tér 2. ^ A francia exklu^iv vFágb n játszódott le az a rendkívül izgalmas és érdekfeszítő társa­dalmi dráma, amelyet Bisson drámája alapján Névtelen asszony címmel az amerikai Goldwyn­filmgyár filmesített meg s amelybín Pauline Fredericks, a kiváló amerikai tragika megrázó erővel játssza meg az eltaszított asszony szere­pét. Ugyanakkor mutatta be a Belvárosi az „Enyveskezü King" cimü páratlanul érdekes amerikai vígjátékot, amelyet a kedvelt Pathé­revü vezetett be. SF'.ÉkBzerlpar" vásárol, alakit, javit arany, ezüst ékszereket. 22 — Az újságírók jclmízesiélye. A szegedi újságírók jelmezestélye ma este 9 órakor kez­dődik a Tisza-szálló nagy ermében. A jelmez­esté y iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés az utóbbi két nap alatt csak fok zódotf, ugy hogy a zártkörű mulatság rendsivüli sikerűnek ígér­kezik. Az estélyre szóló belépőjegyeket az esteli pénztárnál meghívó ellenében lehet megváltani. A kötelező öltözet jelmez, vagy esté.yi ruha. Felülfizetéseket az újságírók téli segélyalapja javára köszönettel fogad a rendezőség. Arany, ciüstbeváltas Tót'ónál, Kölcsey-utca 7. t> — Két kard- /,s egy pisztolypárbaj — egy nő miatt. Csütörtökön a budapesti Ferenc Jó­zsef laktanyában súlyos kimenetelű pisztoly-, illetve bandázsnélküli kardpárbajt vívtak Illés György földbirtokos és Welber Ferenc tüzér­őrnágy, amely alkalommal Welber Ferenc négy és fél centiméteres vágást kapott balarcán, ugy hogy harcképtelenné vált. A párbaj előzményei még szeptember hóra nyúlnak vissza, amikor is a nyugati pályaudvaron Welber őrnagy sértő megjegyzést tett a földbirtokos társaságában levő hölgyre. Ezért október 27-én kardpárbajt vívtak, amely alkalommal a földbirtokos 11 centiméter hosszú sérülést ejtett az őrnagy fe­jén. Ezután azonban a felek nem békültek ki, sőt Welber továbbra is föntartotta a sértő ki­fejezést. Ezután Illés újból provokálta Welbert. Ez alkalommal pisztoly-, illetve nehéz lovas­sági kardpárbajban állapodtak meg a segédek A háromszori golyóváltás nem végződött ered­ménnyel, mire lovassági kardokkal csaplak össze. A felek harmadszori összecsapás után sem békültek ki. Aranyat, brllHánsot éa ezüstöt magas árban vesz IRITZ óra. és ékszerjavító Dugonics-tér 11. JOJ A Leányegylet hangversenye. December 12-én rendezi a Leányegylet népkonyuája ja­vára a hangversenvét, anelynek dus műsorá­ban szerepelni fjg Charlotte Wilke tánc­művésznő, Baumhorn Licy dalénekesnö, Weisz Sári zongoraművésznő és Balassa József opera­énekes. A nagyszabású hangverseny jegyeit a „Thália" árusítja. — A városi ni jnhely sorsa. Hosszú há­nyattatás után a ráros a Derma-barakokban állította fel az elaggottak és rokkantak men­helyét. A katonaság azonban értesítette a vá­rost, hogy a barakokat lebontatja, mert anya­gukra szükség van és igy ismét aktuálissá vált a menhely elhelyezésének a problémája. Érte­sülésünk szerint a polgármesier a kjzkórház uj bban kijavított szuterénjének négy helyiségét akarja erre a célra berendezni. Ez a terv azon­ban még nem végleges. Villamos berendezést és javítást jutányosán készit Sebestyén Marcel Valéria-tér 6. Teleion 15—46. z» órájit javíttassa Babosnál. Oroszlán-u 6. t — Tilos táncolni az éttermekben. Buda­pesti tudósítónk jelenti telefonon: Nádossy Imre országos főkapitány ma rendeletet adott ki, amely megtiltja a nyilvános éttermekben és kávéházakban az estéli táncot. Az éttermek tuajdonosai azonnal megfelebbeiték ezt a ha­tározatot, mert szerintük a közönség táncolása létérdeke sok vendéglőnek. December elsejétől pedig a legtöbb helyen — külföldi mintára — délután is akartak öt órai táncot rendezni, amiból az éttermi forgalom megjavuiását várták. A főkapitány rendelete szerint a nyilvános helyi­ségekben időnként engedélyezhet a rendőrség jótékonycéiu tánc-estélyeket. A rendelet ellen vétOKet szigorusn meg fogják büntetni. Szalay kölcsön könyvtárat átvettem, min­den magyar, német könyvujdonság továbbra is a közönség rendelkezésére áll. W. Szöllős Er­zsike. 5U Világítás szerelétét békeanyagból vállalje Rosner József, i >sza Lajos-körut 39. Telefon 468. m — PetSH-flnnep Páriaban Jean Bonnefon kezde­ményezésére kiváló francia iiókból külön bizottság alakú t, amely maris javában dolgozik a franciPetőfi­ünnep előkészítésén. Az ünnepély 1923 január 26-án fog lefolyni, még pedig Sorbonneon, a lelynek rektora, Appel keszséggel bocsátott?, rendelkezésre az egyetem auláját. Az ünnepély alkalmából Petőfi válogatott köl­teményéiből külön kiadás fog megjelenni francia nyel­ven. A fordítás munkáját Jean Bonnefon és J. Regnier végzik. Brilliánat, aranyat, ezüstöt, müfogaknt bevált a legmagasabb áron Auslánder, Kígyó-utca 6. 346 A azegedi leaaámitoló éa pénsváltóbank Köl­csey* és Kárász-utca sarok, mint a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank, Budapest alapítása és a devizaköz­pont bizományosa a legelőnyösebb feltételek mellett vesz és elad valutákat és devizákat, valamint a leg­előnyösebben bonyolít le mindennemű tőzsdeügyleteket. .4 szinház heti mllaora : Szombat 7 órakor: Cserebere, operett. A 8. — Este lü órakor : Csodagyerek. Vasárnap d. u.: Kis gróf, operett. — Este: Cserebere. Házat! Földet! Üzletet! rftl.'JSWíhS Szabó vnffltTítcílu3: Telefonszám: 10-54. Siolid é« i legmegbiihatöbb. Állandó nagy előjegyzés há»ak, földek és Baletck eladására. i«7

Next

/
Oldalképek
Tartalom