Szeged, 1922. július (3. évfolyam, 148-174. szám)

1922-07-01 / 148. szám

Sitged, 1922. julius 1. ára 8 korona. Szombat, 111. évi, 148. sz. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: ley évre 1440 kor. I Negyedévre 360 kor. fii ívre 720 • | Egy hóra t~ " Post festa ... S:ép ünnep volt, harrróniítus és fölemelő,. valóban emlékezetes, sőt felejthetMlen. A természet és az em­berek egyaránt ezen vo'tak, hogy tündöklő legyen, mint régi jő hir­revünk, tiszta, mint az ősi magyar becsület és porpjzó, mint a dicső­ség, melyet sokszázados kulturánk áraszt szerte a viiaeon, az a kultura, amely erősebb a fegyvereknél és diadalmasabb a gyűlöletnél. A magyar nap í rany fényében ra­gyogott reggel ;ől estig, sugaraiban megtürdöii és megcsillant az ünneplő nagyok és kicsinyek tekintete és káp­rázatossá vált mii koldus szegény­ségünk minden megmaradt disze, ékszere ás pompája. Az embereket eRy négy érzés hozia össze erre a jubileumi szoiennitásta: a jogos büsz­keség a magyar tudomány ereje és hatalma miatt és egy na^y gondolat: jövő megmaradásunk és fölemelke­désünk gondolata. Emlékezés és re­ménység ünnepellek a Kolozsvárról Szegedre száműzött és itt otthonra talált egyetem jubileumán: mult és jövő találkoztak és ez a fejedelmi találkozó-új hitet, erös bizalmat, ren­Az egyetem ötvenéves jubileuma. Horthy Miklós kormánózó és József főherceg Szegeden. A Kolozsvárról Szeged vendég­szerető falai közé menekült Ferenc József Tudományegyetem Péter-Pál napján, csütörtökön ünnepelte meg fönrá lásának ötvenedik évforduló­ját. ötven év a világtörténelem idő­tengerében nem na^y idő — alig egy emberöltő, de ötven, munká­ban, a tudományok szolgálatában eltöltött küzdelmes esztendő meg­érdemli a méltó ünneplést. — Mi yen különös — mondotta az egyetem díszközgyűlésén az egyik üdvözlő szónok —, milyen furcsa, hegv a kolozvdri egyetemet Szege­den üdvözli, a Sopronban székelő Selmecbányái főiskola és a Pécsre menekült pozsonyi egyelem . . . Milyen furcsa, nem tudja az ember, nevessen e, vagy sírjon rajta . . . Az ünneplés meieg hangulatát bi­zony sokszor letompította ez a szo­morú velóság és az örömkönnyek közé gyakran vegyült a bánat könnye is, de tz ünneplest ezek az össze­tebbé, még igazabbá lették. Megérkezik a kormányzó. düietlen munkektrivet öntött a csüg- j ^g*11 íes,v*kö"7e\ 8zcn gedőkne is ' tebbé. mée igazabbá :ették. Ott volt ezen a jubileumon ai or- | szág kormányzója, ott volt a daliás ( .. ... és jóságos József főherceg, akit a i A reggeliszávidámanlengette a népszerűség verőfénye ragyogott be, i Slfíailí"ÜSS*, valamerre megfordult és a világi és " egyházi hatalom számos binokosa mellett megjelent világraszóló láng­esze fényességével és melegségével Dohnányi Ernő, Liszt Ferenc méitó utóda, aki magasztos áhítatú ma­gyar Hiszekegyével es sziveket hó­dító zongorajátékával tette még tün­döklőbbé a fénves jubileumot. Meit elmu.ik lassan minden e világon, nagyság, dicsőség, hat-dom, bolcog­ság, kincs, hir, rang, mind veszen­dők, de igy, ami megmarad és to­vább hat, a jövőbe fugárzik, és ez a szellem, az isteni szikra az emberi lélekben, az a fönséges és győzel­mes pron e heuszi láng, amely kul­nagyáílomás előtti téren egyre tza­po odtak a csillogó fogatok. Roham­sisakos katonák sorakoztak kemé­nyen pattogó vezényszavak ütemére, lovas rendörszakasz alatt szikrázlak a bazaltkockák. A tölgyfalombokkal díszített bejárat előtt aranyhímes, paszomantos, diszmagyarba öltözött urak csoportosultak. A két ivlárr pán koszorúzott magyar cimer, fölötte zászló lengett. Az indóházépület tigas elícsar­nokaba pálmali^etet varázsolt a rendezőség. Piros szőnyeg futott föl a lépcsőn, át az éttermen, ki a perronra. A perronon jobbról feszes „vigyázz"-ban álló rohamszázad, a i bejárat előtt díszmagyarba öltözött notabilitások, az egyetemi tanéc?, magasrangu katonatisztek, liUtalá­ro? főpapok. Nyolc óra eiőtt néhány perccel vicszatért a Túrán-vonatra, ahonnan háromnegyed tízkor indult el kísére­tével a rékusi templom felé. Onnapl mise a rókusi templomban. Jóval 9 óra előtt már zsúfolásig megtöltötte a díszes ünneplő közön­ség a templom hajóját. A bejárónál az egyetemi ifjúság áft sorfalat, mig a rendet eáy szakasz rendőr tertotta fönn. Ktlerc óra után sorra ét kőztek meg a különböző társa­dalmi egyrsttetek, hivatalok képvi­selői, majd megérkezett dr. Meny­hárt Oáspár rektor a dékánokkal és az egyetem tanáraival, akik a tem­plom bejáratánál elhelyezkedve vára­koztak a kormányzóra és a királyi hercegekre. Kevéssel 10 óra előtt a kirendelt katonaság tisztelgése je­lezte József főhercegnek és fiának József Ferenc főhercegnek megér­keztét, akiket a rektor üdvözlése után Várhelyi József pápai prelátus az oi'ár előtt elhegyezett imazsámoly mellé kitért. A templomból kint­rekedt közönségnek és a tanuló­ifjúságnak éljenzése közben érkezett kormányzó elé vonult, akit a tem­plom előcsarnokában teljes papi diszben Várhelyi prelátus fogadott. Amint a kormányzó az oltártól balra föntaroit díszhelyet elfoglalta, fölbúgott az orgona és Váthelyi pre­látus megkezdte az ünnepi Te Deum ponlifikálásál, a díszbe öltözött pap­ság segédletével. A szentmise alatt a templomi énekkar Mayer AhIsI karnagy vezetésével dr. Dohnányi Hiszekegyét adta elő, majd régi magvar egyházi énekeket énekelt Kömg Péter orgonakisérete mellett Az istentisztelet után a kormányzó a kíséretében levő méltóságokkal és előkelő kíséretével az egyetem jubi­láris ünnepségére hajtatott. Egyéb Istentiszteletek. Az alatt, mig a rókusi templom­ban folyt a mise, a többi felekeze­tek templomaiban is hálaadó isten­tisztelet vo t. A zsinagógában dr. Lőw Immánuel főrabbi magas­szárnyalásu beszédben emlékezett meg a Ferenc József-Tudomány­egyelem két tudós tanáráról, Somló Mórról és Hajós Ignácról. A jubiláló meg a kormányzó, jobbján a fő- • egyetem üdvözlése után a Himnusz ispánnal a templom bejáratához. Az j eléneklése vet fejeződő?! be az ün­egyetem tanácsa, élén a rektorral, a í nepély. A jubiláló egyetem díszközgyűlése. A tókusi templomból féltizenegy J Dr. Menyhárt Űáspár rektor el­mondja a „Magyar Hiszekegy "-et, túrát alkot ezen a földön, amely harmóniát hoz a zűrzavarba, amely világosságot gyújt a sötétségben. Ennek a fénynek és ennek a me­legnek, a magyar kultura vi ágossá- j Tajta.a'r7ul blsikTótta 'páíyáudvarrra éL,meICgíneí finepe volt i Tu'án-vonat. Az egyik udvari kocsi Péter és Pál napián Szegeden. Azért aj(aja fölpattan fckfIl5p rajt- ké( történt hogy az emberek egy napra | u£nuh psrarciörtiszt, ismét összetalaltak, hogy «: ellen- i majd néhá pilla^t ^ Horthy tétek egy napra megint k.békültek a M|£|ő korIi;áíyzó. A várakoíók tö­l/tC7álUlik oktmn loir f> a Ifülf IriHo. I • .... viszályok elsimultak, a lelkek kide- • rültek és a szeliemek föleszméltek. A magyarság érdeke volna, mind­nyájunké, hogy az ilyen ünnepi fény­ből és melegből mmél több jusson a szürke hét-öznapokra is. Hogy le­gyen már egyszer csakugyan ünnep e magyar világon : a megértés, a be­látás, a munka, a testvériség ünnepe. A kultura és jólét arany napja ragyogjon paloták és kunyhók abla­kán, minden magyar lelkében egy­aránt ! mtgén harsány éljenzés viharzik végig. A kormányzó ruganyos léptekkel elhalad a díszszázad előtt, fogadja a parancsnokok jelentéséi, majd a kül­döttségek előtt megáll. Dr. Aigner Káro'y főispán rövid beszéddel üd­vözli, amire a kormányzó válaszol, majd odalép dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez és néhány peicj beszélget vele. Ezután kíséretével a lóversenytéri gyakorlótéré bai»«t, ahol szemlét tan a helyf ?ég fölött. A szemle utón a kormányzó ismét órakor ért a kormányzó és kísérete az egyetem központi épülete elé. A rektor és a dékánok fekete talárban, nyakukban a széles dékáni láncok­kal fogadták az egyetem kapujánál a magas vindégeket. A kormányzót a rektor üdvözölte. Az üdvözlés után a kormányzó szűkebb körű kíséreté­vel és az egyetemi tanáccsal a pál­mákkal ékesített előcsarnokban álló egyetemi hallgatók sorfala között a rektori hivatalba vonult. A másodemeleti aula időközben zsúfolásig megtelt. Az emelvény mö­götti sarokban foglaltak helyet az egyetem t3ná:ai, az ifjúság képvi­selői. Sztmbe az ajtóval emelvény, taj'a karosszék, — a kormányzó s:ámára föntaitott hely. A tanácsi emelvénnyel szemben, az első sor közepén, magastánláju karc .szék­ben ült József főherceg, mellelte balról Dohnányi Ernő, dr. Tóth La­jos államtitkár, dr. Somogyi Szil­veszter polgármester, baliol gróf Beth'.cn István minisz.erelnök, Scheff­ler rJajos és a „sub ausp'ciis gu­bematoiis" doktorrá avatandó há­rom jelölt. A második sorban a társegyetemek és főiskolák képvi­selői. Mögöttük a hatóságok, testü­letek képviselői., magasrangu katona­tieztek es polgári méltóságok Hatalmas é<j?nzés fogadja a te­rembe lepő kormányzót, aki elfog­lalja a számára fJntarfott helyet. Utána az egyetem- tanács is bevo­nul. a majd rövid beszéddel megnyitja a jubiláló egyetem díszközgyűlését, f mihez a kormányzó engedélyei kéri. A kormányzó rövid beszéde után dr. Tóth Káioly, a jogi fakultás dékánja emelkedik szólásra. — Az évzáró közgyűlésen — úgy­mond — régi szokás, hogy valami tudománjos kérdéssel foglalkozzon a tektorl adó kar dékánja. Én ez alkalommal mégis szakitok ezzel a szokással, mert ez a közgyűlés fölül­múlja jelentőségében az eddigieket. Ezután részletesen ismerteti azi a kálváriát, amit a Ferenc József Tu­dományegyetem tanári kara és ifjú­sága a román üldözés alatt megjárt. Beszédét osztatlan tetszés fogadta. Utána Kovács Oábor orvostanhall­gató az ifjúság képviseletében mon­dott szép beszédet, majd dr. Csen­gtry János a bölcsészeti kar dékánja ouasta föl magasszárnyalasu ünnepi ódáját. „Sub Luspicils gubernatorls". A jubílá'ó egyetemei üdvözölték ezután a iá> :gyetemek, testitletek, ha'óságok kt ^viselői, majd köve ke­zelt a „sub auspiciis gubeiuataris" doHoravatás. A dékánok eiőter»esz­tésére ifjú Kövesdy-Boé.r Elek, Dió­szeg hy István és ifj. Dudits Endre nyerte el a kormányzó vasgyü'üiét. A dokto. rá avatottak iuu a Kormányzó náháiiy meleg szóval kivan* szeren­csét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom