Szeged, 1922. augusztus (3. évfolyam, 175-180. szám)

1922-08-01 / 175. szám

Sseged, 1922. augusztus 1. Ára 8 korona. Kedd. 111. évi.. 175. sz ELOFiZETÉSl ÁRAK Egy cvrc 21t> 1 kor. I Negyedévre .">40 kor év rí 1080 * | Egy hóra >80 • fel Peidl Gyula képviselő szegedi látogatása Vasárnap beszámolót mondott. — Négy szociáldemokrata képviselő beszéde a szegedi gyűlésen. Ptid. Gyula és képvi<e őtársai, mint megittuk, szombaton este óriá-i ováció mellett vonul;?.k be Szegedre. Va.-érnap vaWrágo ünn pet ült s munkásság, hogy S.egtden láthatta zászlóvivőit, a\ik lá'ogatásuk napiát no3s?u idöKre tm'ékeze esse tették. Az a munkássá?, amelyet a kurzu<> poliiika egyeiiesen kitagado'tnak nyí!­vánitoit á hazából, ez a munká?ság vezéreinek példaadó szavain keresztül ismételten megmutitia, hogy ma­gyarul érez és gondol»<ötlik s hogy « hazsfias«ágot börönnel és inter­nálással sem lehetett kiirtani belőlük. Amikor vasornap a szegedi mun­ka sághoz beszeltek, az senki szetiéoen se^ lehet száll destrukció, vagy vörös rém. Békéről és munká­ról eselt szó, becsületes, őszinte po.'iíikáról, a demokració elemi köve­telményeiről. Píidl G>u'a személye ti alkalommal végleg a szivéhez férkőzött a máso-iis kerü et közön­ségének s a<tik szt hiszi*, hogy íreiició'al r.i lehet irtani az igazságu­kat, azok vasárnap meggyőződhetek az el!enl.ező;érő.. A szociáldemokrata képviselők !á'ogatá"áról :z a ábbi tudósításban számclunk be: Küldöttségek, látogatások. Vasárnap dólei'tt Pe<dl Gyula, mint a II. kerü et képviselője láto­gatási kivání tenni a város ható­ságánál. Ki seriele az.mban ne.n járt szerer.cséví1, mert a város hatóságá­nak képviselői nem voltak megtalál­hatók. Dé előtt 11 és 1 óra között kül­döttségeket fogadott Peidl a Tisza­s/áüóvjnn lévő iaká án. Küldöttségi­leg tisztelegted nála az öiszes szak­szerveze'ek, munkásügyesületek. söt a második került natadó polgár­sága, a kisiparosok is sz-kna* sze­rint ti^z'Hegíírk kcp.iselőjüknél. Dél­uhn Pe.-ll visszaadta a latogaiáso­kaf. Megtekintette a Munkásotthoni, szakszervezeteket, a Munkások Fog a ztási Stöve kezetét és a töobi rpunká^jólíti intézményekét. Utána képviislőátsíiv:! eeyütt a Kossuth Lajos Ju^árui volt LrtszIMéle ven­dé^lőoe mer.t, a^ol r sztveti a szo­ciá de ;.okrata pá ; gyűlésen. A szociáldemokrata párt gyűlése. Jcval hat 6ra eiőtt már iialalmas tömeg ^ylilt ö?s?e a Kossuth Lajos­sugáruion levő László-féle vendcglő kértjében, ahova az érdeklődő* nagy­rísze be sem fért, hanem kinn re­ked: az utcán. Mindenü t r.ndorök, det.Átivek cirkáltak es \ig, áztak a rendre, de rendzavarás egyetlenegy­szer sem történ'. Hat óra előtt néhány peiccel treg­érkezett Peidl Gyula a kíséretében levő szocialista Képviselőkkel és a szociáldemokrata pártvezetöség tag­iaival. Az udvaron szorongó tömeg szűnni nem anaró éíjemés.ei fogadta , az érkezőket és ielitesen lüníetett a második választó kerüiet nemzet- ' gyűlési képviselője mellett. í A gyűlést rövid b-szíddel Kovács ' Imre pái!vezetőségi tag nyiloiia meg. Nj Ugaio.iira, rendre intette a hallga­tóságot, majd átadta a szót Peidl Gyulanak, aki a KövelkezŐKet mon­dotta : Peidl Gyula beszéd?. Tíszicl! polgártársaim, tiszteit e;v­társji nl A- a szép fogadtatás, amely­ben tegnap .'édesített bennü.ikel Szeged város munkássága, az a sze­rttei, amellyel körülvesznek, bősé­gesen kárpótol bennünket azén a gyü.úieleá fogadtatásén, amiben a pol­gári partok részérőt a nemzetgyűlésen részesül ünk. Azt hangoztatjuk állan­dóan, nogy nem vagyun* hszaliak. Kerde.ti, vajjoi kik a hazafiak? Közbeszólás-. A pinamistá*! Peidl Gyula: Talán az a kicsiny réteg, amely évszázadokon keresztül bitorolta az ország földjét? A tör­ténelem tanúsága szerint mindig, amikor a dolgozó kisemberek hely­zetük megjavítására törekedtek, min­dig elakarták velük hitetni, hogy ez rem hazafias cselekedet. Nagyon jellegzetes, hogy már a választások ; előtt is és most is a nemzetgyűlé­sen minden gyűlölködés mellett hal­; lőttünk oyan hangokat, hogy a dol­gozóknak a nemzetgyűlésen való i képviselete megnyugvást kelt a nép | körében. Ez azonban egymagában­| véve még nem lehet elég arra, hogy : megnyugv.st keltsen, hogy ez a megnyugvás állandó legyen. A szo­ciáldemokratáknak nem az a legfőbb óhajuk, hogy képviselőt küldjenek a parlamentbe. Ennek csak akkor van érti Ime, ha a munkásképviselők meg­felelő megértésre találnak a túl­oldaliaknál és a kormánynál és olyan intézkedések történnek, ame­lyek megjavilják az életviszonyokat és a doigozo nép jogi helyzetét. (Ugy van I) Ha csak arról volna szó, hogy szocialista képviselők ül jenek a parlamentben, ezt már ré­gen elérnettük volna. Maga Tisza István, aki hallani sem akart a vá­lasztójog kibővítéséről, több ízben fölajánlott pá-tunknak néhány man­dátumot, de a párt ezt mindannyi­szor visszau asitotta, mert a választó­jog kérdésé foníosabb annál, hogy h-ny szocialista képviselő ül a par­lamentben. Ha titkos a váiasztójog, ez megadja a lehetőséget arra, hogy a választók minden befolyástól men­tesen éljenek vele és igy minden képviselő, ha azt akarja, hogy man­dá urna ne csak egy ciklusra szól­jon, kénytelen olyan politikát foly­tatni, amely a széles népré egek ér­dekeit szolgálja. Tisztelt polgártársaim I A dolgozó néprétegek ma a legsúlyosabb gon­dok és viszonyok között élnek. A drágaság napról-napra fokozódik. Maga Bethlen István miniszterelnök adta tudtára hírlapok utján az or­szág lakosságának, hogy borzalmas lesz a tél. (Közbeszólás: A buza aranyparitásai) A drágasággal kell tehát alaposan foglalkoznunk. A szociáldemokrata képviselők ezt a maguk részéről meg is teszik. Meg­felelő javaslatokat terjesztünk elö. Ha ezeket a nemzetgyűlés elfogadja, nem mondom, hogy a drágaságot teljesen megszünteti, de minden­esetre mérsékeli. A szociáldemokrata pártnak az az álláspontja, hogy a drá­gaság u gabonaárakból indult ki, mert ehhez igazodnak a többi árak. (Ugy van!) Ellenfeleink, a nagybirtokosom akiknek hasznos lehet a >enyérdrá­gasáp, azt akarják elhitetni a kis­gazdákkal, a törpebirtokosokkal és a földmunkásokkal, hogy a szociálde­mokratáknak ez az álláspontja elle­nük irányul. Leszögezem és szeret­ném, ha a törpebirtokosok és a föld­munkások ebben igazat adnának nekem, hogy számukra a magas gabonaár nem jelent hasznot, mtrt nekik nincsen annyi buzájuk, hogy annak az árából födözhetnék mas áruk drágaságát. Ha olcsó a ga­bona, akkor az ipari termelés is olcsó. Hogy ezt megé tethessük a nemzetgyűlésen is, ahhoz szükséges a szociáldemokrata képviselők ki­tartó munkája. Ehhez pedig szük­ségünk van arra, hogy választóink ernyedetlen munkával segítségünkre legyenek abban a harcban, amely arrj irányul, hogy minél szélesebb rétegeket nyerjünk meg. Eredményt csak akkor érünk el, ha «okan va­gyunk és ha cselekedetünket a meg­győződés diktálja. — Ahhoz, hogy a dolgozó réte­gei? életszínvonalát és jogi helyzetét megjavit-uk, szükségei, hogy Ma­gyarországon törvénybe iktassák az egyesülési és gyülekezési jogot. (Ugy va.i!) Magyarországon kivül nincs még Európában még egy olyan oiszág, ahol nincs meg a népnek ez a joga. Mindenek előtt szükségesnek tartjuk a sajtószabad­ság helyreállítását. (Zajos Helyeslés.) Lehetetlennek cs a mai korba bele nem ilőnek tartjuk, ho?y közigaz­gatási uton tilthassanak be lapokat, vagy vonhassanak meg kolportázs­jogot. A kurzus alait gyakran han­goztatták, hegy a lurzuselienes la­pokat be kell tiltani és mcst a nem­zetgyűlésen haronló indítvánnyal ál­lanak, elő. (Nagy zaj.) Nyilvánvaló,­h- gy ilyen felfogást sehol sem ért­hetnem meg. Kijelentem, hogy ami­kor ezt az irditványl meghalloitam, Szlmuelly nsve jutott eszembe. Szá­mueiiy etr.be: .ke: gyilkolt, ezzel a szellemet akarják meggyilkolni. (Zajos helyeslés. Fölkiattások: Le az orgoványi»kkal I Szellemi Orgo­vány I) — Negyvenhárom évvel ezelőtt Szegedet e öntötte a Tisza, elpusz­tította az skkor virágzó vároet. Az árvíz után sár és iszap maradt vissza. Szorgos munkára volt szűk­ig. begy e«.t a íok tisrat és sza­pot eltakari.hassák ée hc^y az el­pusztuit Szeded helyére egy szebb Szcgedeí építhessenek. Polgártársaim! Nyolc évvtl ezelőtt hasonló áradat öntöite el az országot, a háború. Ennek nyomán is í.ok sá; és iszap maradt vissz*. Eddig ínég nem si­került ezi ÍZ iszapot eltakarítani, de nekünk az a törekvésünk, hogy az eltakaritas munkáját folytathassuk, hogy szabaddá tegyük az utat a közszabadságok, a munka, a jog, a kulturális fejlődés előtt. Ha sikerül ezt a sok sarat és iszopot eltakarí­tanunk, ha sikerül biztositanunk a fejlődet lehviögégét Mígyarország számára, akkor bátran variálhatjuk a szállóidét, he Magyarország szebb lesz, mint vo . I Ezt azonban nem lehet elerni terrorral <Kö: beszólá­sok : De még internálással sem !), csak a közszabadságok törvényes biztosításával, a m;gelh»*tési viszo­nyok javításával és a kuítura fejlesz­tésével. Ehhez a trunkához kérem •in az öoCk kitartó és hűséges tá­mogatását.1 Négy szocialista képviselő beszéde. Peidl Gyula befejez'e beszédét. A hailí'-iósát; hatalmas éijenzc.sei ün­nepelte a kép.ise.öt. A raps es éljen­zés MÉG okkor is tar.ott, akikor KJ­vacs lrnra. be;elen elte, üogy Szabc G;ala nemzeteyülé:i képvbdó be­széu; nö/ctkeJk. Az ünnep.ís zaja csíik a.'kor n^lt ei, amikor Szabó Gyula megjelent a röfión.'ö'.t emel­vényén. Szabó Gyula először Peidl Gyula stcmíiyéve) f • lalKi>zk. Ne>n vagyok, u«ymond, tekinielyimádó, sz é'e>. sokmindenre megtanított, de egyre n^m, nogy va­| lakinek hízelegjek, de most ki kell | jelentenem, hogy a munkásmozga­lomban eltöltött élelemnek cz az első boldog napja, amit Peidl társa­ságában töltök e! SzegeJen. Régen dogozunk együtt é-: mindig azt lát­tuk. hoity c&sk kevés háia jut azok­ra!:, akik a Vis emberekért küzdenek. De :rost, atnikor ?. bc dog emberek szemébe nézhetek, belátom, hogy rem hiába ugarOítutik. Amikor be­kentünk a nemzetgyűlésbe, nagyon jó! tudtuk, hogy nc r. olyan társ2­ságbi megyünk, aiol tárt karokkal *ának ben lünket, han-:m *zért men­Unk br,hogy ott folytassuk munkánkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom