Szeged, 1922. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1922-06-01 / 125. szám

Sttged, 1922. junius 1. Ara 4 korona. Csütörtök, 111. évf., 125. sz. ELŐFIZETÉSI ARAK: E»y évre 1200 kor. I Negyedévre 300 kor. Pél ~ Emelt fővel... Emelt fővel, tiszta öntudattal, iga­zainkba vetett törhetetlen hittel fogad­juk a szegedi első kerületi választás eredményét, amely szerint Bdrczy István kisebbségben maradt Teleki Pál gróffal szemben. Mi igy is meg lehetünk elégedve az eredménnyel, mert a Bárczyra leadott szavazatok hatalmas száma gerinces, önérzetes, komoly, nagy tömegek vétóját jelenti a mai kurzus rendszere ellen, a reakció és a ha­zug jelszavak uralma ellen, amely különben szerte az egész országban, •yilt és titkos választások alkalmá­ból már is halálos döfést adott annak a szellemnek, amely ezt az országot immár három éve hatal­mában igyekezett tartani a meg­félemlítés, az egyéni akciók, a jog­fosztások és erőszakosságok külön­féle eszközeivel. Mi őszinte meggyőződéssel, a be­csület és igazság nevében kibon­tottuk és fölemeltük a zászlót Szeged első kerületében, a zászlót, amelyre liberális és demokratikus haladás van irva és ezt a zászlót körülálljuk, ezt a zászlót lobogtatjuk és nem hagyjuk cserben, mert ez a zászló Kossuth Lajos és a nagy magyar nemzeti demokrácia sok más régi és uj hősének a tiszta, szeplőtelen és végül is győzedelmes lobogója. Mellettünk nem állott sem a kor­mány hatalma, sem a jelszavaktól elkábított vagy megfélemlített kurzus­csatlósok terrorja, velünk nem volt más, mint a jog és igazság és mind­azok lelkes, derék, kitartó és kemény harcos csapata, akik egy érzéssel, egy gondolattal magukénak vallották és vallják ma is rendületlenül azo­kat az elveket és eszméket, amelyek a magyar liberalizmus és demokrácia legszentebb hagyományai és egy jobb jövő legbiztosabb zálogai. Bé­két és munkát akartunk és akarunk, minden magyar dolgozó becsületes boldogulását, nekünk nem kenyerünk a gyűlölet és nekünk nem borunk a demagógia. A kultura és a szabadság orszá­gává akarjuk tenni ismét e szegény és beteg országot és ezt egyedül csak a megértés, a munka eszközei­vel gondoljuk elérhetőnek. Mi nem ijedtünk meg az ellenpárt tenyegeté­seitől és nem csüggedünk el azért, mert a zászló, amelyet hordozunk, ma még nem aratott teljes diadalt. Mi harcolunk és dolgozunk tovább, a fölvilágositás és meggyőzés fegy­vereivel, a tudás és szeretet eszkö­zeivel. Nagy munka vár még ránk, nehéz küzdelem, de mi vállaliuk és vállalni fogjuk. Az ország közvéle­ménye, a nép szava lassan, de biz­tosan megnyilatkozik, az igazság fokról-iokra győz és mellettünk tesz majd$)izonyságot. '-iberálizmus és demokrácia nélkül nincsen haladás és nincsen boldogulás : ezt fogja a jövő napnál világosabban megmu­tatni. Emelt fővel, tiszta öntud-ittal, iga­zainkba vetett törhetetlen hittel áll­juk tovább a küzdelmet. Meghatot­tan gondolunk mindazokra, akik ne­héz, komoly, tiszta harcunkban helyt­állottak, akár elől, a vezéri sorban, akár szürke, de becsül''.es és hűsé­ges közkatona gyanánt. Még nem győztünk, de azért mégis csatát nyertünk: szivek, lelkek, hitek és meggyőződések hatalmas és rendü­letlen tábora tömörül a lobogó kö­rül és nem fogja engedni többé, hogy Kossuth Lajos emléke elborul­jon, hogy a reakció kurzusa erőt ve­gyen ezen az országon, amely eddig a szabadság klasszikus és vértanuk vérével megszentelt földje volt! S reményünkben, hogy a szabad­ság és a jog megszentelt földjét, Magyarországot, az erőszak és a hatalmaskodás minden eszközével sem lehetett véglegesen a reakció szolgaságinak meghódítani, erős tá­maszunk, lutheri erős várunk a mi­sodik kerület munkásságának és polgárságának fényes diadala, amely a szociáldemokrácia jelöltjét, Peidl Gyulát jutatta győzelemre. A polgár­ság a szocialistákkal együtt e vá­lasztásban kifejezést adott annak, hogy a szűnni nem akaró izgatá­sokkal, „kilengésekkel" szemben békét, munkát, mindenkinek egyenlő jogot, az embert, PZ ember méltó­ságát megbecsülő szabadságot akar. Hogy a vesztüket érzők ma még mindenféle szalmaszálba belekapasz­kodnak, hogy a nyílt és titkos re: akció emberei mindent elkövetnek, hogy eltussolják egyre jobban nap­világra derülő erkölcsi vereségüket és veszteségüket, az nagyon termé­szetes jelenség és ezen mi nem is csodálkozhatunk. Itt most kezdődik a valódi népitélet, itt most szólal meg majd a nép szava, amely a mi igazságunkat visszhangozza szerte az országoan. Már megindult a lavina, amely a reakció kurzusát el fogja söpörni, meg fogja semmifiteni a maga ele­mentáris erejével. Bethlen nagy­nehezen tudott bevergődni Vásár­helyen, amelynek második kerületé­ken egy szociáldemokrata győzött, a belügyminiszter csúfosan elbukott Sopronban, Pékár Szarvason, Tom­csanyi igazságügyminiszter teljes kudarcot aratott kerületében. Az úgynevezett egységes párt kebelén melengetett ébredő vezérek minde­nütt elbuktak. Virrad és pedig nem a kakas szavára, hanem a történelem örök törvénye szerint. Demokrácia és^ liberalizmus : e jelben fog győzni a magyarság minden vonalon. Bol­dog és büi-zke lehet, aki az elsők között állott a lobogó alá, amely a Jövendő S2ir,eit lengeti. Mt emelt fővel, nyugodt lélekkel, a biztos diadal öndatudutával lengettük meg tegnap és lengetjük ma ezt a dicső­séges é-> győzelemre vezető lobogót! Gróf Teleki Pál maradt az első kerület képviselője. A választási eredmény kihirdetése. — Kísérőlevél a man­dátumhoz. — Gömbös gratulál. Az el«ő kerületi választás eredmé­nyét síerdán délelőtt tizenegy óra­kor hirdette ki dr. Pálfy József vá­lasztási elnök a városnáza közgyű­lési termében nagyszámú közönség előtt. A szavazatok összeolvasása után már kitudódott az eredmény is és igy mindkét párt nyugodtan néze t elébe a jobb, va^y robszabb sorsnak. Érthető, hogy a kihirdetés-) hez a Teleki-párt vonult föl negyebb számmal, közöttük sok egyetemi hallgató is, akik nem frizték meg mindvégig nyugalmukat és mikor annak a körzetnek az eredményét ismertették, amelyben Báic/y István­nak volt többsége, hangos, feleke­zetieskedő fölkiállásokban törtek ki. Ettől eltekintve a kihirdetés nyugal­masan végzCdött s utána a Szóza­tot énekelték el. Dr. Pálfy József a következőkben ismertette a választás e-edményét: Szeged I. választókerületében az összes szavazók száma 10.778, ebből tényleg le­szavazott 10.201. A szavazatok szavazó­körönkint a következőleg oszlottak meg: Az I. szavazókörben leadtak 876 szava­zatot ; Telekire 469-et, Bárczyra 380-at, érvénytelen 27 szavazat. A //. szavazókörben leadtak 982 szava­zatot ; Telekire 428-at, Bárczyra 530-at, érvénytelen 24 szavazat. A ///. szavazókörben leadtak 743 szava­latot ; Telekire 388-at, Bárczira 330-at, érvénylelen 25 szavazat. A IV. szavazókörben leadtak 968 szava­zatot ; Telekire 628-at, Bárczyra 316-ot, érvénytekn 24 szavazat. Az V. szavazókörben leadtak 965 szava­zatot ; Telekire 545-öt, Bárczyra 394-et, érvénytelen 26 szavazat. A VI. szavazúkörben leadtak 677 szava­zatot; Telekire 386-ot, Bárczyra 268-at, érvénytelen 23 szavazat. . A VII. szavazókörben leadtak 701 sza­vazatot ; Telekire 368-at, Bárczyra 316-ot, érvénytelen 17 szavazat. A VIII. szavazókörben leadtak 733 sza­vazatot : Telekire 254-et, Bárczyra 450-et, érvénytelen 29 szavazat. A IX. szavazókörben leadtak 818 szava­zatot ; Telekire 315-őt, Bárczyra 473-at, érvénytelen 30 szavazat. A X. szavazókörben leadtak 937 szava­zatot ; Telekire 477-et, Bárczyra 417-et, érvénytelen 43 szavazat. A XI szavazókörben leadtak 844 szava­zatot; Telekire 508 at, Bárczyra 286-ot, érvénytelen 50 szavazat. A XII. szavazókörben leadtak 957 sza­vazatot ; Telekire 619-et, Bárczyra 295-öt. Érvénytelen 43 szavazat. Ezen szavazási eredményt összegezve, a választási biztos megállapította, hogy Telekire szavazott 5385 szavazó. Bárczyra » 4455 , Kölönbség 930 szavazó. Ennélfogva gróf Teleki Pált 930 szótöbbséggel Szeged sz. kir. város I. választókerülete megválasztott nemzetgyűlési képviselőjének jelen­tem ki. Levól az uj képviselőhöz. Dr. Pálfy József választási elnök ' SZERKESZTŐSÉG tb KIADÓHIVATAL: Kölcsey-utcd 6. V Telefon 13-33. a következő levél kíséretében küldte el Telekinek (aki jelenleg beteg és operáción fog keresztülesni) a mandá­umot: — Kegyelmes Uram! Amikor Szeged város I. választókerülete nemzetgyűlési képviselőjévé történt megválasztására vo­natkozó választási iratokat a 2200/1922. M. E. sz. rendelet 85. §-a értelmében mellékelten megküldeni, szerencsém van, méltóztassék megengedni, hogy fölhasz­nálva az akalmat, a város egész választó­közönségének a nevében a legőszintébb örömmel köszöntsem és a választókerület jókivánatait tolmácsoljam. — A fölényes győzelem, a választás nyugodt, szinte ünnepélyes haneulatu le­folyása, a törvényes rendelkezések leg­pontosabb betartása a választókerület minden polgárában a legteljesebb meg­nyugvást kelti a választás eredményét illetően. — Minden reményünk megvan arra, hogy a szavazási urnák lezárásával végleg megszűnnek azok az izgalmak is, melye­ket a választás elvi ellentétei a két pártban időlegesen — talán — fölidéztek. — Szeged I. kerületi választói alkot­mányos jogaikat a legszabadabban gya­korolhatták és éppen ezért bizonyos, hogy a város közönségét örömmel eltöltő vá­lasztási eredmény még a kisebbségben maradt pártban is az alkotmányos uton létrejött többségi akarat megnyugtató ér­vényesülésével nat. — Fogadd Kegyelmes Uram nagyra­becsülésem őszinte kijelentését. Gömbös gratulál. Dr. Kelemen Béla, a Teleki-párt elnöke ma a következő sürgönyt kapta Budapestről: — A Teleki-párt sikeréhez neked és a szegedi keresztény tábornak hálás sziwel gratulálok. A magyar újjászületés városa ismét történelmi szerepehez méltóan vi­selkedett és ez nekünk szegedieknek uj erőt ad a további küzdelemhez. Mély tisztelettel köszönt Gömbös Gyula. Az idei gabona forgalombahozatala. BUDAPEST, május 31. Az Az Est irja: Egyre jobtan közeledik az idő, amikor a termelők, a kereske­delem és a fogyasztás szempontjá­ból egyaránt fontos les?, hogy a gabonaforgalom rendje megállapitas­sék. A minisztertanács tegnap! ülé­sén a közélelmezési minisztérium már bemuhtta azt a tervezetet, amely szerint az uj gabona forgalmát sza­bályozni kívánja. A tervezet körül­belül megegyezik ajokkal az alap­elvekkel, amelyeket a közélelmezési tanács legutóbb elfogadott. Igy a közalkalmazottak természetben való ellátását továbbra is föntaitani kí­vánja. Hogy ez milyen terheket jelent az államra, arra nézve a minisztérium Szabóky Lajos statisztikai hivatali igazgató éi Fo'kusházy Lajos al­polgármester számításai alapján meg­jelölte a természetben való ellátás horribilis költségeit. A munkásokat sziníéna hatósági­lag ellátandók közé kivánja sorolni a tervezet, azonban ennek a teher­nek túlnyomó részét a gyárosokra kivánja áthárit?ni. A minisztérium az Crlési ac!5 fön'artását és a kon­tingentálás jelenlegi rendszeréne*: meghagyását javasolja. A kivitelt a bel ő szükséglet fedezése után

Next

/
Oldalképek
Tartalom