Szeged, 1922. július (3. évfolyam, 148-174. szám)

1922-07-29 / 173. szám

SZBOBD A testvérgyilkos Herédi bün­tetését helybenhagyta a Kúria, Rókus városrész közönségét he­kke.i keie«z ül izpa'omban tartotta az a bűntény, amelyet 1920 már­cius 8-áu f dezetf föl a szegedi rendőrség. A t^glaavár mögött levő tóban lis'.tcszsákba varrva egy me­zítelen n i holi teslet találtak a mun- ! kások A rendőii nyomozás megál- j lapitoili, hog- a holttestet előbb' megfoj oiták és azttlán helyezíék el | a zsákban. A legpzéles; bb körű nyo- j mozás ellené.e sem akadtak a gyil- j kosok nyomara, mignem névtelen j levélben aira figyelmeztették a dc­tektiveke', hogv a holttest Herédi Piros iondőri fölügyelet *latt álló nó ' holtteste, akii a 'testvérbátyja Herédi Mihály gyilkolt meg fel ségének Bo- • zóki Máriának segítségével. A le tl alapján a rendőrség le- i tartóz'att.a H redit és a fel séfét, akik a bi?on< ité'íok súlya aiati b> , vallottak tet őket. Heredi MihAiy el- • mordot?', hogy még 1919 decem­berében fojtották me^ Heredi Piros- • kát, hogy ezzel hozzájuthassanak a ' vagyonához. A gyilkosságon kivül Herédi Mihály még 11 rendbeli , lopást is beismer'. } A törvényszék bűnösnek mondotta ki a vádlottakat és Herédi Mihályt életfogytiglani ff gy házra, feleségét pedig tizenöt évi fegyházra itélte. Az ítélet ellen az elitéltek a táb'á- ' hoz fölebbeztck, amely a törvény­szék ítéletét helybenhagyta. Az el­itéltek e? el en az Ítélet ellen is föl- ; lebbeztek és igy került az ügy a : Kúria elé, melynek döntése pénte- ; ken érkezett le S .egedre. A Kúria j a tábla Ítéletéi helybenhagyta és ez- ; zel az ítélet most már jogerőssé vált. } A tö vényszéken tegnap már ki is hirde'ték <r gyilkosok előtt a leg- ! fe'sőbb fórum döntésit. j oco A buza, a liszt és a kenyér áresése. A gazdah már kedvet kaptak a buza eladásához — 5300 koronáért kelt a 8000 koronára tartott buza. — Leszállít­ják a zsemlye árát is. A magyar közgazdasági élet leg­aktuálisabb témája manapság a buza­probléma, mert ugy az ipar, mint a kereskedelem minden ágazata a buza­áralakulások'ól teszi függővé maga­tartását. Amikor a búzaárak a mult napjkban hirtelen olyan túlzott, eddig ismeretlen magasságra szöktek, hozzá­értek mondották, hogy a helyzet abnormális és sokáig nem tarthat, mert nem tükrözi hiven a valóságos gazdasági viszonyokat és nincsen arányban a maeyar pénz valóságos éitékés/el. Az események azóta be­i>í?zo'ták aet a meggyőződést, hogy a buza hihetetlen áremelkedését a kiváltságos Fu'ura vásárlásai okozták. Abbin a pillanatban ugyanis, amikor a kormány az általános fölzudulás kényszerítő hatása alatt letiltotta (igaz, hogy burkolt formában) a Futura további vásárlásait, a búza­árak növekedése is megszűnt, söt rövid ideig tartó stagnálás után jelentékeny áresés következett be. A terménykereskedők, skik a hivatalos tőzsdei árjeg/zések alapján kalkulálnak, az árhanyatlás hírére beszüntették az amúgy is reduká t vásárlást, ami sz áresésnek ujabb lökést adott, ugy hogy szerdán már 5300 volt a buza forgalmi ára a néhány nappal azelőtt elért 6400 koronás ár helyett. A központi ár­alakulások hatása természetesen a vidéken, igy Szegeden is mutatkozik. A Szent István-téri búzapiacnak szerdán például egészen furcsa volt a képe. A környékbeli bátorodva a szombati eredményeken, körülbelül 300 méter­mázsa gabonát hoztak be. Itt azon­bon csalódás érte őket, amennyiben a kereslet korántsem volt ak-ora, mint amilyent váriak. E'eirite 8000 koronára tartották a buza mázsáját, de egészen nyo'c óráig egv szem buza sem kelt el. Később *>ítán belátták, hogy a túlzottan magas árak nem reálisak és 5300-5400 koronáért adtak el a búzát. A buza árhany-.llásátiak logikus következménye a kenyér- és lisztárak hasonló arányú csöxkenésc lenne, azonban ezen a téren sokkal kisebb mértékű az áresés. A nullás li^z' ára a szegedi lisztkereskedésekben 96 ról 92 re, a főző liszté 92-ről 88-ra, a kenyérliszlé 84 ről 82 re és 66 ról 64 katonára esett, holott a buza ár­esésének arányában a nulláshoz! nem kerülhetne többe 80, a főzőiiszl 78, a kenyérliszt 68, illetve 65 koroná­nál. A kenyérárak csökkenése ugyan­ilyen aránytalan. A fehér kenyér ugyanis 90 helyett 85—86, a fél­barna 76 helyett 62, a barna pedig 66 helyeit 62 korona. Az enyhén mérsékelt kenyérárak­hoz hasonlóin a pékek a fehérsüte­mények árát is csökkentették, még pedig a kif.iét 5 50 röl 5 koronára. A zsemlye árát caak szombattól kezdve szállítják le — ötven fillérrel 5 50 koronára. Mindettől eltekintve azonban öröm­mel számolunk be erről a — hosszú PANASZKÖNYV A fószereló — leszerel. A következő panaszt juttatták hozzánk : Márciusban a gázgyárból 220 korona és egynéhány filléres számlát hoztak a laká­somra. Kifizettem. Ugyanarról a tartozás­ról ugyanakkora számlát — távollétem­ben — újból elvittek hozzám. Ezt is kifi­zették. Rekriminációmra olyan megállapo­dás történt, hogy a másodszori fizetést nem téritik ugyan vissza, de majd leszá­mítják a kővetkező hónapok számla-köve­teléseiből. Juniusban aztán 80 koionás számlával jött hozzám a gázgyár embere. Persze ezt a számlát nem fizettem ki, ha­nem hivatkoztam az előző kétszeres fizet­ségre. Lakásomra térve meglepetéssel ta­pasztaltam, hogy nincs világítás, le van szerelve Telefonálok a gázgyárba, kérem az igazgató urat. Egy tisztviselő többszöri sürgetésre nagyon határozottan és ismé­telten kijelenti, hogy az igazgató úrral ilyen ügyben beszélni nem lehet. — Hát kivet kell beszélni ? — A főszerelővel! — A főszerelőnek melyik a telefonszáma? - 13—35. í Fölhivom erre a 13—35-öt. Nem je­lentkezik. Többszöri sürgetésre a telefon- ! központban fölvilágosítanak, hogy a !5sze- j relft ur a telefonját alighanem leszerelte, f mert a telefonja nem szokott működni. Ez i az esel, az én esetem, éppen nem egye- j dülálló Számos ilyes panaszt hallottam ismerőseimtől. A gázgyár a számlák behajtásánál téved j és mikor reparálni kellene a hibákat, a j legfölhaboritóbb magatartást tanúsítja. A saját baklövéséért is a fogyasztót vek­szá ja A jogos tiltakozást nem türi, ha­nem — a főszerelővel leszereltet. Azt bá­torkodom kérdezni, nincs-e módjában a városi hatóságnak az ilyen alaptalan, rosszakaratú vekszatura ellen a fogyasztó­közönséget megvédeni V Kátay Ferdinánd. ideig tartó áremelkedés után bekö­gazdák, föl- • vetkezett kicsinyke kis olcsósági hul­piacon elért | lámocskáról. Tizenkét évi fogház hűtlenségért. Elitélték az ujszegedi megszállás egyik hirhedt alakját. A legcsekélyebb ok miatt föltaríóz­latta az utasokat. Nőkkel szemben a legdurvább, legkvalifikálhatat'a tsbb kifejezéseket használta. Megmotoz­tatta őket ís nem egyszer használt korbácsot is. Ai utasok'ól elkoboz'a az élelmiszereket, u^y hogy ké őbb a szerb parancsnokság is megelé­gelte szo'gálatait és Szerbia bi sejé­ben köp >tt más szolgálati b:oszást. Otl sem hag,'o!t föl azonban gonos/, gyűlöletes munkájáv.l, mert magyar embereket, akik neki nem tetsze tek, beáru'l a szerb komszáriu^nak, aki­nek intézkedésére azu'án többeket letartóztattak. A szerbek kivonulása után pár héítel a szőregi hitárban a magyar c endőrök éjnek idején elfogtak egy lerongyolódott szerbkatonaruhi s egyént, akiről azu'án megállap'.'ották, hogy nem más, mint: Popov Mi'o­rád. A cstndőrök másnap lefolytat­ták a nyomozást és annak b,fejezte után Popovot átad iák a szeg di ügyészségnek. Az ügyészség lerje­delmes vádirata alapján pénteken Popov Milorád nevét még a szerb megszállás idejéből jól ismeri a sze­gedi közönség. Popov Milorád, az ujsze«edi megszállás rettegett Popov­jának ÍZ öccse, aki bátyjával ós a nélkül a legválogatottabb eszközök­kel tette elviselhetetlenné a megszál­lást az ujszegedi magyaroknak. Mindjárt a megszállás első nap­jaiban, amikor még a határ nem volt teljesen elzárva, két magyar ka­tona koc-in akart Szegedre bejönni. Popov Milorád, aki mielőtt beállt volna a szerb hadseregbe, Szöregen kő-sági kocsis volt, f eltartóztatta a kocsit és a katonákkal a község­házára hajtatott, ahol a lovakat el­vették tőlük. Ezt követöleg pár nap mu'va a szerbek a határzárt teljesen megszigoti'ottak. Ugyanakkor Popov be Alit a szerb hadseregbe, ahol rö­videsen altiszti rangjt nyert. A szerb parancsnok a szőregi határállomásra oszlottá be Popovot, ahol aztán hírhedté tette m3gát az utazók között. Működési terület.* a Szeged felé haladó vonatokon volt. 8zeged, 1922>Hna'2*. tartotta meg a szegedi törvényszék Pókay-tanácsa a fötárgyalá i. A ör­vényszék bűnösnek mondotta ki Popov Milorádot" hűtlenség bűntet­tében és ezért 12 évi fegyházbünte­tésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyos bitásétf, az elitélt pedig enyhítésért fölebhezett. Szegedi Vigszinpad Horváth Mihály utca I. Igazg. telefon 258. Pénzt, telefon 582. Igazgató: FALUDI KÁLMÁN. Szombaton, vasátnap és hétfőn, Julius 29., 30. és 31-én este fél 9 órakor RattMI kacagtató ni nlsorü! BŐRHARISNYA. Békefy László tréfája. . AZ IQYBKVÖS MARI. Személyek Faludi Kálmán Zágon István parasztkomédiája. Venyige Péter .... Mari, a felesége . Rásó Ida A doktor Bihari László Megcsalom a férjemet!!! Bohózat, irta: Mihályi István. JáUzák: Fenyő Irma, Faludi, Bihari, Ritkainé. MIHAILOVITS 8t Co. modern akrobaták. JIMMY ÉS TOM burieszk jelenése. Vasárnap, julius 30-án BABRIK JÁNOS lanténekes BUCSUBSTÉLYE uj dalokkal, uj számokkal. PenyS Irma, Faludi Kálmán, Mát hé, Bihari és Kásó Ida uj magánszámokkal. Vaaámap délután fél 6 órakor zónn-EbönD A% Fél helyárakkal! Szinre kerülnek : HAONAQY URAM APÓSA. Kacagtató bohózat. BöcögS Bus Balázs esete. Faludi Kálmán parasztkomédiája ét az összes attrakciók. Előadás kezdete este fél 9 órakor. Délutáni helyárak : Zsölye 50, támlásszé 40, kór­szék :-0, zártszék 2') kor. vigalmi adóval együtt. Jegyek eióre válthatók a Belvárosi M zi nappali pénztáránál. Kedvezi len idő esetén az előadások a városi-' színházban lesznek megtartva. — Kállay dr. jogi szemináriuma Pallavicini-u. 3. alatt fogad egész nap. KRI-KRI FRIDOLIN CHAPLIN FATTY és „Ő" I szombaton, vasárnap a Belvárosi Moziban. Előadások szombaton 5,7 és 9 órakor, vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — Seller Mihály és Fia szabó­üzlelét Kállay Albert-utca (Hid-utca) I. szám alatt nyitotta meg. Szövetek nagy választékban. . ion „Intercontinentale" szállítmányozási és közlekedési r.-t. Ezelőtt Hoffmann S. és V. RitHanact V 7f\Uán.utra 1£ Telefon: 65-94,65-95,65-96,32-54,157-42. Interurbán B. 15. DUU<tpcoly VM ZjUlUtll-UtVa HJ« Távirati cim: Intercont, berlini, londoni és sophiai telepünké: LercanUle. az interkontinentális, valamint a tengerentúli forgalom összes viszonylataiban. Nomzctközi áruszállitmanyok Rendszeres áruforgalom a Dunán, kombinált vasút-hajózási forgalom leg olcsóbb versenytételek mellett, Duna-tiszai uszályforgalom Szegeddel, rendszeres gyüjtöforgalom az összes európai államokkal, külön gyümölcs és élelmiszerszállitó osztály. állomásokon tévő saját kirendeltségekkel. Speciális forgalom a keletlel, Lengyelországgal és a balti tartományokkal. Saját telepek Európa összes jelentősebb helyein. Szegedi kirendeltség: Bocskay-iitca 9. sz. Telefon 945.

Next

/
Oldalképek
Tartalom